w 1 a a®iN, 5WD INGRIJPENDE WIJZIGING BETALING BEJAARDENOORD itswo: SWD Neutje brengt afwisselend programma op koninginnedag Eigen bi jdrage Van een riks per geneesmiddel Receptendienst Bachten Reede SWD SWD 5WD SWD K h In plaats van 'samen'... FILM VOORSTELLINGEN CABARETGROEP UIT BRABANT Woensdag 27 april 1983 DE VLISSINGER A sMaa ADRESWIJZIGING Verschillen informatie JULIANA, KONINGIN DER NEDERLANDEN 1948-1973 DELTA FASE WATERSNOOD 1953 Koppeling Vrijstelling wegenbelasting wegens invaliditeit vervalt Keuring rijbewijs naar zeventig jaar Uitvoering Accordeola Overwinteraars paspoort SLUITINGS PERIODEN DIENSTENCENTRA Bachten Reede sluit seizoen met gezellige avond Knielbus OVERZICHT SOCIALE VERZEKERINGEN 83 INFORMATIEPAGINA VOOR OUDEREN VERSCHUIMT 2 MAAGDELIJKS BEHALVE DE VAKANTIEPERIODE Ym M (/z>» ëP^ ^DG^'" u"-v "^nOGc?^ Het blad 'samen een contactblad voor ouderen van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen, verschijnt niet meer. De oorzaak, U raadt het al, bezuinigingen. De stichting kreeg minder geld van de overheid. Niettemin is voorlichten aan ouderen belangrijk. Daarom huurt de stichting nu elke twee maanden - van september tot mei - een hele pagina in De Vlissinger. Op die pagina tracht de stichting evenveel informatie te geven als dat voorheen in 'samen' het geval was. Van het geld dat overblijft kunnen nu diverse andere noodzakelijke activiteiten bekostigd worden. In principe komt deze voorlichtingspagina elke eerste woensdag van de maand, te beginnen in september. Het ziet er naar uit dat, de reeds eerder aangekondigde verande ring van betaling van een verblijf in een bejaardenoord, per 1 ja nuari ingrijpend wordt gewijzigd. Het verschil met het huidige sys teem is dat de bewoner in de toe komst geen verzorgingsprijs meer betaalt aan het tehuis. REGIONALE INDICATIE COMMISSIE WALCHE REN (ex. art. 6j van de wet op de bejaardenoorden Het adres van deze Commis sie (waar men zich kan opge ven voor een bejaardenoord), is sedert 1 april 1983: Simpel- huisstraat 1,4331 PH Middel burg. TELEFOON: 01180-33001 (bereikbaar: iedere werkdag van 8.30-9.30 uur). Hoewel het nog slechts gaat om plannen, lichten we in dit artikel een stukje van de sluier op over de nieu we regeling. In het nieuwe systeem betalen de bewoners géén verzorgingsprijs meer aan het tehuis. De overheid - het ministerie van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur (WVC) - be taalt alle exploitatie-kosten recht streeks aan het tehuis. Het tehuis wordt direkt gesubsidieerd. Vandaar de termen, direkte financiering (ob- jekt-subsidie). Het tehuis moet alle noodzakelijke financiële gegevens aan het ministerie verschaffen. Op basis daarvan kent de overheid dan voorschotten toe. Aan het eind van het jaar vindt telkens een eindafre kening plaats. De begroting en jaar rekening moeten straks door het mi nisterie worden goedgekeurd. De provincie krijgt op dit punt een adviserende funktie voor het minis terie. Op dit moment betalen de bewoners ieder voor zich de verzorgingsprijs. Deze prijs is in elk tehuis verschil lend. In het ene tehuis betaalt een bewoner per maand bijvoorbeeld 1.700,— in het andere soms het dubbele. De hoogte van deze prijs is. van veel factoren afhankelijk. Zo zijn bijvoorbeeld de ouderdom van het oord en het aantal perso neelsleden belangrijke posten die op de prijs drukken. In het nieuwe systeem betalen de bewoners, zoals gezegd, géén ver zorgingsprijs aan het tehuis. Ze be talen aan de gemeente, die tevens de hoogte vaststelt. Zij houdt daarbij rekening met de draagkracht van betrokkenen. Heeft die echter ver- De toegang tot deze films is gratis en zij zullen op de. volgende adressen worden vertoond: Bachten Komme: maandag 