Middelburg gaat druk weekje tegemoet Advies: hoofdstede! ingen ■fijrde#o||o|f de pets. 'Alles gaat pas lev en als er eenmaal een pa ndjeis' HET WEEKBLAD WALCHEREN Kind-hond show tijdens braderie in Vlissingen Wie wil kubieke dm aandeel VOC-schip nO-Y CSf □E'WLlSSINGER INTERNATIONAAL VLIEGSPEKTAKEL OP VLIEGVELD MIDDEN-ZEELAND Heinrich Mucken Saalorchester speelt op het Vlissingse A A strand o r V»1ERE*. Kermis Standwerkers Kraampjes HET ZEILEND SCHIP Woensdag 3 auqustus 1983 oplage 22.305. wekelijks qratis huis aan huis od qeheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01100-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen. 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktle: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Tijdens de braderiedagen in Vlis singen (eind augustus) houdt het dierenasyl in die plaats een kind- hond-show. Jongeren van vijf tot en met veertien jaar kunnen voor deze show inschrijven. Voor het soort hond bestaat geen voorkeur. Zowel gekwalificeerde rassen als straatfikkie's kunnen meedoen. Wel hecht de organisatie waarde aan de combinatie van de kleding van het kind en de hond; deze dienen bij voorkeur op eikaar te zijn afgestemd. Mevrouw M.C. Speckens waar schuwt er wel voor dat de jonge ren met betrouwbare honden aan de show deelnemen, beslist geen vechters. Maximaal dertig kinderen kun nen inschrijven vóór 13 augustus. Voordat de show plaatsvindt wordt twee keer geoefend, op za terdag 13 en woensdag 17 augus tus in het asyl aan de Langeleen- weg. Voor informatie 01184-60333 01184-79106. of DEZE WEEK IN Burgemeester en wethou ders van Vlissingen kiezen voor definitieve renovatie Vissershaven. Zie de voor lichtingspagina van de ge meente Vlissingen. 'Uit het Zakenhart': Piet Joziasse uit Vlissingen vertelt waarom hij zijn zaak niet uitbreidt. 'Over zichtelijk is gezelliger'. Op de binnepagina's uit gebreide informatie over het straatfestival en mid- zomemachtconcours, bei de evenementen in Vlissin gen. ARNEMUIDEN WIL MUSEUM De organisatoren van de Scheldevlucht van links naar rechts: Marjan Willems, Cees Flipse, Jacques de Hond, Mac hiel van de Baan en A ad Beijer. De kans dat Arnemuiden eindelijk een museum krijgt, was nog nooit zo groot als nu. Sinds '79, toen een handvol enthousiastelingen de koppen voor 't eerst bij elkaar stak, zijn verschillende pogingen om in het stadje met de roemruchte (visserij) historie een oudheidkamer van de grond te krijgen, hopeloos mislukt. Wat oud-burgemeester J. de Jonge niet voor elkaar kreeg, lijkt zijn opvolger, burgemeester M.M. Markusse wel te fiksen. Vandaag, woensdag 3 augustus start onder zijn bezielende leiding een 'alles-of-niets-actie', die al twee weken later moet uitmonden in een officiële beslissing,. Op 15 augustus hakt het bestuur van de stichting Museum Arnemuiden de knoop namelijk definitief door. Dan is bekend of voldoende geld beschikbaar is voor de aankoop van een pandje, dat het stichtingsbestuur op het oog heeft om het Arnemuidse museum in te herbergen. Het huisje dat het bestuur dol graag als museum wil inrichten staat aan de Spoorstraat in de ou de kom van Arnemuiden. Het optrekje op nummer 14, ligt niet alleen ideaal, maar is tevens ge bouwd in dezelfde tijd, die de ini- tiafnemers nu weer tot leven wil len brengen. Maar de aankoop van het huisje is niet het grootste probleem. Al geruime tijd geleden heeft de gemeenteraad van Arne muiden immers besloten, om de aflossing en de rente van de hy potheek die voor het onderkomen moet worden betaald, te garande ren. Maar, zoals iedere huiseige naar weet, komt er meer om de hoek kijken dan alleen rente en aflossing. Er is geld nodig voor de inrichting, en ook voor de exploi- Vanaf'het vliegveld Midden-Zee land wordt zaterdag 6 augustus weer de internationaal bekende Scheldevlucht gehouden. Aan deze vliegrally nemen zowel privé- als beroepsvliegers deel. De wedstrijd telt mee voor het Nederlands kampioenschap. De winnaar van de Scheldevlucht ontvangt 'De Zilveren Scheldemeeuw,. Voor buitenlandse deelnemers is de Zil- verren Scheldebeker te bemachti gen. De opdrachten voor deze rally in de lucht zijn opgebouwd uit een aantal navigatieproblemen en waarnemingsopdrachten boven Zeeland. Drie kwartier voor de vlucht ontvangen de deelnemers de opdrachten. Tot aan de start hebben ze dan nog tijd om hun route te berekenen. Behalve de uitgevoerde opdrachten worden de deelnemers ook vanaf de grond op voor hun onbekende plaatsen gecontroleerd. Interessant voor het publiek is vooral het landen. De rallyvlie gers dienen namelijk in een spe ciaal aangegeven vak te landen, een zogenaamde doellanding. Deze spectaculaire gebeurtenis is van 12 tot 16 uur en is gratis toe gankelijk voor publiek. Evenals vorige jaren belooft de organise rende Vliegclub Midden-Zeeland er weer een gezellige gebeurtenis van te maken. Wat betreft de wisselbekers: ,De Zilveren Scheldemeeuw' is in handen van het team Gielen (KLM-vlieger) en Minderhoud. De Duitsers Komar en Jackel ve roverden vorig jaar de Scheldebe ker. Het zal druk worden in Middel burg de komende dagen. 