Rapport Rijkswaterstaat: aantal ongevallen kan met de helft worden verminderd Surfers krijgen uitgekiend centrum Bouw kan beginnen' -ÊÊÊÊÊÊ DE'WLlSSINGER Overzicht Nederlandse videokunst in Vleeshal ATTENTIE! FIGURANTEN wusibtmotk Wedgwood Zomerse prijsstunt Kringloopmarkt wil eind maken aan verspilling en vervuiling FOTOGRAFEN EXPOSEREN IN KUNSTENAARSCENTRUM Guido Eckhardt toont verhaal in acht talen in stadhuis Vlissingen -Het aantal scheepsongevallen op de Westerschelde kan met een integraal verkeersbegeleidingssysteem en andere maatregelen, te denken valt'aan een verdere verscherping van het Westerschelde-regelement, maar ook het op diepte houden van de vaargeul, sterk worden beperkt. Dit is de voornaamste conclusie uit een zeer re cent, in opdracht van het Directoraat Generaal voor Verkeer opgesteld rapport, waarin wordt na gegaan wat het effect is van risicobeperkende maatregelen. De opstel lers van het rapport ko men tot de conclusie dat het aantal ongevallen met de helft kan worden ver minderd. GEDEGEN Nieuwe Nederlandse speelfilm "DE BIGAMIST" met in de hoofdrol o.a.: Theo de Farmer Gevraagd voor opnamen: Aanvang opnamen en tevens aanmelding: vrijdag, 29 juli om 10.30 uur ten Stad- huize te Veere. Pers conferentie: Hotel Campveerse Toren, Kaai 2 te Veere op vrijdag 29 juli, va. 1 7.00 uur. ANALYSE DRUK Miniem Uitbreiding surfschool m Onder het motto 'Afval be staat niet, afval is grond stof, is er op zaterdag 17 september in Oost-Souburg een Kringloopmarkt. Er zal tijdens die markt informa tie gegeven worden over hoe we de enorme berg huishoudelijk afval kunnen verkleinen. Voor de organisatie tekent de werkgroep Natuur- en Mi lieu-educatie van de KNMV afdeling Walcheren. De Kringloopmarkt vindt plaats in het wijkgebouw De Schuur aan de Middelburgsestraat samen met een rommelmarkt en kledingbeürs, die de buur- vereniging Van Duyvenvoor- de houdt. Deze rommelmarkt en kle dingbeürs past precies in de opzet van hergebruik van materiaal, zo stelt de organi satie. Minder gebeurt dat met ander huishoudelijk afval, dat veelal milieuverontreinigend en energieverslindend is. De ze nare neveneffecten zijn volgens de organiserende werkgroep tegen te gaan door bepaald afval centraal te ver zamelen. Met glas gebeurt dat weliswaar reeds op grotere schaal, maar met papier en kleding nog onvoldoende. Ook batterijen, medicijnen en afgewerkte olie komen op plaatsen terecht waar ze niet horen. Keuken en tuinafval kan volgens de werkgroep Natuur- en Milieu-educatie worden verwerkt tot compost en van oud papier kan kring looppapier worden gemaakt. Op de markt zelf kunnen spullen wordeö ingeleverd die voor hergebruik in aanmer king komen. Tijdschriften distribueert de werkgroep weer naar bijvoorbeeld zie kenhuizen. Voor medicijnen, batterijen en afgewerkte olie zijn aparte containers aanwe zig tijdens de markt. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de KNMV af deling Walcheren, 01184- ,61148 of 61054. DEZE WEEK IN De Karolingenbaan in O. Souburg wordt in het na jaar aangelegd. (Lees de voorlichtingspag. v.d. gem. Vlissingen). Middelburger bakt Neer- lands beste pannekoek. Hij werd onderscheiden. In de rubriek "Uit het zaken- hart". WESTERSCHELDE BLIJFT VERRADERLIJK Tot en met 31 augustus expo seren de fotografen Ed Ree- bergen en Frans van Hattum in het Zeeuws Kunstenaars centrum in Middelburg. Beide fotografen zijn lid van het fo tografencollectief Frame, bes taande uit dertien academie cursisten, die na het beëindi gen van hun opleiding als groep bijeen bleven ter onder linge ondersteuning. Van Huttum en Reebergen expo seerden reeds tientallen keren. De expositie iif Middelburg wordt zaterdag 30 juli geo pend. Ed Reebergen woont in Wis- senkerke en is vakfotograaf. Hij toont