NJN onderzoekt Middelburgse Kaaimuren deVLissinger Wedgwood Kermisattracties op schaal m l|5> - l-A 02 ouptl Dl JACÖBUS BELLAMY, DE ZWAARMOEDIGE DICHTER, OPENT PARK MET ZIJN NAAM Bertierary Gespecialiseerde schepen Machinebouw ENKELE KUNSTENAARS EN DE RAMP VAN '53' Vaarzon Morel familie in Schotse Huizen Veere Leuke muurbloeiitetjes PAAUWENH0F Woensdag 6 juli 1983 KISSINGER oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktle:ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. Elke v rijdagavond zullen er vanaf 8 juli tot en met 26 augustus orgel concerten plaatsvinden in de Lut herse Kerk aan de Zuidsingel in Middelburg. Wim van Beek ver zorgt vrijdag aanstaande - aanvang 20 uur - het eerste concert op het Duyschot orgel, dat gebouwd werd in 1707. Van Beek, die bekend staat om zijn 'fijnzinnige spel en consciën- tieuse interpretatie', speelt werken van Sweelinck. Rossi, Frescobal- di, Vivaldi, Bach en Mozart. Hij is verbonden als organist aan de Martinikerk in Groningen en de St. Jacobskerk in Den Haag. In beide plaatsen doceert hij ook aan de conservatoria. Na Van Beek concerteren achter eenvolgens Kristiaan van Ingel- gem, Jos Vogel, Ton Koopman, Bernard Winsemius, Jos Ver- poorten, Leen de Broekert en Jo- hann Th. Lemckert. DEZE WEEK IN Luigi Marotto gebruikt al leen verse ingrediënten. Hem haalden we in het Za- kenhart. Zeer veel filmnieuws in onze rubriek 'fïlmweek' en het allernieuwste boek van Zeeuwse bodem 'Ter Gar- nalenvangst omstreeks 1920' in onze boekenru briek. Per 1 juli zijn de bijstands uitkeringen enigzins gewij zigd. Meer hierover op de informatiepagina van xle gemeente Vlissingen. SCHELDEBAAS: ALLEEN FREGATTEN De speler van de Zeeuwse Komedie uitgedost als Jacobus Bellamy (foto Ruben Oreel) Twee dagen - vrijdag 8 en zaterdag 9 juli - is er feest op en rond het Bellamypark in Vlissingen. De he rinrichting is voltooid. Het park dat oprees boven de gedempte ha ven in het begin van deze eeuw ademt nu een ambiance, die win kelen en wonen in Vlissingen een stuk gezelliger moet maken. De feestelijkheden vrijdag en zaterdag (voor de organisatie tekende het Vlissings Aktiviteitenfonds) moe ten dan ook worden beschouwd als een kroon op het werk van talrijke Vlissingers die jarenlang ijverden voor een fraaier en aantrekkelijker park in het hartje van de haven stad. Jacobus Bellamy, de achttiende eeuwse dichter, naar wie het park is genoemd, bemoeit zich per soonlijk met de feestelijke ope ning. Deze Vlissingse bakkersk necht werd op 22-jarige leeftijd door de happy-view in zijn stad ontdekt als talentvol dichter. Van het verzamelde geld mocht hij theologie studeren aan de Duits georiënteerde Utrechtse School. Hij dichtte nogal zwaarmoedig. Hij experimenteerde met nieuwe vormen, oden, balladen en rijm loosheid. Twee jaar voor zijn dood in 1984 gaf hij het kritische tijd schrift De Poëtische Spectator uit. Jacobus Bellamy stierf op 29- jarige leeftijd in Utrecht. Tijdens zijn achtentwintigste levensjaar maakte hij zijn omgeving reeds duidelijk dat zijn einde naderde. Wethouder A. Hoefkens die na mens het gemeentebestuur van Vlissingen de officiële opening bijwoont, maakt een symbolische rondgang rond het park. Jacobus Bellamy (een acteur van de Zeeuwse Komedie) begeleidt hem daarbij en zal aan- en opmerkin gen maken. Als Bellamy en Hoefkens hun rondje Bellamypark doen, zijn de festiviteiten rond de opening al in volle hevigheid losgebarsten. Om half zes begint een wedstrijd 'stanghangen' op het De Ruyter- plein bij de Oude Vissershaven. Voor aankomst van Bellamy uit zijn vroegere woonhuis, Bellamy park 30, is er een optreden van de Deltaband op het De Ruyterplein. Zaterdag is er al vanaf half elf feest. Kinderen kunnen dan ge nieten van een echte ouderwetse poppenkast, die - het kan niet missen - authentiek Jan Klaassen en Katrijn toont. Het gezellige sfeertje rond het vernieuwde park ook de Kerk straat en