IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL AL EENS BIJ 'DE RAAD' GEWEEST? NATIONALE HERDENKING GRATIS CURSUS VOOR HUURDERS Informatiepagina van de gemeente Vlissingen INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE DE VLISSINGER Woensdag 27 april 1983 iRedactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337/ Vrijdag as. weer diverse boeiende onderwerpen. INVALIDE? COMMISSIE SPORTBELANGEN Deelneming nog beperktmogelijk VERGADERING PROJECTGROEP SCHELDE- STRAAT EN OMGEVING INFORMATIE- HOEKEN ■BHR ///-W //K&U ^J/7 7/ Al eens bij een vergadering van de gemeenteraad geweest? Toch eens doen. Wanneer u onderstaande verkorte raadsagenda leest, dan komt u daarin zeer uiteenlopende onderwerpen tegen. Misschien heeft één of hebben meerdere ervan wel betrekking op uw (woon)situatie. Dus als u eens wilt weten hoe daar nu in de raad over gedacht èn beslist wordt: welkom. De vergadering begint om 14.00 uur. U kunt hem volgen vanaf de publieke tribune. Die is bereikbaar via de trap naast de bodenbalie, beneden in de hal. Op de publieke tribune ligt voor u de populaire raadsagenda gereed. Deze omvat onder meer onderstaande tekst. Daaraan is echter toegevoegd de deze week nagekomen voorstellen voor de raad en een overzidht van over te leggen stukken. HERINRICHTING KERKSTRAAT GED. BELLAMïRARK t* SCHAAL 1 200 APRIL 1383 1O71S.10 Onder agendapunt vragen b. en w. de raad onder meer een krediet van f24.750 beschikbaar te stellen voor herinrichting van de Kerkstraat. Gisteren (dinsdag) werd over het daartoe opgestelde plan (zie tekening) overleg gepleegd met de bewoners en de gebruikers van de panden in de Kerkstraat. Wilt u meer over een raadsvoorstel weten dan in onderstaand over zicht te vinden is, dan kunt u naar de informatiehoeken. Daarin staan kleine blauwe mapjes met de complete verzameling stukken. Wilt u zich nog verder oriënteren dan kan dat ook. Stap even binnen bij het Stafbureau voorlichting en inspraak in het stadhuis. Daar kunt u de stukken inzien die bij de raadsvoorstellen horen, en zoals ze voor de raadsleden ter inzage lig gen. De agenda ziet er als volgt uit: Opening. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26 fe bruari. Mededelingen Over te leggen stukken HOOFDSTUK 1: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN. 1-1 Vacatures Culturele Raad. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de heer C.C. Verheul, de heer J.G. van Dam en mevrouw A. Hanemaaijer-Beij- ersbergen van Henegouwen on der dankzegging voor bewezen diensten te ontslaan als lid van de Culturele Raad. Voorstel is in de vacature Van Dam te benoemen mevrouw A. van Kessel. Over de andere vacatures zal later een voorstel worden gedaan. 1-2 Vacature museumcommissie. Als gevolg van het ontslag van mevrouw A. Verheul-Schouten als lid van de mus^umcommissie ontstond per 1 januari jl. een va cature. Voorstel is - op aanbeve ling van de Culturele Raad - hierin te benoemen mevrouw C. Hagenboer. HOOFDSTUK 2: ALGEMEEN BEHEER 2-1 Bestemmingsplan Boulevard, oefenruimte muzikanten. Voorstel is vast te stellen het be stemmingsplan Boulevard,derde planverandering. Deze heeft be trekking op het gebruik van de gronden van het voormalige pompgemaal aan de Badhuis straat. B. en w. willen dit gebouw in gebruik geven als oefenruimte voor muziekgroepen. Huns in ziens komt dat gebouw daartoe het meest in aanmerking binnen het stedelijk gebied. Omdat de toekomstige oefenruimte in de kelder is gelegen kan er met eenvoudige middelen een opti male geluidsisolatie worden be reikt. Van geluidsoverlast voor omwonenden zal volgens b. en w. dan ook hoegenaamd geen spra ke zijn. Zij stellen daarom voor de bezwaren van omwonenden tegen de wijziging van het be stemmingsplan ongegrond te verklaren. Deze hadden met na me betrekking op geluidsover last. Ook de bezwaren van de omwonenden tegen verstoring van rust in de woonomgeving worden, mede gezien de voor waarden waaraan de gebruikers gebonden zijn, ongegrond ver klaard. 