kleurenfoto's onder de titel 'landschapsabstractie'. Vrijwel al zijn foto's werden in Zeeland gemaakt. Het land schap fascineert hem omdat het steeds weer aan verande ringen onderhevig is. "Mijn beelden ontstaan door vlak ken en lijnen te isoleren uit hun omgeving", legt hij uit. Frans van Hattum woont in Doorn. Hij volgde net als Reebergen een opleiding aan de Nieuwe Academie in Am sterdam. Hij legt zich geheel toe op de 'vrije fotografie'. Zijn foto's dragen dë titel Foto: 'City' van Van Hattum uit 1978 'denkbeelden' en bestaan - naast een aantal Polaroid-se ries in kleur - geheel uit zwart-wit beelden. "Het is de betrekkelijkheid van de reali teit die me bezighoudt", ver telt Van Hattum over de achtergrond. De tentoonstelling is geopend op dinsdag en donderdag van 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur en op za terdag van 10 tot 13 uur. De hal van het stadhuis in Vlissin gen wordt tot en met 9 augustus verlucht met twintig etsen in kleur van de Vlissinger Guido Eckhard. De etsen vertellen in woord en beeld een verhaal. Het is een ge heel eigen verhaal van de beelden de kunstenaar in acht talen: Ne derlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Russisch. Arabisch en Chinees. Eigenlijk zou er naast de kleure netsen nog extra ruimte nodig zijn om het geheel te completeren. In totaal zou de expositie ruim zestig strekkende meter in beslag ne men. Deze ruimte is in Vlissingen echter niet aanwezig. De oplos sing werd gevonden in een grote kijkdoos van 1.80 m. bij 1.80 m, die 120 kilogram weegt. De culturele raad van Vlissingen subsidieert deze tentoonstelling. Openingstijden: werkdagen van 9 tot 12 en 13.30 tot 17 uur. Videokunst is het thema van de expositie die tot en met 28 augus tus wordt gehouden in De Vleeshal te Middelburg. Te zien zijn video banden en -tapes van uitsluitend Nederlandse kunstenaars. Het ac cent tijdens de exposities ligt op de recente ontwikkeling in de video kunst, die vooral in Nederland wat weinig aandacht krijgt. De organi satie is in handen van het bureau culturele zaken van de gemeente Middelburg. Het is voor de eerste keer dat een dergelijke expositie op zo grote schaal plaatsvindt. Niet minder dan zes kunstenaars exposeren hun werk. Deze zijn: Madeion Hooykaas, Elsa Stansfield, Bert Schutter, Pink. Roel Faassen en Moniek Toebosch. In De Vleeshal worden de diverse tapes en instal laties in een samenhangend ver band geexposeerd. Zodoende krijgt de toeschouwer een brede kijk op wat er op video gebied zoal wordt gemaakt in de kunstwereld. De Vleeshal is behalve maandag elke dag geopend. Van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. De vertoning van vi deotapes is dagelijks van 15.30 tot 17 uur. Meer informatie in onze rubriek 'exposities'. De invoering van een integraal verkeersbegeleidingssysteem, van uit één centraal punt (het Schel- decoördinatiecentrum) wordt dan het scheepvaartverkeer op de Westerschelde geregeld, is in dat verband letterlijk van levensbe lang. De studie van Rijkswater staat richtte zich speciaal op het vervoer van LPG. Uit cijfers blijkt het vervoer van gevaarlijke stoffen flink te zijn toegenomen. Het zal overigens nog wel enkele jaren duren voordat kan worden gesproken van een optimale be veiliging. Dat het zo lang moet duren lijkt vooral een centenkwestie. De technische mogelijkheden zijn er, zo verzekert de heer J.Abeleman, projektleider van de afdeling Nautische Verkeerstechniek van Rijkswaterstaat. Voor het goed functioneren van een integraal verkeersbegeleidingssysteem dient men te beschikken over een keten van walradars. Die keten moet in het geval van de Westerschelde nagenoeg geheel worden bekostigd door België, dat op het moment op zwart zaad zit. Tot 1990 en mogelijk zelfs nog