pennaaru weer goud waard.) axel NATUURLIJK ekker klassiek eiken adverteren doet verkopen Budding en Biggekerke uoot ZE KLAM) IN DE PEN Emancipatie m en tuincentrum NU 1.298,— axel echt eiken NU 1.895,— taZT'. Dorpen in Zeeland Zeeuwse inspan Pak-huis louwerse& 3D de priester bv. Woensdag 6 juli 1983 Volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is het verboden bestrijdingsmiddelen te lozen in sloot of plas. De Zeeuwse waterschappen willen de boeren in Zeeland nog maals op dit verbod wijzen. Beeldende kunst Micro verontreiniging Hoe te handelen d.m.v. thermoCet inzetkachel met ventilator. VOLKSDANSEN EN VOLKSMUZIEK IN OPENLUCHTTHEATER DOMBURG VOLKSDANSTHEATER M €1 VLISSINGEN Keukens Badkamers Tegels Openhaarden Gaskachels Houtkachels Goes Zuidvlietstraat 75 telefoon 01100-12420 voor de groententuin alle soorten koolplanten prei- en andijvieplanten groentenzaden langevieleweg 34 - middelburg - tel. 01180-25253* 2.895,- DE FAAM - DE VLISSINGER ABDIJ IEUWS Over "de vader der afscheiding in Zeelandwaarmee ds. H.J. Budding wordt bedoeld, wordt geschreven in het jongste Bulletin van de Stichting oude Zeeuwse kerken (nr. 10, 1983). Op 12 september 1 834 schreef Budding aan een oom en tante te Barne- veld over Biggekerke (waar hij was uitgenodigd op beroep te ko men preken): "Ik vond daar een goed land, goede en godsdienstig ge menschen, die mij zeer vrien delijk ontvingen, zoodat ik mij er als tehuis gevoelde. In mijn op zien om het eerst in eene ge meente te prediken, werd ik be schaamd. De kerk was vol men schen, en toch waren er niet meer dan 200 300 menschen in, en preekte heel gemakkelijk. Zij ligt juist in het midden van het dorp..."' Wij zijn er niet helemaal zeker van dat "ieder, die ook maar iets van kerkelijke historie van Zeeland weet, of hierin geïnteresseerd is van dominee Huibert Jacobus Budding gehoord of gelezen zal hebben", zoals de auteur - G.J. Lepoeter - in de aanhef van artikel in het Bulletin schrijft. De schrijver heeft geput uit de biografie van dr. J.H. Gunning J. Hz., die Budding met al zijn heb belijkheden en onhebbelijkheden liefdevol beschrijft. Onhebbelijk heden ook, want hij preekte soms weken niet omdat hij vond daar- toe niet bij machte te zijn, of hij vertrok zonder dat men wist waar hij zi th bevond. Desondanks hield men van deze geniale prediker die van zijn gastheren en gastvrou wen soms het onmogelijke vroeg. De kerk van Biggekerke wordt eveneens door Lepoeter beschre ven, evenals die van Meliskerke. Ook schenkt hij aandacht aan een dochterkerk van Biggekerke te Krommenhoeke, die de roerige jaren van 1572-1574 niet heeft overleefd. Dit jaar viert de Hervormde ge meente van Biggekerke haar vier honderdjarig bestaan. Ter gele genheid hiervan zal een gedenk boekje verschijnen. Het Bulletin sluit met een om vangrijk artikel over de Sint-Ja- cobskerk in Vlissingen, geschre ven door M.H. Wilderom. Hij schenkt ruime aandacht aan klei ne monumenten zoals de doop- boog, lezenaar en de rouwbor- den. De beschreven kerken zijn ook opgenomen in de route "Kerkepad". Aandacht wordt ook geschonken aan het feit dat naar alle waar schijnlijkheid de Sint-Jacobskerk en misschien ook de hervormde kerk in Baarland aan de Stichting oude Zeeuwse kerken worden overgedragen. Het onderhoud en de exploitatie van deze gebouwen worden steeds duurder en de kraan is ook voor de rijksdienst voor de monumentenzorg voor een deel dichtgedraaid. De stichting wil, waar mogelijk, iets bereiken voor de belangrijke cultuurgoede ren die de oude Zeeuwse kerken toch zijn. Voorzichtig met sproeitanks Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de vrouwenorganisaties en -groeperingen in Zeeland laten weten dat er voor dit jaar nog een "kleine tweede ronde" is om subsidie te krijgen voor emanci patie-activiteiten. Het gaat om een potje van 5.000,— Dit geld is gereserveerd omdat de ervaring heeft uitgewezen dat er vaak in de loop van een jaar nieu we activiteiten opduiken die het waard zijn om geld aan te geven. Normaal gesproken zou dat niet kunnen, omdat subsidieaanvra gen vóór het jaar van uitvoering moeten worden aangevraagd. Het gereserveerde bedrag beloopt 15% van de rijksbijdrage voor 1983. Subsidie moet worden aangevraagd voor 1 augustus a