Orgel Oostkerk in september 200 jaar ,fÜet kan net zé. goecTin kranten li M&T PERSONEEL WORDT MISSELIJK VAN HOECHST 'Brinkman (WVC) discrimineert Zeeland' HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN □eVussinger Wedgwood Burenruzie in Sloe mm Kinderschoenen Tentoonstelling voor 'doe het zeivers' in Technische bibliotheek 1^1-^ 'Vi I J'x-U-c o. m Woensdag 17 augustus 1983 oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: waistraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54 In september is het 200 jaar gele den dat het orgel in de Oostkerk te Middelburg - na gedeeltelijke her bouw - werd opgeleverd. De Or gelcommissie Oostkerk heeft nu plannen ontwikkeld om de viering op gepaste wijze te doen plaats vinden. De officiële herdenkings datum is 8 september. Ook de NCRV-radio besteedt aandacht aan het monumentale orgel, dat in 1783 door de Gebr. de Rijckere. Reichner en Van Overbeek werd gebouwd. Op dinsdag 6 september speelt Arie J. Keizer voor de omroep en een eekh^e^dmsda^3^e£temjvei^ de Middelburger Bram Beekman. Beide uitzendingen zijn 's avonds via Hilversum IV van 22.25 tot 23 uur te beluisteren. Op vrijdag 16 september speelt Bram Beekman weer. Hij voert de luisteraars met hetorgel terug naar de achttiende eeuw. Beek man brengt hetzelfde programma zoals Abt Vogler dat ln 1789 uit voerde op het Oostkerkorgel. Een viertal Walcherse talenten bes peelt het Oostkerkorgel op vrijdag 23 september. Het Zeeuws Ge nootschap tekende voor de orga nisatie van een conc,ert op vrijdag 30 september. Tijdens de herdenkingsavond op donderdag 8 september is het or gel te beluisteren in begeleiding met samenzang van de kantorij. mei een altblokfluit en als solo- instrument. DEZE WEEK IN Opel introduceerde een nieuw paradepaardje, de Opel Monza GSE. Dit en nog meer op onze autopa- ,gina. Tot en met 1986 willen b. en w. van Vlissingen jaar lijks een kleine 240 wonin gen laten bouwen. Boven dien staan tot en met 1990 in totaal 1100 woningen op het programma om gere noveerd te worden. Meer hierover op de informatie pagina van de gemeente. Vlissingen. DE KUNST INGEPAKT Voor de meeste kunstenaars zal er de komende tijd nog maar weinig zijn in te pakken sinds staatsse cretaris De Graaf (sociale zaken) en minister Brinkman (WVC) een verscherping van de toelatings eisen tot de Beeldende Kunste naars Regeling (BKR) heeft aan gekondigd. Desondanks blijft Cora Mesman (33) uit Middelburg vol goede moed verder gaan met de ontwikkeling van steeds fraaiere en effectievere verpakkingen voor kunst. Van een schilderij van nor maal formaat tot een stuk kera miek met grillige vormen krijgt van de interieurarchitecte een dusdanig jasje dat beschadiging is !4! uitgesloten en het geheel nog prettig oogt ook. "Soms is de verpakking mooier dan wat erin zit" is dan ook de niet al te bescheiden mening van de van oorsprong Amsterdamse. De materialen die Cora voor het inpakken gebruikt zijn bijvoor beeld ongebleekte katoen, gewa pend plastic en dunne plankjes van 'waaibomenhout'. "Het belangrijkste is dat het ma teriaal zo weinig mogelijk weegt. En een principe dat ik blijf hante ren is dat de verpakking niet meer mag kosten dan één procent van de waarde van het ingepakte ma teriaal". In de twee jaar dat Cora kunst in pakt heeft zij dit slechts een maal voor een particulier gedaan. De rest van het werk dat zij doet is Wat braakt Hoechst in het holst van de nacht uit de schoorsteen, vraagt het M&T -personeelzich af. (foto Ruben Oreel). De beide chemische bedrijven Hoechst Holland nv en M&T Chemicals in het Vlissingse Sloe- gebied hebben het flink met elkaar aan de stok. Zo erg zelfs dat de beide directeuren - naar verluidt - elkaar slechts met de nek aankij ken. Hoechst-directeur ir. P. van Heel is er namelijk al minstens twee jaar geleden op aangesproken dat het M&T-personeel vooral 's nachts bij wind uit het noorden enorme hinder ondervindt van de uitstoot van 'onbekende gassen' bij Hoechst. Zowel aan de provin cie als aan M&T beloofde Van Heel om maatregelen te treffen. Maar die belofte - zo ergert men zich nu bij M&T - blijkt een zeep bel. Temeer daar de klachten als hoofdpijn en misselijkheid door het personeel van de nachtdienst, onverminderd blijven doorgaan. "Overdag, heeft niemand er last van", onderwijst secretaris G.J. van der Bend van de M&T-on- dernemingsraad. "Hoechts stoot dan weliswaar waterdamp uit waarin deeltjes fosfor kiinnen zit ten die wat prikkelend op de huid inwerken, maar 's nachts kun je nauwelijks ademhalen, zo erg is het. We veronderstellen dat er dingen