2-2 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Boule vard en Beschermd Stads gezicht. v De raad wordt voorgesteld te ver klaren dat er voor een deel van het bestemmingsplan Boulevard en een deel van het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht een be stemmingsplan wordt voorbereid. Dit, met het oog op de bouw van een beperkt aantal permanente gebouwtjes op de boulevards. ook sterk verouderd en aan slij tage onderhevig. Het aantal sto ringen neemt voortdurend toe. Bovendien is het apparaat niet berekend op het aantal toestellen dat er bij komt als de nieuwbouw van de sociale dienst gereed is. Al met al reden voor b. en w. de raad voor te stellen een nieuwe tele fooncentrale aan te schaffen. Die gaat 575.000,- kosten. Daarvoor krijgt de gemeente wel de be schikking over extra faciliteiten als doorkiesnummers en verkort kiezen. HOOFDSTUK 5: VOLKSHUIS VESTING 5-1 Geldelijke steun voor bouw woningen in plan Gravestraat. Voorstel is de grond, benodigd voor de bouw van 108 woningen in het plan Gravestraat, te ver kopen aan de woningbouwver eniging 'Goed Wonen'. Tevens wordt gevraagd de vereniging financiële medewerking te ver lenen voor dit project. Daartoe zal bij het rijk een lening worden aangegaan van ruim twaalf mil joen gulden. Het rijk zal tenslotte ook een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie-tekorten worden ge vraagd. 5-2 Geldelijke steun voor bouw woningen in gebied Spuistraat. De woningbouwvereniging Goed Wonen heeft financiële mede werking gevraagd bij het reali seren van de bouw van 58 wo ningen in het plangebied Spui straat. B. en w. stellen voor dit verzoek te honoreren. De beno digde lening van ruim 6,5 miljoen gulden zal, evenals jaarlijkse bijdrage in het tekort, worden aangevraagd bij het rijk. Voor stel is verder de benodigde grond te verkopen aan de woning bouwvereniging. 5-3 Klimlening. De Vereniging tot Verbetering van de Volks huisvesting wil in 51 woningen aan de Breitnerlaan en Toorop- laan warmteisolatie aanbren gen. Voorstel is hiervoor bij het rijk een klimlening van 135.472,- aan te vragen. Deze zal dan als lening aan de vereni ging worden verstrekt. 5-4 Bijdrage in opknappen mo numenten. Het college vraagt de raad 36.000,- toe te kennen. Dit bedrag vormt de gemeentelijke bijdrage in de rehabilitatie van de woonhuis-monumenten Bak kersgang 1 en Molenstraat 35. 5-5 Tarieven bejaardenhuis 'De Zoute Viever'. Gevraagd wordt de tarieven over de jaren 1981/1982/1983 van dit Souburgse bejaardenhuis vast te stellen. HOOFDSTUK 6: OPENBARE WERKEN 6-1 Uittreding uit het Wegschap Walcheren. December vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de gemeente Vlissingen uit de ge meenschappelijke regeling Weg schap Walcheren zou treden. Dat zou, zo meent de raad van beheer van het wegschap, het uiteen vallen van deze instelling kun nen betekenen. Daarom heeft de raad van beheer de andere deel nemende gemeenten een andere verdeelsleutel voorgesteld. Deze zal vrijwel zeker door het me rendeel van de deelnemers wor den geaccepteerd. Desondanks stelt het college aan de gemeen teraad voor haar besluit te handhaven. Zij verwacht name- 2-3 Presentiegeld commissiele den. Voorstel is te wijzigen een onderdeel Verordening gelde lijke voorzieningen raads- en commissieleden. 