de terrassen op het Beursplein zijn verbeterd - wordt die zaterdag voortgezet met een waterspektakelshow van half twee- tot vijf uur. Jongens en meisjes, dames en heren kunnen deelne men aan een wedstrijd 'zeepbalk- stoeien' met het gevaar een nat pak te halen. Ook is er een foto wedstrijd. Voor de talrijke attracties met een wedstrijdelement is een aantal aantrekkelijke prijzen beschik baar gesteld. Een boerenkapel zorgt beide avonden voor gepaste stemming. Voor het volledige programma en meer informatie zie elders in dit blad. Ook de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen besteedt ruime aandacht aan dit voor Vlissingen zo belang rijke gebeuren. Alle politieke tegenstellingen vlogen achteloos van tafel toen bekend werd dat het Vlissingse scheepsbouwbedrijf De Schelde in het duistere gat van het RSV-debacle dreigde te verdwijnen. Vaikbonden, politieke partijen, kerken, provincie en gemeenten trokken één lijn om De Schelde te behouden. Die Zeeuwse verbondenheid en de vijftig miljoen waarmee de PZEM te hulp kwam maakte indruk in Den Haag Het resultaat was dat de Schelde werd losgemaakt van RSV. Negentig procent van de aandelen kwamen in handen van de Staat der Nederlanden en de provincie Zeeland kreeg tien procent. Behalve de KMS bleven ook de supermoderne gieterij in Middelburg, AKF in Goes RSVM en Scheldestad bv overeind en werden voor honderd procent dochters van De Schelde. Wie verwacht dat die eensgezind heid doorwerkt komt echter be drogen uit. Sterker nog: op De Schelde sluimert een conflict waarvan de omvang maar moei lijk is te voorspellen. Scheldedi- recteur B.C.G. Pröpper weigert namelijk acquisitie te plegen in de civiele scheepsbouw. De onder nemingsraad daartegenover is van mening dat uitsluitend marine- bouw (fregatten) een te smalle basis is om de levensvatbaarheid voor het bedrijf op langere ter mijn te behouden. Een mening die overigens ook het Steuncomitee Behoud Schelde tijdens de duis tere maanden begin dit jaar aan hing. Verder constateert de on dernemingsraad geen enkele ve randering in de houding van het hogere personeel en de directie tegenover da werknemers als het gaat om sociaal beleid. Directeur Pröpper benadrukt re soluut dat a«:qisitie plegen in de civiele scheepsbouw tot niets leidt. "Het past ook niet in de scheeps- bouwovereen komst zoals die voor geheel Nederland geldt' Daar wordt weliswaar gesproken over een mogelijke bouw van middel grote schepen, maar we moeten met beide be nen op de grond blij ven staan; we maken geen schijn van kans'" "Onzin", oordelen de onderne mingsraadleden David de Leeuw, rend beeld, boeit. Zo staat er een achtbaan, een golfbaan, een rupsbaan, de enter prise, een polyp en een zweefmo len. Een zevende attractie is nog in opbouw. Aan het tentoongestelde apparatuur heeft Jo Kloeg in die twaalf jaar zo ongeveer 2500 vrije uurtjes besteed. "Maar ik heb veel hulp gehad van een kennis Dik Viergever, die me vooral bij het' electrische deel van het werk heeft geholpen". Overigens hoopt Jo Kloeg dat zijn vrijetijdsproduct ooit nog eens een permanente plaats krijgt ergens in Middelburg. John Siwabessy) 'Verfijnde tafelsfeer" porselein Piet Veen en Dies Joziasse. "Zon der civiele scheepsbouw dreigt de werkgelegenheid op den duur nog verder af te brokkelen'" Niettemin geeft het drietal toe dat de schepen zoals die een tiental jaren geleden van stapel liepen niet meer bij De Schelde zijn te bouwen. Korea vooral bouwt tegen een veel lagere prijs. "De lonen zijn daar lager en er zijn geen vakbonden' Bovendien heb ben de Koreanen enorm lange werktijden", concludeert or-voor- zitter de Leeuw' De 59-jarige Joziasse is echter van mening dat zijn bedrijf levensvat baar is voor gespecialiseerde schepen. Hij denkt aan bijvoor beeld hijsboten voor specialisti sche klussen. Ook de vissersboten voor de Russen, die aan boord een complete verwerkingsinstallatie hadden, roepen