Blaasmuziek troef in binnenstad Vlissingen Mooie aanbevelingen, maar er is geen Tentoonstelling "Niets dan water I GEOPEND HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN □eVLissinger Wedgwood iiiiiimiiir HOOGTEPUNT OPTREDEN AGO-BRASSBAND Vlissingse Pasar Djalan in teken van oosterse cultuur Groeneveld BEZUINIGINSCHIRURG IE AMPUTEERT MIDDELBURGS OPENLUCHTTHEATER W: Bang&Olufsen 4^ ~4sC Lampen gestolen 30-jarige traditie UW CENTRUM VOOR KANTOOREFFICIENCY IN MIDDELBURG 30 km/uur Consumentenbond TNO. J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE IIIII—iiiiiiiiiiiiiiii Voor nog meer service zijn wij ook maandagmiddag IIIII JL/jT^v oplage 22 305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 43 200 uitgave: provin ciale Zeeuwse courant b v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, •postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w melse, 01184-62320 redaktle:ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Gerard Baijens: "Nog één serie en het is afgelopen in Toorenvliedt". (foto Ruben Oreel) De Middelburgse toneelspeler Gerard Baijens is verdrietig en te leurgesteld omdat de gemeente Middelburg het openluchttheater Toorenvliedt uit het culturele li chaam van' de hoofdstad ampu teert. Slechts een sprankeitje hoop geeft hem wat vuur om te vechten voor het behoud van het theater, al lijkt de moed om door te gaan al een behoorlijk eind in de richting van zijn schoenen te zijn gezakt. Wél voorzegt deze man van de Stichting Middelburgs Theater dat het laatste openluchttoneel spel op de vrijdagen en zaterda gen 1, 2, 8 en 9 juli zonder meer een succes zullen worden. De spelers zijn althans extra gemoti veerd om het opgevoerde spekta kelstuk, "Baas Ubu", gedurende die avond met veel verve op de planken neer te zetten. De tem peramentvolle leiding van regi- seuse Anke Brouwer en het bezie lende spel van de beide hoofdrol spelers Bram Kwekkeboom en Lea Minnaar staan er in ieder ge val borg voor dat het publiek ge niet en soms dubbel zal liggen van het lachen. Lachen bij de begrafenis lijkt het toppunt van ironie. Immers na dit fantastische spel van de Fransman Alfred Jarry wordt het stil achter de volgroeide taxushaag van het theater. "Er wordt teveel ver nield", treurt Baijens. "Vroeger had de gemeente een oppasser. Die is er uit oogpunt van de be zuinigingen niet meer. Vandaag hebben we wéér losgewrikte tegels op het podium moeten herstellen. En twee van de vier lampen zijn inmiddels gestolen". De lampen zijn overigens eigen dom van de gemeente Middel burg. Vanwege de repetities hing de dienst accommodaties deze op. De kosten bedragen enkele hon derden guldens per stuk. De ge meente is echter niet bereid om een oogje in het zeil te houden en de politie stelt al evenmin belang in het beschermen van algemeen goed. Verder zeulen de leden van de Stichting Middelburgs Theater el ke keer na de repetitie alle attri buten mee naar huis, bang als ze zijn dat deze worden beschadigd. Een voorstel van de jongelui uit het theatergezelschap om in ten ten te blijven slapen, oogstte evenmin bijval bij de gemeentepo litie, het werd verboden. Baijens weer: "Je wordt er een beetje moedeloos van. Men hecht blijkbaar erg weinig belang aan het voortbestaan van dit prachtige theater in het fraaie landgoed Toorenvliedt. De gemeente ziet stomvyeg passief toe hoe een der tigjarige traditie ophoudt te be staan, zonder voldoende naar al ternatieven te hebben gezocht. Op het gemeentehuis redeneren be stuurders en ambtenaren dat er teveel geld bij moet tegen het aantal voorstellingen dat plaats vindt. En daarom nemen ze er de vernielingen en het stelen van lampen bij het scheiden van de markt op de koop toe bij". Niettemin hoopt Baijens nog voordat de