IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL WANDEL MEE DOOR NOLLEBOS/ WESTDUIN! BEL EENS EEN RAADSLID NATIONALE HERDENKING Informatiepagina van de gemeente Vlissingen INFORMATIEGIDS 1983 INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE VOORKOMING MISDRIJVEN 1983 PEVLISSINGER Woensdag 4 mei 1983 Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337^ Vrije dag? Er staan weer een reeks vrije dagen en/of lange weekeinden voor de deur: bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, PinksterenMisschien is daarom bij u al de vraag gerezen: wat doen we daar mee? Blijven we in Vlissingen of gaan we, bijvoorbeeld, een dagje naar de bossen? Wat denkt u echter van een combinatie van die twee? Een ontdekkingstocht door het Nollebos en het Natuurgebied Westduin? SUBSIDIE WELZIJNS PRO GRAMMA - INFORMATIE HOEKEN GEBRUIK ZE! COLLECTE COMMISSIES VERGADEREN AANBIEDEN HUISVUIL? 2-RICHTINGS VERKEER OP COOSJE BUSKEN- STRAAT ASFALTERING BOULEVARDS BANKERT EN EVERTSEN vfss&9e° ï/^y/èssmy/mMiss ///w '^/z //r&u •^yy/ ^y/<w/«w Het is heel simpel. In het restau rant van Skandia Sauna (het enige gebouw in het vorig jaar aangelegde Westduin) is van 5 tot en met 8 en 12 tot en met 15 mei as. een brochure over een natuur- en milieuwandeling door Nollebos en Westduin te koop. 't Kost maar ƒ2,50 maar het geeft een hoop plezier én informatie. Daarbij komt dat de wandeling prima geschikt is voor kinderen vanaf ongeveer twaalf jaar. Want daarvoor is de brochure eigenlijk ook geschreven. Dat heeft de Werkgroep Natuur- en Milieueducatie gedaan. Om de kinderen te laten kennismaken met de natuur en het milieu om hen heen. Verschillende lagere scholen uit de gemeente en leer lingen van de scholengemeen- spinhout kernhout Een zonnig doorkijkje in het Nollebos. (foto Cor Schuilwerve) van geluiden van vogels, het vaststellen van de ouderdom van bomen en nog veel meer. Een doorsnede van een boom. Deze te kening staat ook in de brochure bij de opdracht over het vaststellen van de ou derdom van bomen. schap 'Scheldemond' (brugklas) maken aan de hand van de bro chure deze weken een wandeling door de gebieden. De route voor die wandeling staat aangegeven in de brochure. Daarin staat ook een boel informatie over wat er allemaal te zien is (en da's veel) én welke opdrachten er onder weg uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een onderzoekje naar dieren en plantjes in het water, (daarvoor is wel een jam potje nodig). Of het luisteren naar en het proberen herkennen De tocht eindigt weer bij Skandia Sauna. Daar is, op genoemde da gen, een tentoonstelling te zien (met veel materiaal uit het Zeeuws Biologisch Museum) die op de tocht aansluit. Nog vragen over de tocht? Dan kunt u terecht bij de Werkgroep Natuur en Mi lieu-educatie in het stadhuis, te lefoon 15100, toestel 333. Tot nu-toe heeft een aantal orga nisaties op het terrein van het specifiek welzijn aanvragen om subsidiëring voor 1984 nog niet ingediend. De formulieren daar voor hebben zij via de commis sies voor cultuur, sport, jeugd- en recreatie of via de gemeente eni ge tijd geleden ontvangen. Betreffende formulieren kunnen nog worden ingezonden tot vrij dag 15 mei 1983. Hierna worden aanvragen voor subsidiëring in het kader van het welzij nspro- gramma 1984 niet meer in be handeling genomen. Organisaties die op 15 mei nog niet over alle gegevens kunnen beschikken, moeten voor die da tum contact opnemen met de ge meente. Men kan dan in het stadhuis terecht bij de bureau welzijn, eerste verdieping, ka mer 130. Opbellen kan ook. Het telefoonnummer is 15100, toestel 334. De gemeentelijke informatie- hoeken zijn behalve in het stad huis ook ondergebracht in: 1. Wijkcentrum 'Aldegonde', Westerzicht, open op maandag van 11.00- tot 13.00 uur, dinsdag van 13.30- tot 17.30 uur. 2. wijkcentrum 'Open Hof', Paauwenburg. Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. 3. wijkcentrum 'Middenhof' (Oost-Souburg). Open: maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 11.00 uur; tot en met donderdag bovendien van 19.30- tot 21.00 uur. 4. bibliotheek Spuistraat. Open: maandag van 13.30- tot 21.00 uur, overige werkdagen van 10.00- tot 21.00 uur; zaterdag van 10.00- tot 12.30 uur. Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben het Ne derlands Astma Fonds toestem ming gegeven voor het houden van - een huis-aan-huiscollecte van 2 tot en met 8 mei en - een straatcollecte op 7 mei. Deze en komende week vergade ren de volgende vaste commissies van advies en bijstand en/of bestuurscommissies (ex art. 61 Gemeetewet). Voor zover er niets anders staat vermeld komen ze bijeen in het stadhuis. SPREEKRECHT PUBLIEK De vaste commissies van advies en bijstand en de meeste bes tuurscommissies kennen spreek recht voor het publiek. Wanneer u dus iets wil vragen over een van de onderwerpen die tijdens een commissievergadering bes proken zullen worden: schroom niet, bezoek die commissier De agenda's en andere vergader stukken kunnen worden inge zien in de vijf gemeentelijke in- formatiehoeken. Zie voor de adressen en openingstijden het bericht elders op deze pagina. De commissies die vergaderen zijn die voor: - ruimtelijke ordening op dins dag 10 mei, aanvang 19.30 uur; - verkeer op woensdag 11 mei, in het politiebureau aan de Molenstraat, aanvang 17.00 uur; - Culturele Raad. (cie. ex- arti kel 61) in dienstencentrum 'Bachten Komme' (Badhuis straat 104), aanvang 20.00 uur. Het huis en grofvuil wordt eén maal per week bij u opgehaald door de gemeentelijke reini gingsdienst. Gelukkig maar. Stel, dat al het huisvuil in uw achtertuin of op het balkon opgeslagen zou moe ten worden.... Jammer genoeg gaat er echter bij het 'aanbieden' van het huis- en grofvuil nog wel eens wat mis. Daarom hieronder een paar 'spelregels'. Zo kunnen we samen helpen de gemeente schoon te houden! - Het vuil moet worden aange boden in onbeschadigde plas tic zakken van goede kwali teit. (Komokéur). - Het vuil mag pas buiten wor den gezet op de dag dat de reinigingsdienst het komt ha len. - Alles wat niet in een plastic zak kan moet goed gebundeld zijn. Bovendien mogen de af metingen niet groter zijn dan 60 x 60 x 120 cm., en niet zwaarder wegen dan twintig kilo) - Alles moet voor de reini gingsdienst worden neergezet op de rand van de stoep, in ieder geval zo dicht mogelijk aan de rijweg of op de daar voor bestemde plaatsen. Help de reinigingsdienst uw stad schoon te houden! Op de Coosje Buskenstraat - tussen de kruisingen Boulevards Bankert/de Ruyter en Spuis traat/Kenau Hasselaarstraat - komt geen éénrichtingsverkeer. Ook zal er geen verbod tot het linksafslaan vanuit de Spui straat worden ingesteld. Dit is besloten door burgemeester en wethouders. In het ontwerp-verkeerscircula- tieplan - dat nu in de ijskast ligt - was wel sprake van eenrich tingsverkeer. Dat zou echter al leen zin hebben in combinatie met een weg over de Spuikom