2 mei om 14.00 uur. Bachten Poorte: dinsdag 3 mei om 14.00 uur. Bachten Reede: dinsdag 3 mei om 19.30 uur. Op 4 september 1973 vierde Koningin Juliana haar 25-jarige regeringsjubi leum. Het was aanleiding om via interviews met de Koningin, de leden van de koninklijke Familie, drr W. Drees, prof. dr. L.J.M. Beel en mr. W.A. Visser 't Hoofd terug te kijken en een beeld te geven van de Koningin als staatshoofd, vrouw, moeder en grootmoeder. Daarnaast toont de film Koningin Juliana in haar dagelijkse werkzaamheden: officiële staatsbezoeken, bezoeken aan de West, kabinetsformaties, lezen en tekenen van staatsstukken; werk dat door gaat, ook tijdens de vakanties. Zeeland is een land waar het leven van oudsher werd beheerst door de zee. De watersnood van 1953 bewees dat eens te meer op dramatische wijze. In het kader van het Deltaplan wordt in 1961 het Veersche Gat met een dam van de zee afgesloten. In verband met de sterke getijstroom wordt hierbij gebruik gemaakt van de caissonmethode. De vissers trekken weg uit het oude, ro mantische Veere, nu er geen open verbinding met de zee meer is. Achter de dijk is een nieuw meer ontstaan met daaromheen ruimte voor industrie, bebouwing en recreatie. In de rampnacht van 31 januari op 1 februari 1953 werden grote delen van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en westelijk Noord-Brabant over stroomd. Deze film geeft in kort bestek de belangrijkste gebeurtenissen van deze Watersnood weer. Burgers en inderhaast opgeroepen militairen trachten te redden wat er te redden valt; uitdeling aan geëvacueerden van spontaan bijeengebrachte kleding, schoeisel en voedsel; hulp van buitenlandse mili tairen met helikopters, vaartuigen en ander materieel; amateurzenders die de verbindingen onderhouden met de rest van Nederland en gedeelten van de rede die H.M. de Koningin uitsprak op de Nationale Rouwdag. mogen, dan zal dat ook moeten wor den aangesproken als het inkomen te laag is. De minister bepaalt elk jaar; een bedrag, dat de bewoner mag houden voor de noodzakelijke deelneming aan het maatschap pelijk verkeer ('zak- en kleed geld'); een bedra'g, dat de bewoner mag houden van zijn vermogen ('het eigen vermogen', 'het spaar geld'); het bedrag, dat de bewoner jaar lijks maximaal als bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de Bijstandswet. Het jaarlijkse be drag dat moet worden betaald, is voortaan gekoppeld aan de gemid- delde verzorgingsprijs van alle te huizen. Nu is die koppeling gemaakt met de prijs die het tehuis vraagt. Voor bewoners, die nu reeds een bij standsuitkering ontvangen, verandert er in hun portemonnee niet veel. Voor hen, die hun verblijf nog zelf betalen, wel! Zij die in een tehuis wonen waar het tarief lager is dan het landelijk gemiddelde (op dit moment 2.200,— per maand) gaan meer be talen. Voor bewoners, die op dit moment meer dan het gemiddelde betalen, wordt het verblijf goedkoper. Met ingang van 1 april van dit jaar is de vrijstelling van motorrijtuigenbe lasting wegens invaliditeit vervallen. Het hiertoe strekkende wetsvoorstel werd 22 februari door de Eerste Ka mer aangenomen. Tegelijkertijd zal per 1 april de mogelijkheid van ver goeding van de motorrijtuigenbelas ting op grond van de Algemene Ar beidsongeschiktheidswet (AAW) worden ingevoerd. Ook aan oorlogs getroffenen zal onder bepaalde voorwaarden een vergoeding kun nen worden gegeven. Ouderen Voor invalide personen van 65 jaar en ouder is een speciale overgangs regeling getroffen. Deze was nodig, omdat personen van 65 jaar en ouder geen beroep op de AAW en de voorzieningen op grond van de AAW kunnen doen. Bepaald is ech ter, dat invalide personen van 65 jaar en ouder de vrijstelling voor wegen belasting