hakbijl definitief het met fraai groen omzoomde open luchttheater treft, met een alter natief te komen, waardoor meer voor stellingen kunnen plaatsvinden. "Maar het vereist nogal wat orga nisatie", geeft hij toe, "om tijdens de zomermaanden een aantrek kelijk programma op te stellen. Ik denk echter dat we het buiten Zeeland moeten zoeken. In Bra bant vindt jaarlijks een open luchtfestival plaats. En met wat moeite zouden we dat festival naar hier kunnen halen". Een dertigjarige traditie lijkt dus dezer dagen op te houden met bestaan. "Een legertje amateur spelers heeft zich jaarlijks ingezet om in deze heel speciale sfeer to neelvoorstellingen te geven. Hamlet. Romeo en Julia en de Zomernachtsdroom, ze hebben allemaal op het programma ge staan. Het park is nu op z'n mooist. Toen ik hier achttien jaar geleden mee ging doen, stonden er allemaal kleine struikjes. De begroeiing nu biedt volop be scherming en geeft een sfeertje, dat we zullen missen", verzucht Gerard Baijens. Overigens zit er voor één bezoeker nog een fraaie herinnering in het vat. Onder de bezoekers van de vier voorstellingen wordt een ze vendaagse reis naar Londen ver loot voor twee personen. Na de laatste voorstelling op zaterdag 9 juli wordt die prijs getrokken. Tij dens alle voorstellingen wordt een soort kwartfinale gehouden. "Baas Ubu" begint elke avond om half negen. Kaarten zijn verkrijg baar bij de VVV's in Middelburg en Vlissingen, Hij Herenmode aan de Lange Delft en Loeks Boekhandel aan de Burgpromenade in Middel burg. De voorstelling is ook ge schikt voor kinderen. Wie zich zaterdag 2 juli boven Vlissingen zou kunnen begeven zou daar ongetwijfeld geconfron teerd worden met een kakafonie van blaasmuziek. Niet minder dan dertien - voornamelijk Zeeuwse - harmonies, fanfares en brassbands concerteren achter elkaar op ver schillende plaatsen in de binnen stad, vanwege het negentigjarig bestaan van de brassband Caecilia in Vlissingen. De Culturele Raad Vlissingen doopte deze muzikale manifesta tie tot Hafabra Muziektentenpro ject. Hafabra staat voor harmonie, fanfare en brassband. Deze muzikale dag wordt beslo ten met een concert van de jarige brassband Caecilia onder leiding van J. Meliefste en de alom be kende AGO-brassband uit Leeu warden onder leiding van Luuk Tuinstra. Bij slecht weer wordt gemusiceerd in de Scheldehal aan de van Dis- hoeckstraat. Van tien uur 's morgens klinken de koperen en houten tonen al op de Lange Zelke, Plein Vier Winden en de Kleine Markt. Het pro gramma ziet er als volgt uit: oskam Gespecialiseerd in microcomputers Alles uit voorraad leverbaar Eigen technische dienst Directe leveringen Industrieterrein Ramsburg DAMPOORTWEG 29 4322 AW MIDDELBURG TELEFOON 01180-36151 POSTBUS 101 - 4330 AC MIDDELBURG r In de sporthal van het internaat van de Zeevaartschool in Vlissin gen is van donderdag 7 tot en met zondag 10 juli een Pasar Djalan. Tijdens deze oosters getinte ma nifestatie treden non-stop talrijke artiesten op en er is een markt. Volgens Fiti Hoedt van de organi satie, is deze Vlissingse Pasar Djalan geheel gewijd aan de oos terse cultuur. Dit in tegenstelling tot andere Pasar's. De marktkramen bieden edelste nen, geneeskrachtige stenen, sie raden, kleding en houtsnijwerk aan. Uiteraard zijn er ook kramen met oosterse lekkernijen. De Molukse cultuur staat zater dag 9 juli centraal. De gehele door treden Molukse artiesten op on der wie Inakora Lunetten (een Molukse dangroep) en Alis La- walata. Tijdens de overige dagen kunnen de bezoekers verder genieten van artiesten als Loebna (een buik danseres), Kikinia (een Hawai- groei met miss Hawai), Empat Marpati (een exotische dans groep) Balinesche dans onder lei ding van Goatama en de Suri naamse band Alisani. De Pasar