□eVLissinger Ronde van Midden Zeeland: méér spektakel dan ooit Doven willen 'meel ontspanning in Zeeland Sport voor gehandicapten mogelijk in Vlissingen HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN M \~M ST Informatiewinkel gaat dieper in op fascisme en rascisme MEDEOPRICHTER DAAN HUIJSSEN *Voorh«en wist je niets' -fj Natuurwandeling over Middelburgse bolwerken Toerfietsen met Toerclub Walcheren CONCERT CON AMORE MET JUBILERENDE DIRIGENT IN SCHELDEKWARTIER MOEDERDAG-TIP 12.95 'Lezen' Weinig bejaarden oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcherén in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: Drovin- ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651advertentie: watstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w, melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. De informatiewinkel aan de-Sim- pelhuisstraat in Middelburg stelt de dagen van dodenherdenking en bevrijdingsfeest het thema rascis me en fascisme centraal. Immers deze beide onmenselijke gevoelens en uitingen leidden er toe dat in de jaren dertig beulen in Duitsland aan de macht kwamen. In deze bewoordingen kunnen de argumenten van de informatie winkel worden omschreven om tot en met donderdag 5 mei aller lei groepen uit te nodigen om op een eigen manier de toeschouwers te confronteren met de gevolgen van rascisme en fascisme. Boven dien is er een tentoonstelling van de Anne Frank Stichting tot eind omvat veertig foto's die een beeld geven van het fascisme in de Tweede Wereldoorlog en het 'op komend fascisme nu'. Ook is er een fotoserie over buitenlandse werknemers in Nederland. In de winkel is verder informatiemate riaal aanwezig over het gebezigde therfia. Vanavond (woensdag 4 mei) is er vanaf acht uur een pro gramma met straattheater (WALG), gedichten (Peter van de Berg), vrouwencabaret (De Lange Janna's) en het Anti Fascistische Komitee Walcheren. Donderdag avond 5 mei is er een discussie avond vanaf acht uur en donder dagmiddag om drie uur is er een Zuid-Moluks kindertheater, 's Avonds wordt bovendien bekeken of er plannen kunnen worden gesmeed voor een permanente campagne tegen rascisme en fas cisme. - - DEZE WEEK IN De natuur en Westduin, lees de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen. Op onze autopagina een be schrijving van een auto met een sprekende computer: de Renault 11 Het Jazz Festival in Mid delburg, uitgebreid aan de orde op onze servicepagina Vlissingen betitelde de kap salon van Nico de Smit als 'zaak van de maand'. Daar om deze Vlissingse kapper in 'uit het zakenhart'. 10 JAAR 'ONS ZEELAND' Het mandoline orkest Con Amore verzorgt zaterdag 7 mei in het Vlissingse Scheldekwartier een concert. Het orkest treedt op on der leiding van Jo Eckhardt. Ook de jeugdgroep van Con Amore komt in actie, onder leiding van Jeanne Ovaa. Voor de pauze speelt Catelijne Messing, samen met Con Amore, op de hobo en na de pauze soleert Bert Haas, leraar gitaar aan de muziekschool in Leiden. Het concert begint om acht uur zaterdagavond. Aan het concert van Con Amore zit een extra feestelijk tintje. Diri gent J. Eckhardt is dit jaar vij fentwintig jaar dirigent van het Vlissingse mandoline-orkest. Eckhard was eerst spelend lid (sinds 1950) en later (in 1958) ook nog secretaris van Con Amore. In dat jaar wierp hij zich ook op als muzikaal leider van een nieuw op te richten jeugdgroep. Toen de oprichtster en dirigente van Con Amore, mejuffrouw Kuypers in 1961 er een punt achter zette, was Eckhard de logische opvolger. Tijdens het concert aanstaande zaterdag zal de