'Donders druk', zoals een winkelier uit de Lange Viele dat met gefronsd voorhoofd en met retorisch knik ken benadrukte. Vanaf zaterdag 6 tot en met donderdag 11 augustus is het kermis in Middelburg. En dat betekent dat er talrijke par keerplaatsen, waarmee Middel burg mede door de bouw van de parkeerkelder op het Geereterein toch al niet nee is overvoerd, ver loren gaan. Hoogtepunt van de feestelijkheden is ongetwijfeld donderdag 11 augustus als behalve standwerkers op de Lange Delft, kermis op de Markt, weekmarkt op het Damplein, de ringlijders strijden voor de hoogste onder scheidingen op het Molenwater. "Hoe de bezoekers dan nog Mid delburg kunnen bereiken is mij een raadsel", vraagt een bedrijfsleider van een groot warenhuis in Mid delburg zich af. Hij suggereert: "De kermis zou verzet moeten worden naar september. Toeristen maken er toch geen gebruik van". Een gemeenteman is echter aller minst bezorgd. De chaos valt vol gens hem reuze mee. Er is boven dien gezorgd voor alternatieve parkeerterreinen, zoals de laad- en losruimte van de Nederlandse spoorwegen nabij de ophaalbrug over het kanaal. Deze wordt ge durende het gehele vakantiesei zoen opengesteld als de politie dat nodig acht. Bovendien, zo heerst de mening bezoekers aan de stad (toeristen), zijn over het algemeen best bereid een extra wandeling te maken. Middelburgers zelf kun nen de fiets nemen die dag. Geadviseerd wordt verder de oranje borden te volgen, die ver wijzen naar parkeerplaatsen. Ondanks die verkeersperikelen wordt er ongetwijfeld gefeest. Tij dens de vijf kermisdagen (zondag is gesloten) is er maar liefst van 32 attracties te genieten. Jong en oud kunnen zich naar hartelust ver maken. Ook liefhebbers van typi sche kermislekkernijen als paling, oliebollen, suikerspin, poffertjes, zuurstokken en nougat komen aan hun trekken. Spanning en sensatie bieden de polyp, een berg- en dalbaan, de autoscooter en de steile wand. Bertus de Regt, ongetwijfeld present tijdens het standwerkersconcours (foto John Siwabessy). Ouderwets griezelen - en is dat niet 'in' nu er zoveel griezelfilms op de tv zijn kunnen de bezoekers in het spookhuis. Verder ontbreken ook de gokkra- men niet, waarbij zo menigeen met klamme handen hoopt op winst. De jongeren kunnen op avontuur in de bekende draaimolens en de superbuggie, die voor het eerst in Middelburg aanwezig is. Ook po ny's kunnen worden bereden. In samenwerking met de markt- commissie houdt detectie stand werkers van de Veöbniging voor Ambulante handel op donderdag een groot standwerkersconcours. Het is voor de zevende keer dat dit jaarlijkse evenement op 'dolle donderdag' plaatsvindt. Niet minder dan 25 standwerkers krij gen een plaats op de Lange Delft. Zij zullen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit R. Moerland, (Demerary), H.M.J. Bogaert (VVV), A.J. de Jonge (voorlichting Middelburg), A.R. Marquini (Ceremonimeesters) en A.L. Riemens (braderiecommis sie). Welbespraaktheid, overtui gingskracht en originaliteit, zijn de punten waarop de jury streng zal letten. Ter hoogte van Vroom Dreesman wordt rond half vijf de prijswinnaar bekend gemaakt. Het geneentebestuur van Middel burg stelde daarvoor de bekers beschikbaar. Op dezelfde dag als het stand werkersconcours (11 augustus) is er op het Molenwater een ringrij- wedstrijd voor de koninklijke be kers, die vallen in het kader van de folkloristische dagen in Middel burg, waarvan er twee per jaar worden gehouden. Tot en met donderdag 4 au gustus is een groep jonge Duitsers in Vlissingen te gast, die op strand, boulevard in het centrum experimentele mu ziek serveert. Het is het Hein rich Mucken Saalorchester, een uit achttien muzikanten bestaand ensemble, dat in april 1982 werd opgericht tijdens een workshop voor vrije mu ziek in Kleve (Did). De Duitsers spelen in Vlissin gen op uitnodiging van de Culturele Raad in die stad. 5 