IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL BOUWEN EN OPKNAPPEN IN DE VLISSINGSE BINNENSTAD IN SOUBURG IN VEEL STRATEN FIETSERS IN 2 RICHTINGEN WELKOM IN DE INFOBUS GEEN OPHALEN 2E EN 3E" PINKSTER Informatiepagina van de gemeente Vlissingen WAT LIGT TER INZAGE? DE VLISSINGER Woensdag 18 mei 1983 msv/fssmr/jw/ès.sa //rxn //>w ^y// w /an^/ Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333,335 en 337^ Stadsvernieuwing krijgt gestalte Onderborden onlangs geplaatst in straten met éénrichtingsverkeer voor auto's INSPRAAK WONINGBOUW SPUISTRAAT FORMULIEREN HUUR SUBSIDIE VERKRIJG BAAR STADHUIS GESLOTEN OP 24 MEI Voorlichting politie op jaarmarkt INSCHRIJF FORMULIER BASCO TERUG ZENDEN VOOR 1 JUNI AS. 99 w w c V 'I r//^o^r//4 Een beeld van de in aanbouw zijnde huurwoningen in de Koudenhoek. Deze vormen onderdeel van in totaal 108 over het hele gebied "Gravestraat" verspreide nieuwe woningen. Het zijn alle woningen van de woningbouwvereniging "Goed Wonen Het gebied "Gravestraat"ziet u op de middelste luchtfoto bovenaan in het midden. Op deze Joto de reconstructie van het kruispunt Coosje Buskenstraatboulevards. Het kruispunt Rechts vormt een onderdeel van de vernieuwde boulevards, op de foto een zogenaamd verblijfsgebied voor de voetgangers in aanleg. U ziet dit kruispunt op de luchtfoto links onderaan. Op de foto ook al huurwoningen in aanbouw van dezelfde woningbouwvereniging maar hier vlak achter de bioscoop in de Molenstraat. Deze woningen maken deel uit van een "bouwstroom" van meer dan 50 woningen in het gebied "Spuistraat en omgeving". Dit actieve stadsvernieuwingsgebied ziet u op de luchtfoto in het midden. Deze foto laat de nieuwbouw van de kerk van de Pinkstergemeente in de Baljuw straat zien. Wanneer deze gereed is zal dit straatje als laatste van de straten in de Oranjekwartier als woonerf worden ingericht. A l deze woonerve woonerven in dit oude stukje Vlissingen zijn in overleg met de bewoners ontworpen en aangelegd. Het Oranjekwartier ligt rechts-bovenaan op de luchtfoto (bij de Oranjemolen). De foto laat het vernieuwde Bellamypark zien met rechts een beeld gemaakt door de Vlissingse kunstenaar Herman Bisschop. Het plan voor de herinrichting van het park is tot stand gekomen door middel van inspraak van o.a. de bewoners en winkeliers aan het Bellamypark. Het park ligt rechts-midden op de luchtfoto. Van het enige jaren geleden door de gemeente ingezette stadsvernieuwingsbeleid begint nu op wat grotere schaal in de praktijk een en ander zichtbaar te worden. Natuurlijk: wat nu gebeurt is nog maar een begin en (nog) niet voldoende om de binnenstad "nieuw leven in te blazen". Maar toch: met de bouw van méér dan 150 woningen, de aanleg van "nieuwe" boulevards en het opknappen van het Bellamypark zal de binnenstad dichter bevolkt worden en zal déze een aantrekkelijker winkelgebied voor zowel Vlissingers als toeristen worden. In ieder geval ligt in Vlissingen - ook nog in de komende jaren - bij de (bouw)activiteiten het accent duidelijk op de binnenstad. Kijkt u maar naar de foto's. Luchtfoto: Slagboom en Peeters. Foto's: Cor Schuilwerve. Op deze foto ziet u vrijwilligers aan het werk op de Grote Markt. Zij werken aan een speelplein voor de buurt dat door de werkgroep herinrichting schoolpleinen en de gemeente - na inspraak van de buurtbewoners - is gemaakt. Op de luchtfoto ligt de Grote Markt midden-onderaan. In het oude deel van Oost-Souburg zijn veel straten waar al sinds jaren éénrichtingsverkeer is ingesteld. Dat éénrichtingverkeer gold tot voor kort zowel voor auto's als voor (brom)fietsers. Tot