bij Hoechtst gebeuren die het daglicht niet kunnen verdra gen". Van der Bend kijkt er over igens helemaal niet van op dat chemische bedrijven de katjes in het donker knijpen. Zelf werkte hij jarenlang bij Titaandioxide in het Botlekgebied, waar in het holst van de nacht ook wel eens een klep werd opengezet die overdag angstvallig gesloten bleef. Op verzoek van de M&T onder nemingsraad heeft nu ook de provincie zich met de hardnekki ge burenruzie bemoeid, terwijl ook de arbeidsinspectie een on derzoek doet. Gedeputeerde Boersma (milieu) alsook de ar beidsinspectie willen in deze fase niets zeggen. Boersma weet wel dat zijn voorganger Don zich vroeger met de zaak heeft bezig gehouden. "We praten nu met beide directeuren apart. Ook met de ondernemingsraad spreken we om inzicht in de zaak te krijgen". Van Heel zelf: "Zonder overlast gaat het nou eenmaal niet in een zo overbevolkt land als Neder land. We hebben al een flink aantal verbeteringen aangebracht om het voor de mensen van M&T draaglijk te maken". Is directeur T. Chapin van M&T zo boos op Van Heel dat beide mana gers niet meer met elkaar praten? Van Heel: "Dat lijkt me sterk". In terviewer: 'Ja dus': Van Heel: "Dat lijkt me sterk. Interviewer: 'Luidt het antwoord nee?" stilte Van Heel: "Zoals gezegd gezegd, dat lijkt me sterk Keramiek van Henny Schrijver uit Middelburg ingepakt in katoenen kussens met polyester vulling met onder het tentoon te stellen materiaal een plank. Het werk in het kader van Kunst uit Zeeland kon zo uit de verpakking met plant en al in de vitrine worden geplaatst. Vanaf 1985 is het mogelijk om in Zeeland regionale omroep te ontvangen: één uur per dag. Voor de optimisten nu een luid hoera uitschreeuwen - het wordt géén Zeeuwse regionale omroep. Waarschijnlijk wordt het regionaal nieuws uit de Rijnmond. Als de COPRA ak koord gaat met dit voorstel zal het extra moeilijk worden voor de initiatiefgroep Omroep Zeeland om een eigen regio nale zender te krijgen. Geld spreekt daarbij vanzelfspre kend een rol. Maar er is meer daan de hand. Minister Brink man (WVC) torpedeerde een verzoek om in juni een Zeeuwse proefuitzending te maken. 1 De initiatiefgroep kreeg daarbij een nare smaak in de mond. De minister van WVC (Welzijn Volksgezondheid en Cultuur) dis crimineert Zeeland. Dit conclu deert secretaris Henk Koch van de initiatiefgroep Omroep Zeeland in een brief aan Zeeuwse tweede ka merleden. De minister wees na melijk het verzoek van de Zeeuwse initiatiefgroep voor een éénmalige uitzending af en honoreerde tege lijkertijd het verzoek van eenzelfde groep op het eiland Texel. De proefuitzending van Omroep Zee land zou hebben plaatsgevonden op 23 juni. De vijfjarige manifes tatie van de 140-jarige ZLM zou tijdens die uitzending centraal hebben gestaan van 12 tot 14 uur. Waar Koch zich aan ergert is dat Texel slechts twee maanden voor de uitzending een aanvraag in diende en die gehonoreerd zag. De Zeeuwen deponeerden negen maanden van te voren een ver zoek op het bureau van Minister Brinkman. En die Zeeuwen wer den gesteund door de Omroep- raad, die positief aan de minister adviseerde. Twee jnaanden voor de geplarfde uitzending besliste de WVC-minister negatief. Brink man oordeelde op grond van mo gelijke precedentwerking naar andere intiatiefgroepen. Niette min kreeg Texel Waarom telde die precedentwer king voor Zeeland wél en Texel niet? Brinkman schreef vol 'be grip'. Bij mijn toestemming heb ik tevens overwogen dat een afwij zing van uw verzoek op een tijd stip zo kort voor de door u ge plande uitzending, geld op de door u reeds verrichte voorberei dende werkzaamheden en de fi nanciële consequenties daarvan, een voor u evenredig nadeel zou kunnen opleveren. Ik wijs u er dan ook op dat aan deze toestemming géén rechten kunnen worden ont leend ten aanzien van uw positie als lokale/regionale omroep voor het eiland Texel. Een eventuele nieuwe aanvraag zal tenminste zes maanden voof de geplande uit zenddatum moeten worden inge diend. zodat deze in al zijn facet ten beoordeeld kan worden. Uiteraard zal hierbij rekening worden gehouden met de alsdan vigerende wettelijke bepalingen en het ter zake geldende beleid'. Dat was dan duidelijke taal van de minister. Maar de Zeeuwen dan? Die hielden zich precies aan de. regels zoals de bewindsman ze de regionale omroep in spé op het Noordhollandse eiland voor hield? Koch verlucht, dat de Zeeuwen stomweg te netjes waren en de minister niet voor het blok wilde zetten, zoals Texel dat deed. Toch wordt die op discriminatie lijkende beslissing ook door an dere