2-4 Salarisverordening Burgemeester en wethouders stellen voor de Algemene Sala risverordening te wijzigen. Het gaat daarbij om de regeling voor vergoeding van overwerk. 2-5 Vervanging telefooncentrale. De huidige telefooncentrale op het stadhuis staat er al sinds 1964, het jaar van ingebruikname van het stadhuis. Het apparaat is dan lijk dat uitvoering van wegon derhoud in eigen beheer uit eindelijk goedkoper zal zijn. B. en w. willen echter een door het college van behe# van het weg schap vast te stellen regeling over de financiële gevolgen af wachten. 6-2 Krediet aanleg dam en dui ker. Door een verkoop van een stuk grond aan de Willem Kloos- laan (westzijde) is de ontsluiting van het gemeente-perceel dat er achter ligt vervallen. B. en w. stellen voor om, door aanleg van een dam met duiker in de water gang bij de Van Woelderenlaan, het perceel weer voor de pachter toegankelijk te maken. Dat kost 14.000,- 6-3 Herinrichting Bellamy- park. De raad wordt verzocht in te stem men met de uitvoering van enkele werken, als aanvulling op het he rinrichtingsplan Bellamypark. Het gaat daarbij om het aanbrengen van een circulatiepomp van de fontein, sfeerverlichting op de Nieuwendijk en herinrichting van de Kerkstraat. Dat kan binnen het reeds door de raad verleende kre diet van f 222.819,— Bovendien wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de inrichting van het pleintje bij de Beursstraat. Hier voor is binnen bovengenoemd kre diet f 4.000,— beschikbaar. De resterende f 10.000,— komt ten laste van de woonbuurtverbetering Beursstraat. hoorlijk op energiekosten wor den bespaard. 8-3 Overname inventaris Z.I.K.V. De kunstzinnige vorming, afde ling Vlissingen, is sinds kort los gekoppeld van het Zeeuws Insti tuut voor Kunstzinnige Vorming. Het is nu ondergebracht bij de Culturele Raad. Voorstel is nu inventaris en cursusmateriaal zoals dat door het instituut in Vlissingen werd gebruikt voor in totaal 15.100,- over te nemen. 8-4 Aanpassing Theo Thijssen- school. In het gebouw van de openbare lagere 'Theo Thijssen- school' wordt sinds een paar jaar onderwijs gegeven aan Franse leerlingen. Dit zijn kinderen van bij Pechiney werkende Fransen. In de aula waar zij zitten dringen echter vaak geluiden vanuit de lokalen door. Dit werkt storend. B. en w. stellen daarom voor een geluidwerend scherm in de aula aan te brengen. Dat kost 7.163,- 8-5 Vergoeding schade in scholen. Enkele scholen voor bijzonder onderwijs (protestants-christe lijk en neutraal) hebben het ge vraagd om medewerking bij herstel van inbraakschade. Voorstel is hiermee akkoord te gaan. De raad wordt ook ge vraagd medewerking te geven bij de aanschaf van leermidde len. HOOFDSTUK 7: EIGENDOM-, MEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD 7-1 Aankoop pand Beursstraat. Burgemeester wethouders stel len voor het pand Beursstraat 3 te kopen. Dit, tegen een prijs van 28.000,- 8-6 Herstel brandschade Beatrix-kleuterschool. Een kleine brand veroorzaakte (rook) schade in keuken en gangen van de Beatrixkleuterschool. In de paasyakantie is deze reeds hersteld door de dienst gemeentewerken. Dat kost zo'n f7000,— Daar naast bedraagt de schade aan koelkast, keukenkasten en koffie zetapparaat f 1.647,— Voorstelis medewerking te verlenen, achteraf, aan het herstel van de en vervan ging van de inventaris. dan ook voor de Algemene Poli tieverordening zodanig te wijzi gen dat de politie hiertegen kan optreden. HOOFDSTUK 9: SOCIALE ZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK 9-1 Nieuwbouw Gemeentelijke Sociale Dienst. De raad wordt door b. en w. voorgesteld de nieuwbouw voor de Gemeente lijke Sociale Dienst te laten uit voeren door het Vlissingse Aan nemingsbedrijf Stegink. Dit be drijf was één van de vier mede dingers. Het plan Steginkomvat een, gezien vormgeving en opzet, eenvoudig gebouw van twee bouwlagen. Daarin zijn de ont vangsthal en spreekkamers te vinden op de begane grond. Op de verdieping komen die medewer kers, die geen directe contacten hebben met het publiek. Uiter aard zijn het gebouw en de spe cifieke ruimten daarin toegan kelijk voor minder-validen. De bouwkosten en inrichting komen op 2.392.000,- B. en w. stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen. Bovendien wordt de raad gevraagd 104.000,- uit te trek ken voor meubilair en inventaris dat - nieuwbouw of geen nieuw bouw er toch had moeten komen. HOOFDSTUK 12: BEGROTIN GEN 12-1 Begroting sociale dienst. De raad wordt voorgesteld de be groting van de gemeentelijke so ciale dienst te wijzigen. Dit, overeenkomstig het bij de raadsstukken ter inzage liggende ontwerp-besluit. 12-2 Wijzigingen begrotingen. Voorstel is de gemeentebegro ting, de begroting van het grondbedrijf en die van de dienst welzijnsvoorzieningen voor 1983 te wijzigen. Dit, volgens de bij de raadsstukken ter inzage liggen ontwerp-besluiten. RONDVRAAG Sluiting. Het ontwerp voor de nieuwbouw van de gemeentelijke sociale dienst (Noord-Oost gevel) (agendapunt 9-1) De molen 'De Pere' te Oost-Souburg (zie agendapunt 7-2). (foto Cor Schuil- werve) 7-2 Aankoop molen 'De Pere'. Burgemeester en "wethouders stellen de raad voor om voor 75.000,- de molen 'De Pere' te Oost-Souburg te kopen. De hui dige eigenaar, de heer C. Kasse, bood dit beschermd monument de gemeente te koop aan vanwe ge onder meer zijn hoge leeftijd. De huidige huurder is bereid een langdurig huurcontract met de gemeente aan te gaan. De molen verkeert overigens in goede staat. 7-3 Grondruil. Voor de realisering van het kop pel- en doorspoelcircuit is een perceel grond in Noordbeek no dig. De eigenaar hiervan gaat akkoord met overdracht aan de gemeente. In ruil daarVoor krijgt hij een even groot stuk nabijge legen grond. Het is dan ook een ruil 'met gesloten beurzen'. HOOFDSTUK 8: ONDERWIJS, CUL TUUR EN RECREATIE 8-1 Renovatie/uitbreiding zwembadcomplex. B. en w. stel len voor 34.000,- uit te trekken voor een onderzoek naar een plan voor renovatie/uitbreiding van het (overdekte) zwembadcom plex aan het Baskensburgplein. Het college streeft naar een aan vaardbaar plan voor een recrea- tiebad. Dat zou gecombineerd moeten worden met een wed- strijdbad. Daarbij mag het ex ploitatie-tekort maximaal 850.000,- bedragen. 8-2 Dak 'De Zwaan'. Het dak van wijkgebouw 'De Zwaan' in Oost- Souburg is in slechte staat. Aan vernieuwing valt niet te ontko men. Voorstel is daar ƒ78.800,- voor uit te trekken. Er kan dan tevens een isolatielaag worden aangebracht. Daardoor kan be- 8-7 Vakleerkrachten 'De Trian gel' Voorstel is de vergoedingen over 1982 voor de vakleerkrachten handwerken en gymnastiek aan de school 'De Triangel' vast te stellen. 8-8 Gemeenschapsruimte Ich- tusschool. Reeds in 1979 gaf de raad principiële medewerking aan de realisering van een ge meenschapsruimte van de Ich- tusschool. Door andere rpoderni- seringsplannen kon deze niet worden uitgevoerd. Om een nieuwe gemeenschapsruimte te kunnen creëeren moet onder meer de bestaande wand tussen de hal en een lokaal worden ge sloopt en een verlaagd plafond aangebracht. Deze werkzaam heden kosten ruim 140.000,- Voorstel is te besluiten tot het maken en inrichten van de ge meenschapsruimte. 