Na tionaal dames-rugby toornooi in Middelburg de\/Lissinger COME BACK DERK THIJS Braderie '83 HET WEEKBLAD WALCHEREN UWQKLjjftr SHOWBAND JULIANA VIERT VIJFTIGJARIG BESTAAN 'Vroeger was geen toog brood te verdienen VLISSINGS COMITEE IN ACTIE TEGEN VERHOGING WOONLASTEN SHARP MICRO- COMPUTERS roskam bv li M Bang&CNufsen Oplossing Prachtige resultaten ROYAL ALBERT LAVERDER ROSE Z0MERAKTIE 25% VOORDEEL op geschenkartikelen Windeieren Surfcentrum Niet populair Middelburg 16-17-18 juni folklorestad Iedere dag een wedstrijd waarmee fraaie prijzen 2ijn te w innen. Raad lyT I- 4 ft" oplage 22.305. wekelijks gratis huls aan huis of 3 geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v, administratie: mark t 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, ostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, pi ivé: w melse, 01184-62320. redaktie:ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Ajvu*. Tegen de tweehonderd rugbyende dames zijn zondag 29 mei in Middelburg actief tijdens het grootste toernooi dat de dames in Nederland kennen. Niet minder dat twaalf teams nemen er aan deel. De organiserende Middel burgse vereniging Oemoemenoe behaalde vorig jaar tijdens dit grootse toernooi in Castricum de overwinning. Ook dit jaar op de velden aan de Nadorstweg is de Middelburgse ploeg onder leiding van Peter Kruijk, wiens vrouw (Renske) aanvoerder is. favoriet. Het toernooi begint zondagmor gen om elf uur en is tegen half zes afgelopen. Gespeeld wordt op drie velden, waarvoor telkens één begin- en eindsignaal wordt gege ven. De twaalf teams zijn verdeeld over twee ploegen en spelen tel kens twee keer 12,5 minuut. De twee hoogst geeindigde vijftien tallen van beide poules spelen via een kruisfinale om de eerste tot de vierde plaats. De finalewedstrij den worden tegen kwart over drie gespeeld. DEZE WEEK IN De voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen. Remmen en hoe we dat het beste kunnen doen staat uitvoering omschreven op onze autopagina. In het zakenhart deze week twee patatbakkers, die als vrienden samenwerken, on danks dat ze op een steen worp afstand van elkaar za ken doen. IIP P™ BASISSCHOOL Foto: "Juliana" uit 1939. Een optreden ter gelegenheic i van de geboorte van prinses Irene op 7 augustus. Dit was het laatste openbare optreden van 'Juliana' vóór de oorlog. Een beeld van de Middelburgse Markt in oude glorie. De showband Juliana Middelburg jubileert. Het showkorps bestaat 50 jaar en dit feit wordt gevierd met een aantal activiteiten waarbij het muziekmaken de hoofdmoot vormt. Inmiddels is de jubileum viering al begonnen. De leden hebben al een feestavond achter de rug die klonk als een klok. Tijdens dit feest werden de leden verrast met het jubileumboek '50 jaar Ju liana Middelburg', een uitgave over het wel en wee van het show korps met ruim zestig foto's vanaf de oprichting in 1933 tot heden. Alle leden kregen een jubileum boek aangeboden, dat in een op laag van 500 exemplaren is ver schenen. Voorzitter J. Bimmel: "Het was een totale verrassing voor de le den. Ik ben er bijzonder trots op dat we een dergelijk boekwerkje hebben kunnen realiseren". Se cretaris S.G. van der Paal stelde het jubileumboek samen. Hij is enkele jaren bezig geweest om al het fotomateriaal bijeen te krij gen. Juliana werd in 1933 opgericht als onderdeel van de CJMV. Zowel de eerste voorzitter, Iz. de Lange, als de eerste pem Wijtman, geven terugblik over van het tamboer Juliana, zoals h heette. Burgem schreef een voorv Verscheidene ma zich in een nieuv