langer blijft het behelpen, in de wetenschap dat bepaalde scheep songevallen wellicht te voorko men waren geweest.... Het bochtige karakter, ondiepten in de vaargeul en niet te vergeten de sterke stroming maken de Westerschelde tot een moeilijk te bevaren rivier. Voor binnenvaart schippers en anderen die de Schelde bevaren is een gedegen kennis van de rivier dan ook een 'must'. Dat het hier vooral bij bui tenlandse schippers nog wel eens aan ontbreekt, is iets dat zeker is. Dat is ook de reden dat voorzitter J. Bannink van de Vereniging Milieuhyiëne Zeeland (VMZ) pleit voor de invoering van een zogenaamd Schelde-patent, een bewijs waaruit blijkt dat de schip per bekend is met de Schelde. Dat navigatiefouten rampzalige ge- volgên kunnen hebben, mag als bekend worden verondersteld. Toen in december '76 het West- duitse motortankschip 'Altertrans' vastliep bij de kerncentrale van tegen hoge verdienste Borssele, hield ieder de adem in. De tanker verloor een deel van haar lading, vlakbij de koelwate- rinlaat van de kerncentrale. "Een fatale ramp heeft niet plaatsgevonden, maar het had ge makkelijk anders kunnen zijn", oordeelde de commissie binnen- vaartrampenwet. Men verweet de betreffende schipper roekeloos heid. luchthartigheid en onkunde. De inspecteur voor de scheepvaart toonde zich bij de behandeling van de zaak bijzonder verontrust. "Het is uitermate verontrustend dat er blijkbaar regelmatig sche pen rondvaren met allerlei ge vaarlijke ladingen, met schippers die een 'navigatie' voeren die nauwelijks die naam verdient en die ongeschikt moet worden geacht om met schepen met der gelijke gevaarlijke lading te va ren". De zaak 'Altertrans' staat (helaas) niet op_ zichzelf. Het door Rijks waterstaat opgesteld rapport, waarin de scheepsongevallen op de Westerschelde in de periode 1966- 1978 worden geanalyseerd, spreekt wat dat betreft boekdelen. In de onderzoeksperiode zijn jaarlijks 'gemiddeld 148 scheep songevallen geregistreerd. Gemiddeld 13%, oftewel een klei ne 20 ongevallen, moet tot de ca tegorie 'zware' ongevallen worden gerekend. Het betekent dat het schip is ge- zonken, gebroken of gekapseisd. Indien sprake is van een deuk met een diepte van meer dan 40 cm, een gat met een oppervlakte van' een vierkante decimeter of groter, zware brand-, explosie- of la- dingsschade wordt eveneens ge sproken van een 'zwaar' ongeval. De rapport-opstellers hebben de Westerschelde vergeleken met andere vaarwegen in Nederland. Relatief de meeste ongevallen ge beuren op de Westerschelde. Per miljoen vaartuigkilometers vinden er op de Schelde gemiddeld 20 on gevallen plaats, in het Rotterdam se Waterweggebied 'slechts' 7. In de categorie 'zware ongevallen' scoort de Westerschelde iets ho ger. Desondanks wordt in het rap port geconcludeerd dat de Wes terschelde geen bovenmatig on veilige rivier is. Rijkswaterstaat heeft in haar rap port niet alleen gekeken naar het aantal ongevallen, maar ook naar de soort. Er lopen nogal wat schepen aan de grond (40% van het totaal aan tal ongevallen), daarna volgen aanvaringen met andere schepen (25%) en aanvaringen met boeien of andere drijvende voorwerpen (18%). De ongevallen zijn in de meeste gevallen niet te wijten aan één, maar aan een combinatie van oorzakeiv Vaartechnische factoren (ver keerd uitgevoerde manoeuvres) zijn in 52% van het aantal onge vallen mede-oorzaak, menselijke factoren (beoordelingsfouten, onoplettendheid, onjuist gebruik van navigatiemiddelen) in 67%, te kortkomingen aan schip en lading in 18% en uitwendige omstandig heden (zicht, wind, stroming, golf slag) in 19%. Vooral het feit dat menselijke fouten vaak een rol spelen, 67% is bepaald hoog te noemen, moét te denken geven. In dat opzicht is de verplichtstel ling voor Nederlandse