Djalan in Vlissingen is gedurende de vier dagen geopend van 13 tot 24 uur. DEZE WEEK IN De tentoonstelling over 't Vliegent Hart is de moeite van een bezoekje waard. Op de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen al les over deze expositie in het Stedelijk Museum in Vlis singen. De bandenspanning is enorm belangrijk. Rijden op samengeperste lucht en waarom dat zo is staat breed uitgemeten op onze aiitopa- gina in de redactionele ru briek Van Bougie tot Bum per. (BROM)FIETSCHAOS Als dansers op het slappe koord persen fietsers zich dagelijks tussen geparkeerde en rijdende auto's over de Middelburgse straten van de binnenstad. Soms tikken de spiegeltjes van voorbijrazende auto's tegen de mouw van de jas. Soms ook vlucht een fietser van het zadel omdat bijvoorbeeld een aanstormende gemeentewagen niets en niemand lijkt te ontzien; al staat er aan het begin van de straat "B-weg" en is dus als doorgaande route taboe voor de vrachtwagen van gemeentewerken. Klagers op het politiebureau worden het bekende bos ingestuurd met de opmerkingen dat er een ehronisch personeelstekort is. Het gemeentebestuur zit met een stad waar de onveilige situaties maar moeilijk zijn op te lossen; een eeuwenoude stad, met smalle straatjes die niet voor het gemotoriseerde verkeer werden gebouwd. Ergernis alom. "Blij dat ik rij", geldt niet voor het hartje van de Zeeuwse hoofdstad. "Blij dat ik fiets" evenmin. Een pleister op de wonde vormt het verkeerscirculatieplan. Maar, zo verzuchte reeds menigeen, in de praktijk komt zo'n plan er op neer dat de bekende kool en de geit worden gespaard. Niettemin blijft de éemeente zoeken, daar door aangespoord door groepen uit de samenleving, die tijdens een bezoekje aan de hoge stadsherèn hun wrok en frustratie op tafel gooiden. Uit die aan- en opmer kingen én onderzoek heeft de af deling algemene zaken van Mid delburg nu een nota geprodu ceerd, de "(brom)fiets nota". Tot en met 29 juli kunnen de burgers informatie halen over die nota en als dat nodig is, volgt er nog een inspraakronde. Een fietsplan is volgens de sa- meer geld beschikbaar wordt ge steld om de veiligheid van de fiet sers te bevorderen. "Dat betekent dat minder moet worden uitgege ven aan autowegen, parkeergara ges en dergelijke". Eén van de belangrijkste maatre gelen waarmee het verkeer in de toekomst kan worden geconfron teerd is de maximum snelheid binnen de bebouwde kom. De wet biedt dit jaar de mogelijkheid de thans toegestane maximumsnel heid terug te brengen van vijftig naar dertig kilometer. De Neder landse Vereniging Bescherming Voetgangers (VBV) is er van overtuigd dat met die snelheids- beperkende maatregel heel veel leed gespaard kan worden. Té hard rijden door het gemotori seerd verkeer in welke stad dan ook is verreweg in de meeste ge vallen de oorzaak van de verkeer sonveiligheid. Aan die instelling menstellers gewenst, omdat er in zicht wordt gegeven in de samen hang van de diverse detailplannen en de noodzaak tot aanpassing ten behoeve van het fietsverkeer. On danks deze duidelijke taal, haalt de gemeentelijke afdeling in een 'latere notitie bakzeil met de op merking dat er de nodige terug houdendheid moet worden be tracht. En wethouder Henk Gil lissen die is belast met verkeer kan zich evenzeer al weinig druk ma ken over de in de nota opgesomde concrete voorstellen, omdat stom weg de (geld)middelen ontbreken. De fiets en het verkeer genieten veel belangstelling. Behalve de dienst algemene zaken bood de Middelburgse afdeling van de consumentenbond enige tijd gele den een notitie aan over de ver keersonveiligheid in de Zeeuwse hoofdstad. De consumentenbond vormde in Middelburg een werk groep die de veiligheid van wan delaars en fietsers onder de loep nam. "In