ken. In het boek veranderingen du evenals de uitbre dental. In 1933 startte 'J tien jongens. Nu delburgse muziek Het seniorenkor] leden en het juni< Friso ruim zeven naast is er nog ei gen in opleiding. Een van de belan; len van de jubilei internationale tap in Middelburg, september. Zowt Juliana als het ju han Friso hebbel langrijk aandeel. lingmeester, Th. in het boek een le beginperiode - en pijperkorps et aanvankelijk eester Wolters voord. len heeft Juliana v uniform gesto- je zijn de tenu- idelijk te volgen, iding van het le- uliana' met vijf- heeft het Mid- koprs 175 leden, ps telt negentig orenkorps Johan tig leden. Daar- ;n groep leerlin- grijkste onderde- umviering is een itoe op de Markt op zaterdag 10 :l de showband iniorenkorps Jo- 1 hierin een be- Getracht wordt o m ook het oud leden orkest zo'n zestig man sterk - en variërend in d le leeftijd van 25 tot 62 jaar, een bijdrage aan deze taptoe te laten leveren. En verder komt uit Engeland een 100 man sterke formatie van de Bristol Unicorns naar de Zeeuwse hoofdstad en ook de showband Willen is Kunnen uit het Belgi sche Oostende komt de jubileum taptoe van Juliana opluisteren. Voorts staat er voor zaterdag 4 ju ni een reünie voor oud-leden op het programma, die in de Con cert- en Gehoorzaal wordt ge houden. Om halfzeven begint er een receptie en worden de deel nemers aan de reünie opgevan gen. Daarna volgt er vanaf half acht een officieel gedeelte voor genodigden met onder meer een feestelijk optreden van Juliana en Johan Friso. Ook het oud-lede norkest is hierbij actief. In het Jubileumjaar heeft 'Julia na" een druk bezette agenda af te werken. Er wordt onder anderen meegewerkt aan optredens in Ax el, Dedemsvaart, Giesbeek bij Arnhem, Kapelle, Arnemuiden en de indoortaptoe in Leiden. Aanstaande zaterdag neemt Ju liana deel aan het Anglo-Dutch- Contest in het sportpark aan de Irislaan. In augustus 1985 wordt de wet op het basisonderwijs een feit, de lagere- en kleuterscholen smelten in elkaar. In diverse scholen is al geëxperimenteerd om na de invoering van die wet zo geolied mogelijk de programma's te kunnen afwerken. De Van Duyvenvoordeschool in Souburg de lagere en kleuterscholen in Veere en Vrouwenpolder en Gapinge zijn daar voorbeelden van. De experimenten zijn zo goed als afgelopen £n hebben een stempel van algehele goedkeuring gekregen. Maar nu met de rigoureuze bezuinigingsplannen van het coalitie-kabinet van CDA en VVD dreigt er roet in het eten te worden gegooid. Vertwijfeld vragen de 'laboranten' van de experimenten zich af of de overgang naar basisschool nog wel vlekkeloos verlopen kan. Ben de Reu is zo'n laborant. Hij werkt sinds 1980 als pedagogisch-didactisch medewerker op het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, als coördinator voor kleine basisscholen in Zeeland. Daarvoor was hij De Dee°se ^S^geves van Deetd engömd ''w'* 3 jaar garantie Ben de F teu bij de ingang van De Stenge in Gapinge de school die volgend jaar dooi rgaat met experimenteren (foto John Siwabessy). Nieuwendijk 35 39 VLISSINGEN onder a ndere schoolhoofd in Arnem uiden. Hoewel Ben de Reu vrij optimis tisch is over de afloop van de operatii e naar de basisschool voor de klei nere scholen stelt hij toch wat soi mber vast dat nu het on derwijs aan de eindsprint is geko men ei t allerlei rigoreuze hobbels op de weg wórden gelegd. "Het staat a' Is een paal boven water, dat er one lerwijzers moeten verdwij nen. E n dan vraagje je toch af hoe bijvoo rbeeld twee onderwijzers kleute rs als leerlingen op lagere school l-niveau kunnen afhangen. We m erken dat ook op de scholen waar geëxperimenteerd is. 