Groots film- en fotogebeuren bij 15-jarig jubileum Shot '68 BELANGRIJK Wijkvereniging Dauwendaele viert tienjarig bestaan HET WEEKBLAD WALCHEREN de^Lissinger (&1 owe S?'A Walcherse snuffelmarkt steeds vol verrassingen Tf KiiijPl k,S"i ~Lj5r LUISTERRIJK PROGRAMMA VOOR CONCERTEN OP ORGEL ST. JACOBSKERK Kassa-systeem Concurrentie T.vêrfjjndeta?elsfeer SERVIES: CORSO Groei Creativiteit MimEKKOLuerriEF VUSSÏNGEN schept wmrnÊmmm voör MW&MENPE mmmmfKANTES LET BIJ AANKOOP VAN BRIL OF KONTAKTLENZEN ALTIJD OP DIT VIGNET 40-jarige Philatelica toont postzegels ""-'«ffls. oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Keuvelen, kijken en snuffelen. Zo kan de sfeer tijdens de Walcherse Snuffelmarkt het beste worden omschreven. Zaterdag 16 april is het weer zo ver. Andermaal worden meer dan honderdvijftig standhou ders in de Middelburgse veilinghal verwacht, onder wie het grootste deel privé personen die hun zolde ropruiming toch nog een gunstige bestemming willen geven. Niettemin zijn er ook handelaren, maar die zijn - aldus de organisa toren - op één hand te tellen. Het meest aantrekkelijke aan de snuf felmarkt is dat geen mens een zinnige voorspelling kan doen over de aangeboden artikelen. Vanwege de enorme populariteit van de snuffelmarkten zijn ook veel mensen bereid die zaterdag ochtend vroeg uit de veren te klimmen om op de 1500 vierkante meter een plaatsje zoeken. En de populaëiteit is gestegen, toen er snuisterijen, meubeltjes of andere zaken bleken te zijn. waar som migen reeds jaren naar zochten. Het aangebodene varieert dan ook van een doosje roestige spij kers tot een fraai en gaaf eiken houten antieke kastje. Voor de eerste keer zijn zaterdag aan staande de verenigde Walcherse autorijschoolhouders aanwezig, die demonstraties verzorgen, ook met vrachtwagens. De Walcherse snuffelmarkt begint om negen uur zaterdagmorgen. Standhouders worden al om zeven uur verwacht. (Zie ook uit het Zakenhart). DEZE WEEK IN Op de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen inzicht in hoe de jnforma- tiehoeken zijn te gebruiken. Op de servicepagina de enige complete expositieka lender van Walcheren. De zakenwereld is actief. Daarom deze week "zaken zijn zaken" uitgebreid. Liefhebbers van kerkorgelmuziek kunnen de komende maanden weer behoorlijk aan hun trekken komen. De Orgelcommissie Vlissingen (van de hervormde gemeente) heeft in de Sint Jacobskerk weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Het eerste concert wordt'op zaterdag 23 april gegeven door de Rotterdamse organist Gerard Legierse. Drie weken later - op 14 mei - concerteert Frans van Doorn uit Enschede. De organisatie verwacht erg veel van dit concert, want behalve organist is Van Doorn ook componist. Daarnaast experimenteert hij met electronische muziek. Tijdens dat concert op de 14e mei improviseert de man uit Enschede op eigen composities en op thema's die het publiek hem aanreikt. Leen de Broekert uit Middelburg speelt op 18 juni op het Flentrop-orgel in de St. Jacobskerk. En dan is het voor wat deze serie betreft vakantie tot september. Marieke Kok uit Gorinchem treedt op 10 september aan in Vlissingen. Marieke Kok is Zuid-Bevelandse van geboorte. De serie programma's wordt besloten met een concert van Marian Leijnse op het.orgel. Zij begeleidt op 5 november het Madrigaalkoor van de Zeeuwse muziekschool. Behalve de serie concerten heeft de orgelcommissie in de vakantiemaanden een viertal marktconcerten geprogrammeerd. Deze marktconcerten zijn 's vrijdagsmiddags tussen half drie en drie uur. Dat programma ziet er als volgt uit: 8 juli Jaap Coppoolse uit Nieuw en St. Joosland, 22 juli Albert Clement uit Middelburg, 5 augustus Jaco Simons uit Vlissingen en 19 augustus Erwin Neve uit Oostburg. Verder zullen er in de vakantiemaanden korte bespelingen van het orgel in de St. Jacobskerk plaatsvinden tijdens bezichtigingen door toeristen. En tenslotte - zo deelt de Orgelcommissie Vlissingen nog mee zal er andermaal in oktober een orgeltocht op Walcheren worden gehouden, die wordt besloten met een bespeling van het orgel van de Oostkerk in