tot uiterlijk 1 april 1993, dus nog tien jaar, kunnen houden. Personen van 65 jaar en ouder, die de vrijstelling wegens invaliditeit nu nog niet genieten, maar deze wegens ontstane invaliditeit alsnog willen aanvragen, kunnen daarvoor even eens nog tot I april 1993 in aanmer king komen. Op Koninginnedag (30 april) geeft het cabaretgezelschap Neutje uit Tilburg een voorstelling voor ou deren in het maritiem hotel Bri tannia. Deze groep brengt een programma dat geënt is op het cabaret uit de jaren dertig. De groep streeft er naar een pro gramma te verzorgen dat beslist niet streekgebonden is en dat door elke groepering bijzonder gewaardeerd wordt. De dames brengen een totaalprogramma; zang, dans, tekst en mimiek wor den tot één geheel verwerkt. Veel afwisseling dus, wat door belichting en tal van kostuums nog eens extra wordt benadrukt. De voorstelling begint om twee uur in de De Ruyterzaal en zal om ongeveer kwart over vier af gelopen zijn. Gratis kaarten voor de voorstel ling zijn op de volgende adressen af te halen: Bachten Komme: vrijdag 22 en 29 april van 14 uur -.17 uur aan de receptie bij de ingang. Bachten Reede: van 25 t/m 29 april aan de bar in de zaal iedere middag van 14 - 17 uur. Bachten Poorte: woensdag 20 en 27 april van 9 uur - 10 uur op het kantoor, Bachtenpoor- te 47a. Ritthem: op dinsdag 19 en 26 april van 13.30 uur - 15 uur in de sociëteit "De Vijf Klavers". Open Hof: woensdag 20 en 27 april van 14 uur - 16 uur. Aldegonde: dinsdag 19 en 26 april van 14 uur - 16 uur. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de ANWB voorgesteld rijbe wijsbezitters pas na hun 70-ste jaar een verplichte medische keuring op te leggen. Nu ligt deze leeftijdsgrens bij het 60-ste levensjaar. In het wetsontwerp over de geldig heidsduur, die nu 5 jaar bedraagt, te verlengen tot het 60-ste levensjaar. Wie daarna zijn rijbewijs wil verlen gen moet dan een (vaak kostbare) medische keuring ondergaan. Volgens de ANWB bestaat er geen enkel bewijs, dat bestuurders na hun 60-ste jaar ineens beduidend onvei liger en gevaarlijker gaan rijden Met net zoveel recht kan daarom voor een leeftijdsgrens van 70 jaar worden gekozen. Sinds 1 februari moet elke zieken fondsverzekerde een eigen bijdrage betalen voor geneesmiddelen, als ge volg van een regeringmaatregel. De apotheker moet die bijdrage innen en vervolgens afdragen aan het zieken fonds. Pas na betaling van de eigen bijdrage mag de apotheker hft ge neesmiddel afleveren. De eigen bijdrage is vastgesteld op 2,50 per afgeleverd geneesmiddel. Staat op een recept één medicijn voorgeschreven dan is de bijdrage 2,50; staan er tWee geneesmiddelen op het recept dan bedraagt de bij drage 5,— enzovoorts. De ziekenfondsverzekerde behoeft - voor zichzelf en zijn medeverzeker den tezamen - nooit meer te betalen dan 125,— per kalenderjaar. Om dat te kunnen bijhouden, ont ving u van het ziekenfonds een blau we kaart met 50 vakjes. Voor elke Voor personen die zelf niet in staat zijn om medicijnen te halen, of die geen familie hebben die dit kan doen, bestaat de mogelijkheid ge bruik te maken van de recepten- dienst. Dit werkt als volgt: elke ochtend van II uur-11.45 uur kunt U normaal gesproken uw recept afgeven bij G. Beks in het kantoor van het dien- DIENSTENCENTRUM BACHTEN KOMME BADHUISSTRAAT 104 (TEL. 16440) sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur kapster (tel. 17063, voor afspraken bellen tussen 11.30 en 12.00 uur; behalve donderdags) spreekuur woensdag van 10.00-11.00 uur. DIENSTENCENTRUM BACHTEN REEDE VREDEHOFLAAN «2 (TEL. 12706) sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur pedicure woensdag - donderdag - vrijdag wasserette dagelijks van 09.00-16.00 bank donderdag van 