Deelnemers zomertrio bijna verdubbeld Recreatiesport met wedstrijdelement schot in de roos van Zeeland Sport deVLissinger HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Alcoholist: fontlast me van de last, maar ik wil de lusten houden...' sin Wedgwood I Zeeuws Orkest geeft uniek Pijlerconcert I NEDERLANDSE FILM 'AN BLOEM': EEN VROUW EN HAAR VRIJHEID Gigantisch openluchtspel in vestingstad Veere VANAF DONDERDAG IN ALHAMBRA VLISSINGEN Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Tien flessen Koperen slokdarm Postzegelactie van Rode Kruis Spectaculair ,,EDME" 1.207,05 Bijstandsvrouwen geven informatie r DEZE WEEK IN J Een cultureel evenement te midden van grote werksche pen, enorme betonnen pijlers, funderingsmatten en bergen stortsteen klinkt wat onge bruikelijk. Op zaterdag 3 sep tember gaat zoiets toch plaatsvinden. Het Zeeuws Or kest geeft op die dag namelijk onder leiding van Louis Sto- tijn het zogenaamde Pijler concert op het werkeiland Neeltje Jans van de in aan bouw zijnde stormvloedkering in de monding van de Ooster- schelde. Het Zeeuws Orkest, Rijkswa terstaat en de aannemerscom binatie Bosbouw tekenen voor de organisatie van dit unieke evenement. Als concertgebouw fungeert een groot binnenplein van het dienstengebouw dat op het' werkeiland Neeltje Jans mid den in de Oosterscheldemond, wordt gebouwd. Djt binnen plein is duizend vierkante meter groot en biedt plaats aan ongeveer achthonderd toehoorders. Die bezoekers kunnen luiste ren naar Handels 'Watermu- sic'. 'Ruimten' van Daan Manneke, 'Merck toch hoe sterck' van Monnikendam en de Piet Heinrapsodie' van Van Anrooij. De ouverture 'Hebriden' van Mendelssohn besluit he't concert. Het muzikale gebeuren begint om vier uur 's middags. Hou ders van toegangskaarten kunnen zich vanaf twee uur op het Open Dag-programma storten dat de aannemers combinatie Dosdouw heeft uitgezet. Deze Open Dag laat zien de schepen, fabrieken en werkplaatsen én de vorderin gen van het project in de Oosterschelde. Indien nog voorradig zijn kaarten te koop op zaterdag 3 september van af half twee in het wachtlokaal van het werkeiland Neeltje Jans. De computer als waak hond tegen fraude? De fir ma Stoffels hoopt middels de chip de administratie eerlijk en overzichtelijk te houden. Volkswagen gaat het vijf de (reserve)wiel smaller en lichter maken. Dat heeft voordelen, zo zegt volks wagen in onze autorubriek "Van bougie tot bumper'. 0 Nogmaals kabel in Vlis- singen. Deze keer uitge breide informatie op de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen. DRANKGELAG Voor de tweede keer in vrij korte tijd gaat er in het Vlissingse Al- hambra theater een Nederlandse speelfilm in première met Kitty Courbois in de hoofdrol. Was het eerst 'twee vorstinnen en een vorst', naar het boek van de oud- Vlissinger Van Oorschot waarmee de vurige actrice in het Vlissingse theater vlamde, nu is het de film An Bloem, waarin zij een 42-jarige mooie vrouw speelt, die haar gezin (man en twee volwassen dochters) verlaat om uit de sleur te geraken. De film An Bloem, onder regie van Peter Oosthoek naar een sce nario van Ton Vorstenbosch, is het verhaal van een vrouw die strijdt om een zelfstandig bestaan. Maar ze is ook een eenzame vrouw, die niet weet wat ze doet. Op een zolderkamertje probeert ze gezelligheid te kweken, maar tegelijkertijd slentert ze over straat. Aan de overkant staat haar man Frans (Ben Hulsman) achter de toonbank van het sigarenwin keltje. Zal ze binnen gaan, of te rug gaan naar de eenzaamheid: het zolderkamertje. 'Wat doe je toch', zeggen ze allemaal. 