IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL BELLAMYPARK EN OMGEVING OPGEKNAPT WIJZIGING VAN DE BIJSTAND ZO BAAS ZO BEESTJE HOGE NOOD... HONDtNDEGOOT Informatiepagina van de gemeente Vlissingen HUURVERHOGING WAT LIGT TER INZAGE? DE VLISSINGER Woensdag 6 juli 1983 fRedactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337/ Aanstaande vrijdag "opening" tijdens Bellamy feesten 1983j5J^l COLLECTE "RIBBELS" IN HENDRICK VROOMLAAN OPENBARE VERGADERING PROJECT GROEP CENTRAAL WONEN ZWAAR VERKEERl IN DEEL ZUID WATERING STRAAT VERBODEN KUNSTUITLEEN VANDAAG OPEN w~~rï"'—MT'-mrrrwur-i /7Vv my SM ///w ^7// w /ma/ De "opknapbeurt" voor het Bellamypark en de omgeving daarvan zit er op. Bellamypark, Kerkstraat en Beursplein hebben dankzij de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en andere belanghebben den de noodzakelijke "face-lift" gekregen. Bredere trottoirs, meer terfassen, sfeerverlichting, wandel paden en beeldende kunst maken het gebied nu aantrekkelijk voor zowel inwoner als toerist. Deze gehele vernieuwde omgeving zal vrijdagavond a.s. om 19.30 uur tijdens de Bellamyfeesten (vrijdag en zaterdag 8 en 9 juli) door de wethouder van o.a. Ruimtelijke Ordening, de heer A. Hoefkens, worden "geopend" vanaf het De Ruyterplein. Nog steeds een markant punt in het Bellamypark: de fontein ter nagedachtenis aan de schrijfsters Betje Wolff en A agje Deken (foto Cor Schuilwerve) ONTSTAAN BELLAMYPARK Eigenlijk is de naam Bellamy park wat misleidend omdat hieronder zowel het parkgedeel te als de daarom lopende straten worden verstaan. Het parkge deelte is ontstaan in 1909 na demping van een haven die hier in het verlengde van de Koop manshaven lag. Het park draagt de naam van de Vlissingse schrijver Jacob Bellamy uit de 18e eeuw- (4.757-1786). Zijn ge boortehuis, Bellamypcirk num mer 30, staat er nog steeds. Sinds de aanleg van het park in 1909 vervult het voor Vlissingen be langrijke functies: als groen voorziening voor de binnenstad, als winkelgebied voor (culturele) evenementen en de jaarlijkse kermis OPKNAPPEN PARK EN OM GEVING Het Bellamypark was toe aan een herinrichting. Het gemeen tebestuur vindt namelijk dat het park in goede staat moet zijn om als groenvoorziening voor de binnenstad behouden te kunnen blijven. Het wonen, maar ook het winkelen in de binnenstad zijn door de opknapbeurt aantrekke lijker geworden. Burgemeester en wethouders willen echter de opknapbeurt van het Bellamy park niet los zien van de dingen die nog moeten gebeuren om de binnenstad voor wat betreft het wonen en winkelen aantrekke lijker te maken. De hele ver nieuwing van het park wordt als een eerste aanzet gezien van de verdere - fasegewijze verfraai ing van het achterliggende woon- en winkelgebied. Nu zijn echter al bij de opknapbeurt "meegenomen" de herinrichting en afsluiting voor autoverkeer van de Kerkstraat en de terras sen op het Beursplein. Daarna is het de bedoeling de sfeerverlich ting van het Bellamypark ook "door te trekken" naar de Nieu- wendijk en gelijktijdig voorbe reidingen te treffen om de Oude Markt onder handen te nemen. JACOB BELLAMY ZELVE.... Uit betrouwbare bron be reikte ons het bericht dat de naamgever van het park, de 18e eeuwse Vlis singse dichter Jacob Bel lamy, in eigen persoon aanwezig zal zijn bij de ingebruikneming van het Bellamypark op vrijdag avond 8 juli om 19.30 uur. Het is wel zeker dat deze bekende Vlissinger dan ook zijn mening over de inrichting van het park en nog zo wat Vlissingse za ken zal geven. ONTSTAAN PLAN Het plan zoals dat nu uitgevoerd is, is ontwikkeld binnen de pro jectgroep Beschermd Stadsge zicht. Dat is één door burge meester en wethouders ingesteld samenwerkingsverband van o.a. ambtenaren, ondernemers en wijkcomité-leden ten behoeve van