De mens in 18 eeuw centraal op expositie berging VOC-schip 'Oma zit niet meer in haar hoekje achter het breiwerk' Windorgel op Nolledijk fluit weer na 24 juni ij 500 stuks.... GEOPEND HET WEEKBLAD WALCHEREN THE SERIAL EN:SWÊLLii IN DE PIEK □EVÜSSINGER To)e ken éénmalige verkoop tegen bodemprijzen 10% handgemaakt, mét certificaat van echtheid KWALITEITS KOOPJES BRADERIE PRIJSJES Groeneveld Middelburg folklorestad Donderdag 17, Vrijdag 18, Zaterdag 19 juni De Folkloristische Braderie is nabij. Morgen (donderdag) vindt om, 1 0.00 uur de officiële opening plaats door burgemeenster drs. P.A. Wolters. En dan is het drie dagen extra genieten in de Zeeuwse Hoofdstad. De Braderiekrant die op heel Walcheren huis-aan-huis wordt bezorgd vertelt u er alles over. DEZE WEEK IN Verstandige Vlissingse vaders vragen voor vaderdag het fotoboek: "VLISSINGEN... TUSSEN EB EN VLOED" Het unieke gezicht op onze fraaie stad. Prijs 59.50 Walstraat 54 Kleine Markt b ijk k e p Vlissingen Onno Boerwinkel exposeert in ZKC Perzische, Turkseen Pakistaanse kleden en kleedjes. Alle formaten, prijzen reeds vanaf 1 5.— p. stuk. VERKOOP ALLÉÉN OP ZATERDAG 18 JUNI VAN 10.00 TOT 17.00 UUR IN WALSTRAAT 37-39 TE VLISSINGEN Zwartboek over schrijnende gevallen Middelburg gevaarlijk voor fietsers en wandelaars TEGEN BIJ: :i J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE lllllMIIII lllll Voor nog meer service zijn wij ook maandagmiddag IÏTTT jt oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie:ad hanneman, 01180-27651, V oplage ciale ze postbus Vondsten op het in 1735 vergane VOC-schip 't Vliegent Hart voor de kust van Westkapelle, worden momenteel tentoongesteld in het Stede lijk Museum aan het Bellannpark te Vlissingen. Het thema luidt: 'op zoek naar een gezonken schip'. Zoals bekend zoekt een Engelse bergin gsmaatschappij naar de resten van dit met man en muis gezonken schip Behalve vondsten wordt op de tentoonstelling ook het zeear- cheologisch onderzoek, dat heeft geleid tot de plaatsbepaling van 't Vliegent Hart. uit de doeken ge daan. De grondslag van dat on derzoek wordt bepaald door bes tudering van allerhande histori sche gegevens. Aan de hand van archiefmateriaal wordt getoond wat mogelijk boven water kan komen. Ook is er een interessante videoregistratie van ongeveer 25 minuten. Een ander belangrijk facet van de tentoonstelling is dat er een in druk wordt verkregen hoe de ge wone 'man' in die periode van de eerste helft van de achttiende eeuw leefde. Over het algemeen is daarover weinig bekend. Zo is een gestopte kous uit die tijd enorm zeldzaam. Dure kleding immers is bewaard gebleven. De tentoon stelling duurt tot en met 11 sep tember. De openingstijden: op werkdagen van 10 tot 17 uur en in het weekeinde van 13 tot 17 uur. Jong Ambon, 25 jaar: 'scheidsrechters meten met twee maten'. Een volle agenda wat betreft podiumgebeuren Uitkeringen zijn gewij zigd. informatie daaro ver op de voorlichtings pagina van de gemeente Vlissingen. Veel informatie over de braderie in Middelburg (met bijlage) Twee Zeeuwse popgroepen - Swell en The Serial - treden zaterdag 18 juni op in De Piek in Vlissingen. Het optreden begint om half ne gen. De funk-formatie Swell werd in 1980 opgericht. Doel van de ini tiatiefnemers Peter Westerhuis en Peter Pruissers was om een swin gende melodieuze groep te vor men, die vooral op het podium sterk voor de dag komt. Een per fecte gitarist en spectaculaire drummer zijn voor dat doel onontbeerlijk. Daarom trok het tweetal Taco Westerhuis aan op drums en Peter Jongepier als gi tarist. Later werd daar nog André Siegers (percussie/conga's en zang) aan toegevoegd. Peter Wes terhuis staat voor de Keyboards en zang en Peter Pruissers bas en zang. De muziek is pure funk en bestaat geheel uit