vereniging onget wijfeld de heer Eckhard extra huldigen. Op het programma staan werken van Kok, de Ruiter, Walthers en Simon voor de jeugdgroep. Het volwassenorkest speelt werken van Ambrozius, Caroso (met ho bo-solo van Catelijne Messing), Hungerland, Köhler en Wölky. Na de pauze toont de gitarist Bert Maas zijn solistisch kunnen .en treedt Con Amore op met twee werken van Wölky, Het is najaar 1972. In het vormingscentrum Van Eeghenhuis in Aardenburg zit een groep blinden en slechtzienden in conferentie bijeen. Voor de aanwezigen in dat vormingscentrum staat vast dat blinden en slechtzienden té veel verstoken blijven van actuele informatie, vooral uit de provincie. Er valt een besluit, dat voor de buitenwereld inslaat als een bom. Gebruik makend van moderne communicatie-apparatuur zoals cassettebandjes, moet het mogelijk zijn om met behulp van vrijwilligers een weekblad te maken. In maart 1973 wordt het eerste blad geproduceerd. Radio, televisie en nagenoeg alle landelijke bladen brengen het nieuws groot. De eerste oplage is tachtig stuks. De naam: 'Ons Zeeland' Tien jaar later - maart 1983 - is er groot feest. Méér dan 250 casset tebandjes worden wekelijks ver stuurd. Onder de geadresseerden ook veel instellingen, zodat de luisterdichtheid een veelvo d van d plage ise o Daarnaast ontvangen de abonnees twee keer per maand 'De Zeeuwse Babbelaar', een fa milieblad. Eén van de centrale fi guren tien jaar geleden 'was Daan Huijssen uit Wemeldinge. In or ganisatorisch opzicht neemt hij nog steeds een belangrijke plaats in. De nu 65-jarige Daan Huijssen is sinds zijn 23ste levensjaar zijn gezichtsvermogen volledig kwijt. Zou men in Zeeland jaarlijks een lijst, maken met de belang rijke sportevenementen dan zou daar ongetwijfeld keer-op- keer de internationale Ronde van Midden Zeeland voor be roepswielrenners op pronken. Al sinds 1974 trekt jaarlijks een steeds groter wordend peloton beroepsrijders door de Beve- landen en Walcheren. En het blijkt dat sponsors nog steeds bereid zijn dit evenement te fi nancieren. Sterker nog, de hoofdsponsor Miro heeft al aangekondigd ook volgend jaar het belangrijkste deel van de onkosten te willen dekken. Zo rond de honderdtachtig be roepswielrenners, verdeeld over zeventien ploegen, starten vol gende week zaterdag 14 mei om half twaalf op het Miroterrein in Vlissingen in deze Zeeuwse pro fronde van 242,6 kilometer. In Vlissingen komen de wielrenners dan via de President Roosevelt- laan, Industrieweg, Paul Kruger- straat, Badhuisstraat, Betje Wolf- plein, Coosje Buskenstraat, Spui straat over de boulevard bij de Burgemeester Woelderenlaan waar de vliegende start plaats vindt. Vervolgens gaat het naar Dishoek, Valkenisse, Zoutelande en Westkapelle waar de groep tegen twaalf uur wordt verwacht. Daarna wordt de Walcherse kust verder afgewerkt (Domburg, Oostkapelle) om tegen 12.20 uur in Serooskerke te arriveren. Na St. Laurens komen de renners om half één in Middelburg om via onder meer de Sportlaan richting Veere te fietsen. Tegen 13 uur wordt de karavaan in Vrouwen polder verwacht, waarna de meu te Noord Beveland instuurt. Kamperland, Wissenkerke, Geersdijk, Kortgene en Wilhel- minadorp zijn de plaatsen waar de wielrenners passeren om tenslotte in Goes een grote lus door Zuid- Beveland te maken. Op de Berg weg in Goes is trouwens de finish. Daar komen de broodrijders en de minstens tachtig auto's tellende reclamekaravaan vijf keer voor bij. De eerste keer is tegen twee uur. De laatste keer om kwart voor zes. Tussendoor is er op de Bergweg een wedstrijd met der- ny's