Cursus oud-schrift voor beginners Ringrijders in die slag op Molenwater Dierenasyl Vlissingen tien jaar en leuke attracties rond deVlissinger HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN F eestprogramma RON BRANDSTEDER PRESENTEERT TEN CC IN ZEELAND Wedgwood L,( I -(^V Folkloristische topper in Middelbiurg Hels kabaal Vette blubber Gemeentelijke ULO CO DUBBELDAM AQUARELLEN IN EXPOSEERT HOOGELANDE ^\EREjy. J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Samengevoegd DEZE WEEK IN Woensdag 10 augustus 1983 SSINGER oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel wialcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postb us 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, POStbUS m ulmeinnAM f\4A £t A A i.. m/>t«A - A4 4 O A COOOfl knnnnmnn AttOA 67014 Bi mK Sycferry Dj^utcirnjtut uau wVncki ijlutcgt. titfKrv «ek.W&wW w.V<yp.,Vg~^. ^TTl-^{1-ft.juën^. K o.fcr' Me-WoTTSeA»» Wie zich de kunst van oud-schrift wil eigen maken kan vanaf eind september deelnemen aan een cursus. De Zeeuwse Volksuniver siteit (ZVU) verzorgt die cursus, die is bestemd voor beginners. Donderdag 29 september is de eerste bijeenkomst die plaatsvindt in het Rijksarchief in Zeeland aan de St. Pieterstraat 38 in Middel burg. De liefhebbers-scribenten van het oude schrift worden elke donder dagavond van half acht tot half tien vertrouwd gemaakt met deze kunst. Voor informatie of aan melden kan men terecht bij A.F. Franken, p/a Rijksarchief in Zee land, telefoon 01180-12767. Een uitgebreide pagina met film en podiumnieuws Middelburgs warenhuis heeft geen last van parkeer problemen, hoewel men dit voorjaar donkere wolken verwachtte. Lees 'uit het zakenhart'. Twee nieuwe diesels op de automarkt. Uitvoerig om schreven op onze autopagi na 'Van bougie tot bumper'. Veel achtergrondinforma tie over producten, redac tioneel benaderd, op de ad vertentiepagina's. SCHELDEMOND 75 JAAR Ringrijden is al behoorlijk oud maar nog springlevend. De be langstelling voor dit gebeuren groeit weer zienderogen, vooral bij de jeugd. Dit blijkt uit de lijst van deelnemers voor de jaarlijkse Grote Ringrijderij te Paard, die donderdag 11 augustus wordt ge houden op het Molenwater te Middelburg. Maar liefst 191 deel nemers en deelneemsters hebben zich aangemeld voor de 27e uit voering van het ringrijden, dat als sluitstuk dient van de Folkloristi sche Dagen in Middelburg van dit seizoen. De deelnemende ringstekers strij den op vijf verschillende banen: baan één, voor de muziektent, baan twee, achter de muziektent, baan drie bevindt zich op het parkeerterrein bij het Catshuis, baan vier is vóór de Schouwburg en baan vijf in de Branderijmo- lengang. Om acht uur beginnen de wed strijden op alle banen tegelijk. Vanaf de muziektent krijgt het publiek wat uitleg over de rii.igrij- derij-en de stand van zaken bij de verschillende wedstrijdb: tnen. Deelnemers zijn overigens te her kennen aan het witte spor tkos- tuum van de Zeeuwse Ringri jders Vereniging. De best geklasseerde ringst ekers van de laatste tien beurten van al le vijf genoemde banen zullen omstreeks half vijf's middags op baan één (voor de muziek tent) strijden om de Koninklijke "Trop- héen. Dit zijn heel-exclusieve: wis- selprijzen. Naast die Koninklijke prijzen zijn er diverse anden; be kers te winnen. De heer J.B. Ventevogel, een ge deputeerde belast met recreat ie en toerisme reikt de trophéen uiit. De burgemeester van Middelbur g, de heer Wolters, reikt de beker van de gemeente uit. 's Avonds in de foyer van de schouwburg te Middelburg wordt de uitslag van de beoordeling van het mooist versierde paard be kend gemaakt. De keuring voor de mooist ver sierde viervoeter vindt 's morgens plaats om negen uur. Een jury bestaande uit zes personen beoordeelt de versiersels van de paarden. De organisatie van de Grote Ringrijderij te Paard op het Mo lenwater is in handen van de Fol kloristische Kommissie bestaande uit de_ heren Papendorp, Jebbink en Van Werkum namens hef VVV Van Middelburg en de heren Lous, Provoost en Braam namens de Zeeuwse Ringrijders Vereni ging. De wedstrijden beginnen zoals gezegd om acht uur 's