In augustus derde straatfestival in Vlissingen Navordering bonden bij gemeenten FEESTEN IN MIDDELBURG SURFEN IN DE BRANDING DEVLlSSINGER Koninginnedag en bevrijdingsdag in één adem genoemd SHARP MICRO- COMPUTERS roskam bv verschijnt in december öLC&t Festiviteiten bij 100 jaar bestaan kerkgebouw in Nieuw- en St. Joosland CABARET, SWINGEN EN POPMUZIEK IN DE PIEK KRITISCH OPINIEBLAD 'NIEUW ZEELAND' mm Opgeblazen Schorpioen Gentse feesten VILLEROY& BOCH SERVIEZEN Servies: „Rosette" ASTMAFONDS HEEFT DRINGENDE BEHOEFTE AAN COLLECTANTEN Het kerkgebouw in Nieuw- en Sinl Joosland werd 100 jaar gele den in gebruik genomen; op 6 mei vond de officiële opening plaats. De kerkeraad van de Nederlandse Hervormde gemeente wil dit feit feestelijk herdenken met een kerkdienst op zondagmorgen 1 niei. Aan de dienst, die om half tien begint en wordt voorafgegaan door de plaatselijk predikant ds. H.E. Vermeulen, wordt ook me degewerkt door het Nieuwlands Dameskoor. Na de dienst wordt er in het Dorpshuis koffie gedron ken. In de loop der jaren is er al heel veel onderhoud gepleegd aan het kerkgebouw. Nu zijn de glas- in-lood-ramen hoog nodig aan vervanging toe. De kosten hier voor worden geraamd op een hal ve ton. Om dit bedrag bijeen te brengen wordt een aantal activi teiten (samen met de oranjever eniging) op touw gezet, zoals een bazaar op Koninginnedag rond het Kerkplein. In de morgenuren, aanvang half tien, worden de kin derspelen gehouden, een rom melmarkt begint en er is een stand met koffie en andere dranken. De muziekvereniging ONDA en Jong-ONDA maakt een rondgang door het dorp. De bazaar heeft talrijke attracties. Ook worden er handwerken verkocht. DEZE WEEK IN Op de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen alle informatie over de ko mende raadsvergadering. Een noviteit in autoland: de auto krikken met uitlaatgas. Uitvoerig beschreven op on ze autopagina. En wat er zich op Walche ren zoal afspeelt op konin ginnedag, ook in deze krant, uitvoerige informatie. Het Flikkercabaret De Nieuwe Remedie uit Eindhoven treedt vrijdag 29 april op in De Piek aan de Hellebardierstraat in Vlissin gen. De Brabantse groep komt op uitnodiging van de Homo- en Jongerengroep Walcheren. De Nieuwe Remedie speelt 'Café de la Solitude'. Het optreden begint om half tien. Daaraan vooraf speelt de Walcherse popgroep Booster. Na het cabaret blijft De Piek open en verzorgt Radio Vrij een swingavond tot in de kleine uurtjes. Deze feestelijke avond wordt ge houden omdat de Homokontakt- groep Walcheren zich onlangs aansloot bij de landelijke organi satie voor homosexuelen, COC. Met tachtig leden is de Walcherse groep de grootste in Zeeland. Het heeft twee jaar geduurd voordat de aansluiting bij de COC tot stand kwam. Op de foto twee leden van De Nieuwe Remedie. iiÜiiÉiiljiiiiÜ^ Voor de vijfde keer heeft het '1 mei Komitee Walcheren' een viering georganiseerd. Politieke Partijen, vakbonden, vrouwenbewegingen en verschillende actiegroepen hebben voor zondag van twee tot kwart voor twaalf 's avonds weer een stevig programma voor jong en oud vastgesteld. Tijdens deze dag presenteert zich ook een nieuw Zeeuws maandblad, dat vanaf de cember de Zeeuwse samenleving kritisch onder de loep neemt. Het blad krijgt de naam 'Nieuw Zeeland'. De initiatiefnemers melden dat dit opinieblad zal verschijnen met verhalen, inter views, foto's en tekeningen over alles wat