8-9 Gemeenschapsruimte Frans Naereboutschool. Volgens b. en w. is het gewenst dat de Frans Naereboutschool een gemeen schapsruimte krijgt. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en er een krediet van 165.000,- voor beschikbaar te stellen. Hiervoor kunnen enkele doorbraken worden gemaakt tussen de gang en een lokaal ön tussen dit en een ander lokaal. Tevens kunnen er andere voor zieningen worden aangebracht als een vouwwand en een ver laagd plafond. 8-10 Wijziging kampeerverorde- ning Het gebeurt dat personen de nacht doorbrengen in een kam peerauto of caravan die langs de openbare weg staat. B. en w. vinden dat, uit het oogpunt van de openbare orde en volksge zondheid, ongewenst. Zij stellen év Bent u invalide of op andere wijze gehandicapt? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de subsidieregeling bij huisvesting in een aange paste woning. De afdeling ruimtelijke ordening in het stadhuis informeert u graag over deze regeling. Dagelijks tijdens kantooruren van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur op de eerste verdieping (telefoon 15100, toestel 316). Volgende week woensdag (4 mei) wordt op de Noorderbegraafplaats aan de President Rooseveltlaan de nationale herdenking gehouden. Herdacht worden allenburger en militair- die sinds 10 mei 1940, waar of wanneer ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen. Tevens worden herdacht zij, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Belangstellenden worden verzocht om 19.50 uur aanwezig te zijn in de aula van de begraafplaats. Om 20.00 uur zal het trompetsignaal wor den gegeven voor twee minuten stilte. Na de kranslegging door onder meer burgemeester en wethouders wordt er een omgang gemaakt langs graven van gevallenen. Er worden noch toespraken, noch een stille tocht gehouden. Muzikale medewerking verleent muziekver eniging 'Vlijt en Volharding'. HORECA De exploitatie van horecabedrijven zal op 4 mei tussen 18.00- en 21.00 uur zo moeten geschieden, dat hieraan elk vermakelijkheidsaspect ontbreekt. Gedurende die tijd moet de buitenverlichting van de be drijven, zoals neon en lichtbakken zijn gedoofd Tevens mag geen andere muziek ten gehore worden gebracht dan die van de officiële Nederlandse radioprogramma's. VLAGGEN De vlag mag op 4 mei tussen 18.00- en zonsondergang (21.09 uur) halfstok worden gehangen. Het is zover: de aanvraagformulieren voor individuele huursubsidie voor de periode 1 juli 1983 tot 1 juli 1984 moeten worden ingevuld én ingediend. Nu zijn er verschillende manieren om aan zo'n formulier te komen. Huurders, die voor medio maart dit jaar een aanvraag in dienden voor het nu lopende tijdvak (1-7-82 tot 1-7-83) krijgen hem rechtstreeks. Dat gebeurt via het Rijks Computercentrum. jOp het aanvraagformulier zijn gegevens van het vorige subsi dietijdvak voorgedrukt. Het is in verband met de geautomatiseer de behandeling van de aanvra gen van het grootste belang dat u er voor zorgt dat u dit formulier inlevert. U kunt het afgeven bij de gemeente of uw verhuurder. Levert u dit aanvraagformulier niet in, dan heeft dat tot gevolg dat de behandeling ernstig wordt vertraagd. Huurders, die voor het eerst subsidie aanvragen kunnen het formulier ophalen in het stadhuis, bij het loket huur subsidie. BELANGRIJK Voor het subsidietijdvak 1 juli 1983 tot 1 juli 1984 moet de aan vrager een kopie van de bij de belasting-inspecteur ingediende aangifte inkomsten en of vermo gensbelasting (of