factoren beïnvloed. Aange nomen wordt dat er zich in Den Haag een lobby heeft ontwikkeld rond het fenomeen regionale om roep. Met name de VARA lonkt naar de regionale initiatiefgroe pen met begerige blik. En diezelf de VARA stond achter de proef uitzending op Texel en besteedde er in landelijke uitzendingen aan dacht aan.... De initiatiefgroep Omroep Zee land, zo betoogt haar secretaris Koch in de brief aan de Zeeuwe kamerleden, is representatief voor de Zeeuwse bevolking. Gedepu teerde Staten van Zeeland onder streepten dat. Jarenlang is er aan gewerkt om die groep - bestaande uit 39 personen - samen te stellen. Voorts heeft de initiatiefgroep nauw contact met de NOS, waar onder een definitieve Zeeuwse re gionale omroep zal gaan werken. Koch's slotconclusie luidt dan ook dat de minister óf Zeeland discri mineert óf de NOS en de Zeeu wen van elkaar wenst te ver vreemden. Bovendien constateert Koch dat de 'Haagse' tegenwer king 'structureel dreigt te gaan gebeuren' door het te verwachten voor het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming en Vol wassenen Educatie in Middelburg waar zij vopr acht uur per week in vaste dienst is. Het gaat dan voornamelijk om werk van kunstenaars dat in het kader van de educatie het hele land doorreist. Cora: "Werk dat van de ene ten toonstelling naar de andere ver huist moet een verpakking heb ben die zichzelf bewijst, ledereen moet het materiaal weer in en uit kunnen pakken zonder een inge wikkelde gebruiksaanwijzing. Ik zie het eigenlijk ook als een soort sport om die verpakking zo fraai mogelijk af te leveren. Je kunt natuurlijk net zo goed een stapel oude kranten nemen maar dan is de lol ervan af'. De efficiency van de verpakking komt volgens Cora nog meer tot uiting "wanneer het tentoon te stellen werk met verpakking en al in de expositieruimte kan worden geplaatst. Eigenlijk is het beroep van Cora zelfstandig interieur architecte. Mede door de economische ma laise zit daar geen brood meer in. Wel werkte ze zes jaar bij archi tecten bureau Rothuizen en 't Hooft in Goes. Daarvoor volgde Cora een opleiding aan de Am sterdamse Rietveldacademie. Het werk dat zij nu doet staat vol gens haar nog in de kinderschoe nen. Cora: "Wat ik nu het liefst zou willen is een eigen werkplaats hebben samen met een stel mensen met dezelfde discipline als ik. We zouden dan een service-verlenend bedrijfje op poten kunnen zetten op het gebied van vormgeving. Al leen jammer dat de tijd nu niet zo gunstig is om zelfstandig te wer ken. Bovendien krijg je dan con stant dat geharrewar met de zake lijke malaise die een eigen bedrijf nu eenmaal met zich meebrengt. Eigenlijk doet dat afbreuk aan de creativiteit van mensen". Dat Cora overigens niet alleen kunstverpakkingen maakt blijkt uit de opdracht waar ze nu mee bezig is. Ze ontwerpt momenteel een cadeauverpakking voor een schoonheidssalon. "Maar zulke "Verfijnd# tafelsfeer" porselein servies: CAVENDISH de serviezen-specialist: SPECIAALZAAK •SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 j opdrachten zijn toch wel uniek. Made in Taiwan is nu eenmaal goedkoper dan wanneer ik aan het ontwerpen sla", constateert ze enigszins grimmig. Zoeken naar Omroep Zeeland op de radio is een wens van Henk Koch, die naar alle waarschijnlijkheid pas in de verre toekomst zal worden ingevuld (foto Ruben Oreel). financieringsmodel: Zeeuwen be talen de hoogste (regionale) om roepbijdrage vanwege de geringe bevolkingsdichtheid (een tientje opslag), terwijl nu reeds uit de omroeppot, waar ook Zeeuwen aan bijdragen, de reeds functio nerende regionale omroepen worden bekostigd. Cora Mesman met een van haar producten. "Eigenlijk met meerdere mensen een eigen bedrijfje beginnen"(foto Ruben Oreel) Hoe vaak komt het niet voor dat 'doe het zeivers' achteraf tot de ontdekking komen dat de klus op een andere manier hen beter was afgegaan. Meestal is .de oorzaak dat de handige knutselaar zich van te voren onvoldoende documen teerde. Dat voldoende informatie nau welijks geld hoeft te kosten toont de Technische Bibliotheek Zee land (aan de Edisonweg in Vlis singen) waar de vitrines tot eind september zijn ingericht met boe ken en tijdschriften voor 'doe het zeivers'. In de vitrine ligt echter slechts een klein deel van wat de bibliotheek allemaal in huis heeft, ln de rekken is voor knutselaars een enorme keuze aan gratis in formatiemateriaal te vinden. De TBZ is op werkdagen tijdens kantooruren geopend en vanaf 2 september ook weer op vrijdag avond van 19 tot 21 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1