'Je had toch zo'n goed huwelijk'. Helemaal alleen is An echter niet. Ze vindt steun bij haar hospita (Diana Lensink) en haar collega's in het verpleegtehuis waar ze een baan heeft gevonden, tonen be grip- Even lijkt het er op alsof An nieuw geluk vindt. Ze ontmoet Dik Zweers (Rijk de Gooyer). Het is een man van haar leeftijd, ook gescheiden en najaren werken in Afrika niet onbemiddeld. De des illusie is echter compleet als ze ontdekt dat haar oudste dochter Loedie (Renee Soutendijk) Dik afpikt. Haar dochter huwt de man met wie zij zich korte tijd gelukkig waande. Ze geeft haar werk op, maar verzoent zich met de soms wrede gedachte en vervalt zelfs in het uiterste door zich als een soort dienstmeisje door Loedie en Dik te laten misbruiken. Haar tweede dochter, de punker Lucia (Marina de'Graaf) krijgt op den duur ge noeg van die dubbelhartigheid van haar moeder en slaat het ge hele sjieke interieur bij haar zus kort en klein. Tenslotte is het An's ex-man die de oplossing brengt. Hij neemt haar mee naar de siga renwinkel; ze is terug op haar uit gangspunt. Iedereen lijkt tevre den. Maar An kiest nog één keer voor zichzelf en haar vrijheid De film draait vanaf donderdag in het Alhambratheater. Het roemruchte verleden van het vestingstadje Veere herleeft donderdag I september. Een groot aantal Vlamingen voert die dag een gigantisch historisch openluchtspel op aan de voet van de Campveerse Toren in Veere. Het spektakel begint 's avonds om acht uur. Aanleiding tot het feest is de grote schranspartij, die Willem van Oranje en zijn toen kersverse bruid Louise de Coligny precies vierhonderd jaar geleden hielden in de Campveerse Toren. Ook speelt mee, dat Charles de Coster in de vorige eeuw in Veere inspiratie opdeed om zijn wereldberoemde boek "De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak" te schrijven. De avonturen van Willem en Tijl worden in Veere uitgebreid belicht door een keur van historisch uitgedoste schelmen en hoogwaardigheidsbe kleders. Gegeten wordt er echter niet. Wie a zegt, moet ook b zeggen. Zij die met of zonder hulp het alcoholgebruik willen indammen hebben dat spreekwoord vooraan op hun lippen liggen. Want stoppen, zo vertrouwt de gebruiker zijn omgeving toe, is niet moeilijk. Maar er van af blijven; daar zit hem nu juist de knoop. Twee tot alcoholisten verworden Zeeuwen vertellen iets over de hel waardoor ze gingen en soms nog aan den lijve ondervinden. Jan (52) uit Koudekerke drinkt al sinds 1979 niet meer. Eric (42) uit Vlissingen heeft sinds februari van dit jaar geen druppel alcohol meer aangeraakt. Jan loste zijn gigantische pro bleem helemaal in zijn eentje op. Eric meldde zich begin dit jaar bij het ZCAD in Vlissin gen. Een therapeut helpt hem. Opvallend is dat beiden een stevig stuk verleden verloren. Maar daarvoor in de plaats kwam na en tijdens de strijd een enorme hoeveelheid zelf respect terug; om met de Amerikaanse neger-homo- schrijver James Baldwin te spreken; 'de hemel komt pas in zicht als je de hel hebt ge voeld'. Opvallend voor beide ex-ver- slaafden is dat ze in de periode dat i ze zich nog lieten knechten in het troebele rijk van Bacchus aan niemand toegaven verslaafd te zijn. "Voor mij was een alcoholist iemand die dronken neerviel op straat. Maar nu weet ik wel beter", beseft Eric, En Jan weet nu: "Je geeft pas toe te veel te drinken als de problemen zich aandienen. Als iemand je aanraadt niet zoveel te drinken, trek je je daar niets van aan". Te beginnen bij Jan. Hij is ge scheiden en afgekeurd voor zijn beroep. 