die de Koudekerkseweg met de Ke nau Hasselaarstraat zou verbin den. Nu echter de verdere uit werking van het verkeerscircu latieplan is stopgezet, komt deze weg er voorlopig ook niet. Inmiddels is de situatie op het punt, waar de Coosje Busken straat en de boulevards elkaar ontmoeten, aangepast zoals die bij éénrichtingsverkeer zou moeten zijn. De parkeervakken zullen echter op eenvoudige wij ze weer worden aangepast aan het tweerichtingsverkeer. Dit brengt geen verlies aan parkeer ruimte met zich mee. Mogelijk heeft u het al gemerkt: de boulevards zijn grotendeels afgesloten. Dat komt omdat deze week (mits het weer het toelaat) op de Boulevards Evertsen en Bankert én de kruising van de laatste met de Coosje Busken straat en Boulevard de Ruyter slijtlagen op de rijbanen worden aangebracht. Men hoopt die werkzaamheden nog deze week af te ronden. Maar nogmaals: dan moeten de weersomstandig heden meezitten. Zo niet, dan zullen de boulevards ook nog een deel van volgende week afgeslo ten zijn. Er moet rekening mee worden gehouden dat tijdens de gehele periode waarin de werkzaamhe den plaatsvinden de Boulevards Evertsen en Bankert geheel af gesloten zijn voor autoverkeer. Omleidingen worden met borden aangegeven. Omdat ook het stuk rijbaan, dat de verbinding vormt tussen de Boulevards Bankert en De Ruyter wordt behandeld is er op betreffende dagen geen door gaand verkeer mogelijk over Boulevard de Ruyter. Circa een maand geleden is in Vlissingen huis-aan-huis de ge meentelijke informatiegids 'Kijk op Vlissingen 1983' verspreid. Ondertussen zijn echter ver schillende gegevens uit dit boek je alweer achterhaald. Hieronder volgen enkele wijzigingen, zoals die de afgelopen weken werden doorgegeven aan de samensteller van de gids. Dat is het Stafbu reau voorlichting en inspraak in het stadhuis (begane grond, ka mer 034, tel. 15100, toestel 335). Hier kunt u ook terecht voor aanvullingen en wijzigingen. Uiteraard is dit ook het adres voor het geval u geen gids ont vangen hebt. De wijzigingen die alsnog in de gids kunnen worden aange bracht zijn: - pag. 67, onder 'bejaardenver- zorging/bejaardenwerk' dient achter de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen, afdeling Vlissingen, het vol gende te worden gelezen: secr. mevr. A.H. Stolk, Bloemen- laan 45,4382 SB Vlissingen, tel. 13838. - pag. 81onder 'muziekkorpsen' staat muziekvereniging 'Vlijt en Volharding'. Het secreta riaat daarvan is gewijzigd in: mevr. E. de Böck-Liefrink, Ritthemsestraat 99, 4388 TP Oost-Souburg, tel. 68486. pag. 97, onder 'zwemmen' staat de zwemsportvereniging 'De Stormvogel', waarvan het secretariaat sinds 1 april- wordt beheerd door: de heer J. Logghe, St. Kruislaan 2, 4383 AK Vlissingen, tel. 68148. pag. 115, onder 'politieke groeperingen' wordt als se cretaris G.A.A. Kloeg ge noemd. Die heeft deze functie inmiddels overgedragen aan: J.L. Peters, Vincent van Goghlaan 67, 4382 SP Vlissin gen. Ja, waarom zou u niet eens een gemeenteraadslid opbellen als er iets in uw buurt of wijk aan de hand is? De leden van de raad zijn immers door u gekozen en zitten er ook voor uw belang. Daarom: zijn er problemen in uw buurt of wijk, aarzel dan niet daarover een of meerdere raads leden daarover in te lichten. Zij hebben immers de mogelijkheid om een bepaald probleem na mens u eventueel in de gemeen teraadsvergadering aan de orde te stellen. Hieronder staan hun namen, adressen en telefoonnummers. Wanneer u