eigen werk. The Serial is een formatie waar vooral de zangeres Karin de Koek opvalt vanwege het glasheldere en emotionele stemgeluid. Waar de band in het land optreedt is de bijval bijzonder groot. Na optre dens in Vara's popkrant en Vero nica's Countdown kafië leek het er op dat de Zeeuwen groots zouden doorbreken. The Serial maakt muziek die as sociaties oproept met The Motels en The Pretenders. De groep noemt haar muziek moderne dance music, een eigen naam voor een geheel eigen geluid. De be zetting Karin de Koek (zang). Martin Koster (slagwerk). Wim Catshoek (basgitaar en zang). Herman Haas (toetsen) en Rob Zwigtman (geluid). The Serial STRIJDBAAR Eoto RubeajDreel Ouderen drukken vandaag (woensdag 15 juni) tweede kamerleden, provincie- en gemeentebesturen een zwartboek onder de neus, waarin zogenaamde 'schrijnende gevallen' onder ouderen zijn opgenomen, als gevolg van de bezuinigingen. De ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen) en Humanitas stelden dat zwartboek samen naar aanleiding van brieven die zij ontvingen. Ook de Zeeuwse bestuurders kunnen na vandaag onverwijld kennis nemen van wat ouderen zoal wordt aangedaan. Zowel de dagelijkse besturen van de provincie als van de gemeenten (onder wie Vlissingen en Middelburg) krijgen vandaag zo'n boek vol brieven van ouderen. Omdat duidelijk is dat ouderen zich niet meer in een hoekje laten drukken, omdat ze 'uitgerangeerd' zouden zijn. spraken we met een actief ANBO-lid. mevrouw Margriet Le Due uit Middelburg. "Onia zit niet meer in het hoekje achter haar breiwerkje. En opa maakt niet meer zijn verplichte wandeling. Dat beeld hoort thuis in het museum", oordeelt de 65-jarige Middelburgse strijdbaar. Margriet Le Duc-Simpelaar is plaatsvervangend voorzitter van ANBO-afdeling in Middelburg. Ook in het gewestelijk bestuur van die ouderenorganisatie is ze actief. Verder werkt ze mee aan de Zeeuwse Raad voor Ouderen, die in het voorjaar van 1982 - zij het moeizaam - van de grond kwam. Zij biedt het Middelburgse bes tuur het zwartboek aan." "De generatie ouderen die zich nu aandient is terecht strijdbaar. Ze heeft hard gewerkt aan de tot standkoming van deze welvaarts staat." stelt zij vast. "Wij ouderen willen een beetje meegenieten van de regelingen die mede door onze bijdragen tot stand zijn gekomen, gekomen. Hoewel wij onderken nen dat het een slappe tijd is. mo gen zwakkeren nooit het mikpunt zijn. Ouderen worden gemakke lijk gepakt. Ik heb echter de over tuiging dat ouderen zich niet als een doetje laten wegdrukken. De aanbieding van dit zwartboek is een begin. De ouderenbonden functioneren eigenlijk nog niet zo lang. We hebben wat training no dig om straks ons woordje te kun- Het wereldwindorgel op de punt van de Nolledijk in Vlissingen wordt op vrijdag 24 juni weer in gebruik genomen. En als vandalen er na die dag met hun handen af blijven, zal Vlissingen een van de drie plaatsen in de wereld zijn waar een dergelijk monument pronkt. De vorige twee orgels op de Nol- lepunt vielen ten prooi aan de ver- nietigingsdrag van onbekenden. Dankzij het bedrijfsleven, particu lieren en de gemeente kon ook dit tweede orgel opnieuw gebouwd worden. De kosten bedroegen om en nabij de 25.0000.