mor gens. Behalve dit folkloristische topge- beuren is er op diezelfde dag veel te beleven in de Zeeuwse hoofd stad. Op de Lange Delft is er een standwerkersconcours, op de Markt is de kermis volop in actie en op het Damplein is de gewone weekmarkt. De schooltassen worden weer tevoorschijn gehaald, de boeken weer besteld. Volgende week is het zover. De regelmaat keert weer, de ongedwongen invulling van de vakantiedag is voorbijop naar school: de herfst, de winter en de lente tegemoet. Waar de plicht van het heilige moeten zo af en toe zal worden onderbroken is ongetwijfeld de Rijksscholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen. Dit instituut voor voortgezet onderwijs bestaat dit jaar 75 jaar. Onze redactiemedewerker Luc Vranken dook in het verleden van de school en schreef er een artikel over. Het was niet meer dan logisch dat Vlissingen in 1908 een gemeente lijke HBS kreeg. De steden Goes en Middelburg hadden er al één en Vlissingen (een haven, de garni zoenen, 'de maatschappij 'de Schelde' én met de belangrijke veerdienst op Engeland) hoefde wat aanzien en rijkdom betreft niet voor deze beide steden onder te doen. Dit veranderde in de Eerste Wereldoorlog. Handeldrijven werd moeilijk en dat was voor Vlissingen extra nadelig. De in komsten van de Vlissingers werden minder en daardoor liepen ook de belastingopbrengsten voor de ge meente terug. De gemeente was dan ook blij de dure HBS over te kunnen doen aan het Rijk. Op één september 1918 werd de Gemeen telijke HBS met drie-jarige cursus overgenomen en uitgebreid tot een vijf-jarige HBS-B opleiding. De ligging van de school in de Wagenaarstraat kan onmogelijk een pretje geweest zijn. In die tijd namelijk werden op de vlakbijlig- gende maatschappij De Schelde de schepen nog geklonken en dat veroorzaakte een hels kabaal. Het lag dus voor de hand dat werd uitgekeken naar een nieuwe be huizing voor de wat uit zijn voe gen gegroeide school. In januari 1925 werd de nieuwe plaats ge vonden: de Brouwenaarstraat. De Hogere Handelsschool was in middels veranderd in een HBS-A opleiding en sindsdien was dus sprake van een 'volledige' HBS. De school had in die dagen een vrij elitair karakter. De ouders van de leerlingen moesten alles (school geld, boeken en dergelijke) zelf betalen en dat was zeker niet voor iedereen weggelegd. Niettemin was er in de jaren '24/'25 een grote toeloop van het aantal leerlingen waar te nemen. De depressie van de jaren dertig in Nederland had minder gevolgen voor de scholen dan verwacht. Achteraf bleek dit een zeer stabie le periode. Waarschijnlijk rea geerden de mensen in die tijd net als tegenwoordig: zolang er geen werk is blijf je beter op school. Een periode die wel degelijk spo ren achterliet was de Tweede Wereldoorlog. Om te beginnen werd na de Duitse inval in Polen (augustus '39) het gebouw van de HBS gevorderd voor de huisves ting van de in allerijl opgeroepen militairen. Een jaar later vorder den de Duitsers het gebouw. Na de zware bombardementen van april '42 besloot de gemeente alle scholen te sluiten, ook de niet ge troffen HBS. Als het maar enigs zins mogelijk was werd de leerlin gen. verspreid over gebouwen in Middelburg en Vlissingen, nog wat les gegeven. Het cursusjaar '44/'45 was geen lang leven beschoren. In novem ber namelijk stroomde praktisch geheel Walcheren onder water als gevolg van de bombardementen op de dijken. In het gebouw aan de Brouwenaarstraat heerste een enoëme chaos: bij vloed dreven de schoolbanken door de gangen en bij eb was alles bedekt met een vette laag blubber. Het aantal leerlingen was ook al niet om te juichen in die dagen, 150 kinderen is een ruime schatting. Veel men sen trokken namelijk weg uit Vlissingen. In april '47 was een deel van het gebouw weer hersteld en bij de aanvang van het cursusjaar '47/'48 werd het hele gebouw weer gebruikt. Het andere onderdeel dat de RSG 'Scheldemond' mede heeft ge vormd *was de Gemeentelijke ULO. Deze school werd in 1921 officieel gestart. De vestigings plaats was dezelfde als die van de HBS in de begintijd: de Wage naarstraat in de binnenstad van Vlissingen. De ULO had natuur