/ge**11 Nationale Moto-Cross in Vlissingen-Oost Het Goede Doel in sporthal Souburg □eVUssinger I VRIJDAG 20 MEI DE RUYTERJAARMARKT ui vol lof over se organisatie HET WEEKBLAD WALCHEREN Golden Earring in sporthal Souburg A HWja i NACHTEGALEN VAN POZNAN TREDEN OP IN VLISSINGEN De film Ivoren toren. Standwerkers. Parkeren Krentenbrood Tentoonstelling nagelaten werk H. Metsers in Montpamasse DEZE WEEK IN Na een stormachtige tournee dooi Amerika heeft de bekende for matie Golden Earring in de reeks concerten op eigen bodem ook Oost-Souburg op het programma oplage 22.305 wekelijks gratis huis aan huis oo geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave provin ciale zeeuwse courant D.v. administratie: markt al, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktle: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Het Poolse knapen- en man nenkoor De Nachtegalen van Poznan geeft vrijdag 13 mei een concert in de St. Jacobs- kerk te Vlissingen. Het con cert begint om acht uur vrij dagavond. Het Symfonie-or kest van de Philharmonische Vereniging van Poznan bege leidt de zangers. De opbrengst van het concert komt ten goe de aan het werk van de Stich ting 'Zeeland helpt Polen'. Het geld wordt besteed aan .transport van medicijnen naar het getergde oostblok-land. Het Poolse koor heeft een rijke traditie. Al in de vijf tiende eeuw verzorgde dit en semble liturgische zangen en verleende medewerking aan rk-diensten op zon- en feest dagen. De samenstelling in de loop der eeuwen wisselde re gelmatig. Zo vervingen vrou wen de sopraan en alt partijen in de achttiende eeuw. Aan het eind van de negentiende eeuw herstelden de Polen echter het koor weer in de ou de samenstelling. Het koor kende zijn beste artistieke prestaties tussen 1928 en 1939, en maakte in die periode tal rijke concertreizen door West en Oost Europa. Tijdens het concert in de St. Jacobskerk worden Poolse en geestelijke liederen uitge voerd. De muzikale leiding is in handen van professor Ste fan Stuligrosz en op het orgel speelt professor Michal Zmijewski. De Nachtegalen van Poznan treden op in ver schillende Nederlandse plaat- Meer dan tweehonderd motor crossers starten op Hemelvaarts dag (12 mei) in Vlissingen-Oost tijdens de nationale moto-cross. Gereden wordt in de klassen 250 cc, 125 cc, en zijspannen. Voor de organisatie van dit nationale evenement tekent de Zeeuwse motorsportvereniging De Uitlaat. Alleen al in de zijspanklasse' schreven 37 koppels in. Onder hen de Nederlands kampioen van vo rig jaar Candy van de Rees uit Leidschendam met bakkenist Paul Pot uit Papendrecht. Op het overzichtelijke crossterrein van De Uitlaat aan de Engelandweg is het altijd weer bijzonder interes sant om de zijspannen te zien voortploeteren. Spectaculair zijn zeker de klassen 250 cc en 125 cc. In de kwart liter verschijnen meer dan zeventig De N ederpopgroep Het Goede Doe! treedt vrijdag 20 mei op in de Sporthal aan het Koop mansvoetpad in Oost-Souburg. D6ze formatie wordt na Doe Maar tot éen van de allerpopu- lairste Nederlandstalige groe pen gerekend. In het voorpro gramma treedt De Munck op, eveneens een Nederlandstalige popgroep. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de Culturele Raad in Vlissingen. staan. De popgroep is 14 april te ruggekeerd uit Amerika en speelt precies een maand later - zaterdag 14 mei - in de sporthal aan het Koopmansvoetpad. Golden Ear ring spreekt van een ongekende ervaring daar in Amerika. De ril lingen liepen over de ruggen toen bleek dat enkele duizenden Ame rikanen Radar Love uit volle borst meezongen. Van de LP 'Cut' zijn in Amerika al meer dan 400.000 exemplaren verkocht. Het concert in de Souburgse sporthal zaterdag begint om half negen. In het voorprogramma speelt de Haagse formatie Bizarre. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Culturele Raad Vlissingen en op het gemeentehuis in Middelburg. In de rubriek van de ge meente Vlissingen informa tie over de bouw van vijftig woningen aan de Spuistraat. Frans van de Kop, de ko persmid in Demerary, ver telt in de rubriek 'uit het za- kenhart' méér dan alleen over zijn vak. De BMW 525e toegelicht op onze autopagina. Uitvoerige informatie over concerten en films op onze servicepagina. crossers en in de 125cc bedraagt het aantal meer dan negentig. Zeeuwen zijn daarbij trouwens niet bij voorbaat kansloos. In de 250 cc kan een Zeeuw zich zelfs kanshebber noemen, namelijk Kees Zuidhof uit Kwadendamme. Daarnaast rekent de Zeeuwse aanhang in deze klasse ook een beetje op Bennie Poppe uit Me- liskerke (vorig jaar 125 cc) en Ed dy Eversdijk uit Kapelle, die zon der meer als een talent omschre ven kan worden. In de 125 cc zegt de naam Marcus van Kampen uit Oost-Souburg voldoende om te kunnen water tanden. Voor eigen publiek en heel dicht bij huis staat de jonge Sou- burger helemaal op scherp. De wedstrijden op het circuit aan de Engelandweg beginnen om half twaalf. De coureurs trainen vanaf half elf. HET OUDE ROME Fascinerend aan de Italiaanse hoofdstad Rome zijn vooral de talrijke tot ruines vergane gebouwen uit het begin van onze jaartelling. Deze paleizen, woon- en badhuizen, tempels, en sportparken zijn weliswaar stevig aangevreten door de tand des tijds; ze verhullen niet tot welke opmerkelijke hoogstandjes de architecten en beeldende kunstenaars reeds in die eerste eeuwen onder de Italiaanse zon in staat waren. Het aanzien heeft al zo menigeen kniinkrabbend laten twijfelen aan de kwaliteit van wat de met computer-berekening ondersteunde architecten in de twintigste eeuw aan bouwsels durfden neerzetten.Rome inspi reert. De één laat de Galliër Asterix de spot drijven met het Romeinse krijgsmanschap, de ander wordt er helemaal ly risch van en investeert zijn op gepotte spaarcentjes om met alle middelen die hem ter be schikking staan voor de 'bui tenwacht' dit verleden te doen opleven. Zo ook de Vlissinger Joop Kampman. Hij filmt. Sinds de herfst van 1980 was hij regelmatig in Rome, Frankrijk en Duitsland om de stille getuigen uit het oude im perium met zijn zestien milli meter camera vast te leggen. Het resultaat is een bijna driekwartier durende film. Vorige week bezochten we de Vlissinger, die zijn brood ver dient als bedrijfsarchivaris bij de PZEM, in het wijkgebouw Breehof. Daar toonde hij trots zijn product in de ruimte van de foto- en smalfdmclub Shot '68. "Ik bezocht Rome in de herfst van 1980", illustreert hij na afloop van de film de eerste vonk die over sloeg. "Toen wilde ik eigenlijk al wat maken, maar ter plaatse be dacht ik dat het grootser moest worden aangepakt". Er kleefden echter heel wat haken en ogen aan wat de Vlissinger van plan was. De Italianen eisten dat eerst een aanvraag voor een vergunning werd ingediend, voordat groot schalig gefilmd kon worden. Joop Kampman was evenwel onbe kend in Rome. Met een adressen lijst, die hij uit Holland meenam. Joop Kampman (foto Jaap Wolterbeek) zocht hij contact met de Romeinse filmgroep Palantino. "Aanvanke lijk leken de mogelijkheden uiterst klein. Maar dankzij de Ita liaan Zammarano, kreeg ik toch de nodige vergunningen. Ik mocht filmen in diverse musea. Behalve in Rome kreeg ik ook toestem ming om ondermeer opnamen te maken in Napels, Pompei', Ostria en Tivoli. Ik had dat allemaal te danken aan Zammarano, die bergen werk voor mij verzette". De zestien millimeter film van de Vlissinger begint met een uiteen zetting door een medewerker van het Thermenmuseum in Heerlen over het ontstaan van Rome. Met kaarten en tekeningen wordt een en ander verduidelijkt. Romulus en Remus, de dwergentweeling die volgens de geschiedenis de oprichters waren, de invloed van de Etrusken, en de invloed van de Griekse cultuur. Na deze proloog vertelt Joop Koopman (bekend van het tv-programma '2 voor 12') met heldere stem achtergronden bij wat de beelden tonen. Soms worden de beelden verduidelijkt met tekeningen die precies op de omlijning van het gebouw passen. Een