Zeeland en de Zeeuwen beroert. In de redactieformule is opgenomen dat aandacht zal worden besteed aan vernieuwen- Vaststaat dat van 10 tot en met 13 augustus in Vlissingen voor de derde keer het straatfestival plaatsvindt. De organisatie is op dit moment druk in de weer om weer een passend programma sa men te stellen. Gedurende de vier dagen moeten de volgende onderdelen een plaats krijgen: kindertheater en poppenfestival, amateurdans, to neel (in een circustent), straatt heatergroepen en beeldende kun stenaars, die ook performances verzorgen. Voor 12 en 13 augustus heeft de organisatie amateurtoneelgroe pen opgeroepen die zonder tech nische voorzieningen een (straat)produktie kunnen bren gen. Ook straatartiesten, -muzi kanten, -kunstenaars en -acroba ten zijn opgeroepen. Voor de organisatie tekent de Culturele Raad Vlissingen, die ook informatie verstrekt. Telefoon 01184-14928. VRIJWILLIGERSWERK Naief en kwalijk. Zo noemt de Federatie Nederlandse Vakbeweging het beleid van de gemeentelijke en provinciale overheid als het gaat om een visie op vrijwilliger werk. Naïef omdat de bestuurders zich het lot van werklozen aantrekken en hen wat om handen willen geven. Kwalijk omdat het werk dat die werklozen op vrijwillige basis doen op lange termijn inhoudt, dat (vooral) aannemers werknemers moeten ontslaan. De bouw- en houtbond FNV wil daar nu een stokje voor steken. Met de wettelijk erkende CAO in de hand stapt de afdeling Zeeland van deze organisatie naar de rechter en eist van een aantal Zeeuwse gemeenten dat deze de CAO toepassen en de 'werklozen' rechtmatig uitbetalen. De gemeenten die waarschijnlijk voor de rechter worden gedaagd zijn Goes, Aardenburg, Sas van Gent, Sluis en Tholen. Werklozen bouwen in die gemeenten aan projecten of doen restauratiewerk. Mogelijk dat ook Middelburg met een eis van de bond wordt geconfronteerd. Bij miniatuur Walcheren werken eveneens vrijwilliger die - aldus een vaste werknemer - zich steeds meer gedragen als vaste krachten, sterker nog: 'We worden tegen elkaar uitgespeeld'. mam iiiiiiiiiiiii W.v.v-X.v.v.v Omdat de FNV zich de laatste tijd nogal eens de woede op de hals haalde van 'vrijwilligersorganisa ties om wat wérd genoemd 'onge nuanceerde uitspraken' spraken wé met Tjeu Strous, districtsbe stuurder van de FNV in Zeeland. Hij benadrukt dat de vakbond absoluut niet tegen vrijwilligers werk is. Integendeel, want dankzij vrijwilligers kan de vakbond goed blijven functioneren. "Maar wij verzetten ons tegen projecten waar werklozen worden ingezet die met behulp van hun uitkering gespecialiseerd werk doen". Strous noemt als voorbeeld Mi niatuur Walcheren. Een werkloze werkt daar als electriciën. "Hij heeft er trouwens niet eens een opleiding voor". Verder weet Strous dat andere vrijwilligers de modellen in Miniatuur Walcheren natekenen omdat een Zwitser deze toeristenattractie wil kopen en de modellen van plastiek wil laten vervaardigen. Op Tholen - zo vervolgt de Zeeuwse vakbondsbestuurder - werken vrijwilligers die een uit kering ontvangen, in welzijnsac- commodaties. De Bouw- en hout bond FNV ziet tandenknarsend toe hoe er driftig wordt geschil derd en gestukadoord. Met de zelfde naargeestige gevoelens on dergaat de vakbond van de bouwvakkers de plannen van het gemeentebestuur in Sas van Gent om er een klooster te restaureren en bestratingswerk te laten ver richten. En in Aardenburg