de totstandkoming van de stadsvernieuwing in dit deel van de Vlissingse binnenstad. De voorbereiding voor uitvoering van het plan was relatief kort: ongeveer een half jaar. In deze tijd werd ook nog een inspraak avond voor de omwonenden en de overige ondernemers van het Bellamypark gehouden. DE UITVOERING Het noordelijk deel van het Bel lamypark is nu vergroot tot een echt stedelijk park met gesnoeide en nieuwe beplanting en met klinkers verharde voetpaden en enkele zitbanken. Het zuidelijk deel is onaangeroerd zodat de kermis en andere (culturele) evenementen hier mogelijk blij ven. Wel wordt nog onderzocht of het - met behoud van deze mo gelijkheid - mogelijk is hier bo men te planten. Verder is de verbinding voor (auto) verkeer die vroeger lag tussen de Hellebardierstraat en het Groenewoud "verschoven" naar het zuiden tegenover de Nieuwstraat. Hierdoor is het "scheuren" van auto's naar en door het Groenewoud bemoei lijkt. Een belangrijk onderdeel van het plan is tenslotte het ver brede trottoir met de sierver- lichting aan de oostzijde waar door de horeca-ondernemers kleine terrassen kunnen maken. Aan de westkant van het Bella mypark en op het Beursplein hebben de horeca-exploitanten zelfs zeer grote terrassen ge maakt. Tenslotte maken de als vanouds aanwezige fontein en het standbeeld van Frans Naere- bout, enkele vormbomen en 2 beeldende kunstwerken van Herman Bisschop (waaronder "de starende man" tegenover het stedelijk museum) het ver nieuwde park compleet. Dat het Bellamypark en de omgeving daarvan bij de "gebruikers" in de smaak valt, blijkt nu al op (zon nige) dagen wanneer bezoekers de terrassen bezetten, winkelen of zomaar wat flaneren. Ook "de starende man" verwisselt dan wel eens van gedaante door zich te vertonen in een T-shirt of met een zonnehoed, aangereikt door voorbijgangers... Een opname van de terrassen op het Beursplein vorige week op een helaaswat minder zonnige dag (foto Cor Schuilwerve) Met ingang van deze maamd De Algemene Bijstandswet (A.B.W.) regelt de door de gemeente te verlenen geldelijke steun aan iedere Nederlander, die niet voldoende voor zichzelf en zijn gezin kan zorgen. Hoeveel bijstand wordt uitge keerd door de sociale dienst, hangt mede af van de eigen inkomsten. De bijstandsuitkering wordt normaliter in januari en juli aangepast. De regering heeft echter onlangs besloten de meeste uitkeringen 'te bevriezen'. Dat wil zeggen: ze blijven gehandhaafd op de bedragen die de eerste helft van 1983 reeds werden uitgekeerd; er zal zich hooguit een verschil van een paar gulden voordoen als gevolg van de wijzi gingen in de premiepercentages van de sociale verzekeringswetten. Om deze reden zullen op deze pagina niet, zoals gebruikelijk, de nieuwe bijstandsnormen worden gepubliceerd. Dat ge beurt echter wel met die voor de jongeren tot 23 jaar. Dit houdt verband met de verla ging van de minimum-jeugdlo nen, waaraan de bijstandsuitke ringen voor jongeren tot 23 jaar gekoppeld zijn. Jongeren bene den 23 jaar die op 30 juni 1983 al een uitkering hadden, behouden die uitkering tot het bedrag zoals dat op 30 juni luidde. Ze gaan er dus niet op achteruit. ALLEENSTAANDEN (NORM BEDRAG) De normbedragen zijn met in gang van 1 juli 1983: per week/per maand 233,55 1012,00 23 jaar en ouder 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 203,00 177,45 163,15 163,15 163,15 879,60 768,85 707,00 707,00 707,00 Plus: Vakantie-uitkering Een vakantie-uitkering van 12,07 per week of 52,30 per maand voor personen van 23 jaar en ouder. Voor een lagere leeftijd geldt: per week/per maand 22 jaar 12,16 52,70 21 jaar 11,94 51,75 20 jaar 10,04 43,49 19 jaar 8,61 37,29 18 jaar 7,43 32,18 De bedragen voor personen van 18 tot en met 20 jaar gelden voor hen die werkloos zijn en