'Hoe kan tj lat' luidt bezorgd de vraag van d e ouders". De o: /ergang van de beide scholen (lage r- en kleuteronderwijs) naar de b: asisschool is de allergrootste oper; atie die ooit in het onderwijs heeft plaatsgevonden. Maar in plaal ;s van geld te investeren, zoals dat trouwens in elk bedrijf ge beur t dat - door de overheid be- jube lt - innoveert, wordt er geld ingetrokken. De Reu geeft toe dat sommigen er wel eens moedeloos van worden. "Maar daartegeno ver blijkt dat we er op een be hoorlijke wijze steeds uitkomen. In de school in Serooskerke op Schouwen hebben we ervaring met een kleine school opgedaan". Wonder boven wonder is er ook voor de school in Gapinge (De Stenge) een pasklare oplossing gevonden. Aanvankelijk leek het er op dat deze experimentele school, die trouwens in januari 1984 als enige op Walcheren doorgaat, één van de drie leer krachten naar huis moest sturen. Maar een simpele ingreep in de werkwijze heeft er toe geleid dat de drie leerkrachten kunnen blijven. De oplossing komt er in principe op neer dat voor de allerjongsten (van vier tot zeven jaar) twee klas sen komen. Volgens doemdenkers komt het principe van de basisschool er op neer dat kleuters al meteen aan het rekenen en lezen worden ge zet. Ben de Dreu wijst die veron derstelling echter absoluut naar het rijk der fabelen. "Er bestaat inderdaad nog wel eens een mis verstand. De nuances liggen hier in, dat een<kind van bijvoorbeeld vijf jaar dat kennelijk klaar is om te gaan rekenen daar van de leer kracht de kans toe krijgt. En dan bedoel ik niet rekenen in de vorm van optellen of aftrekken, maar in meer of minder voorwerpen. On derkennen dat er verschillen zijn. Datzelfde geldt voor lezen. Kin deren die blijkbaar rijp zijn kun nen op een speelse wijze met let ters omgaan, waardoor ze woord jes leren. Andersom is het zo dat een kind dat er nog geen behoefte aan heeft, ook niet met straffe hand wordt gedwongen te leren rekenen of lezen". In het basisonderwijs wordt ook niet in niveaugroepen gewerkt, aldus Ben de Reu. "Althans niet in de vorm van dom of goed". Voor wat betreft de experimenten zijn er vooral in de Souburgse school prachtige resultaten be reikt. "We hebben daar op grote schaal gewerkt met tien mensen. En dat het ook een landelijke uit straling heeft, blijkt uit de vele reacties. Onlangs stonden we op een onderwijstentoonstelling in Utrecht. Uit het hele land krijgen we nu nog talrijke aanvragen voor informatie over de resultaten op de Van Duyvenvoordeschool bin nen". Gaan we nog even terug met Ben de Reu naar de bezuinigingen: de onderwijsstakingen en acties waar onderwijzers priemend de vinger in de hoogte hieven. "Velen, on der wie zowel onderwijsgevenden als ouders, vonden die stakingen en acties overbodig. Het zou nog zo'n vaart, niet lopen. Maar ik voorspel dat nu enorm veel scho len 'm knijpen. Dat geldt in het bijzonder voor de vijfmansscho- len. De vergroting van het aantal leerlingen per klas kan betekenen dat er al in augustus talrijke on derwijsgevenden op straat komen te staan. En als er op die genoem de scholen een onderwijzer of on derwijzeres ziek wordt, kan het gebeuren dat er klassen komen met zestig leerlingen, omdat er geen vervanger meer mag ko men". Niettemin blijft Ben de Reu een optimist, al lijken de laatste hob bels die hij en de zijnen moet gladstrijken niet bij voorbaat al gemakkelijk overbrugbaar. Wat te denken van Domburg, waar een kleuterschool is en twee lagere scholen zijn. Alle drie hebben ze Bone China |Qld Country RosesJ SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 een verschillend bestuur. En zo is het in veel kleine gemeenten. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het met de kleine scho len op het platteland kunnen red den. Bovendien komt er binnen kort een mededeling uit Den Haag dat de scholen op het platte land zullen wbrden gespaard van de bezuinigingen. Dat gaat dan echter wel ten koste van de kleiner wordende scholen in de wijken als Paauwenburg in Vlissingen of Zuid in Middelburg. Daar han teert het ministerie de regels van klasgrootte des te nauwgezet ter....". Derk Thijs, de vedette in de plankzeilsport van 1973 tot 1978, loert op een rentree in de top. Nog dit najaar mikt hij op een wereld record bij snelheidswedstrijden. Waar hij precies zijn rentree maakt staat voor hem nog niet vast. Achtereenvolgens zijn er wedstrijden in het Engelse Wey mouth, Brest in Frankrijk en op het Veerse Meer. Voorwaarde tot deelname is dat er voldoende wind staat. Met weinig wind - zo rede neert de 24-jarige Middelburger - is de kans om geklopt te worden groot. Hij weigert het om als een verslagene zijn geheimen té vroeg prijs te geven. "Reken maar dat ik verrassingen in petto heb.", lacht hij en hult zich vervolgens in stil zwijgen. De oud-wereldkampioen mist de wedstrijdsport. Aan de ene kant redeneert hij puur zakelijk, maar aan de andere kant heeft hij in een periode aan de top gestaan, toen sportjournalisten plankzeilen als een spelletje op een stukhout met een zeiltje omschreven. "Toen ik in 1973 Europees kampioen werd, meldde een dagblad in Brabant, waar ik toen woonde, dat feit in één kolommetje". De zakelijke kant van zijn rentree heeft te maken met het onder de aandacht brengen van zijn eigen, ontwikkelde surfplanken. Spon soring kost veel geld. Surfers van het kleinste kaliber eisen al een plank cadeau, willen ze de merk naam in de zeilen blijven voeren. En talrijke insiders beweren dat Derk, eenmaal terug op de plank, de huidige Nederlandse topper Stephan van de Berg op alle fron ten zou kunnen vernederen. "Thijs is een man die met de zeil plank is geboren, al bestond die ton nog niet in Europa", beweerde de uitvinder van de Olympische windglider Fred Osterman aan iedereen toen deze Duitser enkele weken geleden tot veler verrassing de huwelijksvoltrekking bijwoon de van Derk en Marijke in Mid delburg. Derk Thijs stopte in 1978 met de Enkele weken geled 'en stapten Derk en Marijke Thijs in het huwelijks- bootje. De zeven mac inden oude tweeling ging mee naar de trouwzaal op de arm van het glundert inde bruidspaar, (foto Ruben Oreel). wedstrijdsport omi dat het hem slechts windeieren opleverde. Dat gold ook voor zijn z its Beb. Beiden hadden zo goed alA alles bereikt wat er in de surfspicirt maar te be reiken viel. In tegenstelling tot de aantrekkelijke star t en sponsor vergoedingen die eitegenwoordig worden betaald kre« :g het Zeeuwse duo destijds niet mieer en minder dan reis- en verblijfk .osten vergoed. Derk en Beb (30) TI lijs keerden de surfsport echter ni« et de rug toe. Derk leid een bedri jf aan de Arne steinweg in Middel burg, waar hij zelf ontworpen plai iken verkoopt en Bep heeft een as intal surfscho- len waaronder in K; imperland (de grootste) en in Don iburg geeft ze les in brandingsuirfen. Beiden hebben een eigen onderneming, maar steken wel w aar dat maar even mogelijk is fa miliair elkaar de hand toe. Niette min verklaren ze dat zaken en fai nilieleven