en in Sluis zouden vrijwilligers restau ratie werk moeten doen met be houd van een uitkering. Strous: "In Vlissingen heeft men daartegenover begrepen hoe het moet. Vorig jaar wilde de ge meente de welzijnsvoorzieningen een stevige opknapbeurt geven. Volgens plan zouden werklozen ingeschakeld moeten worden. Dankzij tussenkomst van de bouw- en houtbonden, het CNV en wij staan wat dat betreft op één lijn, kwamen er leerlingenwerk- plaatsen. Daar werken leerlingen met een normale rechtspositie. Zij doen bovendien ervaring op en hebben zo meer kans op een baan bij een aannemer". Met de CAO in de hand gaat de hout- en bouwbond de gemeente nu aanspreken op 'achterstallig loon'. In die CAO staat namelijk een paragraaf die omschrijft dat wie dan ook bouwactiviteiten laat uitvoeren gehouden is aan deze collectieve arbeidsovereenkomst. "Als de gemeenten niet over de brug komen, zal de bond hen voor de rechter slepen. Die kans is op dit moment zeer reëel aanwezig", waarschuwt Tjeu Strous. Dat de gemeenten neigen tot deze 'onrechtmatige aanpak van de projecten' vindt haar oorzaak in een nota van de oud-minister van economische zaken Jan Terlouw. In die nota - bekend als het 'ge meenschapstakenplan' benadrukt Terlouw dat de lokale overheid projecten moet opzetten die vrij willigers kunneifuitvoeren. "Maar die nota beantwoordt niet aan vragen als welk soort projecten en hoe de betaling moet verlopen", concludeert Strous. "Aangeno men kon worden dat gemeente in structurele arbeid zou gaan voor zien. In plaats daarvan blaast men het vrijwilligerswerk gigantisch op". Strous verwijt de gemeenten ver volgens dat ze geen geduld heb ben. "Het hemd is hen nader dan de rok". En: "Ze gooien het kind met het badwater weg", bezigt hij het vakbondsjargon. Maar vult dit in als: "Het naieve om uit men slievendheid mensen met dit soort projecten aan de slag te laten, heeft tot gevolg dat er op een an dere plaats, bijvoorbeeld bij een aannemer, mensen op straat ko men te staan. Daarnaast krijgen de gemeenten inderdaad minder geld en lijkt inschakeling van werklozen een oplossing. Zouden de bestuurders echter een jaartje wachten, dan is er wel genoeg geld en kan er op een verantwoorde manier het werk worden uitge voerd". Behalve kritiek heeft de vakbond ook lof voor een aantal regels. De vakbondsman geeft als voorbeeld de EAJ projecten. Hij noemt het onderwijsproject waarbij zestien onderwijsgevenden in Zeeland zich bezig houden met de inte gratie lager onderwijs-kleuteron- derwijs. Andere goedlopende EAJ-projecten zijn volgens Strous de maatschappelijke dienstverle ning Walcheren en de kinderop vang in Terneuzen. Maar een nog hoger waarderings cijfer krijgt een aantal projecten dat ertoe moet leiden dat uit eindelijk de zaak geheel in eigen hand kan worden gehouden. Het plan in Middelburg om met fiet sen in Middelburg te gaan taxiën en die fietsen (een soort bakfiets waarop mensen kunnen worden de en creatieve denkbeelden en uitingen op de terreinen van kunst en politiek, het sociaal economi sche, culturele en religieuze leven in Zeeland. Ook spreekt de red actie in haar formule uit zich kri tisch verbonden te voelen met mensen en groepen, wiens mon digheid en mogelijkheid tot het uiten van ideeën worden belem merd en aan de factoren die dat veroorzaken, zoals de ongelijke verdeling van kennis, macht en inkomen. Het blad wordt uitgegeven door de