HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Presentatie podiumkunsten met Globe in de hoofdrol Voorbereidingen nu en aanleg in 1984 APPELS EN PEREN TE KIJK opent deuren roskam bv Tentoonstelling over Bhoetan in Middelburg en Vlissingen deVLissinger SHARP MICRO COMPUTERS 999.- dierenboeken de dierenbraderie GROOTS HANDBALTOERNOOI IN HEINKENSZAND UNIEKE THEA TERDAG IN MIDDELBURGSE SCHOUWBURG Voor elk wat wils J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE BUITENKANSJE!! Niet verplicht op over honden, katten, vogels, vissen, paarden, reptielen, enz. Walstraat 54 Vlissingen Poppenroede Parabool BOEKEN -v'UHPu Woensdag 24 augustus 198 3 oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktle: ad hanneman. 01180-27651. toestel 54. 'Boethan, Land van de vreedzame Draak' is de titel van een exposi tie, die het Regionale Unicef Co mité Walcheren in de komende twee maanden achtereenvolgens in Middelburg en Vlissingen houdt. De tentoonstelling is be doeld voor de twee hoogste klas sen van de lagere school. In Middelburg verricht wethou der G.B. Schoenmakers op maandag 29 augustus de officiële opening om vier uur in de Wan- delkerk, waar tot eind september Boethan centraal staat. Wethou der G.J.A.M opent de expositie op maandag 3 oktober in de hal van het Vlissingse stadhuis. Behalve voor scholen is de expositie ook interessant voor volwassenen, al dus Unicef. Bhoetan ligt tussen China (in het noorden) en India (in het westen) in het hart van de Himalaya. Het koninkrijk is ongeveer net zo groot als Nederland. Er wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen. Het land is ontzettend arm. Het ge middelde inkomen ligt er aan zienlijk lager dan in andere ont wikkelingslanden. Staatshoofd is de jonge koning Jigme Singye Wanghuck. De hoofdstad Thimp hu ligt op 'een hoogte van ruim 2700 meter. Het Regionaal Unicef Comité Walcheren is enkele jaren geleden opgericht. Behalve jaarlijks kerst en zomerkaarten verkopen, houdt het tien personen tellende comité zich elke twee jaar bezig met de organisatie van een dergelijke tentoonstelling. Unicef zelf is het kinderfonds van de Verenigde Naties. Unicef helpt alleen met materiële middelen zoals medicijnen en onderwijs. De hulp wordt echter alleen gestart als het betreffende land zelf mee wil werken, op zowel organisato risch als financieel gebied. DEZE WEEK IN De hedrijfsschool van De Schelde bouwt mee aan het ramschip De Schorpioen. De leerlingen fabriceren momenteel een veertien meter hoge schoorsteen. Wil van Son steekt de lof trompet over die medewer king: 'rammen maar'. Wie in Vlissingen graag in de binnenstad wil wonen doet er goed aan de voor lichtingspagina van die ge meente in deze krant te spellen. Ook de raadsver gadering wordt kamer- Jvreed uitgemeten. Het Danscollectief (meer dan alleen dans orine van aer Klei (onder andere Brecht) De goede verstandhouding tussen UIT in Zeeland-directeur Jan de la Mar en de toneelwereld het Zuidelijk Toneel Globe heeft er toe geleid dat er in de Middel burgse schouwburg een grandioos theaterspektakel kan plaatsvin den. Zaterdag 27 augustus is het dure cultuurpaleis vanaf 11 uur gevuld met allerlei hoogstandjes op het gebied van dans, zang, to neel, poppenkast en cabaret. Het hele gebeuren kost Jan de la Mar cs slechts achtduizend gulden. Het publiek deelt mee in het resultaat van de goede relatie tussen de Uit-directeur en de diverse gezel schappen en betaalt 2,50 entree (overdag), kinderen één gulden en de avondvoorstelling (Wild West van Sam Shepard gespeeld door Globe) kost 7,50. Wethouder G. Schoenmakers opent deze 'po diumdag'. Het is de eerste keer dat een der gelijke Theaterdag in Zeeland plaatsvindt. Bij succes herhaalt De La Mar deze culturele markt vol gend jaar. Hij voegt er echter aan toe dat succes moeilijk meetbaar