voor kort, want burgemeester en wethouders hebben besloten dat in de meeste van deze straten de (brom)fietsers in beide richtingen mogen rijden. De verkeersborden die dit aangeven zijn onlangs aangebracht. Het zijn zogenaamde "onderborden" die zijn aangebracht onder de borden die het éénrichtingverkeer voor de auto's aangeven. Door de maatre gel kan nu in Oost-Souburg per (brom)fiets in de meeste gevallen de kortste weg worden genomen om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Morgen, donderdag 19 mei organiseert de gemeente om 20.00 uur in kleuterschool "Het Mezennest" aan de Bakkersgang een inspraak avond over de te bouwen woningen aan de westkant van de Spuistraat. De inspraak heeft nog geen betrekking op het ontwerp van de woningen maar op de daaraan ten grondslag lig gende zogenaamde stede- bouwkundige randvoor waarden. Met deze rand voorwaarden zal daarna de architect van de woningen "aan de slag" moeten bij zijn ontwerp. WELKE STRATEN? In de volgende straten mogen fietsers en bromfietsers nu in 2 richtingen rijden: - Regentessestraat - Oranjeplein - Haaksbergenstraat - Beciusstraat - Poortugaalstraat - Doornluststraat - Oudewaterlaan - Steenwijkstraat - Nagelenburgsingel - Prins Hendrikstraat - Prins Bernhardstraat - Margrietstraat - Marijkestraat - Irenestraat - Braamstraat - Hudsonstraat - Van Visvlietstraat - Van Steveninckstraat - Padweg - Pieter Louwersestraat - J.I. SanderSestraat - Kromme Nieuwstraat - Van Teijlingenstraat - Buteuxstraat - Beatrixstraat - De Deckerestraat - Julianastraat - Putwijkstraat - Van Turnhoutstraat - Willem Alexanderstraat UITZONDERING Aanvankelijk was het de bedoe ling dat (brom)fietsers ook vanaf het Oranjeplein de Ritthemse- straat mochten inrijden. Over eenkomstig de beslissing van b&w werden ook hier onlangs "onderborden" geplaatst. Deze werden echter al snel weer ver wijderd omdat hierdoor levens gevaarlijke situaties ontstonden. Door de aanleg van een trottoir in deze straat - na de b&w be slissing - zijn er namelijk nau welijks uitwijkmogelijkheden voor (brom)fietsers die vanaf het Oranjeplein komen. De politie zal dan ook b&w adviseren het tweerichtingverkeer voor (brom) fietsers in het deel van de Rit- themsestraat tussen het Oranje- plein en de Burchtstraat niet toe te staan. De formulieren voor het aanvragen van individuele huursubsidie voor de periode 1 juli 1983 tot 1 juli 1984 zijn bij de gemeente verkrijg baar. U kunt hiervoor te recht bij het loket huursub sidie op de begane grond in het stadhuis (geopend van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur). Hier kan men u ook inlichten of u voor huursubsidie in aanmerking komt. U moet dan wel gege vens over uw jaarinkomen van 1982 of 1983 (loonstroken van 1983, jaaropgave 1982 e.d.) en over uw huishuur (bank- of giroafschrift of huurcontract) meenemen. De Vlissingse gemeenteambtena ren kennen al sinds lang de zoge naamde "derde Pinksterdag" als vrije dag. Het gevolg is dat op deze dag na Pinksteren, dinsdag 24 mei, alle gemeentelijke diensten en in stellingen gesloten zijn. Vanaf woensdag 25 mei as. zijn echter alle gemeente-ambtenaren u weer graag van dienst. Aanstaande vrijdag 20 mei is op de Vlissingse jaarmarkt de poli tie present met een voorlich tingsbus. De voorlichting in de wagen gaat vooral over het voorkomen van misdrijven. Want dat is een zaak van de po litie ên u. Zo kunt u in de wagen veel wijzer worden over goed hang- en sluitwerk en de be scherming en registratie van uw eigendommen. Behalve dat zijn bovendien in de bus politiemen sen aanwezig die u deskundig kunnen