Stichting Nieuw Zeeland. Deze stichting rekent op minstens dui zend abonnees om de krant enigszins rendabel te maken. Een abonnement kost 25,— per jaar. Meer over 1 mei op onze binnen- pagina. En zo was daar eindelijk het samenspel tussen de organisa ties van evenementen in Mid delburg, waarvoor zo'n twee jaar geleden enkele notabelen de koppen bij elkaar staken en De Ceremoniemeesters in het leven riepen. Schouder aan schouder presenteerden de ver tegenwoordigers hun program ma, allemaal piekfijn op elkaar afgestemd. Zelfs het jongeren centrum Midgard liep keurig in de pas. CENTRUM VOOR KANTOOREFF1C1ENCY De micro-compu ter geeft nu ook het kleinere bedrijf, de vrije beroepen en de middenstand de kans om te profite ren van al die com putervoordelen zoals: een perfekte admi nistratie, een voorraad/ inkoopsysteem, een cliënten systeem met adres- seermogelijk- heden enz. enz. Eenvoudig te bedienen en nog betaalbaar ook. DAMPOORTWEG 29 4322 AW MIDDELBURG TELEFOON 01180 3 61 51* Bel eens om meer informatie Wat er vanaf koninginnedag in de Zeeuwse hoofdstad wordt onder nomen is overigens niet mis. Een hele breiberg vol aardige, leuke en attractieve evenementen lepelden de vertegenwoordigers van de or ganisaties vorige week tijdens de persconferentie op. In één adem werd daarbij koninginnedag en be vrijdingsfeest genoemd. Het kon niet op. En halverwege de (confe rentie) rit bleek het zoveel, dat een dagbladvertegenwoordigster ver bouwereerd en enigszins verma nend de organisatielustigen toe riep: 'kunnen jullie dat voortaan niet achter elkaar op papier zet ten'. Achter elkaar ontvouwden de or ganisatievertegenwoordigers hun programma. 'Uit het volk-Voor het volk', heeft als vanouds ('Let effe op, we doen dit al bijna 120 jaar) voor zowel koninginnedag als bevrijdingsfeest een bomvol programma en samengebracht in een programmaboekje. Zowel in de wijken als in het hartje van de stad is voor jong en oud weer heel wat georganiseerd. Traditioneel hijst Scouting Middelburg om ne gen uur de vlaggen op de Markt. Koninginnedag wordt in Middel burg besloten met een Oranjebal vanaf acht uur in de Concert- en Gehoorzaal en een showfestival met majoretten op de Markt. Tegen half acht vertrek) vanaf de Markt een stoet voor een défilé, dat Commissaris der Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien en de Middelburgse eerste burger drs. P.A. Wolters afnemen. Voor het jongerencentrum Mid gard begint koninginnedag al op vrijdagavond 29 april. De Vis markt dient dan heel even te he rinneren aan en de sfeer op te roe pen van het St. Jacobsplein in Gent, het middelpunt van de Gentse feesten. Er wordt die avond onder meer een Gentse groep ver wacht, die het Vlaamse (kriti sche?) levenslied openbaart. De 'I* Het 'brandingscomitè' van de plankzeilvereniging Zuid- West 7 geeft een ieder de ge legenheid om op zondag 1 mei nabij camping Schotsman in Kamperland kennis te maken met brandingssurfen. Deelna me is voor iedereen mogelijk in alle typen op alle planken. De inschrijving is tussen tien en elf uur. De eerste start is om half twaalf. Er wordt in vijf manches ge varen. Het brandingscomitee is van plan om meer wedstrij den te organiseren. De vol gende wordt in elk geval op volle zee gehouden. Het comitee heeft er alle ver trouwen in dat de populariteit van het brandingssurfen de komende tijd in Zeeland zal toenemen. Voor informatie: 