enkele keer bewegen de gete kende beelden speels. "Wat ik heb willen vastleggen is niet zo zeer hetgeen zich afspeelde in de gebouwen van Rome, maar de gebouwen zelf. Die zijn met een geweldige vakkundie en kunstzin-, nige omlijsting neergezet. Wij kunnen daar een puntje aan zui gen", benadrukt Joop Kampman. Diverse keren reisde de 31-jarige Vlissingse vrijgezel naar Rome. Dat gebeurde de ene keer omdat hij ontevreden was over de kwali teit van de opnamen en de andere keer verprutste de ontwikkelcen trale de film. Steeds nam hij het vliegtuig en zijn vertrouwensman Zammarano wachtte hem op en begeleidde de ondernemende Zeeuw naar de plaatsen die voor herfilming in aanmerking kwa men. In totaal gebrvikte hij meer dan drie kilometer film. Het eindproduct ligt vast op 480-me- ter. Behalve zijn respect en interesse voor wat de Romeinen aan fraais bouwden en verwerkten in mo zaïek en beelden, hoopt de PZEM-archivaris met de film de kunst wat dichter bij de mensen te brengen. 'Uit de ivoren toren ha len' noemt hij dat. Als doelgroep voor vertoning van de opnamen denkt hij in de eerste plaats aan scholen voor het voortgezet on derwijs. Het Nederlands Instituut voor Audiovisueel Medium nam al een kijkje bij de Vlissinger. "Vooral ter ondersteuning van de geschiedenislessen is deze film uitermate geschikt", meent Kampman. De film is opgebouwd uit drie de len. In het eerste deel wordt de Romeinse cultuur en de staat be licht, in het tweede deel het ver maak en deel drie gaat helemaal over de huisvesting. Kampman verwerkte zijn materiaal in drie delen omdat alles achter elkaar gezet in bijna driekwartier stellig te veel van het goede zou zijn. Over de kosten van de film hult Kampman zich in stilzwijgen. Be halve dat hij toegeeft zijn hele spaarpot te hebben leeggemaakt, noemt hij geen getal. Hij knikt echter instemmend als het verge lijk met een flitsende middenklas auto wordt gemaakt. "Maar het is een project datje hooguit éénmaal in je leven kunt doen", legt hij uit. "Behalve als de film een succes wordt. Er is trouwens al geopperd om er een Engelse vertaling bij te maken". Behalve de Vara-spreker Joop Koopman hebben uitsluitend Zeeuwen aan de film van Kamp man meegewerkt. Wim de Hol lander en Lein Stroo (beiden PZEM-collega's) maakten de te keningen. Muzikale medewerking werd verleend door het Bevelands Kamerkoor onder leiding van Henk Harinck, Vlijt en Volhar ding onder leiding van Peter de Rooy en voor de gitaarbegelei ding zorgden Yvette van Leerdam en Werner de Witte. Harinck, De "verfijnde tafelsfeer' SENSATIONEEL at$uH Zwaar verzilverde 41 -detige cassette voor slechts 995, U kunt 6 weken van deze aktieprijs profiteren. Ons welgemeende advies; GRIJP DEZE KANS! CASSETTE-SPECIALIST Rooy, Van Leerdam en de Witte componeerden de muziek. Dies Le Due van St. Juttemis schreef de (luitmuziek. Moreno Beverini, een Italiaan die in Vlissingen woont, adviseerde de filmmaker over de composities. Kampman tenslotte: "Het bewijst eens te meer dat er in Zeeland volop ta lent rondloopt". Bij het verlaten van Breehof mompelt de cineast-fotograaf Jaap Wolterbeek onder zijn wal russnor retorisch 'prima film'. En: "Door een amateur gemaakt, maar professioneel aangepakt". Over het woord amateurisme, zo benadrukt Joop Kampman, wil hij niets horen. Filmen doet hij naast zijn werk als werk Het staat als een paal boven water dat een grote menigte op vrijdag 20 mei andermaal de De Ruyter Jaarmarkt in Vlissingen bezoekt. Vorig jaar - zo schat de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel verdrongen zich tegen de 20 duizend mensen om de kramen van de kooplieden en standwer kers. Een aantal dat ook dit jaar kan worden bereikt, aldus de cen trale. Het jaarmarktgebeuren speelt zich af op en rond de Lange Zelke, Oude Markt en Zeemanserve. Van heinde en verre komen de kooplui die dag naar Viissingen. Zo is iemand uit Vaals, uit Zui- derhoek (Groningen) en Den Helder. "Uit alle hoeken van het