na drukkelijk gesche iden moeten blijven. Ooit ging het namelijk mis, toen beide oi ndernemingen onder één bv. vielen. Een herha ling van vermenging van belangen willen ze absoluut niet meer mee maken. Over de geheimen van zijn plank waarmee hij een supersnelle vaart op de wateren zou kunnen maken onthult Derk Thijs absoluut niets. Maar aan te nemen is dat hij be slist geen holle frasen slaakt. Aangenomen kan ook worden dat het grote geld dat tegenwoordig in de surfsport valt te verdienen eveneens lokt. "Bep en ik zijn er destijds mee gestopt omdat we er geen droog brood mee konden verdienen. Wij verdienden alleen de titel en een flinke beker. Step han van de Berg kan rekenen op duizenden guldens. En profs aan de top krijgen zo'n 20 duizend gulden startgeld". De surfsport heeft een revolutio naire ontwikkeling doorgemaakt. Duizenden vertoeven bij zomerse temperaturen met graagte op de plank. "Het is een betaalbare zeilsport", zegt Beb. Niettemin zijn er nog wat scherpe kantjes weg te slijpen. Beb: "De overheid zou de zaak wat meer in banen moeten leiden. Aan de boorden van het Veerse Meer wordt veel natuurschoon vertrapt. Daarom bouwen we nu in Kamperland een surfcentrum, waar zowel re creanten als wedstrijdsurfers te recht kunnen". Volgens Beb staat het al vast dat het surfcentrum volgend jaar kan openen. Er komt een hal waar de surfers zich kunnen verkleden en douchen of een versnapering kunnen nemen. Maar Beb denkt daarbij ook aan de ontwikkeling van talent. "Vooral kinderen worden in de Nederlandse surf sport te veel aan hun lot overge laten. Vanaf volgend jaar kan de jeugd voor surfdagen (weekein den of vakantie) onder leiding van Beb komen trainen. "De echte ta lenten haal ik er wel uit", voor spelt ze. Derk was trouwens als wedstrijd surfer in de jaren zeventig bepaald niet populair. Noch de pers, noch de andere surfers verheugden zich als Derk opdook. Voor wat de pers betreft heeft hij een eenvoudige verklaring. "Zo wel Beb als ik voldeden niet aan het ideaalbeeld. We zeiden niet wat van ons verlangd werd. We zeiden stomweg de dingen zoals wij vonden dat ze waren. Boven dien wisten de journalisten niet waarover ze spraken of schreven". De ongeliefdheid in het deelne mersveld verklaart Derk eveneens als uit onwetendheid. "De mees ten kenden de reglementen niet. Bij surfen vaar je kris kras door elkaar. En bij het passeren van een boei gelden bepaalde regels. Als ik nou iemand voor moest la ten gaan schreeuwde ik bijvoor beeld 'stuurboord'. Ze gaven me dar i onmiddelijk voorrang. Tegenwoordig vaart iedere wed- stri jdsurfer op die manier. Nu zou het niet meer opvallen". Als i pikant bijverschijnsel herin ner t Beb zich dat ze in de tijd van het wedstrijdsurfen zo goed als alhs vloeken uit de verschillende lar iden kenden. "Ik voer eens tij de ns een wedstrijd tandem met ee n Noorse. Tot aan dé boei com- mi uniceerden we keurig in het Er ïgels. Bij de boei gingen we lu idkeels en grof over in onze ei- ge n taal". H oewel Derk vastbesloten is om di t najaar weer als deelnemer in gi 'ote toernooien te verschijnen, o nderkent hij dat het vroeger al le maal wat gemakkelijker ging. '"We trainden zelden. Om een vwedstrijd te winnen had je wat b Tavour nodig en tactisch inzicht. I3e race was vooral bij weinig wind voor het grootste deel geba- s eerd op denkwerk. Tegenwoor dig ligt dat inzicht in de wedstrijd erg dicht bij elkaar, zodat de li chamelijke conditie de doorslag !kan geven." deze vanwege de huurharmonisa- tie op den duur (zeven acht jaar) op het