^vi-^rr Uitbreiding provinciehuis Nieuw fietspad bij Zandkreekdam ooftman Muziek en onderwijs Bejaardenvoetverzorging Moederdag, Bloemendag betekent bij ons: Overleg welzijnsbeleid COMMISSI k s Economische zaken KLASSIEK ORGEL MUZIEKCENTRUM „MIDDELBURG Woensdag 4 mei 1983 DE FAAM - DE VLISSINGER Sluiting provin ciale gebouwen IN BEROEP Gedeputeerde staten van Zeeland vragen twee statencom missies advies over het doen van uitkeringen ten behoeve van enkele projecten die arbeidsplaatsen scheppen. Vestingmuren Veere Leerlingbouw plaats in 's-Heer-Hendriks kinderen VERGUNNING GEMEENTE WESTKAPELLE jsmmm m Op vertoon van uw bejaardenpas (65+ kaart) wordt u ge pedicuurd tegen een bejaard tarief door geheel Walcheren en Beveland, na tel. afspraak bij U thuis. VOETVERZORGINGSINSTITUUT J. T. VAM DER MEIJDEM i Plein 1940, Middelburg tel.:01180-12560 Merk Content K200,27 tonig pedaal (inschuifbaar) f. 5.295 incl. bank met muziekberging dit orgel is reeds verkrijgbaar vanaf 3.895.— (1 3 tonig pedaal) bij: Lange Delft 86 - Middelburg 01180-35252 Grote sotering groene en bloeiende planten (onze kassen zijn dagelijks open voor bezichtiging). DROOGBLOEMEN EN POTTERIE Voor kleine en grote beurzen volop keus, zet dus moeder in de bloemetjes. PERKPLANTEN EN GERANIUMS o.a. een tiental soorten Fuchsia en hangfuchsia. ZADEN, BLOEMBOLLEN, GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN. Ook in HEESTERS, CONIFEREN EN VASTE PLANTEN, zeer voordelige aanbiedingen. Jfajnsut Donderdag 5 mei normaal geopend. ABD IEUWS De uitbreiding van het provincie huis in Middelburg is gereed. Op de plaats aan het Koorkerkhof waar de laatste jaren het activi teitencentrum "De Beuk" was gevestigd, is nu een modem inge richt kantoorgebouw verrezen, dat plaats biedt aan ongeveer 55 per soneelsleden van de provinciale griffie. In het nieuwe gebouw is de ge hele financiële afdeling gevestigd en de afdeling economische za ken en ruimtelijke ordening. De nieuwbouw heeft om en nabij 9 miljoen gekost De ruimte die in het hoofdgebouw is vrijgekomen wordt nu weer ingenomen door personeel dat op enkele "depen dances" in Middelburg was on dergebracht. Het gaat met name om het personeel van het bureau milieu, dat in de Bellinkstraat was gevestigd. Ook komt er een woonhuis in de Sint Pieterstraat vrij. Eén dependance wordt aange houden, namelijk het gebouw van de Gouden Poorte in de Wage- naarstraat, waar de afdeling per soneelszaken is ondergebracht. De provinciale griffie telt onge veer 260 werknemers. Het kan torencomplex bestaat nu uit het hoofdgebouw met een (door gaans gesloten) ingang aan de Abdijzijde en de hoofdingang aan de Sint Pieterstraat, het zgn. ge bouw "B" aan de Sint Pieter straat, het gebouw "C" aan de Korte Giststraat en het nieuwe gebouw "D" aan het Koorkerk hof. Het nieuwe gebouw is door middel van een tunnel onderdoor de Giststraat met de overige ge bouwen verbonden, maar het is ook bereikbaar via een eigen in gang aan het Koorkerkhof. De hoofdingang van de provinciale griffie aan de Sint Pieterstraat wordt momenteel verruimd en geheel gemoderniseerd. Het kar wei is zeer binnenkort gereed. Op donderdag 5 mei (bevrijdings dag) en vrijdag 13 mei (de dag na Hemelvaartsdag) zijn de provin ciale gebouwen gesloten. Het gaat om: de provinciale griffie de provinciale waterstaat de provinciale planologische dienst het kantoor van de provinciale stoombootdiensten. Dinsdag 10 mei behandelt de tweede kamer uit gedeputeerde staten een bijstandszaak. Het gaat om een inwoner van de gemeente Terneuzen. De zaak begint om 11.30 uur, is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middel burg. De provincie voert binnenkort overleg met de gemeentebestu ren over een aantal welzijnszaken. Het gaat over de invoering van de Wet voorzieningen gezondheids zorg en over de vorming van "sub regio's" met het oog op de Wet voorzieningen gezondheidszorg en de Kaderwet specifiek welzijn. Namens gs wordt het overleg ge voerd door de gedeputeerden mw. E. Maris en de heer W. Don. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Het gaat om de volgende plaatsen en tijdstippen. Heinkenszand (gemeentehuis), 1 6 mei a.s. om 1 6.00 uur voorde gemeenten in de Bevelanden en op Schouwen-Duiveland, Sint- Philipsland en Tholen; Middelburg (provinciehuis), 17 mei a.s. om 09.30 uur voor de Walcherse gemeenten; Terneuzen (stadhuis), 19 mei a.s. voor de gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen. Geld voor bouw plaats en vesting De commissie economische zaken vergadert maandag 9 mei, 1 6.00 uur. Op de agenda staan de jaar verslagen '82 van de PZEM en WMZ. Vervolgens staan er drie statenvoorstellen ter discussie namelijk verhoging subsidie pro vinciale WV Zeeland en uitkerin gen fonds bijzondere voorzienin gen (restauratie vestingmuren Veere en een leerlingbouwplaats in 's-Heer-Hendrikskinderen). De vergadering is openbaar en heeft spreekrecht voor het pu bliek. Plaats van samenkomst: provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Het gaat om de restauratie van de vestingmuren in Veere en het scheppen van een leerling bouw plaats in 's-Heer-Hendrikskinde ren. In totaal is er ruim 250.000,mee gemoeid. De uitkeringen worden gedaan uit het provinciale fonds voor "bijzondere voorzieningen". Kortgeleden heb ben provinciale staten de moge lijkheden om geld uit deze pot be schikbaar te stellen vergroot, speciaal met het oog op de be strijding van de werkloosheid. De vestingmuren in Veere verke ren in zeer slechte staat. Er moet snel worden gerestaureerd om ze te kunnen behouden. Vooral voor het uiterlijk van het stedeke Veere is het belangrijk dat de vesting werken er fraai bij liggen. De to tale kosten van restauratie wor den getaxeerd op iets meer dan zeven ton. De gemeente heeft zelf een kleine financiële reserve van ƒ62.000,— Jammergenoeg heeft Monumentenzorg geen geld ter beschikking, hoewel men wel het belang van restauratie onder kent. B. en W. van Veere hebben nu een aanvraag gedaan om in het kader van werkverruimende maat regelen vier mensen aan werk te kunnen helpen. Die kunnen dan twee jaar aan het werk blijven. Er is nu nog een ongedekt tekort van 290.000,Als de ge meente Veere zijn reserve aan wendt blijft er nog 228.000, over. Gs zijn bereid in de buidel te tasten, maar het college vindt het nodig dat dan de gemeente Veere een extra financiële inspanning doet en zijn bijdrage op 100.000,brengt. Het reste- Twee weken geleden is een nieuw fietspad bij de Zandkreekdam voor de gebruikers opengesteld. Dit fietspad verbindt een eerder door de provincie aangelegd pad langs de Langeweg tussen Wilhelmina- - dorp en de S7 (de weg Goes Zee- landbrug) met Katseveer. Bij Katseveer ligt onder de S7 een tunnel voor landbouwverkeer. Fietsers op de route Noord-Beve- land-Goes hebben nu de moge lijkheid de S7 ongelijkvloers over te steken. Vooral op drukke dagen was namelijk de oversteek voor fietsers bij de Langeweg gevaar lijk en tijdrovend. Ook voor de bezoekers van het strandje bij Katseveer betekent het gereedko men van het fietspad een belang rijke verbetering. De in de zomer drukke stroom fietsers hoeft nu de S7 helemaal niet meer te kruisen. Het idee voor de aanleg van dit stukje fietspad is afkomstig van een lid van provinciale staten, die de suggestie had opgepikt in een gesprek met inwoners van Noord-Beveland. Het fietspad - met een lengte van 650 m - heeft vijf ton gekost. rende bedrag van 190.000, zou dan ten laste van het provin ciale fonds "bijzondere voorzie ningen" kunnen komen. Gs hebben de "Stuurgroep leer ling-bouwplaatsen Zeeland" ge vraagd plannen te maken voor het scheppen van zinvolle leerling bouwplaatsen, die voor alle be trokkenen aanvaardbaar zijn en die kunnen leiden tot arbeids plaatsen voor jongeren. De stuur groep heeft nu voorgesteld een bouwplaats in 