binnen vaartschippers van het Groot Een ongeluk in Hansweert (foto: jaarboek 'Zeelandin 1982', Ruben Oreel) Vaarbewijs per 1 oktober een stap in de goede richting (het Groot Vaarbewijs zou je kunnen verge lijken met een rijbewijs). Men hoede zich echter voor overspan nen verwachtingen. J. Abelman, projektleider van de afdeling Nautische Verkeerstechniek ver klaart desgevraagd: "Iedere bin nenvaartschipper die kan aanto nen dat hij al een paar jaar vaart hoeft geen examen meer te doen. maar krijgt het papiertje zo. Bui tenlandse schippers daarentegen hoeven ook na 1 oktober geen Groot Vaarbewijs te kunnen to nen". De indruk zou kunnen ontstaan dat de binnenvaart dé grote boos doener is op de Westerschelde. Het is echter de zeevaart die rela tief de meeste ongevallen veroor zaakt. Daar zijn verschillende re denen voor. Zeeschepen zijn min der goed manoeuvreerbaar dan binnenvaartschepen. Daar komt bij dat ook de opleiding van de bemanning, en uitrusting van zeeschepen vaak te wensen over laat, De Westerschelde is een der drukstbevaren zeearmen van Eu ropa. Het Directoraat Generaal voor Scheepvaart en Maritieme Zaken (DGSM) te Vlissingen ver richt al vele jaren tellingen. Daar uit blijkt dat het scheepvaartver keer in intensiteit de laatste jaren nauwelijks is toegenomen. Laten we de jaarcijfers eens bekijken. Het aantal zeeschepen schommelt rond de 25.000, die de Schelde moeten delen met naar schatting 60.000 binnenvaartschepen. Het drukst bevaren gedeelte van de Westerschelde is ongetwijfeld het traject Terneuzen/Hansweert. De PSD voert jaarlijks 40.000 vaarten uit, terwijl de zeevisvaart nog al tijd goed is voor zo'n 8000 vaarten, aantallen die tellen. De druk wordt verder vergroot door de pleziervaart (exacte cijfers zijn daar niet over bekend). Tien procent der binnenschepen, zo schat DGSM. vervoert gevaar lijke stoffen. Hoe die cijfers voor de zeevaart liggen is onduidelijk. De heer A. Hartog, hoofd ver keersdienst: "Wij weten niet wat er allemaal in die containers zit". Wat wel vaststaat en ook met cij fers aantoonbaar is, is dat het ver voer van LPG, met name de laat ste jaren, sterk gestegen is. In 1980 registreerde DGSM 900 gastank schepen, het jaar daarop circa 1500. De verwachting is dat die "Verfijnde tafelsfeer" porselein servies: CAVENDISH de serviezen-specialist: SERVICE - KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180-13221 J ontwikkeling zich de komende ja ren in versterkte mate zal voort zetten. Overigens zal niet alleen het vervoer van LPG toenemen: de Firma Hoechst in Vlissingen Oost heeft plannen voor een 'am moniak' lijn. De Vereniging Mi lieuhygiëne Zeeland volgt een en ander met argusogen. Een studie naar de effecten van een exploderende LPG-wolk, uit gevoerd door studenten uit Tilburg ön Delft, toont aan dat de gevol gen catastrofaal kunnen zijn (men komt tot de conclusie dat zee schepen, geladen met LPG, mini maal 7 kilometer van de bewoonde wereld moeten worden gehouden). Vervolg op binnenpagina Voor surfers is er goed nieuws. Deze nog steeds stijgende groep watersporters kan naar verwachting volgend jaar ge bruik maken van een surfcen trum op De Schotsman in Kamperland. Eind vorige week pakte Ruud Mulder, directeur van De Schotsman, de al wat vergeelde rollen tekeningen onder zijn arm en diende een bouwvergunning in. Het staat als een paal boven water dat het gemeentebestuur van Wis- senkerke de aanvraag spoedig zal honoreren. Er is - zo valt af te leiden uit woorden van bur gemeester P. Wisse - al te veel vertraging geweest. Het surf centrum had er eigenlijk al moeten zijn. Die vertraging werd vooral ver oorzaakt omdat de verschillende overheden het niet eens konden worden over de vraag wie de nieuw aan te leggen weg naar het centrum moest