betere herinnerin gen op bij de CNVer Joziasse die het grootste deel van zijn leven op de Schelde doorbracht, waarvan twintig jaar als or-lid. "Onze beste kansen liggen op het terrein van de marinescheeps- bouw", weerlegt Pröpper de ar gumenten van zijn onderne mingsraadsleden. "Het Schelde- personeel heeft een enorme ken nis van de fregattenbouw. Daarin schuilt onze kracht om het van de concurrentie te winnen. In onze strijd om orders binnen te halen worden we trouwens gesteund door de marine, die ons product elders in de wereld enorm aan prijst. Het goed lopen van het be drijf staat nu bij mij voorop. Met overheidssteun kunnen we voor lopig doordraaien. Maar we moe ten zoveel orders binnen halen dat we op eigen benen kunnen staan. We zetten er onze schouders on der. Ik verwacht dat iedereen in het bedrijf hard zal werken om De Schelde weer overeind te helpen. Pröpper meent dat ook eens dui delijk gemaakt moet worden dat servies: CAVENDISH de serviezen-specialist: Dies Joziasse, David de Leeuw en Piet Veen: controle beleid. andere takken binnen het gloed nieuw samengevoegde bedrijf goede resultaten boeken. Hij noemt de apparatenbouw, mon tage en ook de ketelbouw heeft prima vooruitzichten' De machinebouw daartegenover heeft volgens Pröpper weinig kans om te blijven bestaan, "Een kind kan begrijpen dat het een moei lijke zaak blijft om de machine bouw overeind te houden' Die tak draait al tien jaar met verlies". Ondernemingsraadslid Piet Veen (secretaris) heeft trouwens geen hoge dunk van het management van het Vlissingse bedrijf. "In vergelijking met het buitenland lopen we ver achter. Aan de Ne derlandse manager wordt bij voorbeeld alleen de eis gesteld dat hij een th-opleiding heeft. Auto matisch Wordt aangenomen dat hij tevens verstand heeft van ver kooptechniek en omgang met mensen". Veen ergert er zich vooral aan dat de 'bazen' op de oude voet door gaan na de acties waar iedereen gelijkwaardig vocht voor zijn of haar werk. "Overwerk en allerlei andere belangrijke zaken waar voor toestemming van de onder nemingsraad nodig is, worden stomweg ingevoerd zonder dat wij dat weten. Van een menselijker beleid is na de acties nauwelijks sprake'" Het drietal betrekt daar in ook directeur De Leeuw: "De bedrijfsleiding mag in zijn hand jes knijpen dat het Scheldeperso- neel zo gedisciplineerd is opgetre den in de maanden van crisis". De Leeuw benadrukt dat de be drijfsleiding er rekening mee 'SERVICE - KWALITEIT GARANTIt LANGE DELFT 50 MIDDELBURG t 01180-13221 dient te houden, dat ze een enor me verantwoordelijkheid heeft naar ên het personeel én de Zeeuwse samenleving. "Ik hoop dat ze inzien hoe zwak ze zouden hebben gestaan als ze alleen de kastanjes uit het vuur hadden moeten halen. Ik blijf echter ho pen, dat ze tot inkeer komen en begrijpen hoe ze zowel door de ondernemingsraad en de vakbon den als de Zeeuwse samenleving die meegeholpen heeft de KMS te redden, worden gevolgd'" Volgens directeur Pröpper is het nu geen tijd om ?ich druk te maken over futiliteiten. "Uiteraard moet er een goed sociaal beleid worden gevoerd. Het is van wezenlijk be lang voor het reilen en zeilen in de onderneming. Maar om nu energie te steken in kleinigheidjes, dat heeft geen zin. Het gaat om het voortbestaan van de onderneming. We zullen er gezamenlijk de schouders onder moeten zet ten Foto's Ruben Oreel In museum De Schotse Huizen in Veere is tot en met 21 augustus een unieke familietentoonstelling te zien. Negen leden van de schildersfa milie Vaarzon Morel tonen op de expositie het schilderstalent dat bij hen in het bloed zit. De eerste schilder van de artistie ke familie die zich in Veere ves tigde was W.F.A.l. Vaarzon Mo rel. Tot zijn dood in 1954 heeft hij veel van het historische stadje op linnen gezet. De openingstijden van het mu seum zijn van dinsdag tot en met zaterdag 10 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. In het