's-Heer-Hendriks kinderen tot stand te brengen. Het gaat om de verbetering en uitbreiding van het dorpshuis. De kosten van het project zijn ge raamd op 270.000,— Er ont breekt nog een bedrag van 65.000,Er zouden zes jeugdige bouwvakkers gedurende negen maanden aan het werk kunnen. Gs merken nog op dat dit project een vervolg is op een leer lingbouwplaats in Yerseke, waar door continuïteit in de opleiding onstaat. Het college stelt voor het reeds genoemde bedrag van 65.000,— ten laste van het fonds "bijzondere voorzienin gen" te brengen. De statencommissie voor econo mische zaken en die voor be stuurszaken zullen zich over de voorstellen buigen. (Zie ook onder "Commissies", el ders in deze rubriek). Gs stellen de staten voor deel te nemen aan een experiment "Mu ziek en primair onderwijs". Dit experiment is erop gericht de deskundigheid bij het onderwij zend personeel van het kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs te vergroten. Het (toenmalige) ministerie van CRM heeft ervoor gezorgd dat aan de conservatoria van Maastricht, Enschede en Alkmaar speciale opleidingen zijn gegeven voor muziekconsulenten. Eind augus tus van dit jaar zullen 50 studen ten hun opleiding voltooien. Zee land krijgt van het ministerie van Welzijn volksgezondheid en cul tuur een bedrag van ongeveer 70 000,om één arbeids plaats te bekostigen. In eerste in stantie was geld beloofd om twee functionarissen aan te trekken. Gs spreken de hoop uit dat dit alsnog mogelijk zal zijn. Nu stellen zij de staten voor één consulent te benoemen en hem of haar onder te brengen bij het Zeeuws steunpunt voor kunstzin nige vorming en volwassenen educatie. Hetbeschikbarerijksgeld wordt dan naar de begroting van deze instelling "overgeheveld". De staten behandelen het voorstel in hun vergadering van 27 mei a.s. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland Redactie bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31391 of 31392 IISICIE ZEELAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. AANVRAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westkapelle heeft bij hen een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend op 22 oktober 1982, voor het oprichten en in werking hebben van een werkplaats en opslagterrein van gemeentewerken. De inrichting zal worden gevestigd aan de Oude Zandweg 2 te Westkapelle, ka dastraal bekend gemeente Westkapelle, sectie F, no. 1463 gedeeltelijk. TER INZAGE Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de vergunning te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De vergunning, de aanvraag en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 6 mei 1983 tot en met 6 juni 1983 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Westkapelle op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere maandagavond van 18-21 uur (voor inzage op maandagavond tel. afspreken 01187-1200); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Bellinkstraat 8, Mid delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. BEROEP Vanaf 6 mei 1983 tot en met 6 juni 1983 kan tegen voornoemde vergunning be roep worden ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, lid 1 onder c van bo vengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht, of door enige andere belang hebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkom stig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Konin gin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van Bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. De vergunning wordt op 7 juni 1983 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State. Middelburg, 4 mei 1983. ■MP SV O gediplomeerd voet en schoenkundig pedicure E leraar vakopleiding ZUSTFRSTRAAT 37 - MIDDELBURG - TELEFOON 01180 - 1 47 46 Postbus 211 - 4330 AE Middelburg Aangesloten bij de Fort ex-Groep N/edVv tf

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 17