11.00-11.30 uur PTT vrijdag van 09.30-11.00 uur puzzeltheek woensdag van 10.00-12.00 uur bibliotheek donderdag 14.00-16.00 uur spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur. DIENSTENCENTRUM BACHTEN POORTE BACHTENPOORTE 47A (TEL. 61582/61280) sociëteit dagelijks van 13.00-17.00 uur wasserette dagelijks van 08.00-16.00 uur pedicure (tel. 13823 voor afspraken woensdag van 13.00- 14.00 uur) spreekuur woensdag van 09.00-10.00 uur. Voorts kan men in de dienstencentra terecht voor kreatieve vaardigheden, schaken, dammen, kaarten, biljarten, sjoelen, zang, volksdansen, gymnastiek, koersbal. INLICHTINGEN OVER: Tafeltje-Dek-Je (warme maaltijdvoorziening): tel. 16440. Telefooncirkels (voor dagelijks telefonisch kontakt): tel. 70278 of 65664 (Vlissingen) en 62437 of 64537 (Souburg). Alle aktiviteiten en voorzieningen: dienstencentra. SOCIËTEITEN WIJKCENTRA OPEN HOF Paauwenburg (tel. 65454) ALDEGONDE DE VIIF KLAVERS Sociëteit op iedere woensdagmidag van 14.00-17.00 uur Westerzicht (tel. 66318) sociëteit op iedere disndagmiddag van 14.00-17.00 uur Ritthem sociëteit dagelijks van 13.30-17.00 uur alsmede gymnastiek en volksdansen pedicure: tel. 67930 stencentrum. Voor ziekenfondspa tiënten is het belangrijk dat zij daar bij hun stempelkaart meenemen met de nodige rijksdaalders. G. Beks brengt de recepten naar de apotheek, betaalt de rijksdaalder en laat de kaart afstempelen. 's Middags krijgt u uw stempelkaart dan weer terug in de brievenbus. De medicijnen worden 's middags door de apotheker bij U thuis gebracht. Wellicht zal het eens voorkomen dat G. Beks niet aanwezig is. Een drietal fiatbewoners was bereid die taak waar te nemen. Wekelijks kunt U op het informatie bulletin aan de deur van het dien stencentrum zien wie waarneemt. Voor spoedgevallen kunt u ook bui ten de aangegeven tijd terecht bij G. Beks (tel. dienstencentrum: 12706). Pas als G. Beks er niet is, kunt u kontakt opnemen met een van de drie vrijwilligers: Heer de Klerk. Vredehoflaan 40/426, Heer Bolier, Vredehoflaan 40/532, Mevrouw Herman, Vredehoflaan 40/322. De Vlissingse accordeonvereniging Accordeola verzorgt woensdag 18 mei een concert in het dienstencen trum Bachten Reede. De muzikale avond begint om half acht) Kaarten voor de uitvoering zijn vanaf 9 mei 's middag verkrijgbaar aan de zaal. ƒ2,50 eigen bijdrage die u betaalt, krijgt u een stempel op de kaart. Als u de blauwe kaart, om welke reden dan ook, niet bij u hebt, dient u toch de bijdrage te betalen. Wanneer u geen geld bij u hebt. zal het genees middel niet aan u worden meegege ven. Als er 50 stempels op de kaart staan, vervalt de bijdrage-plicht voor de rest van het jaar. De volle blauwe kaart moet u dan inlveren bij— of opsturen naar uw ziekenfonds. U ontvangt dan een vrijwaringsbewijs voor de rest van het kalenderjaar. Dit bewijs moet u in de apotheek tonen als u een recept afgeeft, want alleen dan krijgt u het geneesmiddel zonder betaling mee. Bijstandscliënten in verpleeg- en ver zorgingstehuizen krijgen de eigen bijdrage van een rijksdaalder per ge neesmiddel terug. Voor andere cliën ten in de bijstand wordt de riks ver goed als de "bijzondere bestaanskos ten" boven het drempelbedrag per jaar uitkomen. Het ministerie van sociale zaken is van mening dat deze kosten onder de zogenoemde bijzondere bestaans kosten vallen. Men beroept zich daarbij op het Bijstandsbesluit Lan delijke Draagkracht, waarin staat dat kosten, die niet door de ziektekos tenverzekering worden gedekt, in sommige gevallen terugbetaald kun nen worden. Onder bijzondere kosten vallen bij voorbeeld de aanschaf van bandre corders voor blinden, elektrische de kens in ziektegevallen en extra voe ding en diëten. Stijgen de kosten boven het