1 ru,n Grootse reünie bij zevende lustrum HTS Filmer Orlow Seunke centraal in Mideard HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Ifc htig vers groen en bloemen tusseii glas in de nog;bl|i!iiiè ontwakende lente Vlissingse jeugd op kunstspeurtocht voordeelprijzen Tentoonstelling over 'normen' in technische bibliotheek THEATERGROEP SIRKEL SPEELT'ADEM' IN DE SCHOUWBURG Nieuw telefoonnummer Arbeidsbureau 01180-33025 SIGG U bespaart 30%! Bloemen Bestrijding Woensdag 6 april 1983 DEZE WEEK IN 'In den blauw geruiten kiel', de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen, schenkt deze week aandacht aan het aanleggen van 'kus sens' op de boulevards. In onze rubriek Zakan zijn Zaken de meest uitgebreide aandacht voor noviteiten uit de zakenwereld. En voor het geval bij de 'selftankstations' de ver keerde brandstof wordt in genomen: op onze autopa gina een informatief verhaal over hoe dan te handelen. Met ingang van dinsdag 5 april is het nieuwe telefoonnummer van het arbeidsbureau Middelburg: Dit nummer is per 5 april ook het nieuwe nummer van het Districtbureau voor de Arbeidsvoorziening in de provincie Zeeland (Spanjaardstraat 1). Arbeidsbureau Middelburg, Balans 25 larven, te verorberen. En bij In 't Anker in Veere (ook een bedrijf dat Open is redi) werken ze hele maal met biologische bestrij dingsmiddelen". De glastuinderij is geen onbe langrijke bedrijfstak. Op Walche ren verdienen ongeveer twintig mensen er hun brood in als zelf standige. Daarnaast vinden er tij dens topdagen minstens het drie dubbele aantal werk als losse kracht. Piet Ton schat dat de tuinders op Walcheren een omzet van om en nabij de zes miljoen gulden halen. Het werk zelf lijkt wat saai. "On zin,"zegt de Middelburger. Het is een interessant vak. Boeiend is vooral datje de natuur zelf regelt. De vochtigheid en de warmte in een kas bepaal jezelf. En als je blundert groeit er stomweg niets". Het jongerencentrum Midgard in Middelburg houdt een weekend rond de filmer Orlow Seunke. Op vrijdag 8 april wordt de film 'Pim' vertoond en op zaterdag 9 april 'De smaak van water'. Orlow Seunke is dan zelf aanwezig om over zijn films te praten en vragen te beatn- woorden. Toen Seunke in 1975 zijn diploma (cum laude) behaal de. had hij al acht films op zijn naam staan. Acht korte films, die later zijn uitgezonden door de Finse en Zweedse tv, de KRO en de VARA. Na de filmacademie maakte hij een episode uit het vierluik "Alle dagen feest", een vierluik gebaseerd op verhalen van Remco Campert. Hieraan werkte hij samen met Dirk Ayelt Kooiman. De verbintenis met Kooiman beviel hem zo goed dat daarna twee nieuwe projekten werden gedaan; 'Prettig weekend. Mijnheer Meijer' en 'Met voorbe dachte rade'. In '79 waarin hij ook "De code van Neerlands Hoop" realiseerde begon hij met de Pinr- serie, dit met ondersteuning van de VPRO. Na 'Het BeginL een documentatie over Orlow's oma en haar nieuwe vriend is zijn eer ste speelfilm uitgekomen; De Smaak van water, die de Gouden Leeuw voor het beste debuut won op het belangrijke festival in Ve netië, een 'prijs die hij moest delen met Sciopen van Luciano Odori- sio. Voor meer informatie over de getoonde films zie onze filmru briek). Regelmatig richt de Technische Bibliotheek Zeeland aan de Edi- sonweg 4 in Vlissingen één of meer vitrines in over een bepaald (tech nisch) onderwerp. Tot en met half mei zijn de vitrines op een wat an dere wijze ingericht. De techni sche bibliotheek richt zich in die periode op een wat groter publiek middels een tentoonstelling van een eigen collectie over 'normen'. Met normalisatie heeft iedereen te maken. Verkeerstekens zijn er voorbeelden van. Maar ook de spoorrails, die internationaal het- zelfe moeten zijn, kleding- en schoenmaten, stekkers, cassette bandjes en wat niet allemaal meer te bedenken valt. Normen dragen er stomweg toe bij dat tekens en symbolen volgens afspraak slechts voor één uitleg vatbaar kunnen zijn. Achter de vaststelling van die normen