voorlichten over (het voorkomen van) vandalisme, agressieve verkoopmethoden, diefstal van en uit auto's en zak kenrollerij. De wagen is de hele dag geopend van 10.00-17.00 uur. U wordt er veel wijzer! Enige maanden geleden is alle bij de Stichting BASCO ingeschre ven woningzoekenden gevraagd een nieuw inschrijfformulier in te vullen. Dat was nodig omdat deze grootste "woningverhuur der" van Vlissingen overgaat op een zogenaamd puntensysteem dat zal worden gebruikt om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Tot nu toe is een groot deel van de toegezonden formu lieren terug ontvangen zodat BASCO al veel gegevens heeft om per 1 juni as. met de "opscho ning" van het woningzoeken denbestand te beginnen. Die eer ste juni is voor woningzoekenden een belangrijke datum omdat BASCO er namelijk van uit gaat dat wanneer het nieuwe in schrijfformulier niet vóór deze datum is ontvangen, de ontvan ger van dat formulier geen prijs meer stelt op een aanbod van woonruimte! BASCO laat dan uw inschrijving vervallen en doet dan verder ook geen aanbod meer. Daarom één advies: vul in en stuur op dat formulier vóór 1 juni as.! Geen formulier ontvangen, maar wel woningzoekend? Neem dan contact op met de afdeling ver- huurzaken van de Stichting BASCO, Hermesweg 13, Vlissin gen (geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-15.00 uur, behalve vrijdagmiddag 20 mei aanstaande). Telefonisch aanvragen van een inschrijffor mulier kan onder nummer 14110, schriftelijk bij postbus 5027, 4380 KA Vlissingen. Uiteraard wordt op maandag 23 mei (2e Pinkster dag) geen huisvuil opgehaald. De bewoners van de wijken waarin normaal het huisvuil op maandag wordt opgehaald kunnen dit al aanstaande vrijdag 20 mei buiten zetten. Dus: huisvuil niet maandag maar al aanstaande vrijdag buiten zetten! De Vlissingse vuilnismannen hebben echter ook de zogenaamde "derde" Pinksterdag, dinsdag 24 mei, vrijaf! Het huisvuil in de zogenaamde "dinsdagwijken" zal dan ook pas op de woensdag daarna worden opgehaald. Dus: huisvuil niet dinsdag 24 mei maar pas woensdag 25 mei buiten zetten! Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis (le verdieping, kamer 118) ligt ter inzage: HINDERWETVERGUNNING WINKEL WERKPLAATS VOOR (BROM)FIETSEN AAN DE VLISSINGSESTRAAT 17 De vergunning en alle bijbeho rende stukken kunnen worden ingezien van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Tevens kan men op woensdagavonden van 17.45-20.45 uur terecht in de in- formatiehoek "Onder de trap" in de hal van het stadhuis. Tot en met 13 juni a.s. kan tegen deze beschikking beroep worden aan getekend bij de Kroon. Dat kun nen echter alleen zij, die bij alle eerdere gelegenheden bezwaar indienden (tenzij men kan aan tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bezwaar te ma ken). Bij de afdeling ruimtelijke orde ning in het stadhuis (le verdie ping, kamer 147) liggen ter inza ge: BESTEMMINGSPLAN BOU LEVARD De 2e planverandering van dit bestemmingsplan ligt tot en met 16 juni a.s. ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend, be zwaren indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland in Middelburg. Dit geldt ook voor hen die bezwaren hebben tegen de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. DIVERSE BOUW AANVRAGEN B&w willen bouwvergunningen verlenen voor de panden Bad huisstraat 144-154, Van de Spie gelstraat 35 en Ritthemsestraat 104. Deze bouwaanvragen (met alle bijbehorende bouw- en si tuatietekeningen) liggen t/m 26 mei a.s. ter inzage. Tot en met deze datum kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5