01184-70135. groep Pingeon Drop moet tussen half negen en tien uur voor een passende finale zorgen. vervoerd) zelf te gaan bouwen heeft volgens Strous een grote kans van slagen. "De ombouw van het ramschip Schorpioen in Vlissingen zou eveneens tot blij vend werk normen leiden. De Schorpioen zou een voortreffe lijke slechtweeraccommodatie zijn, waar twee of drie mensen in vaste dienst een salaris kunnen verdienen. En zo zijn er nog wel wat zaken te noemen, die mits er zicht op is dat ze werkgelegenheid blijven scheppen, aangepakt kun nen worden". verfijnde tafelsfeer" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180-13221 In de week van 2 tot 8 mei vindt er weer de jaarlijkse astmacollecte plaats. Hoewel de voorbereidingen al in volle gang zijn. heeft het co mitee nog behoorlijk gebrek aan vrijwilligers die bereid zijn om die week één a twee uur als collectant mee te helpen. Vele handen maken licht werk, zo redeneert het astmafonds. Van de opbrengst wordt onder meer onderzoek gestimuleerd naar de oorzaak van de ziekte, waarover nog vrij weinig bekend is. Verder worden voorlichting en hulpverlening er van bekostigd. Jaarlijks is een bedrag van om en nabij de acht miljoen gulden no dig. Wie mee wil helpen kan contact opnemen met J. Pieterse, Rent meesterlaan 30 in Middelburg, te lefoon 01180-13307. Zaterdag - de échte koninginne dag - heeft Midgard beslag weten te leggen op onder meer St. Jutte- mis en het crisiskoor 'uit de goot'. Ook deze evenementen vinden plaats op de Vismarkt. 'Keep them rolling' is actief tij dens de bevrijdingsdag. Met hun opgepoetste oud-oorlogsmate riaal rijden (rond de vijftig stuks) zij om half tien Middelburg bin nen. Gestart wordt bij het NS- station. Op de wagens - zo hoopt 'keep' - veel schoolkinderen en oud-verzetstrijders. Na deze na gebootste intocht van de bevrij ders verspreidt het oude legertuig zich in de stad. Ook de vereniging van ambulante handel plaatste zich onder de pa raplu van de Ceremoniemeesters. Op donderdag 5 mei staat de tra ditionele donderdagmarkt in het teken van de bevrijding. Tijdens deze 'bevrijdingsmarkt' is er een standwerkersconcours. Boven dien vliegt een formatie Engelse Harvards boven de Markt en dropt broden. Verder wordt de gehele dag ouderwets Zeeuws kruidenbrood voor 1,— te koop aangeboden en is er het grootste mobiele luchtkasteel van West- Foto: Pingeon Drop. Europa de gehele dag gratis voor de jeugd beschikbaar. Vervolgens meldde de afgevaar digde van het 'oude stijl jazz fes tival' dat het evenement dit jaar - van 5 tot en met 7 mei - grootser is dan ooit. Het voor de zesde keer georganiseerde fetsival voltrekt zich weer op straat, in cafées op een Podium op de Pottenmarkt Lange Delft en Burgpromenade en in de Concert- en Gehoorzaal. Met name Zeeuwse groepen krij gen onder de titel 'eigen bodem festival' veel aandacht. Verder stormde ter elfder ure Rob Koster binnen op de persconfe rentie. Hij deelde de aanwezigen mee dat het oude Veronica-zend- schip 'Norderney' vergunning van het gemeentebestuur van Middel burg kreeg om aan de Loskade een stekje te kizen. Het schip is uitgerust met een bar-discotheek. Op koninginnedag wordt de aan komst feestelijk omlijst met de Dolly Dots, Willem Duyn en wet houder Gerrit Schoenmakers. Het schip - zo is men van plan - blijft de gehele zomer in Middelburg liggen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1