schuilt een enorme brok organisatie. De catalogus van hef Nederlands Normalisatie Insti tuut (NNI) telt meer dan honderd bladzijden. En de catalogi van buitenlandse bureaus tellen al niet minder bladzijden. De eerste norm die officieel tot stand kwam was de NL de stan daardnorm voor klinknagels. Kennelijk is echter al door de eeuwen heen altijd gezocht naar normalisatie. Het oudste feit is bekend uit de twaalfde eeuw in de heraldiek(wapenkunde). De he rauten die aan de verschillende hoven waren verbonden, contro leerden of de wapens wel de juiste vormgeving hadden. Reeds toen waren daar internationale voor schriften voor. In de Technische Bibliotheek Zeeland ligt trouwens voor de be zoekers een uitgebreid stencil klaar die dieper op de zaak van de normalisatie ingaat. De bibliotheek aan de Edisonweg 4 (in het gebouw van de IHBO) is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen acht en vijf uur en vrijdagavond van zeven lot negen uur. SW Kook en serveeroan A met dekstH, 18 cm nu slecht» hfl VWI in ptóats var» >rfL 95- SPECIA«LZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 137.21 De Vlissingse jeugd gaat op speurtocht in haar stad. Op 'kunstspeurtocht' wel te verstaan. De consulent Zeeuws Steunpunt Kunstzinnige Vorming, de conser vator van het Stedelijk Museum en de onderwijskundig medewer ker van de gemeente hebben die kunstspeurtochten samengesteld. Officieel worden de speurtochten op woensdag 13 april om twee uur 's middags gepresenteerd. De tochten zijn zo opgezet dat de leerlingen in kleine groepjes van vier tot zes leerlingen met een speurlesbrief de Vlissingse bin nenstad doorkruisen. Het doel is om gericht te leren kijken en mo gelijkerwijs een relatie te vinden tussen de functie en de vorm van allerlei objecten. Ook het leren zoeken wordt in deze kunston derwijsvorm benadrukt. De kin deren krijgen gerichte opdrach ten. Onder het motto "Kijk om je heen' zijn vier verschillende tochten sa mengesteld. De vier kernthema's zijn mode. architectuur, beelden de kunst en reclame. Alle tochten starten en eindigen in het Stede lijk Museum aan het Bellamy- park. Op de foto: Monumenten: archi tectuur uit het verleden. oplage 22 305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postDus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. er wordt gekeken, ik voel de ogen in mijn nek er wordt gekeken, ik zoek angstig naar een plek er wordt geademd, ik voel het hijgen in mijn rug er wordt geademd, gekreund, gegiecheld en gezucht alleen, niemand mag naar binnen een geheime plek niemand mag het weten ik voel de adem in mijn nek Zo luidt het openingslied van het toneelstuk 'Adem' dat dinsdag 1'2 april speelt in de Middelburgse schouwburg. Theatergroep Sirkel, met Anandi Teeuw en Frans Malschaert, (ook de maker ervan) speelt dit stuk. De muziek is van Ad Wammes. Aanvang 20 uur. 'Adem' bestaat uit vijf min of meer los van elkaar staande scènes, in het stuk hokjes of spelletjes genoemd. Alles draait om gevoel. Een jonge en een meisje proberen elkaar - soms erotisch - op een omstuimige en zo af en toe op een gemene manier te benaderen. Ze achtervolgen elkaar. Al tijdens het (geciteerde) openingslied wordt duidelijk dat 'Adem' een stuk is over eenzaamheid en wantrouwen. De jonge man heeft een ruimte tot speelplaats gecreeërd. Gedeelten van die ruimten zijn te openen door aan een touw te trekken. Dat touw hangt voor het decor, dat - zo melden de kritieken elders in dagbladen fantastisch is. Het touw is letterlijk en figuurlijk in handen van de verteller, die ook de jongen speelt. Hij bepaalt hoe het spel tussen de jongen en het meisje zal verlopen. Het meisje heeft een grenzeloze fantasie die soms zweeft tussen werkelijkheid en absolute waan. Ze zoekt toenadering. Maar telkens als ze dichter bij elkaar lijken te komen gebeurt er iets onverwachts, en trekt ze zich terug. In de ruimte spelen levensgrote poppen een grote rol. Soms leidt dat tot grappige, spannende, droevige of bittere situaties. De jongen en het meisje tonen dan hun emoties 'Adem' zou omschreven kunnen worden als een combinatie van drama, beeldende kunst en muziek. Het is geen alledaags verhaal, maar opgebouwd uit symbolen. De toeschouwer wordt gedwongen zelf te herkennen, te interpreteren en toe te voegen. Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen via telefoonnummer 01180-26251 (toestel 410). 'KOM IN DE KAS'. Met die lokroep nodigen de glastuinders het publiek uit om zaterdag 9 april een kijkje achter de schennen te komen nemen. Zes tuinders (bloemen en groenten) op Walcheren openen als enige in Zeeland hun kasdeuren van tien tot vier uur. Ook de veilinghal aan de Middelburgse Braakmanstraat doet mee. Daar wordt gedemonstreerd hoe de kooplieden middels een druk op de knop en aandacht voor de bekende veilingklok hun waar inslaan. Voor de bezoekers wordt dat zaterdag allemaal in het klein in werking gesteld. Zij kunnen via de regels der veilingkunst een kropje sla, een paar komkommers of een bosje bloemen kopen. Eigenlijk moet het publiek dat die laatste zaterdag van de paasva kantie leerzaam wil doorbrengen de tocht naar de kassen op de vei ling beginnen. Behalve het veilen en het gratis kopje koffie ver strekken medewerkers van de veiling ook informatie over de glastuinderijen die open staan voor publiek. "De mensen kun nen dan zelf bepalen welke be drijven ze willen bezoeken", be nadrukt glastuinder Piet Tón. Hij is de contactpersoon voor Zeeland en heeft zelf een groentekwekerij aan de Nadorstweg 10 in Middel burg en is-één van de zes Walche- naren die hun bedrijf aan het pu bliek met graagte tonen. "Een kas ziet er zo in het prille voorjaar als buiten nog alles grauw is schitterend groen uit", zegt tuinder Ton. Hij komt lang zaam lopend tussen de tomaten- struiken uit. Zijn vingertoppen zijn besmeurd met een harde vette laag, groen-bruin gekleurd, die de bladeren van tomatenplanten schijnen af te geven. "Als de planten goed volwassen zijn, en boven onze hoofden groeien moeten we speciale kleren dragen. Zo vies is dat spul", verontschul digt hij zich. Midden in de zeven duizend vier kante nieter grote kas, verdeeld in drie delen, staat een luie zomer- stoel. Er naast een koffieauto- maat. Piet Ton verbouwt momen teel twee soorten groente. Toma ten groeien en bloeien in de eerste en het laatste deel, en het middel ste deel is beplant met snijbonen, die in volle bloei staan. "Je ziet dat de bloei bijna is afgelopem Je kunt de bonen al zo'n beetje her kennen". Tuinder Ton demon streert dat door voorzichtig de verdorde bloemblaadjes rond de prille vrucht los te peuteren. "We hebben vooral een Open Dag omdat het publiek geïnteres seerd is in de wijze waarop hun voedsel en hun bloemen groeien. Vooral de wijze waarop de bloe- In en vanuit Britannia worden verschillende activiteiten gehou- Na het diner -het is dan omstreeks half negen barst het feestgewoel los met luister- en dansmuziek in verschillende zalen in Britannia. De muziek wordt verzorgd door de folkgroep Au Joly Bois. het trio L'Escaut Oriental en Johan Sin- ke's Dixie Daddies. Ter gelegenheid van het zevende lustrum is een boekje uitgegeven. Behalve talrijke terugblikken met verschillende werknemers van de HTS, is een lijst opgenomen van alle studenten die de HTS be zochten en met het diploma op zak de maatschappij betraden. In totaal verlieten 1631 afgestudeer den de Vlissingse Hogere Techni sche School. Meer dan zeshonderd afgestu deerden en oudleraren van de HTS in Vlissingen meldden zich reeds aan om ter gelegen heid van het zevende lustrum (35 jaar) van de school deel te nemen aan de reünie. De reünie vindt plaats in hotel Britannia in Vlissingen op zaterdag 23 april en begint om drie uur 's middags. den. Na de toespraken door di recteur ir. Tj. Douma en iemand namens de reuniecommissie kun nen de honderden aanwezigen op zoek gaan naar oude bekenden, foto's bekijken en er is een pen deldienst naar het HTS-gebouw. Dat alles omlijst met muziek van het dixy-looporkest Scat Cats. Na zes uur is er een aperitief waarna om zeven uur de oud-studenten en leraren aan tafel gaan. 