s. bij: Gedeputeerde staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg. In sep tember beslissen gs, na advies van de Provinciale emancipatie commissie. Activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen moeten roldoorbrekend zijn, de achter stand van vrouwen in de maat schappij opheffen, kortom een emancipatorisch karakter heb ben. Ze moeten ook een ruimer bereik hebben dan de inwoners van één gemeente. De aanvraag moet inzicht geven in de te ondernemen activi- teit(en), hoeveel mensen er aan meedoen en moet uoorzien zijn van een begroting. De Stichting beeldende kunst Zeeland is uit haar jasje gegroeid. Tot dusver is deze instelling ge vestigd in Goes, maar de be staande huisvesting (een gedeelte van het museum voor Noord- en Zuid- Beveland) is te klein voor de fors toegenomen voorraad kunst werken. Men heeft nu het oog laten vallen op een pand in de Kuiperspoort in Middelburg. Gedeputeerde staten zijn bereid een bedrag van maximaal 50.000,— beschikbaar te stel len voor verhuis- en inrichtings kosten van het nieuwe onderko men. Desgevraagd heeft de stichting meegedeeld te verwachten dat de nieuwe huisvesting ook uitbrei ding van de activiteiten zal bete kenen. In september beslissen provincia le staten over het subsidie. Het is de bedoeling dat het geld wordt geput uit het welzijnsfonds In de landbouw worden tegen woordig verschillende soorten bestrijdingsmiddelen veelvuldig toegepast. Afgezien van hun po sitieve bijdrage aan de produktie in de agrarische sector kan een aantal bestrijdingsmiddelen een negatief effect hebben op het mi lieu. Het lozen van resten bestrijdings middelen uit sproeitanks of het spoelen van sproeitanks kan tot gevolg hebben dat het oppervlak tewater verontreinigd raakt met zg. microverontreinigingen. Dat zijn o.a. zware metalen (zoals kwik en cadmium) en gechloreer de koolwaterstoffen (bijv. pestici den zoals lindaan en endosulfan). Deze stoffen zijn moeilijk of niet afbreekbaar in het water en kun nen zich daardoor via de voedsel ketens ophopen in diverse orga nismen, bijvoorbeeld vissen. Ook heeft een aantal van deze stoffen schadelijke eigenschappen. Uit onderzoek is gebleken dat op sommige plaatsen in de Zeeuwse wateren het gehalte aan microver ontreinigingen de laatste jaren is toegenomen. Aangezien het gaat om een ern stige vorm van verontreiniging zullen de Zeeuwse waterschappen er streng op letten dat de lozing van deze stoffen achterwege blijft. Het gaat daarbij vooral om de rechtstreekse lozing van res tanten van bestrijdingsmiddelen uit sproeitanks op het oppervlak tewater. "Wie de bevolkingsoverzichten van de provincie Zeeland bekijkt, zou kunnen concluderen dat Zee land heel wat gemeenten van re delijke omvang heeft. Schijn be driegt echter, want de meeste van die gemeenten bestaan uit een aantal kleine kernen", zo begint het boekje "Dorpen in Zeeland een uitgave van het provinciaal bestuur. "Dorpen in Zeeland" verscheen al eerder in de reeks voorlich tingsuitgaven van de provincie, maar is nu in een nieuw jasje ge stoken en voorzien van de jongste gegevens. Allerlei zaken die te maken hebben met dorpen en gehuchten passe ren de revu: gemeentelijke herin deling, woningbouw, het verdwij nen van winkels en scholen het verschijnsel "tweede woning" etc. Veel problemen worden verklaard en toegelicht aan de hand van fei ten en cijfers. Daarbij wordt ook aandacht be steed aan het beleid dat het rijk, de provincie en de gemeenten willen voeren. Er wordt gewezen op provinciale plannen, zoals de streekplannen en de "nota bewo- ningspatroon experimenten met welzijnsprojecten en de toe komst van het onderwijs in de dorpen. Bij het gebruik van bestrijdings middelen is het een belangrijke zaak dat de sproeitank op het te behandelen perceel zo volledig mogelijk wordt leeggespoten. Desnoods kan het restant, wan neer dit mogelijk is, in een extra werkgang over het perceel dat reeds behandeld is, worden gele digd Bij het wisselen van verschillende soorten bestrijdingsmiddelen moet de sproeimachine inwendig worden gereinigd. Uit een goed leeggespoten sproeimachine komt hierbij nog een betrekkelijk geringe hoeveel heid bestrijdingsmiddel vrij. Er zijn nog geen afdoende middelen om het vrijkomende spoelwater te ontdoen