drempelbedrag, dan wordt het meerdere bedrag terugbetaald. In september 1983 wil de staatsse- kretaris de effektenwan de invoering eigen bijdrage geneesmiddelen eva lueren. Kostenverhoging en kon- sumptieverhoging van geneesmid delen zijn neveneffekten die de staatssekretaris bij voorbaat wil uit sluiten. De betrokken organisaties, de Ko ninklijke Nederlandse Maatschappij Pharmacie, de Landelijke Huisart senvereniging en de Vereniging Ne derlandse Ziekenfondsen hebben toegezegd informatie te verzamelen voor deze - snelle - evaluatie van al weer een kostenbesparende maatre gel van de overheid. De jubilerende ANWB heeft als ex tra hulpverleningsprodukt het 'over winteraarspaspoort' op de markt ge bracht. Voor 19,— of voor 11,50 (indien men in het bezit is van een geldige Internationale Reis- en Kre dietbrief) wordt overwinteraars hulp verstrekt op de volgende terreinen: ongeval of ziekte vervoer naar Nederland bij overlij den vervoer heen en terug wegens fa milie-omstandigheden verstrekking van niet-verkrijgbare medicijnen artsentelefoondienst (in Nederland) bemiddeling bij verpleegartikelen en verpleegkundige hulp tolk bemiddeling voor ekstra geld rechtsbijstand. Het overwinteraarspaspoort moet jaarlijks worden vernieuwd en loopt van oktober tot en met april. Nadere informatie bij de ANWB-kantoren in uw omgeving of het hoofdkantoor van de ANWB. Voor dit jaar zijn de sluitings periodes van de dienstencen tra als volgt vastgesteld: Bachten Komme 1 juli tot I augustus Bachten Reede 18 juli tot 15 augustus Bachten Poorte 18 juli tot 1 augustus De Souburgse ouderen kun nen gedurende de sluitings periode van Bachten Poorte in de sociëteit van de Zoute Vie ver terecht. In Vlissingen staat de sociëteit van Ter Reede open. Hans Borghardt Over enkele jaren kan er eindelijk een bus in het open baar vervoer zijn intrede doen waar ook passagiers die moei lijk ter been zijn probleemloos kunnen in- en uitstappen. Deze zogenaamde 'knielbus' zakt bij het openen der deuren tot op het trottoirniveau. De Tweede Kamer nam op 27 ja nuari een motie aan die de regering verplicht om zo'n bus te ontwikkelen en in te voeren op stads- en streek-buslijnen Bachten Reede sluit het seizoen met een gezellige avond op dinsdag 7 ju ni. De conferencier Hans Borghardt uit Hilversum presenteert vanaf half acht zijn programma vol vrolijkheid. Kaarten voor deze gezellige avond 1,50) zijn vanaf 30 mei 's middags verkrijgbaar aan de zaal A.O.W. Gehuwde bejaarden Ongehuwde bejaarden Bruto maanduitkering van 1563,81 tot 1566,45 van 1088,97 tot 1091.13 Bruto vakantie uitkering p.nind. 91,20 63,84 Ziekenfondsverzekering voor bejaarden en vrijwillige verzekering Bejaardenziekenfondsverzekering De toelatingsgrens voor de bejaardenziekenfondsverzekering is vastgesteld op 23.834,40. De verzekerden in de bejaardenverzekering zijn de volgende premies verschuldigd: Ongehuwden Inkomensklasse (inkomen in 1983) 19.273,20 19.747,80 20.223,- Gehuwden Inkomensklasse (inkomen in 1983) t/m t/m t/m t/m 19.273,19 19.747,79 20.222,99 ƒ23.834,40 Maandpremie 35,70 71,20 106,65 142,10 Maandpremie 19.273,20 19.747,80 20.223 - 21.977.41 t/m t/m t/m t/m t/m 19.273.19 35.70 19.747,79 71,20 ƒ20.222,99 ƒ106-65 ƒ21.977,40 ƒ142.10 ƒ23.834,40 ƒ213,05 Premiereduktieregeling voor gehuwde bejaarden in de vrijwillige verzekering Hier te lande wonende gehuwde bejaarden in de vrijwillige verzekering met een inkomen dat niet hoger is dan 32.585,— zullen de volgende premies verschuldigd zijn (tenzij de premie van het fonds lager is): Inkomensklasse Maandpremie (inkomen in 1983) ƒ23.834,41 t/m ƒ28.209,70 264.10 132.05 p.p.) ƒ28.209,72 t/m ƒ32.585,- 306,70 153,35 p.p.).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 11