Middelburg. (Foto John Siwabessy). Aan de Mercuriusweg in het tot broedplaats van winkelgiganten omgetoverde Vlissingse industrieterrein opende prinses Margriet enkele weken geleden het splinternieuwe gebouw van het Administratief Dienstencentrum Zeeland (ADZ). De prinses trof er binnenshuis een scala aan dienstverlenende afdelingen, werkzm op het gebied van de grafische industrie, automatisering en administratie. Behalve dit hoofdkantoor in Vlissingen heeft het ADZ ook vestigingen in Goes en Terneuzen. Ln totaal werken er ongeveer 250 mensen, onder wie meer dan tweehonderd in het kader van de wet sociale werkvoorziening WSW. Ambtenaren vormen het kader. Niettemin bruist het ADZ. Standverschillen tussen ambtenaren zijn er niet, althans niet meer. Maar wat jaartjes geleden waren de verhoudingen anders. Sommi ge werknemers schromen het niet om die vroegere relaties tussen ambtenaren en WSWers 'feodaal' te noemen. Nu, onder de huidige directeur Jak van Waarde, wordt niemand meer onder de 'ambte lijke voet' gelopen. "Dat proces was al aan de gang voordat ik hier kwam", wuift de ADZ-directeur eventuele lof van de hand. Hij legt verder uit: "Er wordt be wust naar gestreefd onnodige sta- tusverschillen tussen medewer kers in ambtelijk dienstverband en WSWers weg te werken. Ie mand die een bepaalde functie waard is krijgt die ook; of het nu een WSWer is of niet. Zo worden verschillende belangrijke posten bij het ADZ door WSW-personeel bezet, ook leidinggevende". Organisatorisch heeft het ADZ nogal een forse ontwikkeling doorgemaakt. Het begon allemaal in de tijd dat de gemeente Vlissin gen Souburg inlijfde, rond 1969. In het oude gemeentehuis van Sou burg werd een project gestart on der leiding van een aantal vrijge komen ambtenaren. Dat groeide uit - uiterst explosief - tot wat nu het ADZ is. Vrij kort er na kwa men er ook vestigingen in Goes en Terneuzen. En die explosieve groei kon niet iedereen bijbenen. Er ontstonden spanningen vanwege organisato rische problemen. En om die spanningen het hoofd te kunnen bieden werd een organisatiebu- ADZ: DE OPMARS F ür El ise op (tezetmachine 1 Jt T MMW® SS?WMiïffi? SÏBiSi Directeur Jak van Waarde in de computerkamer foto Ruben O reet). reau binnengehaald. Jak van Waarde daarover: "Toen ik hier half 1981 kwam was dat reorgani satieproces al in volle gang. De oude pyramide-achtige structuur, waarbij op de meest onlogische plaatsen baasjes zaten, had plaats gemaakt voor een meer open, ho rizontale organisatie. In die nieu we structuur gingen dezelfde mensen met totaal andere functies en verantwoordelijkheden werken dan voorheen". Terugblikkend noemt Van Waarde dat een 'knap* lastige periode'. "Maar het bleek ook dat het overgrote deel van de mensen op een creatievere manier ging werken en beter was gemoti veerd". In het splinternieuwe gebouw ruikt de onlangs aangebrachte verf nog na. Ook de kunststoffen bouwmaterialen zijn nog pril ge noeg om reukjes af te staan. In de computerkamer is niemand. Het is koffiepauze. "Dit is een afdeling die volop in ontwikkeling is", vertelt Van Waarde. Momenteel Voeren de dames en heren achter de computerknoppen het huis houdboekje van tien grote bedrij ven in Zeeland. Verder laten iets meer dan honderd kleinere on derneming er hun cijfertjes be werken. De afdelingschef geeft grif toe dat dat drukken op die toetsen be paald niet tot de boeiendste be zigheid behoort. "Maar", zo weet hij zeker, "de mensen die het doen zijn tevreden". Jak van Waarde hecht veel waarde aan de uitbreiding van deze afde ling. Zo bestaat het plan om win keliers te interesseren. Zij kunnen in de toekomst via een kassasys teem gebruik maken van de ADZ- computers en dan dagelijks een overzicht krijgen van hun dagom zet of welke goederen in het ma gazijn dienen te worden aangevuld of voorradig zijn. De drukkerij en alles wat er bij hoort ligt op de begane grond. "Het blinkt er inderdaad niet uit door de allermodernste machi nes", geeft de directeur toe. "Maar het werk dat wij leveren heeft wel een hoge kwaliteit". De omgeving, het gebouw, evenwel wel. En een roestvrijstalen plaat