meer over hen te we ten wilt komen, haal dan even de folder 'Het gemeentebestuur van Vlissingen' bij een van de infor- matiehoeken. In die folder staat onder meer: - de taak en samenstelling van de gemeenteraad; - de taak en samenstelling van de vaste commissies van ad vies en bijstand; - de samenstelling van en taak verdeling binnen het college van burgemeester en wethou ders. RAADSLEDEN 1. ing. G.J.A.M. Adan 2. mevr. M.P. Bakx-Post 3. M. Bode 4. D.J.P. Bruinooge 5. M. Dekker 6. C. Hendriks 7. A. Hoefkens 8. mevr. M. de Jonge 9. C. de Keijzer 10. A.J. de Koene 11. B. Koole 12. M. Lorier 13. J. Lust 14. mevr. J. Maquelin-Kruizinga 15. J. Marcks 16. mevr. A.J. meijer-Brouwer 17. T.R.K. Meijers 18. M. Nelemans 19. P. Plas 20. T. Post 21. Mevr. J. Pünt-van Osnabrugge 22. J. Schaap 23. F.K.P. Schets 24. Mevr. F.A. Suwijn 25. Mevr. E.A.L. van Tongeren-van 26. J. Verkerk 27. C.J. van der Weele 28. V.J.A. Wilkens 29. W. Wisse - wethouder - fractievoorzitter De gemeenteraad in vergadering bijeen. Thuilwerve). (CDA) Rossinilaan 57 4384 MB Vlissingen tel. 60741 (PvdA) Westerzicht 275 4385 AK Vlissingen tel. 63133 (CDA) Thorbecklaan 10 4384 CC Vlissingerr tel. 60714 (PvdA) Groenewoud 25 4381 HC Vlissingen tel. 14214 (CDA) Brahmslaan 1 4384 LP Vlissingen tel. 70263 (PvdA) Hudsonstraat 32 4388 CS Oost-Souburg tel. 66159 (CDA) Kievitsprenk 50 4386 DC Vlissingen tel. 70282 (PvdA) Calandstraat8 4382 JX Vlissingen tel. 13964 (PvdA) Offenbachlaan 43 4384 MH Vlissingen tel. 67846 (PvdA) Groenewoud 15 4381 HC Vlissingen tel. 17221 (CDA) Steenwijkstraat 5 4388 AE Oost-Souburg tel. 61345 (CDA) Abeelseweg 4 4387 PA Vlissingen tel. 14315 (01180) (WD) Boulevard Bankert 108 4382 AC Vlissingen tel. 12700 (CDA) Wielingenlaan 12 4382 BL Vlissingen tel. 16828 (WD) Boulevard Bankert 2 4382 AA Vlissingen tel. 19578 (PvdA) Goeman Borgesiusstraat 39 4384 JM Vlissingen tel. 65585 (WD) Dongestraat 19 4388 VJ Oost-Souburg tel. 62738 (PvdA) Zuilenburg 14 4385 GV Vlissingen tel. 66484 (WD) Offenbachlaan 52 4384 MG Vlissingen tel. 71492 (PvdA) J. v. Campenstraat 9 4383 BN Vlissingen tel. niet. (CDA) Boulevard Evertsen 256 4382 AG Vlissingen Tel. 14340. (D'66) Reggestraat 11 4388 RP Oost-Souburg tel. 61587 (PvdA) Schubertlaan 43 4384 LM Vlissingen tel. 70276 (PV) Schuitvaartgracht 35 4382 GH Vlissingen tel. 13606 Raalte (WD) Badhuisstraat 213 4382 AM Vlissingen tel. 13922 (WD) Koudekerkseweg 54 4382 EC Vlissingen tel. 12921 (RPCU) Esdoornstraat 30 4388 PK Oost-Souburg tel. 61064 (WD) C. Buskenstraat 30 4381 LE Vlissingen tel. 14153 (PvdA) Kanaalstraat 35 4388 BJ Oost-Souburg tel. 61320. Vanavond, woensdag 4 mei, wordt op de Noorderbegraafplaats aan de Pre sident Rooseveltlaan de nationale herdenking gehouden. Belangstellenden worden verzocht om 19.50 uur aanwezig te zijn. Om 20.00 uur wordt het trompetsignaal voor twee minuten stilte gegeven. Hierop volgen kransleg- gingen, bij het monument (zie foto) onder meer door burgemeester en wet houders van Vlissingen. Daarna wordt een omgang langs graven van geval lenen gemaakt. Overigens is van 19.45 uur tot 20.30 uur de begraafplaats te Oost-Souburg toegankelijk. Hier zal echter geen plechtigheid plaatsvinden. VLAGGEN Er mag vanavond gevlagd worden tussen 18. OOen zonsondergang (21.09 uur). De vlag dient halfstok te hangen. (foto Cor Schuilwervo). Het is zover: de aanvraagformulieren voor de periode 1 juli 1983 tot 1 juli 1984 moeten worden ingevuld èn ingediend. Nu