waaraan de beste amateurs deelnemen. Over eventuele in het oog sprin gende kanshebbers valt weinig te zeggen. Wel staat vast dat een bij zonder puik gezelschap aanwezig is op die zaterdag. De ploeg Ra leigh stuurt een heel sterk gezel schap met (uiteraard) Jan Raas, Henk Lubberding, Bertje Ooster- bos, Gerard Veldschoten, en Ad Wijnands. Jacky Aarnoudt heeft met Henny Kuiper, Adri van der Poel en Guy Nullens drie heel sterke renners. Jos Schipper van de ploeg Elrosnacks die zich on der meer tijdens de Amstel Gol- drace en in het Duitse Frankfurt veelvuldig in de voorste linies toonde, zal zich in het Zeeuwse zeer zeker opmaken om een greep naar de overwinning te doen. Datzelfde geldt voor Heddy Nieuwdorp van de ploeg Beckers Snacks en Silvester Aarts, ploeg genoot van Schipper. Uit de bui tenlandse ploegen vallen namen op als Joop Zoetmelk, Sean Kelly, Gerrie Verlinden, Steven Rooks, Johan de Muynck en Eddy Planc- kaert. "Een gezelschap dat er zijn mag", pronkte Voorzitter Piet Louwerse van het comit. Mid den-Zee comité internationale Ronde van land. Hij beweerde zelfs dat het deelnemersveld sterker is dan de Amstel Goldrace. Hoewel iedereen in Zeeland vol ijver de ronde wil tooien met de betiteling 'groots evenement' blij ken er sportbestuurders te zijn die de organisatie vooralsnog het liefst een spaak in de wielen ste ken. Althans in dit soort bewerin gen liet de CDA-fractievoorzitter in de Zeeuwse staten, Jan Roose zich uit. "Er is wél genoeg geld om zogenaamde grensverleggende evenementen al van Jeugd en Muziek te bekostigen en zelfs te korten van meer dan twee ton te dekken", bagatelliseerde Roose de weigering van de sportraad om de Ronde van Midden-Zeeland meer te geven dan de 2500 gulden waar ze volgens de geldende re gels recht, op hebben. Later be weerde Roose zelfs dat Jeugd en Muziek zijn concerten voor een handvol bezoekers houdt, waarbij het aantal bezoekers angstvallig geheim wordt gehouden. "Ze hebben zelfs de gedeputeerde Maris-Koster de toegang ontzegd tot een concert. Gewoon omdat er heel weinig mensen waren. De Ronde van Midden-Zeeland is open en bloot. Iedereen kan zien dat er enorm veel belangstelling voor is", vergeleek hij de kunst en de sport. Terug naar de sportieve waarde van de Zeeuwse profronde. Het Valt op dat de organisatie dit jaar er voor heeft gezorgd dat de wiel renners niet in een luie stoel achter eventueel vroeg ontsnapten naar Goes koersen. Onderweg is een aantal sprints ingebouwd waar prijzen zijn te winnen van beduidende waarde. Ook zijn er onderweg zogenaamde 'knelpun ten' waarop de eerst aankomende renner geld kan verdienen. Verder heeft het comité dit jaar voor het eerst een ploegenklasse- ment, waarvan de eerste prijs maar liefst 3000,— bedraagt. Kortom de Ronde van Midden-Zeeland heeft weer vele ingrediënten om tot een spektakelstuk van de eer ste orde te worden. De NOS maakt tv-opnames. Op maandagavond 9 mei wordt de eerste van een drietal seizoenwan delingen over de Middelburgse bolwerken georganiseerd. Gestart wordt om 19 uur op de parkeer plaats achter de Kloveniersdoelen. Deze bouwwerken vormen het belangrijkste groenelement van de Middelburgse binnenstad. Oorspronkelijk opgeworpen als militaire vestingwerken in de 16e eeuw, zijn de bolwerken na het verloren gaan van de militaire funktie in de 19e eeuw geslecht. Onder leiding van de bekende tuinarchitekt K.G. Zocher zijn de vestingwerken tussen 1841 en 1848 afgeplat en tot park her schapen. In oktober 1944 hebben de bolwerken sterk geleden van het zoute water dat tengevolge van de inundatie tot