is. "Vervolg hangt af van de mo gelijkheden. Niettemin kan het succes de mogelijkheden dwin gen". Met dit woordenspel doelt De la Mar op de houding van de gemeente Middelburg die een 'vette' huurprijs vraagt voor de Schouwburg, terwijl nagenoeg al le optreders voor een appel en een ei naar Middelburg komen, om het podiumbeleid van de Uit-di recteur te ondersteunen. Tijdens de eerste Zeeuwse Thea terdag kunnen de bezoekers ken nis maken met de vele facetten van de theaterwereld. De costu- miere Lenie van Velzen is er met een collectie theaterkleding en Servaas van Eijk toont de moge lijkheden van het grimeren. Ook kunnen geïnteresseerden letterlijk een kijkje nemen achter de scher men tijdens een rondleiding. Ar tiesten geven verder informatie over hun vak. Kinderen kunnen deelnemen aan een tekenwed strijd waarmee kleine prijzen zijn të winnen. Nagenoeg de hele schouwburg staat in het teken van de theater- markt. De benedenfoyer is in twee delen gesplitst. Het achterste deel is bestemd voor kindervoorstel lingen en aan de voorzijde is de grimeur en costumiere present.' De bovenste etage van het restau rant is ingericht als cafe-chantant. In de bovenste foyer is aan de achterzijde plaatsgemaakt voorde kleinkunst en in de voorzijde toont Globe middéls video wat er zoal is gespeeld door de toneel groep. Ook kan er gepraat worden met regisseurs en acteurs. In de grote zaal vinden wat grotere producties plaats. Jan de la Mar hoopt op een ver volg van deze unieke theaterdag. Nu nog heeft hij alle medewerking van de diverse groepen. "Maar het zou nog goedkoper en aantrekke lijker worden als de gemeente Middelburg de schouwburg gratis ter beschikking stelt", klaagt hij vervolgens. De artiesten die in elk geval acte de presence zullen ge ven zijn: Drs. P. Dmitri van Toor- en, Dorine van der Klei, Het Krisis Kabaret, Het Danskollektief, The Lazy Bones, Cor van Geffen, Je roen Reuling en Marinus van Pas- sen, Willem Parcival, Kinderthea ter Tingeling en het Poppenthea ter Comedie Fantasie. Bezoekers aan deze bijeenkomst in de schouwburg kunnen boven dien nog kaartjes kopen voor voorstellingen die het komende seizoen zijn vastgesteld op de po dia van Midden-Zeeland. i Voor informatie over de j groepen en aanvangstijden J zie de rubriek Podium Info J op de servicepagina. VLISSINGEN AAN Het is vrijwel zeker dat de bewoners van Vlissing en in 1984 hun tv- en radiotoestel kunnen aansluiten op de kabel. Dezer dagen nam het Vlissingse college van b. en w. de (nog niet gepubliceerde) nota 'Een kabel voor Vlissingen' aan, die iitt september aan de raad ter beoordeling zal worden voorgelegd. Voor de Vlissingers (inclusief Souburg, Ritthem is nog een vraagteken) betekent dit, dat onder meer Duitse ze nders kunnen worden ontvangen en het FM-kanaal op de radio ook meer mogelijkheden biedt. Het Poolse ks Pogon is ongetwij feld de topper tijdens het interna tionaal handbaltoernooi van de 8t. Jicobunut 27Vlissingen Ttl. 12300 Korts OsefS 17 - Middelburg Tel. 37772 1 k unge KerVsueet 31 Oost Tel. 27324 sportvereniging Volharding uit Goes. Pogon was al eens eerder te gast in Goes en speelde toen een enerverende partij tegen het Ne derlandse zaalhandbalteam. Het toernooi wordt gehouden in de sporthal De Schenge in Hein- kenszand op zaterdag 27 en zon dag 28 augustus. Behalve Pogon zijn er nog meer toppers in De Schenge te bewon deren. Voorbeelden zijn Sasja uit Antwerpen, Initia Hasselty en Neerpelt (kampioen van België). Van eigen bodem komt lands kampioen Vlug en Lenig uit Ge leen, Arta Meteoor uit Eindho ven, Aalsmeer en het Nederlands Militair Team. De Zeeuwse eer wordt verdedigd door EMM uit Middelburg. Het toernooi van dit unieke tophandbalspektakel is op zondag en begint 's morgens om half negen. Tegen half zeven zal, naar wordt verwacht, het laatste fluitsignaal klinken. Tijdens dit toernooi is onder meer Sasja Hoboken, GSC uit Goes, EMM en Walcheren van de partij. De aanvangstijd is zaterdag het zelfde als zondag. Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen ...i.k De overige inwoners op Walche ren moeten nog wat wachten. De plannen in Middelburg verkeren nog in een embryonaal stadium en op het platteland wordt het woord kabel slechts incidenteel uitges proken. Over wie de kabel zal gaan ex ploiteren (kosten tien miljoen) wil het gemeentebestuur (wethouder Willem Wisse) nog geen uitspraak doen. Er zijn genoeg gegadigden die er voor in aanmerking komen en op de stoep van het Vlissingse stadhuis op de loer liggen om zich als eerste te melden als de klus eenmaal uitbesteed wordt. Niet temin kan worden aangenomen dat de PZEM de grootste kans hebber is. Ongetwijfeld zal het Vlissingse bestuur er rekening mee houden dat de PZEM ijverde voor een kabel in Zeeland, met in het achterhoofd dat haar werkne mers in de afdeling die bouwaan- sluitingen verricht, minder om handen hebben vanwege de te ruggang in de nieuwbouw. Ir. L.G. Sisouw de Silva van de PZEM argumenteerde dit al in oktober vorig jaar in. deze krant. Bovendien acht de PZEM als nutsbedrijf het als een plicht de kabel in het dienstenpakket te gen aangesloten worden. Min stens net zo belangrijk als de vraag of er wel dan niet een kabel in Vlissingen komt, is volgens de wethouder dat de kabel niet verp licht wordt gesteld. Wel zal de maatschappij die de kabel aanlegt elke huiseigenaar vragen een aansluiting te maken. Moet dat namelijk later gebeuren, dan kost dat extra geld. Overigens hebben de woningbouwverenigingen al beloofd alle medewerking te ver lenen. Dat betekent wel, dat en kele (vooral) verouderde installa ties in huizenblokken vernieuwd moeten wordë^i. Dit geldt vooral de installaties van voor en rond 1970. De kosten voor de gemeente zijn bijna nihil, aldus Wisse, al zal er tijdens de aanleg menig ambte naar toezicht moeten houden bij het graven van de sleuven (een tegel breed) en zullen de aanne mers de benodigde tekeningen in ZEER BEPERKTE VOORRAAD 9 persoons 48 delig servies (normaal: 2837 Exclgs'ef bii SPECIAALZAAK Wethouder Wisse: geheel Vlissingen aan de kabel, "mits er een weloverwogen standpunt wordt ingenomen hebben. Genoemde nota voorziet in een aantal mogelijkheden op de vraag wie de kabel gaat beheren. Erworden voorbeelden genoemd als een stichting, een vennoot schap of een vereniging. De voor keur van de notasamenstellers gaat echter uit van een vennoot schap waarin de gemeente een stevige vinger in de pap heeft. Volgens Wisse geniet deze vorm de voorkeur omdat er dan premies volgens de wet op de investe ringsrekening kunnen worden verkregen en er een betere toe gang is tot de financieringsmid- dellen. De gemeente dient als 'hoedster van het algemeen be lang' een belangrijke invloed bin nen het vennootschap te hebben, al is een meerderheidsbelang niet noodzakelijk. Volgens de Vlis singse wethouder is het in een dergelijke constructie ook moge lijk dat geheel Vlissingen de kabel aan huis kan krijgen, "mits een weloverwogen standpunt is inge-' komen". Wisse gaat er van uit dat de kabel rond de vijftien gulden per maand gaat kosten inclusief de aanleg- kosten. Van invloed op de prijs is ook of bijvoorbeeld Ritthem en de landelijke gebieden rond Vlissin- Ella en Kees Matthijsse lusten zelf ook wel een appeltje (foto Ruben Oreel) Zaterdag 27 augustus houden bij na zeventig Nederlandse fruitte lers een Open Dag. Het publiek kan dan kennis maken met het reilen en zeilen op het fruitbedrijf. Op Walcheren is één bedrijf voor het publiek geopend: Fruitteler Matthijsse aan de Walcherseweg 224 in Middelburg. Bezoekers kunnen er terecht van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur. Als het