niet meer thuis wonen. De uitkering wordt eens per jaar, in juni, uit betaald. Plus: de premie die u betaalt voor een vrijwillige verzekering of een bejaarden verzekering bij een ziekenfonds. Maar niet de aanvullende pre mie. THUIS-INWONENDE KINDE REN (NORMBEDRAG) per week/per maand 18 jaar (werkloos of invalide) 76,60 332,00 19 jaar (werkloos of invalide) 78,65 340,90 20 jaar (werkloos of invalide) 98,50 426,80 Plus: vakantie-uitkering Een vakantie-uitkering voor 18 jarigen (werkloos of invalide) 7,43 per week of 32,18 per maand. Bij de leeftijd van: per week/per maand 19 jaar 8,61 37,29 20 jaar 10,04 43,49 De uitkering wordt eens per jaar, in juni, uitbetaald. ANDERE INKOMSTEN Bijstand wordt gegeven als er geen of te weinig inkomsten zijn, da's duidelijk. In het eerste geval (géén) krijgt men één van bovengenoemde 'normbedragen'. Nu zijn er misschien andere in komsten. Wanneer het is uit ali mentatie of een sociale uitkering, dan worden deze volledig van het normbedrag afgetrokken. Het wordt anders wanneer het gaat om inkomsten uit (deeltijd)-ar- beid, onderverhuur of kostgeld. Van de netto inkomsten daaruit wordt 75 procent in mindering gebracht op de bijstand. Gaat het om inkomsten uit arbeid dan worden deze na twee jaar volle dig in mindering gebracht. Eén- ouder gezinnen hebben in geval van verdiensten uit arbeid recht op een extra vrijlating van 72,30 per maand. Alleen, opgelet, bij elkaar opges teld mag u van de inkomsten die u op (één van) deze manier(en) krijgt als echtpaar of als éénou- der-gezin, niet meer houden dan 216,85 per maand. Voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder is dat bedrag 151,80 per maand. Deze zoge naamde maximale vrijlating is voor jongere alleenstaanden van 22 jaar 131,95 per maand, van 21 jaar 115,35 per maand, van 20 jaar 106,05 en van 19 jaar 78,10. Voor thuiswonenden van 20 jaar komt dit bedrag op ƒ64,00 per maand, voor die van 19 jaar 51,15 per maand en voor die van 18 jaar 49,80 per maand. Nette baas: nette hond. Maak hem zindelijk, 't Is zo simpel. Vraag de gratis folder. die gratis folders kunt u krijgen bij het bureau voorlichting in het tadhuis (begane grond, kamer 34, telefoon 15100, toestel 337). De meeste Vlissingers zullen bovenstaande tekens niet begrij pen. De meeste Marokkanen en ander Arabisch-sprekenden echter des te meer. Het is namelijk de Arabische schrijfwijze. Hierboven staat 'Wettelijke huurverhoging per 1 juli 1983'. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. De vertaling ervan staat ernaast. Mogelijk spreekt en leest uw buurvrouw of man, cliënt of vriend deze taal. Wanneer hij in een huurwoning woont kan hij er mogelijk ook profijt van hebben. Wilt u hen dan op dit artikel wijzen? Alvast bedankt. litT" Wat u moet weten en wat u kunt doen Als u in Nederland woonruimte huurt kunt u een keer per jaar een wettelijke huur verhoging krijgen. Meestal gaat die huur verhoging in per 1 juli. Dit jaar is de wettelijke huurverhoging 5%, met een maximum van 10%. U kunt echter alleen maar de maximale huurverhoging van 10% krijgen, als uw oude huur duidelijk te laag was in verhouding tot de waarde van de woning. Wat Is uw woning waard, en welke huur past daarbij? De waarde van uw woning kan worden bepaald aan de hand van een punten waardering, die door de overheid is vastgesteld. In het kort komt het er op neer dat hoe groter en comfortabeler het huis is, hoe meer punten het krijgt Voor elk punten- aantal heeft de overheid vervolgens bepaald welke huur er bij past De verhuurder moet met de puntentelling en de bijbehorende huur rekening houden, als hij een nieuwe huur voorstelt In sommige gevallen is een huurverhoging niet terecht Bijvoorbeeld als uw woning ernstige gebreken heeft of als reparaties niet zijn