IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL STUDIEBEURS? VRAAG 'M OP TIJDAAN! VRIJDAG AS. GEEN OPHALEN HUISVUIL TWEEDE PASEN GEEN OPHALEN HUISVUIL 4 APRIL: DUIVEN IN DE HOKKEN! (ZELF) FIETS -CROSSBAAN MAKEN MAG (MEESTAL) WEL Informatiepagina van de gemeente Vlissingen OOK VERGOEDING STUDIEKOSTEN VAN DEELTIJDSTUDIES STUDIEFINANCIERING LEERLINGEN 21 JAAR EN OUDER SECUNDAIR ONDERWIJS WAT LIGT TER INZAGE? DE VLISSINGER Woensdag 30 maart 1983 ;/^J2 V^/// //Ü«w vsk /ZN>7' Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337^ KUNST VAN LOUIS DAMEN COMPLEET OVERZICHT OPLEIDINGEN IN NEDERLAND Morgen, donderdag 31 maart ophalen Dinsdag 5 april ophalen STADHUIS GESLOTEN OP GOEDE VRIJDAG AFSLUITING BOULEVARDS GEDURENDE PAASDAGEN OPGEHEVEN Burgemeester en wethouders: ^w/^y^/i5«r/^^fcv:-ga De maanden augustus en september lijken nog ver weg, zeker voor eindexamenkandidaten op middel bare scholen en studenten aan universiteiten en andere (hogere) beroepsopleidingen. Als die tentamens en examens eerst maar eens achter de rug zijnMaar, hoe dan ook, schoolgaan kost geld. Veel geld soms. De overheid komt hierin tegemoet door de rijksstudietoelageregeling, beter bekend als kortweg studie beurs. INLICHTINGEN Hierna leest u meer over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een studiebeurs in aanmerking te komen. Mis schien blijven er daarna nog vragen over. Die kunt u dan kwijt bij de afdeling onderwijs in het stadhuis (telefoon 15100, toe stel 340). Ook kunt u terecht bij de Centrale Directie vöor Studiefi nanciering van het ministerie van onderwijs in Groningen (te lefoon 050 249.111). HOOGTE TOELAGE Bij het toekennen van de toelage wordt uitgegaan van een vast staand bedrag aan kosten van studie en levensonderhoud, het' zogenaamde budget. Om een richtlijn te geven (bedragen van het nu lopende studiejaar): - voor studie wetenschappelijk onderwijs en hoger beroep sonderwijs: uitwonend 11.230,- en thuiswonend 7.570,- - voor opleiding tot kleuter leidster: uitwonend ƒ9.300,- en thuiswonend 5.640,- Dit budget wordt verhoogd (be halve bij de opleiding tot kleu terleidster/leider) met inschrijf geld of collegegeld. REISKOSTEN Deze bedragen zijn voor thuis wonende studenten exclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Zo wordt bij een afstand tussen woonplaats en onderwijsinstel ling van méér dan 8 km. een ver goeding van 39,- per km. per jaar verstrekt als de student 18 jaar of jonger is. Voor 19 jarigen en ouder wordt dit bedrag 49,- RENTELOOS VOORSCHOT Een rijksstudietoelage wordt in de regel "gemengd" uitgekeerd. Dat wil zeggen dat steeds de vol gende verdeling van toepassing is: - Een bepaald gedeelte (bodem bedrag) wordt geheel als ren teloos voorschot verstrekt. Dit bodembedrag is, afhankelijk van de studie 1.700,- of 1.730,- - Het resterende deel wordt verstrekt in de verhouding 70% beurs en 30% renteloos voorschot. Bij de opleiding tot kleuterleids ter/leider wordt de gehele toela ge (dus zonder bodembedrag) verdeeld in de verhouding 60% beurs en 40% renteloos voorschot. ONAFHANKELIJK Bij de regeling wordt ervan uit gegaan dat in de eerste plaats de ouders wat bijdragen in de kos ten van studie en levensonder houd. Hiervan kan echter wor den afgeweken als de aanvra gende student, direct vooraf gaande aan het studiejaar, ten minste 5 jaar financieel geheel onafhankelijk van de ouders is geweest. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat er voor hem geen kinderbijslag is ont vangen. Onder bepaalde voorwaarden komt de overheid ook tegemoet in de kosten van een part-time of schriftelijke opleiding. De voorwaarden hebben betrekking op de leeftijd van de student, de studieduur en het inkomen. Een folder met meer gegevens is verkrijgbaar bij de afdeling on derwijs en het Stafbureau voor lichting en inspraak in het stad huis. WELKE STUDIES? U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor een deeltijd studie in: - het lager, middelbaar en ho ger algemeen voortgezet on derwijs (LAVO, MAVO en HAVO); - het voorbereidend .weten schappelijk onderwijs (VWO); - het lager en middelbaar be roepsonderwijs (LBO en MBO); - het beroepsbegeleidend on derwijs (BBO), met uitzonde ring van de praktijkopleiding; - schriftelijke cursussen, die opleiden tot de diploma's in de bovenstaande onderwijssoor ten. i VOORWAARDEN Er gelden wel de nodige voor waarden. Zo moeten alle oplei dingen door het ministerie er kend zijn, moet het niet-schrif- telijk onderwijs een studieduur van minstens drie maanden heb ben èn moet u ouder zijn dan 23 jaar. Bovendien zijn er ook dui delijke inkomensgrenzen. Die liggen voor een volledige ver goeding voor: - een (echt)paar bij een geza menlijk netto-jaarinkomen op 18.282,- (plus 1020,- per afhankelijk kind); - een alleenstaande ouder bij een netto-jaarinkomen van 16.453,- (plus 1020,- per afhankelijk kind);. - een alleenstaande, wiens net to-jaarinkomen (eventueel gedeeltelijk) bestaat uit een uitkering ingevolge de ABW, AAW, AWW, RWW, AOW of uit een ruiksstudietoelage en dat inkomen de 12.797,- niet te boven gaat; - een alleenstaand ondernemer bij een netto-jaarinkomen van 12.797,- Voor alle duidelijkheid: binnen deze grenzen een volledige ver goeding. Dat betekent niet dat u zonder meer 'de boot mist' als uw inkomen iets hoger is. Wel wordt dan het meerdere in mindering gebracht. HOE AANVRAGEN? Een aanvraagformulier ligt klaar bij elke instelling van on derwijs die aan de gestelde voor waarden voldoet. Voor opleidin gen die beginnen tussen 1.8.1982 en 1.8.1983 kunt u tot 1.8.1983 een aanvraag indienen. Voor even tuele vragen, over bijvoorbeeld de vergoeding voor boeken en reiskosten, kunt u terecht bij de centrale directie studiefinancie ring in Groningen, tel. (050) 249.111. Verder studeren na de lage re- of middelbare school en 'geen idee' wat de (vele) mo gelijkheden daartoe zijn? Stap dan eens op het stad huis bij de afdeling onder wijs binnen. Daar liggen boekjes waarin vrijwel alle soorten opleidingen in Ne derland staan. De volgende titels zijn be schikbaar. Telefonische na vraag bij de afdeling onder wijs (tel. nr. 15100, tst. 340), is uiteraard ook mogelijk. - Studiemogelijkheden in het dag-/avondonderwijs en aan part-time opleidingen; - Studiemogelijkheden aan scholen voor lager beroeps onderwijs; - Studiemogelijkheden aan dagscholen voor middelbaar beroepsonderwijs - Studiemogelijkheden aan dagscholen voor hoger be roepsonderwijs; - Studiemogelijkheden aan het erkend schriftelijk on derwijs 1983; - Studiemogelijkheden aan het wetenschappelijk on derwijs. Met ingang van het schooljaar 1983/1984 wordt een nieuwe regeling van kracht voor scholieren in het secundair onderwijs, die op 31 maart 1984 de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Onder secundair onder wijs wordt in dit verband verstaan dagscholen voor Lager-, Middel- baar- en Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (resp. L.A.V.O., M.A.V.O., en H.A.V.O.), Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.)., Lager- en Middelbaar Beroepsonderwijs (L.B.O. en M.B.O.) en de pedagogische academies waaraan een H.A.V.O.