Achter dijken en dammen Provincie wil meer VW-promotie en en toincentrum DE WINKEL VOL ZEELAND IN DE PEN Infotelefoon Bibliotheekplan Onderwijs MAAK VAN MOEDERDAG 'N BLOEMENDAG! ZONDAG 8 MEI A.S. Bang&Olufsen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 27 april 1983 Gedeputeerde staten stellen provinciale staten voor het per- NiGUWG films soneel van de provinciale VVV uit te breiden. Dat is vooral nodig omdat gs vinden dat er meer moet gebeuren op het gebied van de promotie van Zeeland. Groei mogelijkheden Engeland Belangrijke voorwaarde Sluiting provinciale gebouwen COMMISSIES nvdtifPX- o.a. tuinhandschoenen Voor Moeder's Kruiden- en Bloementuin DONDERDAG 5 MEI BEVRIJDINGSDAG houden wij OPEN DAG met verkoop op de meeste Zeeuwse markten Langevielesingel 34 Middelburg Tel: 01180-25253 SANYO SANYO PORTABLE f ZWART WIT TV PHILIPS BOSCH Expert: Da$ Absolute Zekerheid. Thuisbezorgen; GRATIS Garantie: ZWART OP WIT Service: SNEL GOED Informatie: DBIONSTRAnE Klant: IS KONING r ABDIJ Koudekerke, overstroomd in 1945 "lek dogt inmyne jonckheyt ner gens toe dan ter zee te vaeren", zei Michiel de Ruyter. Hij was elf jaar toen hij voor het eerst het zeegat uitvoer. In 1607 in Vlis- singen geboren werd hij al in 1 637 kapitein op een schip van de reders Lampsins. In de jaren vijftig van de Gouden eeuw werd De Ruyter gevraagd een benoeming tot vice-admiraal van Holland te aanvaarden. "Voor een Zeeuw een onvoorstel bare eer zegt Gerard Heerebout in "Zeeland, land van zeevaar ders", een hoofdstuk uit het pas verschenen werk "Achter dijken en dammen". Dit boek voor de jeugd heeft alles met de zee te maken, maar het is geen werk dat enkel rampen of zeehelden beschrijft. "De nadruk ligt op het samenspel van mens en natuur; op de wisselwerking tus sen mensen en hun leefomgeving. In dit boek staat daartoe de unieke provincie Zeeland centraal", aldus een tekst op het boek. De namen van de redactieleden (Noortje van Leeuwen, Wim en Ineke Wolff) staan er borg voor dat niet alleen de jeugd van dit boek kan genieten, maar dat ook ouderen er veel van hun gading in zullen vinden Wim Wolff, in Zeeland geen on bekende, laat zien welke invloed de zee op het landschap en de natuur van Zeeland heeft gehad. Het verhaal van Heerebout over zeevaarders schetst een levendig beeld, beginnend in de Romeinse tijd, toen zeelieden vanuit Zeeland de overtocht naar Engeland waagden. Om een behouden vaart af te dwingen legden ze een gelofte af voor de godin Nehalën- nia. Tempels met altaren, gewijd aan deze godin, stonden in Dom burg en folijnsplaat. Bram Drink- waard vertelt over de vissers en de vissen, terwijl Ben Smulders ons laat fietsen door de provincie. Het is de bedoeling dat je er zelf op uitgaat, vandaar de informatie aan het slot. Niet iedereen is in staat een loodsreis op de Wester- schelde te maken. Met Hans Ban- nink, een ervaren loods, kun je in gedachten mee. Tevens wordt er dan op het milieu gelet. Uit een brief van Annie M.G. Schmidt, die de overstroming in 1944 op Walcheren heeft mee gemaakt: "Toen kwam er een dag dat het gat was gedicht en de straat werd weer droog... Een straat die strand was geworden, droog strand vol wier en takken en schelpen.En ineens was er in die straat een mannetje met een piano op een kar. Hij reed door de stra ten, zette hier en daar die kar neer en ging zitten pianospelen. Ge woon, om geld op te halen in zijn pet. De straat was droog en er was muziek, zon en het voorjaar". LjJI (JCl* lo Lilo 31 1983 ^sL-a 1 viU 1983 cS1-» )j I üi—a-g—L-a O IO J 1 p.-.