29 jaar Lang voer hij als werktuigkundige over de wereld zeeën, de laatste jaren in de hoogste rang; hoofdwerktuigkun dige. "Aan boord van schepen is drin ken eigenlijk een soort gewoonte. Vaar je in de tropen, dan drink je liters ijswater. Later stap je over op koud bier. Maar ook de gele genheid spreekt een woordje mee. Zeker iemand in éen topfunctie heeft aan boord talrijke facilitei ten, zoals een ijskastje, waarin je heel wat drank kunt opbergen. Aan boord van een schip bestaat een soort ritme, dat op den duur een sleur wordt. Bij mij zette zich die sleur voort in het gebruik van alcohol. Ook het drinken van bier werd een sleur, zodat je tenslotte overgaat op iets sterkers. Eest drink je een paar borrels jenever, en tenslotte ontaardt dit in versla ving. Dan dienen zich de eerste tekenen van een alcoholisme aan. Ik raakte aan de rand van de waanzin. Kreeg opgezette voeten en lag 's nachts naar insecten te slaan die slechts in mijn verbeel ding over het bed kropen". Jan huivert nog steeds als hij er aan terugdenkt hoe hij 's morgens met trillende handen wakker werd. Maar behalve die uiterlijke verschijnselen kreeg hij last van de galblaas. Die bleek niet onaangetast na de enorme hoe veelheid die hij dagelijks meende te moeten drinken (tien flessen jenever per week). Hij moest wor den geopereerd. "De dokter gaf geen cent meer voor mijn leven, zo vertrouwde de chirurg 'me na de operatie toe. Ik had inmiddels besloten nooit meer te drinken. Ik was ook al afgekeurd voor mijn werk en kwam in de WAO terecht. Mijn vrouw en ik gingen uit elkaar en mijn grootste probleem yvas mijn zoontje te be houden. Het lukte me uiteindelijk om de jongen bij me te krijgen. Ik zorg nu dagelijks voor hem. Re gelmatig gaat hij naar zijn moeder. Zo heeft mijn leven toch nog enige zin. De alcohol heeft echter enorm veel voor me verpest. Door het gebrek aan eiwitten, kan ik nog steeds niet zo goed lopen en heb ik opgezwollen voeten. Ik zou enorm graag aan sport doen, bijvoor beeld tennissen. Iemand die veel drinkt waarschuw ik altijd door mijzelf als voorbeeld te stellen. Daarom werk ik ook mee aan dit interview. Mensen moeten voor zichtig zijn. Voor je het weet is het te laat". Eric dronk jaren achtereen enorm veel whisky. Hij dronk niet echt constant, maar als hij eenmaal be gon was hij niet meer te stuiten. Als hij op een avond - en soms de nacht door - alweer een whisky bestelde aan de bar, vroegen zijn vrienden zich wel eens af of hij een koperen slokdarm had. Meer dan een fles op een dag was voor Eric een doodnormale zaak. Foto Ruben O reel "In mijn geboorteland, Curacao, is whisky een soort van volks drank", stelt hij in het begin van het gesprek vast. "Dus de hoe veelheid die ik dronk en het feit dat ik me er geen zorgen over maakte hebben hun oorsprong in het land waar ik opgroeide. Ik ben een aantal keren door de politie gepakt en veroordeeld, omdat ik met een te hoog promilage een auto bestuurde. Pas toen de relatie met mijn vriendin slechter werd, ben ik mijn drinken kritischer gaan bekijken". Hij meldde zich bij het ZCAD. "Met de therapeut heb ik een doelstelling geformuleerd. Deze bestond uit drie delen. a. Ik wilde met het middel leren omgaan; b. een serieuze aanpak van mijn studie en c. als ik beide eerste Onder de kop 'drankgelag'publiceerden we reeds twee artikelen. Het eerste - in juni - behandelde de ernstig waarneembare gevolgen van alcohol, zoals ziektes en verkeersongevallen. In het tweede artikel - in juli - stelden wc de behandelaars van het ZCAD (Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs) centraal. In dit derde artikel komen twee ex-verslaafden aan het woord. Jan (52) uit Koudekerke eh Eric (42) uit Vlissingen. Jan was in staat om helemaal iti zijn eentje de macht van de drank over zijn li chaam uit te bannen. Sinds 1979 - hij moest' worden geopereerd - drinkt hij niet meer. De chirurg vertrouwde hem later toe geen stuiver meer voor zijn leven te hebben gegeven. Nu loopt hij weer rond, is gescheiden, woont alleen en verzorgt zijn zoontje. Eric stapte begin dit jaar het ZCA D binnen en vroeg om hulp. Hij kreeg die hulp omdat hij echt wilde stoppen. Jaren achtereen lachte hij er namelijk vrolijk om als iemand hem alcoholist noemde. Sinds februari heeft hij geen druppel meer aangeraakt. Wie overigens wil reageren op deze artikelen kan dat. De brieven worden vertrouwelijk behandeld. Het adres Postbus 5017, 4330 KA in Middelburg. Ook op Walcheren houdt het Ne derlandse Rode Kruis een póstze- gelactie met als thema 'het recht op hulp en bescherming'. Van de opbrengsten (de toeslag) gaat het Rode Kruis fondsen werven, waarmee taken zijn te realiseren. 