lijk net zoveel last van het fa- briekslawaai van 'de Schelde' als de HBS en wilde dan ook graag De viering van het 75-jarig bestaan van de RSG 'Scheldemond' beslaat drie dagen. Donderdag 8 september vindt in het maritie me hotel Britannia een officiële aangelegenheid voor het perso neel van de school plaats. De huidige staatssecretaris voor het voortgezet onderwijs mevrouw N. Ginjaar-Maas, maakt even eens haar opwachting. Vrijdags begeven de leerlingen zich in optocht door Vlissingen naar het Baskensburgcomplex aan de Irislaan. Op de sportvelden wordt een sport- en spelprogramma afgewerkt. Zaterdag 10 sep tember is er een grote reünie voor alle oud-leerlingen van de school. Deze hereniging wordt gehouden in het gebouw aan de Adriaen Coortelaan. ergens anders heen. Aangezien 'de Schelde' de school ook weg wilde hebben (het bedrijf wilde uitbrei den) werd naarstig naar een nieuw schoolgebouw uitgekeken. Op acht januari 1935 was het zover. De Duinpoortschool aan de Coosje Buskenstraat werd feeste lijk in gebruik genomen als nieu we behuizing voor de Gemeente lijke ULO. De Christelijke ULO werd eveneens in dit gebouw ge vestigd. Vanwege de Tweede Wereldoorlog sloot de ULO op één mei '42. De leerlingen werden waar dat moge lijk was in verschillende gebouwen De school aan de Brouwenaarstraat waar omstreeks 1925 een nieuw gebouw herrees. Op de kale vlakte voor de school staat tegenwoordig het gemeentehuis van Vlissingen. Co Dubbeldam (58) kan in alle opzichten een door de om standigheden gedwongen laat bloeier worden genoemd. Sinds een jaar of zes schildert ze namelijk weer; een werk dat ze tijdens haar huwelijk moest staken. Momenteel exposeert zij voor de tweede keer aqua rellen in de consistorie van de Kapel van Hoogelande nabij Middelburg. Twee jaar gele den toonde zij daar ook al werk, eveneens aquarellen. De tentoonstelling duurt tot 20 augustus. Haar werk is gegroeid. Hoe wel zij .de natuur, die haar enorm boeit, steeds abstracter weergeeft (contourloze land schappen) zijn er ook schilde rijen van bomen (bijvoor- Ko Dubbeldam (foto Ruben Oreal) beeld) bij die sterk afgetekend de vorm van het landschap bepalen. De kunstenares volgde tijdens de Tweede Wereldoorlog te kenlessen bij de illustrator en docent Bert Bouman in Dor drecht. Zes jaar geleden leer de zij werken met pastel bij Iris de Leeuw. Nadien specia liseerde zij zich in de moei lijke aquarel-techniek. Bij de keuze van de schilde rijen voor de tentoonstelling; in de Kapel van Hoogelande, adviseerden de Zeeuwse kun stenaars Inge van de Kooij en Joop Kroon, Óo Dubbeldam. De expositie is dagelijks geo pend van 14 tot 18 uur. Het dierenasyl aan de Langeleen- weg te Vlissingen bestaat deze maand tien jaar. Vijftien augustus 1973 legde beschermvrouwe me vrouw M. Westerhout-van Spar- rentak de eerste steen voor het gebouw. Viering van dit jubileum vindt zaterdag 20 augustus plaats, in en rond het jarige asyl. De Stichting Dierenasyl Zeeland- Zuid in samenwerking met de werkgroep Vlissingen van de Die renbescherming. begeleid door mevrouw C.M. Speckens houden zaterdag 20 augustus verscheide ne activiteiten. De gehele middag is het asyl voor het publiek toe gankelijk. Om half twee begint de eigenlijke feestmiddag met het ontvangen van enkele gasten waaronder de beschermvrouwe. De jeugdgroep van de Dierenbe scherming begint daarna, om twee uur, met het uitvoeren van een jeugdspel. Vervolgens geeft de Kynologenclub een demonstratie van gehoorzaamheidsproeven. Deze demonstratie begint om half drie. Omstreeks drie uur vindt de die- renkeuring plaats. Iedere eigenaar van een gezond vuilnisbakken- rashondje mag met zijn viervoeter meedoen. De organisatie stelt wel nadrukkelijk dat het hier géén spreekuur betreft en dat dus geen zieke honden toegelaten worden. Dierenarts L. Schofaerts verricht De provincie Zeeland staat wat de TROS-televisie betreft volop in de belangstelling van 16 tot 19 au gustus. Op die dagen namelijk vinden de opnamen plaats voor het programma 'Zomerhits '83', een amusementsprogramma waarin allerlei bekende artiesten optreden met als topper de Engelse pop groep 'Ten