- In het project zitten dertig bam boes verwerkt, afkomstig uit Ja pan. Het taaie hout is bespoten met een polyester laag om het te beschermen tegen weersinvloe den. Afzagen ervan wordt nu be moeilijkt doordat de bamboes op twee meter hoge kokers zijn ge plaatst. Na de officiële ingebruikname op vrijdag 24 juni is er van het win dorgel een kleurenposter ver krijgbaar. die wordt geleverd bij een informatiepakket, dat als éénmalige uitgave verspreid zal worden. Bij een stevige bries laat het win dorgel een fluittoon horen. Van oorsprong was dat geluid bedoeld om boze geesten te verdrijven. Mass and Moving (een kunste naarsorganisatie) bouwde het or gel. Deze groep bouwt het nieuwe or gel van 20 tot 24 juni. Ook wordt ter plaatse in een op het strand gebouwde oven een bronzen tekstplaat gegoten van circa tachtig kilogram. Onno Boerwinkel exposeert van 18 juni tot en met 7 juli in het Zeeuws Kunstenaars centrum (ZKC) schilderijen en tekeningen. Deze kun stenaar werd in 1950 in Middelburg geboren. nen doen. En reken maar het ge beurt". Ergerlijk noemt Margriet Le Due dat ouderen worden genegeerd. Ze noemt in dit verband commis sies en bestuurlijke apparaten, die veelal taboe zijn voor 65 plussers. Ze noemt als voorbeeld het ver bod van het gemeentebestuur in Reimerswaal. dat 65 plussers een functie in besturen van bejaarde noorden verbood. En binnen haar eigen PvdA komen mensen ouder dan 65 jaar niet voor op de lijst voor onder andere gemeente raadsverkiezingen. "Ouderen mogen in bejaardenoorden wel meepraten over de kleur van de jam die ze 's morgens bij het ont bijt krijgen. Maar beleidszaken, daar zijn wij blijkbaar te dement voor", spot ze. Niettemin vecht Margriet samen met de ouderenbonden - zo noemt daarbij opvallend genoeg de AN BO en PCOB (Protestants Chris telijke Ouderenbond) in één adem - voor een plaats in gemeentelijke commissies. Vooral de verkeers- commissies zijn belangrijk voorde bonden. "Veel ouderen durven niet meer in bepaalde straten. In Middelburg zijn düt onder meer de Vlissingsestraat en de Mol- straat-Koepoortstraat. Je bent er als voetganger niet veilig. Wie daar loopt met een boodschap- pentasje achter zich op een wa gentje is niet in staat voor het aanstormend verkeer te vluchten. Het betekent dat ouderen een omweg moeten nemen. Spreek je met gemeenteraadsleden daaro ver. hun knikken ze vol begrip en geven toe dat dit onfatsoenlijke situaties zijn. Zaken uit de ver- keerscommissies zijn echter veelal hamerstukken. De raadsleden Op sommige plaatsen is Middelburg voor fietsers en wandelaars levensgevaar lijk. Tot die conclusie komt de werkgroep van de Con sumentenbond in Middel burg in een rapport. In het rapport komen talrijke voorbeelden aan bod die voor verbetering vatbaar zijn. De werkgroep van de Consumentenbond heeft het rapport aan wethouder Henk Gillissen overhan digd. I I 4 I I 1 I I 1 I I I I I I I I J .1 I I I I - J speciaalzaak' Margriet Le Due (foto Ruben Oreel) maken zich op zo'n moment min der druk. Zouden er echter ook ouderen in die commissie zitting hebben, dan konden voorstellen in het belang van ouderen onget wijfeld boven water komen". In hetzelfde vlak ligt de perma nente afwezigheid van ouderen in Welzijnscommissies waar wel wordt besloten dat organisaties van en voor ouderen geen cent subsidie krijgen, maar waarover ze zelf niet mogen meepraten. Ouderen veranderen. "Net als de maatschappij. We zijn meeveran- derd", stelt de Middelburgse vast. "Er is een nieuwe generatie oude ren in opkomst, die na de oorlog de welvaart mee heeft helpen op bouwen. Bovendien komen er steeds meer ouderen bij. Ver wacht wordt dat er in 1990 tegen de twee miljoen ouderen in Ne derland leven. Op dit moment is dat al 1,6 miljoen. Dat is bepaald geen groep waar je gemakkelijk omheen kunt. Het is bovendien een groep die strijdbaar is gewor den. Mede vanuit het oogpunt dat juist zij mee hebben betaald aan de sociale wetgeving. De ouderen rekenen er op dat zij er ook van mee mogen genieten. En niet dat hen alles wordt afgenomen. We zullen er alles aan doen om onze stem te laten horen waar wij me nen dat dat voor ons noodzakelijk is". 'SERVICE KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen Middelburg, Lange Delft 24, tel. 01180-12083 Braderie '83

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1