zelfde niveau zullen zitten als nieuwbouw. Het Woonlasten Komitee Vlissin gen gaat zich de komende dagen danig roeren. Vrijdag 27 mei maakt het comitee van het Stad huisplein in Vlissingen een kam peerplaats om te tonen wat er voor de minstbedeelden nog overblijft als de lonen en uitkeringen blijven zakken en de lasten van het wonen daartegenover steeds hoger wor den. Het Stadhuisplein heet die dag 'Woonlastenplein'. Het gezelschap verplaatst zich za terdag naar de Jaarmarkt in Sou burg, waar de oppervlakte wat bescheidener is. Vanuit een 'woonlastenkraam' verstrekt het Vlissingse comitee alle gevraagde informatie. Als opmaat voor dit protest is er in De Zwaan te Oost- Souburg een forumbijeenkomst in samenwerking met de FNV afde ling Vlissingen en de afdeling Souburg, Middelburg en Vlissin gen van de Industriebond FNV. Tijdens die forumbijeenkomst, die om acht. uur begint, spreken onder meer de wethouders van sociale zaken in Middelburg en Vlissingen, Vinke en Hoefkens, Jan Mol voorzitter van de wo- Jaarlijks weer een gebeuren dat vele bezoeikers trekt. Geen wonder, de Middelburgse braderie is een begrip geworen. Ditmaal in het teken van de Zeeuwse fol klore. ningbouwvereniging Middelburg, Directeur Raas van Basco en de heer Ouwehand namens het Woonlasten Overleg Nederland (WON). Forumvoorzitter is de heer Wondergem, voorzitter van de Industriebond FNV in Mid delburg. Het huidige 'woonlastenbeleid' van de regering - zo getuigt het Vlissingse comitee - brengt steeds meer huishoudens in financiële problemen. Naast verlaging van de lonen trekken vooral de kor tingen op uitkeringen en de ver hoging van energieprijzen een ge weldige wissel op de huishoud beurs. En daarbovenop komt nog eens dat de huren met tien procent worden verhoogd. Nu de huur subsidie wordt verlaagd - aldus nog steeds het comitee zullen de problemen nadrukkelijk vererge ren. Beangstigend zijn volgens het woonlastencomitee enkele ver schijnselen als de jacht op goed kope fiats, leegstand van woning wetwoningen, die juist gebouwd zijn voor mensen met een smalle beurs en verpaupering van buur ten. Voor wat betreft de goedkoperen flats waarschuwt het comitee dat Om tien uur vrijdagmorgen wordt het Stadhuisplein bezet, waarna de tenten worden opgezet. De tenten dienen als symbool voor de toekomst van de huisvesting. Als grote groepen de lasten niet meer kunnen dragen, zal dit de woon vorm voor de toekomst zijn, rede neert het comitee wat sinister. Omdat de gemeenteraad van Vlis singen die dag vergadert wordt 's middags een verzoek overhandigd om ruim aandacht aan de woon- lastenproblematiek te besteden. Het accent zal daarbij liggen op de heffingen die de gemeente doet. Het woonlastencomitee is op 12 april opgericht door zeven plaat selijke bewonersorganisaties. Ook sloot het comitee zich aan bij de WON. Behalve in Vlissingen worden in diverse plaatsen in .Ne derland activiteiten, gehouden, die aandacht vragen voor de pro blemen. Het WON coördineert deze activiteiten. Op zaterdag 1 oktober vindt er een landelijke manifestatie plaats. CENTRUM VOOR DAMPOORTWEG 29 4322 AW MIDDELBURG TELEFOON01180 3él 51* De micro-compu ter geeft nu ook het kleinere bedrijf, de vrije beroepen en de middenstand de kans om te profite ren van al die com putervoordelen zoals: een perfekte admi nistratie, een voorraad/ inkoopsysteem, een cliënten systeem met adres- seermogelijk- heden enz. enz. Eenvoudig te bedienen en nog betaalbaar ook. Bel eens om meër informatie! I

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1