in de grond verraadt dat er nog een nieuwe pers wordt verwacht, ln de zetterij fascineert de zetma chine een viertal ADZ-werkne- mers. Enkele seconden later blijkt waarom. De letterzetmachine spuugt retorisch 'Für Elise' uit. Vindingrijkheid van de zetter. De toetsen geven elk een geluid op een andere toonhoogte. "Voor kerstmis 'programmeerde' hij kerstliedjes', lacht Jac van Waar de. »ln de hal draaien twee persen op volle toeren. Een drukker contro leert zijn product, ln de lay-out afdeling werkt een ontwerper aan een kalender voor 1984. "Een product dat we jaarlijks in een beperkte oplage maken. Dit jaar hebben we de proef op de som genomen. Het Trefcenter ver kocht er tweehonderd in vrij korte tijd", prijst directeur Van Waarde. Hij toont een tekening van het Middelburgse stadhuis uit een periode dat de drukte rond het Middelburgse centrum nog niet aan de orde was. Die tekening krijgt een plaatsje in de kalender voor volgend jaar. Op de administratie het bekende rustige beeld, althans voor de buitenstaander. Achter bureaus werken de hoofdarbeiders aan kwartaal- en jaarverslagen van verenigingen en bedrijven. Ook de BTW-aangifte en inkomsten belasting wordt er voor instellin gen en bedrijven verzorgd. Ande re administratieve handelingen als archiveren, kopiëren en zelfs brailleren wordt er eveneens uit gevoerd. Van Waarde: "Men kan voor vele soorten werk op deze afdeling terecht". Aanvankelijk kreeg het ADZ nog wel eens het verw ijt naar het hoofd geslingerd dat andere - voorname lijk handelsdrukkerijen - oneerlijk werden beconcurreerd. Immers: het ADZ werkt met relatief goed kope arbeidskrachten en verlies in de onderneming wordt voor een deel gesubsidieerd. Directeur Van Waarde wijst die veronderstelling volledig naar het rijk der fabelen. "Er zijn inderdaad nogal wat drukkers boos op ons geweest. In scherpe bewoordingen trachtten ze ons terecht te wijzen als zouden wij aan concurrentie-vervalsing doen. Enkelen hebben we uitgeno digd voor een gesprek". Van Waarde weerlegt: "lk denk eerder dat wij duurder zijn met ons drukwerk. Bovendien werken wij langzamer dan de commercië le handelsdrukkerijen. Wij hou den ons pertinent aan de prijzen zoals de bond van ondernemers in de grafische industrie die voor schrijft. En het is algemeen be kend dat de in moeilijkheden ver kerende drukkerijen bereid zijn om zeer fors onder de prijs te werken. Wij zijn incidenteel goedkoper onder bepaalde voor waarden. We gaan echter niet verder dan vijftien procent om laag". Maar de bedreiging, zoals de Zeeuwse drukkerijen die voelden, had ook nog een andere oorzaak. Volgens Van Waarde hield het ADZ zich voornamelijk bezig met kleine Zeeuwse activiteiten. De commerciële drukkerijen oriën teerden zich vóór de economische recessie voor het grootste deel op de randstad en Brabant. "En daar kwam de klad in. Toen bleek dat wij de kleine Zeeuwse markt bes treken hadden, had men in de drukkerswereld de pest in. Maar het was hun eigen schuld". Ondanks het feit dat het ADZ duurder is, blijven de klanten toch toestromen. Jak van Waarde bek lemtoont: "Wij leveren kwaliteit. En het zijn vooral de klanten die financieel niet het onderste uit de kan willen halen, maar gebaat zijn bij kwalitatief hoogstaand druk werk. Er komen zelfs kunsthan delaren uit Amsterdam naar ons toe. We hebben eigenlijk een beetje geluk gehad doordat er zich in de drukkerij mensen ophouden die enorm gecharmeerd zijn van hun vak. Er zit bovendien geen druk op de ketel zoals dat in commerciële ondernemingen ge beurt. Het kan allemaal wat rusti ger aan. En dan lever je bijna vanzelf kwaliteit". Het ADZ biedt mensen werk. die elders om allerlei redenen niet aan de bak komen. Het is pure sociale (A< .GCRMANY /Y.xtV:.:;;- SU SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELÖURG 01 ISO-1.: .121 V werkvoorziening. Om er te kun nen werken moeten persoonlijke factoren - zoals dat letterlijk heet - meespelen waardoor men in het arbeidsproces van het vrije bedrijf nog niet kan deelnemen. Ten onrechte werden de WSW- bedrijven, zo pleit de huidige di recteur. nogal eens gezien