'Ook wil de organisatie met de verkoop van deze zegels meer be- kendheid geven aan zijn werk. De actie wordt gehouden in samen werking met de PTT. In Vlissingen worden de postze gels verkocht in kramen die staan in het postkantoor aan het Stad huisplein en in de Miro. In Mid delburg worden op de koopavond zegels verkocht in het Trefcenter en dagelijks in het postkantoor aan de Lange Noordstraat. Of er ook een kraam op de Lange Delft komt, staat nog niet vast. Voor het tweede achtereenvolgen de jaar verzorgt de WOC (wed strijd organisatie commissie) van Zeeland Sport een zomertrio, dat bestaat uit fietsen, zwemmen en afstandlopen. Al meer dan Ï30 deelnemers hadden eind vorige week ingeschreven om zaterdag 3 september aan dit recreatieve sportfestijn deel te nemen. Vorig jaar bedroeg het aantal deelne mers nog 130. "Een teken", aldus Sjaak Sinke, pr-man van de WOC, "dat deze vorm van recreatief sporten een groeiende belangstel ling ondervindt en misschien wel een alternatief wordt voor de pres tatielopen, die voor sommigen wat saai worden". Hoewel het zomertrio - een va riant op de moordend zwarte triatlon - bestemd is voor recrea tiesporters, halen de deelnemers alles uit de kast om in de voorste gelederen te eindigen. De WOC heeft daar nadrukkelijk rekening mee gehouden. Zo voert het par koers voor het onderdeel fietsen over stille Walcherse weggetjes, Stoplichten zijn gemeden. "Vorig jaar gebeurde het nog wel eens dat de deelnemers om tijd te sparen stomweg door het rode licht re den", weet Sjaak Sinke die zelf ook een liefhebber van deze com- binatiesport is. De deelnemers zijn verdeeld over de categoriën senioren en junio ren. De senioren fietsen over 50 km, zwemmen anderhalve kilo meter en lopen 12.5 km. De ju nioren leggen afstanden af van respectievelijk 25. één en zeven kilometer. Om kwart voor acht starten dc eerste fietsers. Elke twee minuten wordt vervolgens fietsers het vertreksein gegeven. Er is rekening mee gehouden dat de snelste als eerste vertrekken. Start en finish zijn bij het clubhuis van Zeeland Sport. Voor de toeschouwers is het on derdeel zwemmen het spectacu lairste. Tijdens het natte deel van het zomertrio zijn elk uur zo'n tachtig deelnemers in het sport- Het zomertrio vorig jaar: gehaaste controle in Oostkapelle (Foto Ruben Oreel) fondsenbad in Vlissingen bezig om de gestelde limit te halen. Dit on derdeel wordt trouwens mee ver zorgd door de zwemvereniging Stormvogels uit Vlissingen. Als afsluiting van het Vlissingse zomertrio spoeden de sporters zich vanaf half vier gezamenlijk op de afstandloop van respectie velijk 12,5 en zeven kilometer. Gestart wordt in Papegaaienburg en vervolgenj gaat het naar de Sloeweg, de Zuidbeekseweg, de Jacoba van Beierenweg, de Berg weg. Groenenweg, Abeelseweg en Zinzendorfweg waar het keerpunt is en de heenroute wordt terugge lopen. Een bijzonderheid aan dit sport ieve evenement is dat dankzij de computer de deelnemers ongeveer een uur nadat de laatste deelne mer de finish passeert de complete uitslag kunnen afhalen. De leraar aan de Zeevaartschool in Vlissin gen, H .W. Heringa, zelf ook deel nemer, heeft de computer gepro grammeerd. Verder krijgen de deelnemers een diploma en een T-shirt met de opdruk Zomertrio van Zeeland Sport. Dat de organisatie van dit evene ment voor Zeeland Sport een schot in de roos betekent, blijkt niet uitsluitend uit het bijna ver dubbelde aantal deelnemers in vergelijking met