CC'. Ron Brandsteder presenteert het geheel, dat op donderdag één september wordt uitgezonden. In het drie kwartier-durende pro gramma dienen tot de verbeelding sprekende Zeeuwse plekjes als decor voor de optredende arties ten. Enkele van die plaatsen zijn de Deltawerken, de Kuiperspoort te Middelburg, bar-dancing Het Karrewiel in Koudekerke. d'Ou- we Werf en het Bastion te Veere en de jachthaven in diezelfde plaats. Naast 'Ten CC' treden in ieder geval ook op de Fransman Claude Barzotti, José-Luis Rodrigues uit Spanje, de Britse Guys and Dolls en de meidengroep Bananarama. Eruption uit de Verenigde Staten, de Duitse zanger Jürgen Marcus en onze eigen Corrie Konings maken ook'hun opwachting. De keuze voor Zeeland als achtergrond voor het amuse mentsprogramma vindt regisseur Paul Molijn (ook regisseur van 'de Showbizzquiz') een zeer logische: "Wij vinden Zeeland een zeer ge schikte provincie hiervoor, de provincie' herbergt vele mooie plekjes die uitstekend als decor kunnen dienen voor het pro gramma", licht hij toe. Dat de TROS-televisie-ploeg niet eerder naar het Zeeuwse is gekomen, is een puur technische kwestie, zegt hij: "Nu pas heeft de ploeg vol doende faciliteiten om verschil lende dagen op verschillende plaatsen op te nemen, we zijn nu als het ware 'mobiel' genoeg". De productie van 'Zomerhits '83' is in handen van Hans Pohl. de keuringen waaraan prijzen zijn verbonden. Om vier uur treedt de Showgroep Vlissingen op en het middagfeest programma sluit na de prijsuitrei king van de dierenkeuring (half vijf) Op het terrein van het asyl zijn ook enkele kraampjes aan wezig. 's Avonds gaat het feest verder in Best-Western Hotel Pic- card aan de Badhuisstraat. De dixielandgroep Lighthouse geeft een optreden, afgewisseld door de El Dorado drive-in-show van het Veronica-schip te Middelburg. Kaarten voor de feestavond zijn bij het VVV te Vlissingen vanaf 15 augustus en aan de zaal vanaf 20 uur verkrijgbaar. Het avondpro gramma begint om negen uur. Vlissingen 25, Z6 en 27 augustus Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen in Middelburg ondergebracht. Pas op 26 februari 1945 werden de les sen in het schoolgebouw aan de Coosje Buskenstraat hervat. Toen de grote geboortegolf van na de Tweede Wereldoorlog de ULO bereikte, zo rond de jaren '57/'58, bleek ook het gebouw in de Coosje Buskenstraat tekort te schieten wat ruimte betreft. Het 'lenen' van enkele lokalen van de St. Jacobs- school op de Grote Markt en het "Verfijnde tafelsfeer" porselein servies: CAVENDISH de serviezen-specialist: SPECIAALZAAK 'SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 bergen van wat schooljeugd in het Burgerweeshuis mochten niet ba ten: de school bleek opnieuw te klein. In '59 werd een crediet aan gevraagd voor de bouw van een nieuw schoolgebouw met 24 loka len plus een gymzaal. De Adriaen Coortelaan was aangewezen als plaats voor de nieuwe school. De eerste paal ging in 1963 de grond in en op één september 1965 werd het gebouw in gebruik genomen. Inmiddels was in 1963 de zoge naamde Mammoetwet aangeno men. Deze kaderwet waarin alle scholen voor het voortgezet on derwijs zijn ondergebracht zou in 1968 in werking moeten treden. De verschillende schoolbesturen waren bang dat het leerlinge naantal terug zou lopen en op perden het idee een scholenge meenschap te beginnen. Een eer ste aanvraag hiervoor werd in fe- bruari '65 afgewezen. Op de eerste september van 1968 was het dan toch zover: de Rijks HBS aan de Brouwenaarstraat en de Openba re ULO gelegen in de Adriaen Coortelaan werden samenge voegd tot Rijksscholengemeen schap 'Scheldemond'. De RSG 'Scheldemond' van tegenwoordig heeft een leerlin genbestand van ongeveer 940, de school heeft zeventig personeel sleden in dienst en is gevestigd in de gebouwen aan de Brouwe naarstraat (HAVO en VWO), Adriaen Coortelaan (MAVO) en aan de Hogewég'(brugjaar). Per jaar verlaten plus minus 150 jon gens en meisjes met een Mavo- HAVO of VWO-diploma de Vlis- singse scholengemeenschap. 7 Vnsemgen Tel 12300 Korte Goeie 17 Middelburg Tel 37772 1 3, Goes Tel 27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1