-La-V 11 J^> tO Io j) La «o H 1 C J I 1 i 1 I 030-312824 Información sobre la obligaci<5n de ir a la escuela Desde el 1 de mayo de 1983 hasta el 31 de mayo de 1983» puede usted obtener información por telé- fono en su propio idioma sobre la obligación de ir a la escuela en Holanda. Para ello debe usted llamar al niimero: 030-313024 IET] Van 1 mei tot en met 31 mei kunnen Spanjaarden, Turken en Marokkanen telefonisch informa tie krijgen in hun eigen taal over leerplicht in Nederland. Hiervoor kan men de volgende nummers draaien: (030)-315212 (Turks); (030) 312824 (Arabisch) en (030) 313024 (Spaans). Hieron der volgt deze mededeling in de verschillende talen. Hollanda'daki egjtim zorunluluguna i li skin bil gil er imayis 1983 ile 31 mayia 1983 tarihleri arasinda, telefon yoluyla ve TLirkce dilinde, Hollanda- daki egitim zorunlulugu ile ilgili bilgileri ■alabi1irsiniz. Bunun icin 5u numarayi aramalisimz: 030 - 3 1 52 12 Op de provinciale begroting van dit jaar is al rekening gehouden met een extra bedrag voor de provinciale VVV van een ton. Nu komt het college met een gemoti veerd voorstel welke bestemming men aan dit geld wil toekennen. Het is de bedoeling dat er een stafmedewerker en een secreta resse worden aangetrokken. Gs herinneren eraan dat een be langrijk uitgangspunt van het pro vinciale beleid is het stimuleren van de werkgelegenheid. Een van de manieren om dit te bereiken is benutten van de groeikansen van bestaande bedrijvigheid. Die groeikansen zijn er volgens gs in de toeristische sector, o.a. door dat het binnenlands toerisme toe neemt. De provinciale VVV moet in de gelegenheid worden gesteld in deze ontwikkelingen een rol te spelen. Daarvoor is het nodig een speciale medewerker te hebben die ervoor moet zorgen dat Zee land bij de toerist extra bekend wordt. Ook zal hij of zij moeten zorgen voor uitbreiding van de contacten met het bedrijfsleven, het uitdiepen van de mogelijkhe den voor seizoensverlenging en het "aanboren van nieuwe mark ten". Een nieuwe markt ligt er volgens het college vooral in Engeland. Het is een feit dat er honderddui zenden Engelsen met de Olau-lijn in Vlissingen aankomen. Tot nu toe verlaten ze bijna allen de pro vincie. Gs bepleiten nauwe sa menwerking tussen de provincia le VW en het Nationaal bureau voor toerisme (NBT) om te pro beren de Engelse toerist meer voor Zeeland te interesseren. Bin nenkort zal een marketing-plan van het NBT, gericht op Enge land, verschijnen. Belangrijk blijft de Westduitse markt, zo vervolgen gs. Mogelijk heden liggen er hier vooral op het gebied van seizoensverlenging. Een belangrijke voorwaarde die gs hebben gesteld is dat de nieu we stafmedewerker zijn tijd volle dig besteedt aan promotie-activi teiten en niet aan algemene VVV- werkzaamheden. Vanuit de VVV was aanvankelijk Enkele weken geleden is in Mid delburg de première geweest van twee nieuwe provinciale films: "Nog net niet te laat", een film over milieuverontreiniging en "Zeeland op maat", een film over ruimtelijke ordening. Direct na de première was er al veel belangstelling voor de films. Aangezien er toen nog niet vol doende kopieën beschikbaar.wa ren, moest er een wachtlijst wor den aangelegd. Momenteel zijn alle kopieën binnen, zodat op rui me schaal aan aanvragen kan worden voldaan. Beide films zijn uitermate geschikt voor het onderwijs, bijvoorbeeld de lessen maatschappijleer of aardrijkskunde. Ook voor andere educatieve activiteiten, zoals voorbereiding op discussies of speciale projecten kunnen de films dienen. De films worden gratis ter be schikking gesteld. Technische gegevens: 16 mm, optisch ge luid, kleur. Men dient zelf te be schikken over een 16-mm film projector. De film "Zeeland op maat" is ook verkrijgbaar op U- matic videocassette. Reservering bij: Bureau voorlich ting provincie Zeeland, Sint Pie terstraat 42, 4331 EW Middel burg, tel. 01180 - 31404 of 31395. Ook is gratis een filmcatalogus verkrijgbaar waarin alle films wor den beschreven die de provincie voor uitleen beschikbaar heeft. gepleit voor een medewerker voor het meer onderhouden van con