uitgevoerd. U kunt dan bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. Haal de Informatiefolder bij uw gemeente of woningbouwvereniging De overheid heeft een folder in uw eigen taal gemaakt met uitgebreide informatie over de huurverhoging. Die kunt u gratis krijgen bij uw woningbouwvereniging of op de afdeling Voorlichting van uw gemeente. Op dat laatste adres kunt u dezelfde informatie ook op een geluidscassette horen. Zo kunt u te weten komen hoe u kunt controleren of het puntenaantal van uw woning juist is, en of de voorgestelde nieuwe huur daarbij past volgens de wettelijke regels. De folder vertelt u ook, in welke gevallen u kunt protesteren, en hoe u dat moet doen. Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer. pjïü jl dl üUj .'liIr (ji ell .I j Vji. Ijl j ïo»lj .Ijill j ^jilill £lAj,VI Jx J I 4IJ44I »lj£il I juk ,-JU j .4', II J> Jl /5—I .Ijül 4 'l II, II >4 .j. Ij, .Zl0_ 4*1 XlOa» Jl »lj£H £44)4 4 II j, 4JV JjlLI Jïl »lj£JI 4*1^ HM l^jll «Ij&ll <dJyi« X j i y-»l-4 Üjjilytl Jx Jiaom Gl ^<iü JjaL' (jl nn ifzjji l/il' iftl'th jj lil Jx jijL y düji* jL* (Jilll J2LUI J jjdïiJI JSJ Jaïlll j* <1 Inajni ijLoll Jjlill aljSJI OJJ> Ini'ill (j* jloia jl gU i iyj j»b«u jJI JjiLI uj j«2 g»lj2fl aljjl »lj£U JaJLJI i_/XIJJ 4juaj »IJ£JI (jL»VI ,jivj J JJJ II »lj-^JI oVI JjlLI jjlSk Ijl jll-a Ij f »4ij 1 (jSLaj «UUJI éJJk j .Jjill üjjL (ja jia» fJ ,»lj£JI (jaS j £li3)VI IÓA d«i jl diJ '*1' ±Jjio jj'Vil cillfll JjQXI floj Jjb (j-é jl (_£dJlj <Lol>JI i'ha 1» Ijj.*i'iCuSS «LejSLadl jl IjA ,»lj2ÜI j £lïijVI LajjA otaji*-a Ja-Su <£jii ja Ll»ta Alle J.nV» jl dU j^*» jJ'Vill £-Alil CiL'KA^'ill Jtjio ja jl JjliLI »laj J2k jl Liktl dll j£a* j >1*1 ,J»»MillJaujMll jio jc cAa^lall Gllja a .IX jl dll j*^ »j»ii dll 'li O ai Ijl «V fl £u>~o.LiiiJI jjx Ja IjSj dUjii JouLJI Jx lni'tll £a (Jil>a £jaALI aljü' jauj CiïUJI l-ajl dJ-ljjj jyüi II Ij-* .V ^1 jj-iUJI .dll j» ^LaaJI GLSj l^'if jl dll j^ai jlll .<jjjl J-C <UÜL>J.lj jaaxöJIj »)lj^ Het vernieuwde Bellamypark gezien vanaf de westzijde met in het midden 'de starende man' (foto Cor Schuilwerve) Bij de afdeling Ruimtelijke Or dening in het stadhuis (eerste verdieping, kamer 147) ligt ter inzage het besluit van de ge meenteraad, genomen op 27 mei jl., om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het Beschermd Stadsgezicht, gedeelte Molen straat. Bovendien liggen, tot en met 9 juli as., ter inzage het besluit en bijbehorende papieren, die be trekking hebben op: - de eerste planverandering van het bestemmingsplan landelijke bebouwings-con- centraties. Deze wijziging is door Gedeputeerde Staten ge deeltelijk goedgekeurd. Aan een deel van de voorschriften en van de plankaart is goed keuring onthouden. - het bestemmingsplan Spui straat, gedeelte Spuistraat, zoals dat bij Koninklijk Be sluit is goedgekeurd. BOUW AANVRAGEN Door Rijkswaterstaat, directie Zeeland, is vergunning gevraagd voor de bouw van kaartverkoop huisjes, rijwielberging met toilet en overkapping, viaduct, veer huis en verkeerstoren. Al deze bouwwerken komen aan de Westerhavenweg. De aanvragen liggen, met bijbehorende teke ningen van 30 juni tot 13 juli as. ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening. Gedu rende deze termijn kunnen er bij b. en w. bezwaren worden inge diend. BODEMSANERINGS-PRO- GRAMMA Tot en met 23 juli as. kan op de afdeling Algemene Zaken op de gemeentesecretarie worden in gezien het ontwerpbodemsane- ringsprogramma 1984-1987 van de provincie Zeeland. Het ontwerp ligt in Vlissingen bovendien ter inzage in de open bare bibliotheek aan de Spui straat. Van 23 juni tot 23 juli kunnen door een ieder gemotiveerde schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp-programma worden ingediend bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Misschien