echtpaar Ella en Kees Matthijsse het net zo druk krijgt als vorig jaar Wim de Pagter In Ritthem, hebben ze de handen vol. Ondanks de concurrentie van onder meer de braderie in Vlis singen bezochten om en nabij de duizend mensen het fruitteeltbe- drijf in Ritthem. Maar de Mid delburgers kunnen bij grote drukte rekenen op de hulp van collega's. "Er heerst onder de Walcherse fruittelers een geweldig goeie sfeer", verklapt Kees Matthijsse. "We helpen elkaar waar dat nodig is. Onlangs nog kochten we geza menlijk een machine". Ook tij dens de Open Dag staan wij er niet alleen voor. De Open Dag van de fruittelers is bedoeld om het publiek inzicht te geven in het werk van de fruitte ler. Tijdens een rondwandeling door de boomgaard en het bedrijf wordt van alles verteld en ge toond. Aan de orde komen on derwerpen als opkweken en snoeien van vruchtbomen, maar ook gewasbescherming, de me chanisatie, de sortering en wijze van opslag worden niet vergeten. Verder kunnen de bezoekers vra gen afvuren op de rondleider. Al vier generaties lang is de fami lie Matthijsse actief als boer op hetzelfde adres. Aanvankelijk - tot 1835 - was het de ambachtsheer lijkheid Poppenroede, een bijzon der fraai park met talrijke vijvers. De overgrootvader van Kees Matthijsse begon er in 1860 met een boerderij, met voornamelijk vee. Langzaam maakten de bees ten plaats voor fruit. Grootvader Matthijsse was nog één van de oprichters van de veiling Walche ren in Middelburg. "Ik kan me nog herinneren dat hier achter ons huis een bijna dichtgeslibde vijver lag", weet Kees. "Na de oorlog, de rationa lisering van de landbouw begon toen. is de vijver dichtgegooid. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje jammer. Onze kijk op de zaken is veranderd. Als landbouwer pro beren we het evenwicht in de na tuur zo veel mogelijk in stand te houden. Het bespuiten van de 'SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 j het stadhuis moeten inzien en meenemen om er zeker van te zijn dat de graafmachine niet op een gas-, water- telefoonleiding of wat dan ook stuit. Of er een parabool antenne ge bruikt gaat worden staat nog niet vast. Het is volgens Wisse te over wegen om een aftakking te maken van Sluis, waar een kabel al volop in bedrijf is. Is een parabool antenne goedko per dan de aftakking met verster kers uit Zeeuwsch-Vlaanderen dan krijgt deze een plaats op de Zee landcentrale (PZEM) nabij de Keersluis. Wethouder Wisse rekent er op dat de voorbereidingen - mits de raad akkoord gaat in september - dit jaar kunnen worden afgerond. In 1984 kan al begonnen worden met de aanleg. producten vind ik een noodzake lijk kwaad, waarmee we uiterst zorgvuldig omgaan. We doen dan ook allerlei proeven om alterna tieven te vinden". Het bedrijf van Kees en Ella Matthijsse is acht ha groot. Op zes ha grond staan appelbomen en er zijn twee ha met perebomen. In totaal oogst de Middelburger rond de 200 ton vruchten. Drie prui menbomen op het erf zijn voor privégebruik. Op dit moment hangen de zomer vruchten er zo goed als volgerijpt bij. Behalve het eindproduct zelf kunnen de geïnteresseerden zater dag 27 augustus kijken naar een diaserie over het werk van de telers het hele jaar door en ligt folder materiaal klaar om mee naar huis te nemen. Uiteraard kan ook een smakelijke beet uit een vrucht wprden genomen. CENTRUM VOOR DAMPOORTWEG 29 4322 AW MIDDELBURG TELEFOON 01180 3 6151* De micro-compu ter geeft nu ook het kleinere bedrijf, de vrije beroepen en de middenstand de kans om te profite ren van al die com putervoordelen zoals: een perfekte admi nistratie, een voorraad/ inkoopsysteem, een cliënten systeem met adres- seermogelijk- heden enz. enz. Eenvoudig te bedienen en nog betaalbaar ook. Bel eens om meer informatie! BIKKER

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1