-afdeling is verbonden. Tot vrijdag 22 april a.s. exposeert de kunstenaar Louis Damen in de gemeentelijke galerie "Bella my 19" aan het Bellamypark 19. De tentoonstelling bestaat uit een groot aantal marmeren en granieten plastieken die alle een "ingreep" hebben ondergaan. |iDeze abstracte objecten zijn te zien van dinsdag tot en met vrij dag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur en op zaterdag van 13.00-17.00 uur. HOEVEEL? Wanneer men in aanmerking komt voor een studietoelage, dan kunnen uitwonenden een bedrag van maximaal 9300,- ont vangen. Voor thuiswonenden leerlingen is het maximum 5640,-(Deze bedragen zijn voorlopig. De definitieve normen voor 1983/1984 moeten nog wor den vastgesteld). IEDEREEN? N iet iedereen van 21 jaar en ou der komt volgens de nieuwe re geling in aanmerking voor een bijdrage. Er wordt van uitgegaan dat de ouders in de eerste plaats bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Voor zover zij niet hiertoe of niet helemaal in staat zijn, behoort een gehele of gedeeltelijke toelage tot de mogelijkheden. KINDERBIJSLAG! Er moet echter rekening mee worden gehouden dat een toegekende toelage de aan spraken van de ouders op kinderbijslag voor de Scho liere) beïnvloeden. Bij het vaststellen van de toelage wordt hier echter geen reke ning mee gehouden. In be paalde gevallen kan het dan ook voordeliger zijn genoe gen te nemen met een lagere toelage. De ouders kunnen daardoor meer kinderbijslag ontvangen. Bij de afweging 'toelage of kinderbijslag' moet dan worden bedacht dat laatstgenoemde in de vorm van een gift wordt verstrekt. Van een toelage moet altijd een gedeelte worden terugbetaald. Aanstaande vrijdag 1 april (goede vrijdag) wordt geen huisvuil opgehaald. Wordt bij u normaal op vrijdag opgehaald, dan zal dat deze week gebeuren op donderdag 31 maart. Woont u in een "vrijdagwijk" wilt u dan zo vriendelijk zijn het huisvuil mor gen 31 maart, in plaats van vrijdag, buiten te zetten? Aanstaande maandag 4 april (tweede Paasdag) wordt geen huisvuil opgehaald. Wanneer u normaal uw huisvuil op maan dag buiten zet, kunt u dat volgende week pas op dinsdag 5 april doen. Helpt U mee om ook met de paasdagen Vlissingen een schone stad te laten zijn? Ook dit jaar hebben burgemeester en wethouders weer een zoge naamde ophokperiode voor postduiven vastgesteld. De duiven mogen niet uitvliegen of buiten het hok zijn van maanc^ig 4 april tot en met zaterdag 21 mei a.s. De bepaling geldt alleen overdag van 9.00 19.00 uur. Bovendien is het deelnemen aan wedstrijdvluchten wel toegestaan. Dus duivenliefhebbers: voorlopig overdag de duiven in de hokken! Aanstaande vrijdag 1 april (Goede vrijdag) hebben alle gemeenteambtenaren een vrije dag. Dat betekent dat die dag alle gemeentelijke diensten en instellingen die o.a. in het stadhuis zijn on dergebracht, gesloten zijn. Na de Paasdagen zijn alle ambtenaren van o.a. de se cretarie, de dienst gemeen tewerken en de sociale dienst weer graag tot uw dienst. In verband met te verwach ten drukte tijdens de Paas dagen zal de afsluiting van de boulevards ter hoogte van de oprit bij de Coosje Bus- kenstraat tijdelijk worden opgeheven. Vanaf donder dagmiddag 31 maart tot dinsdagmorgen 5 april zal dit kruispunt voor verkeer toe gankelijk zijn over een zo genaamde "slakkenbaan" van steengruis (een onder laag voor net definitieve as falt). De laatste tijd wordt nogal eens door jongens bij de gemeente ge vraagd of zij op een bepaald stuk grond mogen fietscrossen. Burge meester en wethouders hebben hier in principe geen bezwaar tegen wanneer zo'n terrein voorlopig toch niet voor niets gebruikt hoeft te worden. Zo hebben b&w bijvoorbeeld beslist dat fietscross- banen die nu op bouwterreinen liggen, mogen blijven zolang die ter reinen niet voor andere zaken