'KOM IN DE KAS' De zes bedrijven die zaterdag Open Huis houden zijn: A. in 't Anker, Veerseweg8Sin Veereen Piet Ton, Nadorstweg 10 in Middelburg, (beide groentenkassen) en de bloe- menbedrijven M.A.J. Wekking, Strandweg Ia Koudekerke, J. Ver- hage, en J. Stommersweg in Mid delburg, Fa de Boks Nadorstweg 73 in Middelburg en W. Marinis- sen. Nieuwe Hoevenweg I in Mid delburg. In de groentekassen wor den tomaten, komkommers, papri ka's en snijbonen in de groei ge toond en de bloemenbedrijven to nen onder meer chrysanten, fre sia's, anjers, orchideeën en violie ren. landse tuinders dat noemden - is overigens vooral de laatste drie jaar teniet gedaan, omdat de aardgasprijs in die periode ver dubbeld is. In het nieuws zijn echter regel matig tuinders die een verwoede poging doen om met bijvoorbeeld een windmolen of warmtepom pen de energieprijzen trachten te drukken. De Middelburgse glas tuinder Piet Ton beziet dat soort initiatieven evenwel met enige re serve. Er wordt - zo getuigt hij - als iemand zoiets doet altijd enorm nieuws geschreven. "Vastgesteld kan worden dat het nog lang niet altijd zeker is of bijvoorbeeld een windmolen wel voldoende soulaas biedt". Niettemin heeft ook Piet Ton energiebesparende maatregelen ingevoerd. Zo laat hij 's avonds een plastiek deken over de kassen lopen, zodat er een soort dubbele dakbedekking ontstaat en de warmte lekker blijft hangen. Ook zijn de warmwater leidingen zo danig geconstrueerd dat er ten opzichte van de aarde zo weinig mogelijk warmteverlies ontstaat. "Alles bij elkaar toch nog goed voor dertig procent besparing op de energiekosten", benadrukt hij. De mening van Piet Ton die nu 22 jaar in het vak zit: "Het zijn voor namelijk de energieprijzen die ons de das kunnen Omdoen. In 1973 betaalden de tuinders nog acht cent per kubieke meter gas. Nu is dat veertig cent". Die stijging was vooral te wijten aan de toegenomen druk door de buitenlandse (EEG) collega's van Ton en de zijnen. Zij vonden dat die Hollanders onevenredig voor deel hadden bij het verbouwen van producten in kassen door het aardgasvoordeel. Deze 'concur rentievervalsing' zoals de buiten- Een andere vraag die vaak aan tuinders wordt gesteld is hoe het tegenwoordig gaat met de bestrij dingsmiddelen. Regelmatig ve roordeelde vooral milieugroepen onder andere tuinders er van maar wat lukraak te spuiten. Ton: "Die tijd is voorbij. Gelukkig maar. We hebben ondertussen meer kennis van zaken gekregen. Bovendien, en ik kijk dan vooral, naar de tomaten, heeft men in het laboratorium een aantal rassen gekweekt die immuum zijn voor gevreesde ziektes. Maar ook de biologische bestrijding is in op mars. Vorig jaar heb ik hier in de kassen een beestje uitgezet, dat in staat moest worden geacht de ge vreesde witte vlieg in de kiem, de men in de kassen bloeien is inte ressant". Hij zegt het wat schuch ter. Zijn eigen bedrijf wil hij niet bij voorbaat aanprijzen. Publici teit is prima, maar dan moet het over de Open Dag zelf gaan. Hij zelf wil het liefst wat op de achtergrond blijven. "Mijn bedrijf is echter ook de moeite waard", geeft hij uiteindelijk schuchter toe. Over dus naar de zaak, de Open Dag. "Als de mensen de veiling hebben bezocht kiezen ze welke glastuinbedrijven ze graag willen zien. Ter plaatse kunnen ze ge woon gaan kijken. Er staat in elk geval niemand op hen te wachten om rond te leiden. Wél kunnen ze aan iemand van de tuinderij, die uiteraard aanwezig is, vragen stel len. Die vragen beantwoorden we graag. Maar belangrijk vinden wij, dat iedereen vrij is in het doen en laten". Eén van de vragen die de tuinders ongetwijfeld gesteld krijgen is of zij het hoofd op een normale wijze boven water kunnen houden. Uit het Westland immers komen re gelmatig berichten dat glastuin ders over de kop gaan. 'X

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1