betalen. Ook de verhoging van de boorden voor het centrum zelf eisen flink onder handen te worden genomen, om de surfers in elk geval met droge voeten de waterkant te laten be reiken. De kosten voor die werk zaamheden bedragen ongeveer ƒ750.000,— Nu heeft de rijks overheid zich bereid verklaard het grootste deel van dat bedrag op tafel te leggen. Het recreatieschap Veerse Meer voldoet de rest. Naar verluidt verhoudt de regeling zich als zes voor het rijk en één deel voor het recreatieschap. De betekenis van zo'n surfcen trum is njet alleen in het belang van Zeeland. Ook voor landelijke begrippen is het te bouwen on derkomen voor surfers uniek en kan zelfs met het oog op wedstrij den van internationale betekenis zijn. Een ander voordeel is dat er nu mogelijkerwijs een concentra tie ontstaat van surfers, waardoor geen extra maatregelen hoeven te worden genomen op en rond het Veerse Meer om de surfsport aan banden te leggen. Ruud Mulder spreekt in dit verband overigens liever van 'zöneren'. "Vooral be ginnende surfers van wie bekend is dat ze in een straal van ongeveer zeshonderd meter varen, concen treren zich nu rond één punt. Geoefende plankzeilers gaan uiteraard verder, maar daar be hoeft ook minder vrees voor te bestaan. Ik heb de overtuiging dat als er drie goede centra rond het Veerse Meer worden gebouwd, de surfsport naar hartelust kan wor den uitgeoefend". Het surfencentrum gaat ongeveer anderhalf miljoen gulden kosten. Maar er zit dan ook alles op en aan. Zo zal de surfschool van de meervoudig wereldkampioene Beb Thijs er een vaste plaats krij gen, er komt een wedstrijdtoren. een kantine en douche en kleed gelegenheid. Rond het centrum worden in de nu nog beboste ruimte plaatsen gehakt, waar dagjesmensen en weekeindbezoe- kers hun tent of caravan kunnen stallen. "Jongelui die met de fiets komen uit, zeg maar. Middelburg", stelt directeur Mulder, "hoeven niet meer te vrezen dat er aan hun fiets wordt geknoeid als ze surfen. Ook komt er een opslagplaats voor planken en de surfvereniging krijgt er een plaats, iets dat ze tot op heden niet hadden". Frits van der Pluym, voorzitter van de surfvereniging Zuid-West-Ze- ven is bijzonder in zijn sas met de ze voor zijn leden zo positieve ontwikkeling. Hij zwaait dan ook niets dan lof toe aan de initiatief nemer en denkt dat er in de toe komst op sportief gebied heel wat te beleven valt rond De Schots man. Ook Beb Thijs verheugt zich op de komst van dat centrum. Zij heeft grootse plannen. "Tot op heden gaven we voornamelijk les aan beginners. We kunnen dat nu uit breiden. Ik denk daarbij aan surf- kampen en weekeindtrainingen voor wedstrijdsurfers. De accom modatie om zoiets deugdelijk aan te pakken ontbrak ons. We heb ben verenigingen nu aangeschre ven en hen van ons voornemen op de hoogte gesteld. Ik denk dat het een geslaagd initiatief wordt, waarbij Zeeland ook weer gaat meetellen als het gaat om grote Beb Thijs (foto Ruben Oreel) wedstrijden te organiseren. Ook daarvoor ontbrak het aan een deugdelijk accommodatie". Directeur Mulder en burgemees ter Wisse verwachten dat de werk zaamheden spoedig zullen begin nen na de eerste vakantiedrukte. "Mocht het echter niet op tijd klaar zijn, dan bouwen we in elk geval voor het volgend jaar een noodgebouw", voorzegt Ruud Mulder. m4 Let op: Waals komt met een zomerse prijsstunt, die véél meer is dan een gewone seizoenopruiming. Als afsluiting van deze pe riode gaan wij onze hele zomer voorraad 3 dagen lang voor té gekke J\] prijzen uitverkopen. U betaalt slechts de helft van de originele prijs PLUS btu Voordeliger kan het niet. Alléén donder dag. vrijdag en zaterdag a.s. Kom profiteren. Lange Delft 14 16 Middelburg Telefoon 01180 1203b

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1