sommige gevallen", zo concludeerde de werkgroep, "is Middelburg behoorlijk onveilig". Vooral het gemotoriseerde deel van de weggebruikers kreeg fiks voor zijn broek. Auto's - ook van de politie - rijden te hard, parke ren op, fietsstroken en het gemo toriseerde verkeer trekt zich wei nig aan van de zwakkere groepen in het verkeer. Verder constateer de de consumentenbond bijzon der gevaarlijke en moeilijke ver keerssituaties in zo'n zestal stra ten. Ook ouderen hebben moeite met het verkeer in Middelburg. Zo vragen de ouderenbonden zich af waarom niet meer rekening wordt gehouden met hun wensen om zich veilig door Middelburg te kunnen begeven, zonder delen van de stad te moeten mijden, bang als men is om omver gereden te worden. "Je wordt gewoon aan de kant ge drukt. Vooral als er geen stoepen zijn is dat beangstigend", klaagt een oudere. Behalve de Middelburgse schrijf sels over en voor de tweewieler in het verkeer verschenen ook elders in het land nota's vol aanbevelin gen. waarbij vooral de veiligheid van de fietser voorop stond. Zo ook bij TNO. Deze organisatie voor toegepast natuur-wetenschappelijk onder zoek, stelde in juni de fiets cen traal. In het maandblad van TNO schrijven deskundigen met ver schillendeachtergronden. Ir. A.G. Welleman van TNO constateert onder meer dat de gevaren die dé fiets bedreigen worden onder schat. Het aantal verkeersonge lukken in zijn totaliteit neemt ge staag af. maar jaarlijks stijgt het aantal fietsers dat wordt doodge reden, waarschuwt Welleman. In 1981 kwamen maar liefst 356 fiet sers om het leven, buiten hun schuld. "Fietsers zelf veroorzaken nauwelijks ongelukken", stelt de TN O-onderzoeker vast. Reden temeer, aldus de teneur van het TNO-fietsproject, om de fiet ser in bescherminé te nemen. Ir. T. Godefrooij van de Eerste Neder landse Fietsers Bond (ENFB) pleit in het juninummer er voor dat "Verfijnde tafelsfeer" porselein servies: CAVENDISH de serviezen-specialist: 'SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE OELFT 60 MIDDELBURG 01180-13221 van de verlaagde maximum snel heid verbindt de VBV wel de voorwaarde dat de straat zodanig wordt ingericht dat hard rijden onmogelijk is. En de gemeente - aldus nog steeds de VBV - is ver antwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Opvallend is dat in de (brom)fiets- nota geen letter aandacht wordt geschonken aan deze mogelijk heid. Wethouder Henk Gillissen geeft opheldering daarover. Vol gens hem wordt momenteel binnen het gemeentelijk apparaat nog druk gestudeerd over de gevolgen van een dergelijke maatregel. Want, zo benadrukt Gillisen, stomweg een bordje neerzetten helpt niet. Er moeten behalve het bord waarop dertig km per uur staat aangegeven, aanvullende maatregelen worden genomen. Foto's Ruben Oreel 3iaar garantie Nieuwendijk 35 39 VLISSINGEN 10 uur Lange Zelke - "Voorwaarts" uit Koudekerke Plein Vier Winden - "Luctor et Emergo uit Zoutelande Kleine Markt - "Arne's Ge noegen uit Arnemuiden 11 uur Lange Zelke - Jeugdkorps "Vlijt en Volharding" Kleine Markt - Jeugdkorps "O.N.D.A." uit Middelburg 13.30 uur Lange Zelke - "O.K.K." uit West-Kapelle Kleine Markt - "O.N.D.A."uit Nieuw en St. Joosland Plein Vier Winden "O.N.D.A.uit Ritthem 14.30 uur Lange Zelke - "O.N.D.A." uit Middelburg Kleine Markt - "Vlijt en Vol harding" uit Souburg 15.30 uur Lange Zelke - "Euphonia" uit- Goes Plein Vier Winden - "De Leie zonen" uit Desselgem België Kleine Markt - "Ons Genoe gen" uit Vlissingen Het afsluitingsconcert door het jarige Caecilia en de Ago- brassband uit Leeuwarden be gint om half acht op het Plein Vier Winden. De menselijke kant van de over stromingsramp van 1953 op de voorgrond plaatsen is de belang rijkste opzet van de zomerten- toonstelling van het Zeeuws Do