van schadelijke bestand delen. Wel wordt op dit gebied onderzoek verricht door de tech nologische dienst van de Zeeuwse waterschappen (op het vliegveld Midden-Zeeland). Het is in de praktijk het beste de tank en leidingen te spoelen op voldoende afstand van de sloot kant (ongeveer 7 meter), waarbij men moet oppassen dat het water niet in de sloot loopt. Mogelijk kan men dit doen op een weinig gebruikte plaats op het erf. De waterschappen rekenen erop Dinsdag 12 juli behandelt de tweede kamer uit gedeputeerde staten vier beroepszaken op grond van de algemene bij standswet. Het gaat om inwoners van de ge meenten Hulsten Middelburg. De zaken beginnen om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. dat allen die betrokken zijn bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen hieraan zullen meewerken, in het belang van het leefmilieu. Het boekje is rijkelijk voorzien van tabellen, kaartjes en foto's. "Dorpen in Zeeland" is voor ieder gratis verkrijgbaar bij: bureau Voorlichting Provincie Zeeland, Sint Pieterstraat 42, Middelburg, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-31395. In het onderwijs kan het goed dienen voor vakken als maatschappijleer, aardrijks kunde en als basisinformatie voor het maken van scripties. Ais het aan ged. staten ligt, krijgt de Stichting de Zeeuwse inspan een stimuleringssubsidie van 10.000,— voor de restauratie van oude Zeeuwse rijtuigen. Een daartoe strekkend voorstel zal worden behandeld in de septem- ber-vergadering van provinciale staten. Gs zijn het met de Zeeuw se culturele raad eens dat subsi diering misschien niet geheel op de weg van de provincie ligt, maar aan de andere kant heeft het col lege veel waardering voor de acti viteiten van de stichting Foto's verwisseld Vorige week zijn in deze rubriek helaas de foto's bij de artikelen over de ramp van 1 953 en de opening van de weg S7 verwisseld Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31391 of 31392 (pot sinds 1907) Mggem Holland I Optimaal Rendement. Zowel met 1-.2-, als 3-z(jdig vuurbeeld leverbaar. Hoogte min. 49 cm/max. 53 cm, diepte 35 cm, breedte 60 of 70 cm. Ventilator 220 V/24 W waar iedereen zomaar binnen mag lopen. Openingstijden toonzael: werkdagen 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur donderdagavond 19.00 - 21.00 uur zaterdag 9.30 - 12.30 uur Het volksdanstheater Vran- je uit Vlissingen verzorgt op 7 juli een optreden om 20 uur in het Openluchtthea ter. In Walcherse klederdracht laat Vranje dansen zien, die typisch Zeeuws zijn (uit beelden van het ringrijden). Ook andere Nederlandsé dansen worden ten tonele gebracht. Uit Israël danst de groep zijn twee series moderne dansen en een serie die een chassidische bruiloft voor stelt. Joegoslavië en Bulga rije zijn landen, die hekend in romantische vormgeving, breed ledikant en 2 nacht kastjes. opbouw en verlichting, fabelachtige kwaliteit vpor een fantastische prijs. pot heeft de grootste slaapkamershow van de benelux. pot, waar winkelen nog gezellig is. v.a. 14 juli (pot sinds 1907) r iedereen zomaar binnen mag lopen. NATUURLIJK zijn om hun folklore. Elke streek kent zijn eigen kos tuums, dansen en muziek. Vranje laat de verschillen in stijl zien. De Bulgaarse dansen zijn afkomstig uit het gehele land. Een van de kenmer ken van deze dansen is het vele meebewegen met de handen. De kostOums die de dansers dragen, zijn deels authen tiek en soms zelfs zeer oud, met name de Walcherse kostuums. Prachtig zijn de mutsen die de vrouwen dragen bij deze dracht. De mutsen worden wel "Mid delburgs Ambacht" of "Meisjesmuts" genoemd. De haardracht onder de muts is de meisjeshaar dracht. (2 kleine kuiven met in het midden het 'Tuuze- padje"). Aan het kleden en kappen wordt veel aan dacht besteed. Een speciale kleedster kleedt bij elk op treden de vrouwen in dit kostuum aan. Tussen de optredens door speelt het orkest van Vran-j je- de bouwmarkt voor wand- en vloertegels - sanitair - zelfbouw keukens - deuren - hang- en sluitwerk - zand - cement - lijmen - kitten - parket - goten - verf - gereedschap etc. etc. waldammeweg 2 middelburg 01180-25055 ambachtelijk werk in eerlijk eiken, salonkast met heel veel bergruimte. J t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 9