is hij of zij al geweest, misschien wacht u deze week nog een bezoek van de collectant(e) van het Diabetes Fonds Neder land. Dit fonds heeft van burge meester en wethouders toestem ming gekregen om van 4 tot en met 9 juli een huis-aan-huiscol- lecte te houden. Dat geldt ook voor de straatcollecte op zater dag as. Het in overleg met de bewoners tot stand gekomen woonerf in de Hendrick Vroomlaan blijkt niet geheel aan de verwachtingen te voldoen' Bij het opstellen van het plan, alweer enkele jaren gele den, waren de zowel in het over leg betrokken bewoners als ambtenaren van mening dat de snelheid van het verkeer vol doende afgeremd zou kunnen worden door het aanbrengen van 2 "knikken" en een rijbaanver smalling in de straat. Er werden daarom geen verkeersdrempels in het plan opgenomen' In de praktijk blijken de "knik ken" en de versmalling zonder verdere obstakels op die plekken, niet te werken. In overleg met de betrokken bewoners is daarom besloten op die plekken "ribbels" aan te brengen. Dat gebeurt door enkele rijen klinkers verhoogd aan te brengen waardoor een "wasbordeffect" ontstaat dat snel rijden bemoeilijkt. De "rib bels" zullen echter niet over de volle breedte van de straat wor den aangebracht zodat (brom) fietsers daarvan geen hinder on dervinden. Met het maken van de "ribbels" zal na de bouwvakva kantie worden begonnen. Ook is besloten het nu geldende één richtingsverkeer in de straat te wijzigen in tweerichtingverkeer gedurende een proefperiode van een jaar. Alhoewel de betrokken bewoners hiertegen grote be zwaren hadden hebben burge meester en wethouders hiertoe toch besloten uit oogpunt van verkeersveiligheid (in een twee- richtingstraat kan het verkeer minder snelheid ontwikkelen dat in een straat met eenrichting verkeer, zo is de gedachte) en in verband met een vlotte afwer king van het verkeer in de buurt gedurende de werkzaamheden in de straten in de omgeving. Na een jaar zal worden bezieft of deze maatregel de verkeerssituatie in de straat heeft verbeterd' Maandag 11 juli a.s. vergadert om 19.30 uur de projectgroep Centraal Wonen in het stadhuis. Tijdens deze openbare, dus voor iedereen vrij toegankelijke, verga dering komt o.a. de voortgang van de plannen voor de bouw van woningen in Groot Abeele aan de orde' Het gaat daarbij om een complex huur woningen van de stichting BA SCO ten behoeve van de coöperatieve vereniging "Centraal Wonen". De gemeente heeft in de Zuid- wateringstraat (tussen Dorps straat en Groene Landweg) te Ritthem een tijdelijk verbod in gesteld voor zwaar transport. Dit is gebeurd op grond van de ver keersveiligheid in met name het gedeelte dat in de bebouwde kom ligt. Daar is onder meer de school - te vinden. Het zwaar verkeer zal nu worden omgeleid via de Rammekensweg en de Groene Landweg of, even tueel, via de route Zandweg, Westhoekweg en Schotteweg' Wie toch om dringende redenen met een zwaar transport naar een adres op betreffend deel van de Zuidwateringstraat moet, dient hiervoor ontheffing aan te vragen bij het college van bur gemeester en wethouders van Vlissingen. Gezien de enorme belangstelling is de kunstuitleen van B.K.R. werken sinds kort vaker voor publiek open. Gebeurde dat tot nu toe alleen de eerste woens dagavond van de maand, men kan nu op iedere eerste en derde woensdag in "Breehof' (op zolder) terecht. "Bree- hof' kunt u trouwens vinden aan de Breestraat, tegenover het politiebureau. De (nieuwe) openingstijden zijn:iedere eerste en derde woensdag - 's morgens van 10.00 - tot 12.00 uur; - 's middag van 14.00 tot 16.00 uur; 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur. De komende maand zijn de openings dagen 6 juli vandaag) en 20 juli.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5