cumentatiecentrum te Middel burg, die van 28 juni tot en met 30 juli is te bezichtigen in de voorzaal van de vergaderruimten van Pro vinciale Staten, Abdij 11 in Mid delburg. Er is dit jaar al uitgebreid aan dacht besteed aan het herdenken van de ramp van 1953, die dertig jaar geleden Zeeland teisterde. Opvallend is echter dat de meeste aandacht bij die herdenking gaat naar de waterstaatkundige aspek- ten (b.v. de Deltawerken) en naar de gebeurtenissen op de dagen van de ramp zelf (de eerste dagen van februari 1953), aldus de sa menstellers van de tentoonstel ling. In het omvangrijke bezit van het Zeeuws Documentatiecentrum, afdeling van de Provinciale Bi bliotheek van Zeeland, bleek veel materiaal te zitten, dat een heel ander licht op de ramp werkt. "Hierbij denken we bijvoorbeeld aan materiaal over de omvang rijke evacuaties, waardoor gezin nen soms voor zeer lange tijd in een volstrekt vreemde omgeving werden geplaatst, terwijl man en vader thuis hielp met de herstel werkzaamheden", legt C.A.J. Ha- mann van de Provinciale Biblio theek uit. Ook is veel materiaal voorhanden over de heropbouw, de schoon- maakwerkzaamheden, de feite lijke ontregeling van Zeeland over een periode van bijna twee jaar! Over de troosteloosheid van het eiland Schouwen-Duiveland in de jaren na de ramp is weinig ge schreven. Ook wordt zelden ge sproken over de ervaringen van kinderen, die soms maanden in een gastgezin, ver van eigen huis en vader werden ondergebracht. Hoe moeten die kinderen zich ge voeld hebben toen ze eindelijk weer thuis kwamen en daar een bijna volledig vernietigd huis aantroffen. Totaal onbewoon baar, mede door de troosteloze modderafzetting in en rond de huizen. De tentoonstelling "Niets dan water" tracht een beeld te geven van de ontwrichte Zeeuwse sa menleving tijdens, maar vooral ook na de turbulente dagen in de eerste helft van februari 1953. Verder geeft de expositie inzicht in de overstroming zelf, de red- dingsakties en de evacuatie. Het accent ligt echter daarbij op de menselijke aspekten van het da gelijks leven na de ramp. Uniek materiaal kan worden ge toond, zoals twee films uit die pe riode die gedraaid kunnen worden. Van één ervan (over de Stichting Pro Juventute) is nauwelijks iets bekend. Deze film behandelt de omvangrijke actie van deze stich ting om 1.000 Zeeuwse kinderen een vakantie te bezorgen in droge delen van Nederland. Naast een beeld van deze organisatie geeft de film ook een eigentijdse indruk van het leven in het eerste jaar na de ramp. De tentoonstelling is verder opge bouwd uit materiaal van het Do cumentatiecentrum zelf. Veel hiervan is afkomstig uit schenkin gen en bruikleenstellingen van Unieke foto van de film over de Stichting "Pro Juventute": foto van de boot, die de kinderen naar de pleeggezinnen zou brengen, in de haven van Zierikzee. particulieren. Onlangs nog ver kreeg het centrum materiaal, na dat een' deel van de collectie door brand in Rotterdam werd ver woest. De expositie maakt ook gebruik van veel vervangend en origineel materiaal, dat na de brand is geschonken. Onderdeel van de tentoonstelling zijn ook bandopnamen van bui tenlandse journalisten, die voor hun nationale radiostations ver slag uitbrengen van de ramp in Nederland. Op de expositie is een katalogus verkrijgbaar, waarin onder meer een zeer persoonlijke herinnering van mevrouw J. Westrate-Zuyd- wegt uit Krabbendijke aan de ramp is opgenomen. Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen De tentoonstelling is tussen 28 juni en 30 juli dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur geopend (alleen 's zon dags gesloten). De toegang is gra tis! Middelburg, Lange Delft 24, tel. 01180-12083

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1