aan de bol werken spoelde. Na de oorlogsja ren is de huidige parkaanleg ont staan. Maar plannen van de tuin architekt C.P. Broerse. Onder leiding van een I.V.N. gids worden de rondwandelingen ge maakt over een deel van de bol werken. Tijdens deze voorjaars wandeling kan kennis worden ge maakt met een aantal interessante planten, bomen en dieren die op en rond de bolwerken leven. Het toer- en recreatiefietsen is de laatste jaren sterk toe genomen. Bij deze vorm van bewegen gaat het niet om snelheid zoals bij het race fietsen, maar uitsluitend om prestatie: het afleggen van een bepaalde afstand met een gemiddelde snelheid die niet hoger ligt dan 25 kilo meter per uur. Om deze vorm van recreatie gezamenlijk te kunnen be leven is sinds enkele jaren de toerclub Walcheren op gericht. Deze club houdt zich bezig met het organi seren van toertochten voor de leden. Behalve toertochten, waar bij achter voorrijders wordt gereden, zijn er ook vrije toertochten. Hierbij wordt individueel gestart en kan op zaterdag- en zondag morgen ook clubritten ge houden met een gemiddel de lengte van zo'n tachtig kilometer. Ook neemt de club deel aan tochten elders in het land. De club heeft voor dit seizoen ook een de overige ritten ziet er als volgt uit: 14 mei een vrije toertocht over 110 km., de zogenaamde Walcheren- Bevelandtocht, 23 mei (tweede pinksterdag) de Westerscheldetocht, een vrije toertocht over 135 km., kele huizen hebben een abonne ment". De ziekenomroep Radio Walche ren, kortweg Rawa, had een be langrijk aandeel in de totstandko ming van de weekinformatie. De (vrijwillige) medewerkers van Rawa boden in die beginjaren spontaan hun medewerking van technici en nieuwslezers aan. Die band is er nog steeds, al heeft de stichting die het beleid van 'Ons Zeeland' voert inmiddels de beschikking over ongeveer 25 (eveneens vrijwillige) medewer kers uit heel Zeeland. Elke dins dagavond spreken ze het actuele nieuws van de week in Middel burg in op een moederband, die in Den Haag bij de Nederlandse Blinden Bibliotheek 250 keer wordt gecopieerd. Ook is ,er een nauwe samenwerking met het Al gemeen Dienstencentrum Zee land. Elke vrijdagochtend krijgen de abonnees de cassette via de post in de bus. r^beter^geschenkerV^^*^ MAANDKOP EN SCHOTELS Daan Huijssen uit Wemeldinge is een actief man. Reeds 35 jaar zet hij zich in voor de Zeeuwse 'orga nisatie van blinden en slechtzien den. Momenteel waakt hij over de penningen van de organisatie die tegen de 160 leden telt. Meer dan 25 jaar was hij secretaris en be zocht hij talrijke leden thuis en stak hen een riem onder het hart of adviseerde als zij verstrikt raakten in de wieken van de ambtelijke molen. Thuis in zijn woning aan de Dorpstraat is hij ook al actief. Hij heeft een winkel in huishoudelijke apparatuur en gereedschap. On danks zijn handicap (sinds zijn 23ste is hij blind) weet hij vlekke loos elk artikel te vinden. Achter zijn woning is een werkplaats waar hij stoelen mat. Bovendien mon teert en demonteert hij met gemak motoren van bromfietsen en au to's. Als hij niet getroffen was door die blinheid (vertroebeling van het netvlies) was hij oi.getwijfeld ma chinist geworden. Lang treurde hij daar niet over. Hij pakte aan wat aan te pakken was. En niet zonder trots vertelt hij nu over het initia tief waarbij hij aan de wieg stond: 'Ons Zeeland', wekelijkse infor matie voor mensen die geen ge drukte krant kunnen lezen. (foto Willem Mieras). Met bijpassende theelepel 'Ons Zeeland' is voor de mensen die om wat voor reden geen ge drukte krant kunnen lezen een enorme