zijn er verschil lende manieren om aan zo'n formulier te komen. Huurders, die voor medio maart dit jaar een aanvraag indienden voor het nu lopende tijdvak (1-7-82 tot 1-7-83) krijgen hem rechtstreeks. Dat gebeurt via het Rijks Computercentrum. Op het aanvraagformulier zijn gegevens van het vorige subsi dietijdvak voorgedrukt. Het is in verband met de geautomatiseer de behandeling van de aanvra gen van het grootste belang dat u er voor zorgt dat u dit formulier inlevert. U kunt het afgeven bij de gemeente of uw verhuurder. Levert u dit aanvraagformulier niet in, dan heeft dat tot gevolg dat de behandeling ernstig wordt vertraagd. BELANGRIJK Voor het subsidietijdvak 1 juli 1983 tot 1 juli 1984 moet de aan vrager een kopie van de bij de belasting-inspecteur ingediende aangifte inkomsten en of vermo gensbelasting (of een verklaring van de Inspecteur (I.B. 54) bij voegen. Deze moet betrekking hebben op het aan 1 juli vooraf gaande kalenderjaar. Zonder een kopie of verklaring kan uw aan vraag niet in behandeling wor den genomen. NAAR WIE? Aanvraagformulieren moet u altijd inleveren bij verhuurder of de gemeente. U mag ze nooit rechtstreeks naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer sturen. Twee weken geleden werd op deze informatiepagina aandacht bes-| teed aan de beveiliging van balkon- en voordeuren. Maar er zijnl meer deuren die vanuit inbraakwerend oogpunt nadere aandacht verdienen. Zoals de spuideuren. Die worden de laatste jaren in de moderne bouw steeds meer toe gepast. Er is inmiddels een groot aantal typen (aluminium, hard hout, kunststof) op de markt. Een aantal daarvan is echter, uit in braakwerend oogpunt, nogal zwak. Zonder op de verschillende typen en uitvoeringen in te gaan, kan toch een aantal mogelijkhe den worden genoemd om de in braakwerendheid van deze deu ren te verbeteren. Voorwaarde is wel dat de deuren op de juiste wijze zijn gemonteerd. Zo moet worden bekeken of de deur niet eenvoudig uit de rails gelicht kan worden. Dat kan worden tegen gegaan door de stelschroeven, die zich vaak in de bovengeleiding bevinden, iets verder uit te draaien. Soms is het ook mogelijk dergelijke schroeven zelf aan te brengen. Daarna kan worden bekeken of de vergrendeling van het zwenkschootslot het patio deurslot. de deur afsluitbaar is en, zo ja, of deze voldoende is. Voor diverse deuren kan een vervangende, maar dan afsluitbare, vergren deling worden gekocht. Eén an dere mogelijkheid is de toepas sing van een zogenaamd zwenk schootslot met haak, ook wel schuifdeurslot genoemd. Er zijn verschillende uitvoeringen. Ze hebben in ieder geval gemeen dat de slotschoot in de vorm van een haak is uitgevoerd (zie illustra tie). Een goede uitvoering en montage van de sluitplaat waarin deze schoot 'haakt' is natuurlijk van belang. Verder kunnen ook op deze deuren extra (afsluitbare) vergrendelingen worden aange bracht. Ook daarvan zijn er ver schillende in de handel. De meeste van deze bijzetsloten worden op de binnenzijde van het schuivende of vaste gedeelte van de deur bevestigd. Door een pal in te duwen wordt vervolgens een verbinding tot stand ge bracht tussen beide gedeelten. De schuifbeweging wordt daar door belemmerd. Dan is er ook nog het patiodeurslot. De deur wordt hierbij met een pen door de deurlijst in de achterliggende kozijnstijl vastgezet. Daardoor kan zowel optillen als wegschui ven worden voorkomen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5