tacten binnen het Zeeuwse VVV- wezen. Na overleg is men akkoord gegaan met de visie van gs. Het college meent dat er meer moge lijkheden komen voor het onder houden van contacten met regio nale en plaatselijke WV's nu er ook een secretaresse kan worden aangetrokken. De twee nieuwe medewerkers gaan de WV in totaaal ongeveer ƒ150 .000,per jaar kosten. De provincie neemt hiervan ƒ135.000,— (90%) voor haar rekening. Het voorstel wordt behandeld in de statenvergadering van 27 mei a.s. Tot 1 juli ligt op de provinciale griffie en op alle gemeentehui zen het "Landelijk plan voor de openbare bibliotheekvoorziening 1 983-1 985" ter inzage. Het plan beschrijft de openbare bibliothe ken zoals ze per 1 januari j.l. be stonden. Het probleem is dat het plan bij gebreke aan financiële middelen niet voorziet in het tot stand brengen van nieuwe biblio theken. Het is de vraag of er de komende tijd nog geld vrij komt voor dit soort activiteiten. Er is een mogelijkheid voor belang hebbenden om tegen het plan beroep aan te tekenen bij de Kroon. Op donderdag 5 mei (bevrijdings dag) en vrijdag 13 mei (de dag na Hemelvaartsdag) zijn de provin ciale gebouwen gesloten. Het gaat om: de provinciale griffie de provinciale waterstaat de provinciale planologische dienst het kantoor van de provinciale stoombootdiensten. De afdeling hoger onderwijs van de provinciale onderwijsraad be spreekt dinsdag 3 mei, 14.00 uur de afronding van de taakstelling en de samenstelling van de afde ling. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Mid delburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31391 of 31392 Groots assortiment KAMERPLANTEN, j» honderden soorten J wo. zeer exotische SNIJBL0EMEN ,e9en r—r-Jrr dagprijzen Artistiek BLOEMWERK voor iedere beurs PLANTSCHALEN in alle prijsklassen POTTERIE, eenvoudig, doch ook exclusief of modern Weerbestendige TUINMEUBELEN DAMESGEREEDSCHAP S PLANTENBONNEN leuk verzorgd j - j. iJsSlwy BOMEN-, HEESTERS-,C0- V - - f 'agVNIFEREN-, ROZEN-, KLIM PLANTEN GLOXINIA'S boordevol knop 8,50, tegen 'n moederdagprijs7.75 grootbloemige BEGONIA'S, schitterende enkele en dubbele soorten 7.75 tegen 'n moederdagprijs 6.50 CINERARIA'S zware planten barstens vol met knop in zeer mooie kleuren tegen 'n zeer speciale moederdagprijs5.75 VASTE- EN ROTSPLANTEN, KRUIDEN, VARENS, en GRASSEN, alles grote potkweek 1.70 ƒ2.10 2.70 nü alle 3 prijsklassen door elkaar 3 stuks5.— GERANIUMS, in diverse kleuren tegen 'n moederdagprijs 3.50 en 4 voor10.— AFRIKANEN groot- en kleinbloemige 2.50 per set 3 set5.— (groot 1 2 kleinbl. 1 8) Madelieven 4 stuks5.— alle aprilaanbiedingen van GROND, TURF etc. blijven gelden en ook bovenstaande prijzen zijn contante afhaalprijzen. 'n Bloemengroet aan moeder buiten Walcheren, verzorgen wij voor U via FLEUROP, ook buiten onze landsgrenzen. vrijdag 29-4-83 zijn wij ook op de markt te Middelburg voor het stadhuis Vlissingen alléén vrijdag 29-4 -83 (Zaterdag 30 april is er geen markt) Woensdag 4 mei is het verzette markt te Middelburg Donderdag zijn wij ook op de BeVrijdingsmarkt eKKer Goedkoop! Maar dan wel bij de EXPERTVAKZAAK! VIDEORECORDER type VTC 5010 Betamax-systeem. Alle opname- en weergave mogelijkheden. VOORZIEN VAN NEDER LANDS GARANTIEBEWIJS! Advies prijs f 1875,-. Nu bij Expert slechts KLEUREN-TV type CTP 6226 I 1 cm KpplrlKlllC 1 1 Vnnrlranvo- Adv. pr. f 1398,-. Prijs bij inruil nu De Deense vormgevers van beeld en dpIiuh PORTABLE RADIO type D 2000 AM/FM-ontvangst. Natuur lijk geschikt voor lichtnet én batterijen. Adv. pr. 95,-. Bij Expert nu al voor DUBBELDEURS KOELKAST type Bruto-inhoud 256 liter, waarvan 70 liter diep vries. Vier sterren**** Volautomatische ont dooiing. Afm: 144 x 60 x 60 cm. Advies prijs f 1178,-. Bij uw Expert dealer nu voor

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 17