als een vorm van Therapeutische instel lingen. waar eenvoudig werk werd verricht. Dat drukte wel eens op de mensen. "Inderdaad sprong de vroegere bedrijfsleiding van het ADZ daar nog wel eens slordig mee om". De visie op de WSW is aardig aan het veranderen, aldus Van Waar de. "En dat wordt overduidelijk aangetoond door het feit dat het bedrijfsleven ons als een serieuze concurrent ziet. In feite is dat het beste compliment dat ze ons kun nen geven. Echter een doel mag dat nooit van ons zijn om ten koste van anderen te produceren. Via een goed overleg moet gezocht worden naar een harmonieuze marktverdeling. Daarin dient vol doende ruimte aanwezig te zijn om ieder op zijn eigen specifieke terrein zijn werk te laten doen...". De foto-film-videogroep Shot '68 laat het 15-jarig bestaan niet zomaar voorbij gaan. Er staat een groots foto- en film- gebeuren op het programma waarvan iedere belangstellende kan mee genieten. In de Con cert- en Gehoorzaal in Mid delburg houdt Shot een Open Dag, op zaterdag 16 april, die om één uur 's middags begint en doorgaat tot zeker na het middernachtelijk uur. In die tijd worden er bijna door lopend films vertoond en kunnen er foto's en dia's worden bekeken. Ook worden dan de winnaars be kend gemaakt van de foto- en filmwedstrijd die ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum zijn uit geschreven. Zaterdagmiddag wordt vanaf drie uur het werk vertoond van de 'ex ternen', de niet-leden van de ju bilerende vereniging. Hierbij kreeg Shot zelfs inzendingen van uit Haarlem, Tiel en Geleen. Maar het hoogtepunt voor de Shot-leden is de zaterdagavond wanneer de prijswinnaars van de clubleden bekend worden- ge maakt en de films en het fotowerk aan het publiek vertoond zullen worden. De projectieduur van het eigen werk mag niet langer in be slag nemen dan maximaal een kwartier, maar door het hoge aantal inzenders wordt toch ver wacht dat dit geheel een hele avond in beslag zal nemen en zo rond half twaalf pas kan worden afgesloten. Daarna is er dan nog ruimschoots gelegenheid om even na te praten, zodat de Open Dag pas in de kleine uurtjes zal eindi gen. Al verschillende malen heeft Shot een dergelijke film- en foto-dag gehouden en de belangstelling hiervoor was altijd bijzonder groot. Bezoekers kunnen ook tijdens de 'open dag' eigen werk meebrengen ter beoordeling en projectie. Hier voor is een aparte hoek ingericht. Toen Shot in 1968 werd opgericht waren er tien leden. Het was toen uitsluitend een filmgroep. In 1978 - pas tien jaar na de oprichting dus - is er een fotogroep bijgekomen. Inmiddels heeft Shot zo'n zestig leden, van wie tweederde deel uitmaakt van de filmgroep en de rest de fotogroep vormt, ln de loop van de vijftien jaar van het bestaan heeft Shot al enkele on Opname door de filmploeg van Shot derkomens 'versleten', maar sinds september 1978 is een gedeelte van gebouw 'Breehof aan de Grote Markt in Vlissingen als vast clublokaal in gebruik. Hier ko men de leden bijeen. De filmgroep elke diensdagavond vanaf acht uur en de fotogroep eenmaal per veertien dagen op de maandagavond. In het clubblad, dat tweemaandelijks verschijnt, is een programma opgenomen van de verschillende onderwerpen die tijdens de clubavonden aan de orde komen. Veel aandacht wordt ook besteed aan de beoordeling van eigen werk, vooral wanneer het een op dracht betreft waaraan alle leden afzonderlijk moeten werken. Tijdens een praatje met Shot-se cretaris Michiel Hermsen en Peter Gulien van de filmgroep kwam tot uiting dat vooral van elkaar veel wordt geleerd. "Vooral het commentaar van clubgenoten is hier erg belangrijk en werkt vaak stimulerend om het een volgende keer nog beter te doen", zegt Hermsen. Gulien vult aan: "Natuurlijk is er niveauver schil, maar dat is niet belangrijk. Belangrijker is dat de mensen hun creativiteit kwijt kunnen in hun hobby. Vooral bij filmen, maar ook bij fotograferen, is het oog achter de camera het belangrijkste. Je ziet erg gauw of iemand feeling heeft of niet". De leden van de filmgroep steken veel tijd in het maken van docu mentaires, animatiefilms, teken films