nodig zijn (bijvoorbeeld achter Pape gaaienburg). Ook het baantje op de hoek van de Middelburgsestraat en de Lekstraat mag blijven bestaan. De gemeente heeft zelf in het wijkpark Paauwenburg een fietscrossbaan aangelegd in overleg met de fietscrossers. B&w vinden dat een dergelijke samenwerking ook in andere wijken misschien mogelijk zou kunnen zijn. Wanneer je daarom in jouw buurt graag een fietscrossbaan wilt hebben en je hebt al een geschikt terreintje op het oog, kun je rechtstreeks contact op nemen met de afdeling Plantsoenen van de gemeente aan de Zaai- hoekweg 2 (telefoon 13902) De mensen van deze afdeling kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden om dat stuk grond te gebruiken en over hoe het best een fietscrossbaan aangelegd kan worden. Een ding: als zij het goed vinden een baan te maken, zullen ze jou en je vrienden natuurlijk wel vragen mee te helpen met de aanleg. (Foto: Jaap Wolterbeek) Bij de afdeling algemene zaken (stadhuis, eerste verdieping, ka mer 118) liggen de hierna ge noemde stukken ter inzage. Ze kunnen op werkdagen worden ingezien van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Tevens kan men op woensdagavonden van 17.45-20.45 uur terecht in de ge meentelijke informatiehoek "Onder de trap" in de hal van het stadhuis. Het gaat bij de num mers 1. en 2. om aanvragen of (ontwerp) beschikkingen in het kader van de Hinderwet. Achter de 'naam van de aanvrager en/of de omschrijving staat de datum tot en met welke beroep kan worden aangetekend bij de in stantie of het college dat vervol gens genoemd wordt. 1. Hinderwetvergunningaan vraag van de heer A.J. Somers voor een brood- en banketbak kerij in de Nieuwstraat 5. Tot en met 25 april bij burge meester en wethouders. 2. De volgende beschikkingen op hinderwetvergunningaanvra gen: a. van de NV Watermaatschap pij Zuid-West Nederland voor het kantoor en werkplaats met een opslagruimte voor chloorbleekloog en gas aan de President Rooseveltlaan 735; b. van BV drukkerij F. van de Velde jr. voor een offsetrota- tiedrukkerij aan de Oostsou- burgseweg 10; c. van Rijkswaterstaat voor het gebouw aan de Prins Hen- drikweg 2; d. van dhr. A. Thomas voor een rijwielshop waarin ook vuur werk mag worden opgeslagen en verkocht in Papegaaien burg 18-20; e. aan Vrieshuizen Vlissingen voor het uitbreiden van een vrieshuis met 10 vriescellen aan de Engelandweg 22; f. aan Alleghany Warehouse Europese BV van een tabaks- opslagveem aan de Duits landweg; g. aan M^yrouw J.J. van der Henst-van Belzen voor een vishandel aan de Vlissingse- straat 94. Tot en met 2 mei 1983 bij de Kroon (alleen voor de aanvragers, de betrokken adviseurs en belang hebbenden). Beroepschriften moeten worden gericht aan de Raad van State, afdeling ge schillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 's-Gravenhage. 3. Wijziging algemene politie verordening. Deze door de gemeenteraad vastgestelde wijziging ligt vanaf vandaag gedurende 3 maanden ter inzage. De wijziging is ook tegen betaling verkrijgbaar. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning (stadhuis, eerste verdieping, kamer 147) liggen de volgende stukken ter inzage: 1. Bouwaanvraag van de Stich ting Christelijke Bejaardenzorg Vlissingen voor een verzorgings tehuis aan het Stadhuisplein. 2. Bouwaanvraag van dhr. F. Barten voor de aanbouw van een achtergevel aan de Bouwen Ewoutstraat 54. B&W willen de gevraagde bouwvergunningen verlenen. De betreffende bouw- en situatiete keningen liggen vanaf morgen, 31 maart tot en met 13 april a.s. ter inzage. Tot en met deze datum kunnen eventuele bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5