Burgemeester Markusse van A rnemuiden voor het huis aan de Spoorstraat 14, dat hij en zijn bestuur van de Stichting Museum A rnemuiden graag wil kopen. (Foto Ruben Oreel) tatie van het gebouwtje. Bij dit laatste moet vooral worden ge dacht aan de kosten van electrici- teit, onderhoud en aan een per soon die toegangskaartjes ver koopt en toezicht moet houden op het gebouw en op wat er in staat. Om nu een goed beeld te krijgen van de gelden, die het museum nu en in de komende jaren mag ver wachten, wordt vandaag een be gin gemaakt met een groot scheepse actie, die tot doel heeft om een flink aantal donateurs te werven. Die donateurs wordt niet alleen gevraagd om dit jaar een bescheiden bedragje over te ma ken, maar ook om zich vast te leggen om in de toekomst hetzelf de te doen. Want alleen op die manier kan worden bekeken hoe het huishoudboekje van het mu seum er op lange termijn uit ziet. Het bestuur van de stichting Mu seum Arnemuiden heeft verder de hulp van Wannes van Belzen in geroepen. Deze, in Arnemuiden zeer bekende tekenaar, heeft zich bereid verklaard een aantal teke ningen te maken van historische plekjes in het vissersbot werk. De ze tekeningen zullen tijdens de actie als prentbriefkaarten wor den verkocht. Verder doet het museumbestuur een beroep op de goedgeefsheid van de plaatselijke middenstand en van het bedrijfs leven. Een huis-aan-huis-actie moet de wervingscampagne af ronden. De Arnemuidse bevolking heeft de realisatie van een museum dus uiteindelijk in eigen hand. Deze actie, waaraan zij kan meewerken begint vandaag, tijdens de zesde en laatste van de serie kraampjes- dagen die dit romerseizoen in Ar nemuiden plaatsvonden. Deze dagen trokken elke keer bijna tweeduizend bezoekers. Aange zien de laatste kraampjesdag van daag veel meer attracties biedt dan de vorige vijf, worden in Ar nemuiden dan ook meer bezoe kers verwacht dan anders. Tijde*ns eerdere pogingen om een Arnemuids museum te bewerk stelligen zijn al heel wat spulletjes boven water gekomen die te zijner tijd een plekje in de 'oudheidka mer' kunnen krijgen. Toch hou den de museummensen in Arne muiden zich aanbevolen voor een aanvulling van de -nu nog be- 'SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180 13221 J scheiden- collectie. Dat kan ook, want volgens burgemeester Mar kusse hebben de inwoners van zijn gemeente nog verschrikkelijk veel spullen van vroeger op zolder liggen. De verwachting is, dat deze din gen heus nog wel eens in het mu seum zullen terechtkomen. Want zoals een van de toenmalige bes tuursleden al een paar jaar gele den zei: "Alle plannen zijn wel leuk en aardig, maar voor de mensen gaat het allemaal pas écht leven als we eenmaal een pandje hebben". Nu ziet het er dus naar uit. dat het bestuur van de stichting eindelijk een pandje op de kop kan tikken. Maar al te lang wachten heeft geen zin. Er zijn nog pieer kapers op de kust en bij lang dralen kan het huisje wel eens aan een andere gegadigde worden verkocht. Als de stichting het pand onverhoopt aan haar neus voorbij ziet gaan, is Arnemuiden weer net zover als vier jaar geleden... Vitrei Hnrun Vlissingen 25,26 en 27 augustus De Stichting Zeilend VOC- Schip nadert weer een stapje dichter bij haar doel. Vorige week presenteerden de Zeeuwse initiatiefnemers een folder. Daarin zetten zij uiteen op welke manier zij met een nagebouwd zeventiende eeuws koopvaardijschip een tocht naar de oost willen herhalen, en vervolgens die replica wil len inzetten voor andere his torische zeiltochten. Het ini tiatief wil de stichting uitbou wen tot een herdenking op na tionaal niveau. Dat het initiatief in Zeeland 1 ontstond is op zich niet zo verwonderlijk. Immers de Ve renigde Oostindische Com pagnie (VOC) had in Veere, Vlissingen en Middelburg be langrijke nederzettingen. Als streefdatum voor de eerste historische reis heeft de stich ting 1996 genomen. Dan na melijk is het vierhonderd jaar geleden dat Cornelis de Houtman in Bantam arriveer de met zijn vloot. Die reis eiste overigens veel mensenlevens. zoals meestal gebeurde in die tijd. Om de ideeën te kunnen ver wezenlijken hoopt de stichting op financiële steun van perso nen en instellingen. Er kun nen aandelen worden gekocht a 10,- per kubieke decimeter van het te bouwen schip en men kan voor 25,- per jaar deelnemer worden. Wie meer wil weten kan con tact opnemen met het secreta riaat, telefoon 01185-1912, of Postbus 6,4380 AA in Vlissin gen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1