en speelfilms. Aan de ver schillende onderwerpen wordt vaak langer dan een jaar gewerkt. De foto-enthousiasten trekken er vaak gezamenlijk op uit om de onderwerpen op de gevoelige plaats vast te leggen. Ook worden modellen gefotografeerd tijdens de clubavonden. Hoogtepunt voor beide groepen is altijd de jaarlijk se wedstrijd waaraan iedereen meedoet en waar vaak felle strijd geleverd wordt. Ook de uitwisse lingen met filmclubs uit Goes, Roosendaal en Middelharnis zijn evenementen die de Shotleden niet gauw laten lopen. Bezoekers van de Open dag kun nen zich bij enkele kraampjes uit voerig laten informeren over het amateur foto- en filmgebeuren. Ook kan er foto- en filmmateriaal worden gekocht. Er is namelijk ook een stand met 2e hands mate riaal. Vlissingen heeft een 'muziekcol- lektief. Een aantal jonge beoefe naars van de popmuziek heeft dit collectief onlangs opgericht. Van avond (woensdag 13 april) ontvou wen de initiatiefnemers hun plan nen in VOC De Piek aan de Hel- lebardierstraat in Vlissingen. De bijeenkomst begint om acht uur. Opzet van het collectief is het sa menbrengen en beheren van voorzieningen ten dienste van (beginnende) muzikanten ifi Vlis singen en omstreken. De initia tiefgroep meldt dat jongeren die popmuziek willen gaan beoefee- nen voor bergen problemen ko men te staan. De aanschaf van apparatuur bijvoorbeeld is enorm duur. Ook het vinden van ge- schikte oefenruimte heeft veelal heel wat voeten in de aarde. Het 'Muziekkollektief Vlissingen' zoals de groep zich voluit noemt, wil de jongeren helpen de eerste stappen te zetten middels het or ganiseren van workshops waar apparatuur beschikbaar wordt gesteld en bemiddelen bij het vinden van oefenruimte. Het project werd mogelijk maakt dankzij een gift van ge- het Koningin Juliana Fonds aan het project Werkloosheid Vlissingen. Van het geld schafte het Muziek kollektief Vlissingen apparatuur aan. Het is de bedoeling dat het col lectief een vereniging wordt. Le den betalen contributie (tegen een tientje per maand) en kunnen voor een gering bedrag de beno digde instrumenten huren, bij voorbeeld voor optredens elders. De Middelburgse wijkvereniging Dauwendaele heeft in het kader van het 10-jarig bestaan een uit gebreid feestprogramma opges teld, dat zaterdag 16 april begint met een receptie voor genodigden en zaterdag 14 mei zijn besluit krijgt met een mini-disco in de middaguren en een disco-avond voor de oudere jeugd. De jubileumreccptie van zaterdag wordt gehouden van 18.30-19.30 uur met aansluitend een bingo dansant om 20 uur. Alle festivi teiten vinden plaats in het Ont moetingscentrum Dauwendaele. Voor vrijdag 22 april wordt tussen 19 en 22 uur een activiteitenmarkt gehouden met een presentatie van het verenigingsleven in de wijk. Zaterdag 23 april start om één uur 's middags een fietsoriëntatierit rond Middelburg. Zaterdagmorgen 30 april worden er koninginnespelen gehouden voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, tussen tien en twaalf uur. Om vier uur 's middags is er een bal lonnenwedstrijd en om kwart voor zeven 's avonds begint een lam pionoptocht. die zich later aan sluit bij de optocht door de bin nenstad. Donderdag 5 mei begint de strijd om het werelduurrecord bowlen in de evementenhal de Kruitmo- len. De poging om het wereld uurrecord bowlen wordt zondag avond 8 mei om acht uur beëin digd. De bejaarden uit de wijk maken zaterdagmiddag 7 mei vanaf twee uur de bloesemrit. Corry Konings luistert het bingo dansant op dat voor vrijdagavond 13 mei op het programma staat en zoals gezegd krijgen de festivitei ten een besluit met een minidisco om twee uur 's middags en een discó om half acht. Vanwege het veertigjarig bestaan van de afdeling Middelburg van Philatelica wordt van 15 tot en met 17 april een postzegelten toonstelling gehouden in de even ementenhal Kruitmolen aan de Kruitmolenlaan in Middelburg. De tentoonstelling is op vrijdag 15 en zaterdag 16 april twaalf uur (van tien tot tien) geopend en zondag dt 17e van tien tot vijf uur. Er zijn ook handelaren aanwezig.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1