land dus", pronkt secretaris C. van Krimpen van de vereniging. De Vlissingse eerste burger drs. Th. J. Westerhout opent de De Ruyterjaarmarkt vrijdagmorgen om half tien officieel. Veel tam tam wordt overigens niet van die opening verwacht. De jaarmarkt zelf is al spektakel genoeg, zo re deneert de organisatie. Wester hout verricht die opening in de Schutterijstraat waar een podium is en om vijf uur ook de prijsui treiking plaatêvindt aan de win nende standwerkers. Rond de 220 'stille' kramen heb ben een plaats weten te bemach tigen. En voor zo'n plaats was het dringen geblazen: Want niet min der dan 600 aanvragen behandel de de afdeling Midden- en Noord Zeeland van de Centrale Vereni ging voor de Ambulante Handel. "Vlissingen heeft bij de kooplui een enorme goede naam", weet Van Krimpen, die in het land als hoofdbestuurder van de centrale nog wel eens het een en ander verneemt. Een pluim op de hoed De bekende Zeeuwse standwerkerBertus de Regt (foto John Siwahessy) verdienen daarbij zeker de orga nisatoren. Volgens de secretaris weet iedere koopman waar hij aan toe is als hij met Zeeuwen in zee gaat. Ook voor het standwerkerscon cours bestond er een enorme be langstelling. Slechts dertig van de 150 geïnteresseerden konden ech ter aan een plaats worden gehol pen. Voor zowel de 'stille' handel als de standwerkers is een systeem van kracht om aan een plaats te ko men. Op de eerste plaats maakt de organisatie een verdeling naar branche, teneinde te voorkomen dat er kooplui met een en hetzelf de product oververtegenwoordigd zijn. Daarna wordt geloot. De 220 normale kramen hebben een arsenaal van ongeveer dertig producten. De standwerkers zijn exclusief vertegenwoordigd. Onder de standwerkers onder meer de zogenaamde 'blindver- koop', iemand die onbekende producten in een feestverpakking aan de klant brengt. Verder is er iemand met bloemen en uiteraard zal ook weer Bertus de Regt weer drommen mensen rond zijn kraam weten te trekken met de groenteschaaf. Volgens Van Krimpen heeft de De Ruyterjaarmarkt zijn goede naam mede te danken aan de geweldige medewerking van de gemeentepo litie. Met name parkeerproblemen worden al van te voren ingeschat. Met borden verwijst de politie de automobilisten naar elders. Geparkeerd kan worden nabij de Spuistraat. Zijn daar alle gaatjes gevuld dan verwijst een bord de automobilisten naar het Torroter- rein of naar de boulevards, waar in de buurt van de Zeevaartschool een zee van ruimte is op de par keerplaats. Ook het Bellamypark komt in aanmerking als buffer. In totaal kunnen over de gehele dag twaalf- tot vijftien duizend auto's geparkeerd worden. Speciale attractie tijdens de jaar markt is andermaal de verkoop van een reuze krentenbrood voor de prijs van ƒ1,— Volgens de or ganisatoren was dat vorige jaren een enorme publiekstrekker. Als voorbeeld geven ze de twee oude re dames die speciaal voor het krentenbrood uit Middelburg kwamen en ieder een half brood wensten. Om nu te voorkomen dat zich op één plaats té veel publiek verzamelt, is de verkoop van deze broden verspreid over het gehele terrein. Voor de jeugd bezit het luchtkas teel (het grootste van Europa), waarop als op een trampoline ges prongen kan worden, ongetwijfeld een enorme aantrekkingskracht. Het luchtkasteel wordt opge bouwd bij de Oude Markt. Verder is er nog een handvol 'oude am bachten' aanwezig. De De Ruyterjaarmarkt heeft aan baten om en nabij de veertien duizend gulden (inkomsten huur kramen) Rond de achtduizend gulden gaan daarvan af voor re clame en het overige bedrag wordt opgeslokt door organisatiekosten. "Dat betekent dat we quitte spe len", stelt Van Krimpen tevreden vast. Drs. E.W.H. Broekhuis leidt op vrijdag 20 juni een expositie in van H. Metsers in de Middelburgse galerie Montpamasse. Het betreft nagelaten werk uit de periode 1965-1978. De tentoonstelling in de galerie aan de Reigerstraat blijft tot en met 11 juni.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1