uitkomst. "Soms wist je héél belangrijke gebeurtenissen uit je eigen dorp niet eens. Sinds Ons Zeeland er is, weten we soms meer dan mensen die een dagblad wel kunnen lezen. Herhaaldelijk gebeurt het dat huisgenoten 'Ons Zeeland' meelezen en tot de con clusie komen dat zij een bepaald onderwerp in de krant misten", weet de heer Huijssen. "Maar ja, de krant is tegenwoordig ook zo'n dikke pil. "Een dijk van een krant", noemen ze het maar het is wel heel wat om er doorheen te komen. Wat dat betreft heb ik wel eens het idee dat hetgeen jullie schrijven in huis aan huisbladen veel beter tot de mensen komt". Het Zeeuwse initiatief vond weer klank in de overige Nederlandse provincies. Binnen twee jaar had elke provincie het voorbeeld van de Zeeuwen gevolgd. "Friesland was de laatste", onthield Daan Huijssen. "Zij kregen geen enkele medewerking van de lokale pers". Degenen die 'Ons Zeeland' en 'de Zeeuwse Babbelaar' ontvangen spreken van 'lezen'. Voor een buitenstaander een merkwaardige betiteling. "Eigenlijk zou je in derdaad moeten spreken van luisteren", lacht Huijssen. "Maar het is vergelijkbaar met 'tot ziens' en 'laat me maar eens kijken'. Dat zeg ik toch terwijl ik helemaal niets zie. De krant lezen is een zo ingeburgerd begrip, dat het auto matisch is overgenomen. Een dis cussie daarover is nooit gevoerd." 'Ons Zeeland' mag beslist geen 'blindenkrant' worden genoemd. Officieel heet het 'een weekblad vol Zeeuws nieuws op cassette voor iedereen die om welke reden dan ook de gedrukte kranten niet kan lezen'. De heer Huijssen waarschuwt: "In die definitie is de groep mensen die gebruik mag maken van de nieuwsvoorziening uitdrukkelijk afgebakend. Gezonde zienden mogen hem niet ontvangen. Dat staat omschreven in de subsidievoorschriften. Wie echter om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld iemand die de krant niet kan vasthouden, geen krant kan lezen kan abonnee worden. We hebben ook wel eens een stervende uit Zeeuwsch- Vlaanderen gehad, die geabon neerd was. Hij lag gekluisterd aan bed en kon daarom geen krant vastpakken". Hoewel de oplage van Ons Zee land- en parallel daaraan De Zeeuwse Babbelaar - enorm is gestegen, is Daan Huijssen nog niet tevreden over het aantal abonnementen. Naar zijn mening kunnen er dat veel meer zijn. "Ik denk daarbij vooral aan bejaar dentehuizen. Over het algemeen wonen daar mensen van om en na bij de tachtig jaar. De meesten le zen geen krant meer. Desondanks is het belangrijk dat die ouderen nog wat informatie krijgen. Anders stompen ze af. Ik schat het aantal bejaardentehuizen in Zeeland op ongeveer vijfenvijftig. Slechts en- -SERVICE KWALITEIT GARANTIE' LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Voorzichtig is er wel eens aan ge dacht om gebruik te maken van professionele krachten, bijvoor beeldjournalisten in dienst van de dagbladen. De ervaring heeft echter geleerd - aldus Daan Huijssen - dat alleen mensen met veel liefde voor het werk het kun nen opbrengen om elke week een avond te offeren om de band in te spreken of de technische proble men op te lossen. Niettemin steekt hij de loftrompet over oud-PZC- hoofdredactuer W. Leertouwer die vooral in de begin jaren 'Ons Zeeland' op een bijzonder hoog niveau bracht. Dankzij de vrijwilligers kan het abonnementsgeld echter laag 15,— per jaar) worden gehou den. Voor meer informatie: Daan Huijssen 01192-1335. ÜiiiiijiÜ ■MU^WUÉÉiUi De Club Ontspanning voor doven in Zeeland wil meer activiteiten ontwikkelen. De club, die vorig jaar is opgericht, probeert hiervoor ook meer leden te winnen. Tot nu toe