vorig jaar. doelstellin heb verwezenlijkt, ga ik terug naar mijn vaderland Cu racao. Ik merk dat ik aan deze doelstelling enorm veel heb. Als alles me te veel wordt werp ik me op de studie. Ik studeer nu voor het praktijkdiploma boekhouden. Daar is in Curacoa enorme be hoefte aan". Door zijn afscheid van alcohol raakte Eric ook zijn beste vrien den kwijt. Maar - zo relativeert hij nu - dat waren cafévrienden. "Daartegenover heb ik nu weer een veel beter contact met mijn inmiddels gehuwde dochter. Vroeger had ze steeds kritiek en maakte opmerkingen over mijn drinken. Dat is nu voorbij en we praten over leuke gezellige din gen. Ik leef nu gescheiden van mijn vriendin. Ik hoop echter dat als mijn drankprobleem is opge lost, en ik zonder moeite van drank afkan blijven, dat we weer Verfijnde tafelsfeer" 48-delig 9-persoons servies de serviezen-specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 J bij elkaar komen. Tijdens de ont wenningsperiode is het maar beter zo. Want je hebt het soms enorm moeilijk". André van Kessel, behandelaar bij het ZCAD, ziet bij Jan en Eric een aantal kenmerkende over eenkomsten. "Wie van de drank af wil, lukt dat als hij een vastom lijnde doelstelling heeft. Bij Jan is dat zijn zoon geweest, zo neem ik aan. Bij Eric, die ik beter ken, zijn dat de drie genoemde punten". Ook Van Kessel weet hoe moeilijk het is om toe te geven een alcoho list te zijn. "Zou je in Middelburg op de Lange Delft of op de Wal- straat in Vlissingen aan de mensen vragen wat zij onder een alcoho list verstaan, zou daar ongetwij feld het type clochard het vaakst worden geïllustreerd. Dat alcoho listen gewone mensen zijn die in alle lagen van de bevolking voor komen. daar heeft iemand die er nog nooit mee te maken heeft ge had, nauwelijks weet van". Wie van de alcohol af wil komt vaak bij het ZCAD met de vraag 'ontlast me van de last, maar ik wil de lusten houden'. "Maar als we doorgaan met de cliënten, blijkt maar al te vaak dat ze pas van de ellende af zijn als ze de drank laten staan. De inhoud van de gesprek ken is dan ook het zoeken naar de verantwoordelijkheden", aldus Van Kessel. i L. '"Tegen een handvol vergelijkbare evenementen vorig jaar en Ne derland en België, waren er dit jaar al meer dan dertig alleen al in Nederland", aldus Sjaak Sinke. Onder de deelnemers bevindt zich onder andere, de winnaar van vo rig jaar Tonnie Veerman uit Oostburg. Dit jaar wil hij probe ren de (totale) 2 uur grens te doorbreken. Van de partij is ook nummer drie n vorig jaar Adrie Flipse. uit Westkapelle die on langs in de 100 km van Hooger- heide op een verdienstelijke 19e plaats eindigde. Onder de deelne mers ook H. Smits uit Eindhoven, die met een opgegeven totaal tijd van 2 uur en 25 minuten hoog moet kunnen eindigen. Tijdens de activiteitenniarkt, die zaterdag 3 september wordt ge houden in De Zwaan in Oost- Souburg, presenteren de georga niseerde bijstandsvrouwen een folder, waarin zij hun doelstelling toelichten. Er is slechts'een hand jevol bijstandsmoeders dat zich heeft aangesloten bij de actie voe rende vrouwen. Met de folder hoopt de organisa tie meer vrouwen te bereiken en te interesseren voor hun werk. Want - zo constateren zij - de algemene bijstandswet draagt namelijk heel wat vervelende gevolgen met zich mee. "En dan hebben we het niet uitsluitend over de vaafk knellende financiële toestand waarmee je continu hebt te maken". De bijstandsvrouwen vergaderen om en om elke veertien dagen in Vlissingen of Middelburg. In Vlissingen treffen de vrouwen zich in Bachten Komme aan de Badhuisstraat en in Middelburg komen ze bij elkaar in het gebouw van de Stichting Vrouweneman cipatie. Verder heeft de groep elke donderdag telefonisch spreekuur van 14 tot 15 uur. (01184-61252).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1