een verklaring van de Inspecteur (I.B. 54) bij voegen. Deze moet betrekking hebben ophet aan 1 juli vooraf gaande kalenderjaar. Zonder een kopie of verklaring kan uw aan vraag niet in behandeling wor den genomen. NAAR WIE? Aanvraagformulieren moet u altijd inleveren bij verhuurder of de gemeente. U mag ze nooit rechtstreeks naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer sturen. Maandag 2 mei vergadert in het stadhuis de commissie Sportbe- langen. De aanvang is om 20.00 uur. De stukken voor deze ver gadering kunnen worden inge zien in de gemeentelijke infor matiehoeken (zie bericht elders op deze pagina). In verband met de huurverhoging per 1 juli as. organiseert de Stichting Opbouwwerk Vlissingen een gratis cursus over o.a. de huurwetgeving. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten die worden gehouden op de woensdagen 4,11 en 18 mei en 1 en 8 juni a.s. van 14.00- 16.30 uur in '"t Anker" in de Bonedijkestraat. Aan de cursus werken deskundigen mee het ministerie van volks huisvesting, ruimtelijke Ordening en milieubeheer, de huur- commissie, de stichting BASCO en het bureau voor rechtshulp. PROGRAMMA De eerste bijeenkomst zal worden gewijd aan de huur wetgeving en de huurcom- missie. Hierbij komen zaken aan de orde als de financiering van woningbouw, de huur- prijzenwet, het puntensys teem voor het bepalen van de huur, huurverhoging en -harmonisatie, woningverbe tering en de plichten van huurder en verhuurder. De tweede bijeenkomst zal wor den gewijd aan de stadsver nieuwing en de derde aan het functioneren van woning bouwcorporaties. De vierde bijeenkomst komt de juridische bijstand bij (huur) geschillen aan de orde. Tijdens de vijfde en laatste bijeenkomst zal de mogelijk heid voor o.a. discussie be staan. In de cursus zullen be langrijke vragen worden be handeld zoals "Wat is de laagste en wat is de hoogste redelijke huurprijs?" en "Hoe maak ik bezwaar tegen een huurverhoging?" AANMELDEN Er zijn nog enkele plaatsen vrij om aan de cursus, die volgende week start, deel te nemen. Opgeven is mogelijk bij de Stichting Opbouwwerk Vlissingen, Badhuisstraat 104 (tel. 16655). De aanmeldingen zullen in volgorde van bin nenkomst worden behandeld. Bij voldoende belangstelling wil de stichting overigens in een later stadium de cursus nogmaals organiseren maar dan in de avonduren zodat ook anderen daaraan kunnen deelnemen. Morgen, donderdag 28 april, ver gadert om 20.00 uur de project groep Scheldestraat en omgeving in welzijnscentrum Bachten Komme, Badhuisstraat 104. Het is een openbare vergadering van deze groep die werkzaam is voor de stadsvernieuwing in de Scheldebuurt. De projectgroep is een samenwerkingsverband van o.a. het wijkkomitee Schelde buurt, de Winkeliersvereniging Scheldestraat, de woningbouw vereniging "Vereniging tot Ver betering van de Volkshuisves ting te Vlissingen en omliggende gemeenten" en de gemeente Vlissingen. De gemeentelijke informatie- hoeken zijn behalve in het stad huis ook ondergebracht in: 1. Wijkcentrum 'Aldegonde', Westerzicht, open op maandag van 11.00- tot 13.00 uur, dinsdag van 13.30- tot 17.30 uur. 2. wijkcentrum 'Open Hof', Paauwenburg. Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. 3. wijkcentrum 'Middenhof' (Oost-Souburg). Open: maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 11.00 uur; tot en met donderdag bovendien varf 19.30- tot 21.00 uur. 4. Bibliotheek Spuistraat. Open: maandag van 13.30- tot 21.00 uur, overige werkdagen van 10.00tot 21.00 uur; zaterdag van 10.00- tot 12.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5