houden de leden - tweeëntwin tig in getal - zich uitsluitend bezig met bowlen. Eenmaal per maand op de zaterdagavond in De Kruit- molen in Middelburg van negen tot elf uur. Het bestuur, bestaande uit twee doven en twee horenden - ook horenden kunnen lid worden - is druk doende om het programma verder uit te werken. Gedacht wordt daarbij om in clubverband te biljarten, te kaarten, te sjoelen en een puzzelrit per fiets of auto. Ook turnen en dansen staan op de lijst van activiteiten die in de toe komst in aanmerking komen voor de ontspanning van doven. Belangstellenden kunnen over de ontspanningsclub voor doven alle informatie krijgen bij de secreta resse van de club, Annie Jilleba, Buitenhove 91, 4337 HC Middel burg, telefoon 01180-29671, of tij dens de bowlingavonden op 28 mei, 25 juni, 16 juli of 20 augustus. men de eigen snelheid be- achttal ritten zelf georgani- 4 juni: de Ronde van Zee- palen. De TC Walcheren traint el ke dinsdag- en donderdag avond vanaf april tot okto ber. In die periode worden seerd. De openingstocht heeft al op 26 maart plaatsgevon den. Het programma voor land, een vrije tocht over 70, 125 of 200 km.,'18 juni (al leen voor clubleden) de Mergellandroute, van 27 tot en met 30 juni de avond- fietsvierdaagse, 13 augustus de Piet de Riddertocht, een toertocht over 80 km., 10 september de Michiel de Ruytertocht over 60, 100 of 150 km en op 8 oktober de sluitingstocht over 70 km achter voorrijders. Het toerseizoen wordt door TC Walcheren afgesloten met een sluitingsavond/rol- lenwedstrijd waar ook bin go wordt gespeeld. Inlichtingen over deze sportieve vrijetijdsbesteding bij secretaris P. de Graaf, tel. 01184-70102. Onder het motto 'Ondanks een handicap toch sportplezier' pro beert de commissie Sportbelangen Vlissingen een aantal sportieve activiteiten van de grond te krijgen voor lichamelijk gehandicapten. Twee avonden in de week staat de sporthal Souburg in Oost-Souburg hiervoor open. De eerste avond -dinsdag 12 april- was geen succes. Alleen de sport leiders waren in de sporthal aan wezig. Maar maandag 18 april was succesvoller. Toen kwamen voor het eerst de blinden en slechtzienden bijeen om door middel van de sport lichaam en geest te versterken. Elf blinde en slechtziende sportievelingen kwa men de eêrste avond in actie. Voor deze laatste groep staan voorlopig zes sportavonden op het pro gramma, elke maandagavond, met uitzondering van 23 mei (tweede pinksterdag) tot en met 30 mei van half acht tot negen uur. En gezien het resultaat van de eerste dag zal deze activiteit van sportbelangen wel de verwachte respons opleveren. ivtaar ook de dinsdagse sport avonden moeten van de grond komen. Het is de bedoeling dat er elke dinsdagavond, bij voldoende belangstelling tot 28 juni, door de gehandicapten gesport wordt. Niet direct prestatiegericht of in wedstrijdvorm. maar meer om gewoon lekker bezig te kunnen zijn en uiteraard staat de gezellig heid voorop. Inmiddels zijn er al enkele de monstraties van schermen en handboogschieten geweest en verder kan er worden deelgeno men aan badminton, tafeltennis, zitvolleybal en nog veel meer sportieve mogelijkheden. Ook het vervoer van en naar de sporthal kan worden geregeld. Tegen geringe vergoeding kunnen de deelnemers worden gehaald en thuisgebracht. Maar of een en an der permanent kan blijven bestaan hangt af van de belangstelling. Informaties over de sportieve mogelijkheden voor de lichame lijk gehandicapten kunnen wor den verkregen bij Ron Meijer van Sportbelangen, tel 01184-60267.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1