Abdijcomplex is voor de herdenking van de watersnoo dramp die Zeeland dertig jaar ge leden trof de;ze zomermaanden een belangrijke plaats ingeruimd. Het Zeeuws Documentatiecentrum heeft tot eind juli in de voorzaal van de vergaderruimten van de provinciale staten een tentoon stelling ingericht die de menselijke kant belicht (zie deze krant van vorige week.) en het Zeeuws Mu seum toont werken onder de titel 'enkele kunstenaars en de ramp van '53'. De tentoonstelling opent met een schilderij van Greey. getiteld 'vluchtelingen'. Aan het eind van de expositie exposeert het Zeeuws Museum werken van artiesten uit de Parijse school. Die groep stond ten behoeve van de slachtoffers in 1953 schilderijen af. Enkele daar van kwamen terecht in de collectie van hetKunstmuseum te Middel burg. De kunstwerken worden afgewis seld met foto's uit tijdschriften en de frontpagina van een krant uit de eerste dagen in februari na de ramp. Op werkdagen wordt bovendien een film over de ramp gedraaid. Verder toont het Zeeuws Museum werk van kunstenaar Cor de Wolff, Chris Schut. Hans Baijens' Theo Kurpershoek. Jeanne Bier- sma-Oosting en Jac. Prince. Het Zeeuws museum is dagelijks geopend. De tentoonstelling 'en kele kunstenaars en de ramp van '53' duurt tot 25 augustus. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. zaterdag en zondag 13.50 tot 17 uur De Middelburgse kaaimuren staan, wat de Walcherse afdeling van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie betreft, volop in de belangstelling dit jaar. Die NJN, een bond voor jongeren tus sen twaalf en 23 jaar die zich met de natuur bezighouden, houdt, over 1983, namelijk een inventari satie van de vegetatie op de kaai muren in de Zeeuwse hoofdstad. Karolien Westveer is voorzitster van de Walcherse afdeling van de Jeugdbond. "Toen enkele leden van onze af delingen zagen dat er op de Mid delburgse kaaimuren leuke plant jes, muurbloemetjes, groeiden be sloten we dit jaar een inventarisa tie te houden. Om overal langs de muren vrij toegang te hebben. Karolien Westveer vroegen we daarvoor vergunnin gen aan". De plaatsen waar de leden gaan inventariseren zijn de Kinderdijk, de Rouaansekaai, De Punt en aan de Dam. "Alleen op de kaaien waar steigers zijn kunnen we de planten onderzoeken natuurlijk maar toch hebben we al wat leuke plantjes ontdekt", licht de voor zitster vervolgens toe. De NJN onderzoekt ook het ver schil tussen Noorden Zuidmuren. Karolien Westveer: "De noord muren staan altijd in de schaduw en drogen daardoor minder snel op, wat voor de planten gunstig is". De warmte van de muur is uiteraard ook van groot belang als het om plantengroei gaat. "Op de zuidmuren zijn de temperatuur verschillen veel groter dan op die aan de noordzijde. Het verschil tussen die twee soorten muren wordt het best geïllustreerd door de Kinderdijk en de Rouaanse kaai", aldus Karolien. Eerstge noemde muur heeft een typische zeldzame muurvegetatie terwijl de Rouaanse kaai vooral 'onkrui den' bergt. De VWO-leerlinge gaat verder: "Alleen oude muren zijn geschikt voor plantengroei omdat die al wat poreus zijn ge maakt in de loop van de tijd". Weer anders is het met erg steile muren. "Daarop kan weinig hu mus voeding voor de planten) worden vastgehouden en komen veel plantjes daar niet voor", zegt ze. De Walcherse afdeling van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie is nog lang niet klaar met het onderzoek op de kaaimuren in Middelburg. De voorzitster zegt daarover: "We ontdekken nog steeds nieuwe plantjes die je echt niet op die plaatsen zou verwachten en dat maakt de inventarisatie natuurlijk nog interessanter". Ongeveer één keer per twee weken organiseert de afdeling een excursie naar de kaaimuren. Geïnteresseerden in de NJN en/of een excursie naar de kaaimuren kunnen Karolien Westveer raadplegen (01180-26694). Bij Foto-Drog. Poauwenburg 69, VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1