GROENTEMAN SLAGER efezejof&ze/T/re/joe/t ctow6£ff/rtecfergever/ mtssfiocv £/£J&Af MSfc/'AVJW Cèrfs/w xtwss/zw// pf/vss&xrtx S./0» - k mSfe# TM SM /wztf/msv &V *740 ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 30 maart 1983 BLAD VOOR WIE VOOR ZICHZELF WIL BEGINNEN rykgevu/&'we/-fr&7f&>zrvzJf've/7 e/7 spt/s Frisdrank, Raak sinaasappelsap, Graf Schaumburg, vleessalade, Raak appelsap, Kersen, unox paté, i .Q veluco Bartiett peren, 199 Luycksaugurken, _0Q instant cacao, OQÜ Parkstone crackerbread, ^oc Meiba toast, Grote pasteibakjes, Mars, Mora bitterballen, Zalmsalade, 55} jwamsmm fles 0,7/ff; m7/7Zar7///a, f/ho, Ctearrr of/rfed/t"r7 dry 'ttroc/efTvffseM/fy f/esof/fci AC.f7esQ?/frr f/eso,?///: WZ/MCtfof ffesay/fd M/W£LSj9&&f/esojfc Les Forges Confilux extra jam confiture, Honing, Mayonaise, _.n Magere chocolademelk, Qn 199 zonnebloemolie, Echte Hollandse Slagroom, bus 250 gram /rfevive C&CTSf 'Zm wet/H/e ac&s/- m Sinds kort verschijnt in ons land een blad. dat de hel pende hand reikt aan on dernemende mensen, die 'voor zichzelf willen begin nen' of naast hun huidige werkkring iets zelfstandig willen opzetten. In 'Zakeni- dee' zoals het nieuwe blad heet, worden de zaken man/vrouw in spe ideeën aan de hand gedaan voor het opzetten van nieuwe bedrijven en bedrijfjes, waarvoor dan het gehele concept tot in detail wordt uitgewerkt. Het gaat hier niet om wilde fantasiën of luchtkastelen, maar om le vensvatbare, concrete plan nen voor produktie, han dels- of dienstondernemin- gen, die controleerbaar in het verleden al wel ergens ter wereld hun succes heb ben bewezen. Een team van gespecialiseerde redacteu ren zoekt daartoe over de hele wereld naar bedrijven, die een of ander nieuw pro- dukt. procédé of dienst op winstgevende wijze aan de man weten te brengen. Per uitgave (100 pagina's, principieel zonder adver tenties) geeft Zakenidee tot in de finesses uitgewerkte concepten voor minimaal twee ondernemingen. Die concepten bevatten dan vrijwel alle gegevens, die men nodig heeft om zo'n bedrijf met uitschakeling van onverantwoorde risico's en met een behoorlijke kans op succes te beginnen. Be schreven worden daarin onder meer het benodigde startkapitaal (variërend van j' 1000 tot enkele miljoe nen), vereiste kenqis en di ploma's, aanloopkosten, technische gegevens over het produkt of de dienst, adressen van leveranciers, tips voor marketing en re clame, onderzoek naar klantenpotentieel, te ver wachten omzet en winst, kostprijsberekening, con currentiepositie, vestigings eisen en -mogelijkheden, benodigd personeel en be drijfsinrichting. Ieder con cept bevat een aantal over zichtelijke checklists,waarin men in één oogopslag kan bekijken of de onderne ming voor de lezer al dan niet interessant is. In de eerste uitgave worden on der meer zulke concepten voor een Computer-borst beelden Studio, een Meu- bel-Stripshop, een Glas-de- coratiefirma en een bedrijf je Voor het printen van fo to's op porceleinen of tin- nenborden uitgewerkt. Naast deze uitgebreide on dernemingsconcepten (per stuk ruim 20 pagina's) bevat ieder nummer van Zakeni dee nog een aantal interes sante rubrieken, zoals be proefde zakenrecepten (korte beschrijvingen van succesvolle ondernemin gen), nieuwe produkten, zakentips uit de gehele wereld, beschrijvingen van bestaande franchiseketens, licentie-aanbiedingen voor Nederland en een pagina boekbesprekingen. Het idee voor zo'n blad is in het midden der zeventiger jaren uit Amerika naar Eu ropa overgewaaid. De Duitse versie 'Geschaftsi- dee' werd al snel een enprm succes en heeft momenteel een oplage van een kleine 20.000 betalende abonnees. Toen nog niet zo lang gele den de Duitse schrijvende en audio-visuele pers dit fe nomeen ontdekte, was stomverbaasd hoe goed het idee in de praktijk bleek te werken.want Zakenidee bleek in korte tijd al hon derden zakenmensen aan een idee te hebben gehol pen voor een bloeiende on derneming. Ook bedrijf sadviseurs en accountants bleken er bij hun adviezen dankbaar gebruik van te maken. Ondanks de forse oplage in Duitsland mikt de Neder landse uitgever niet op een gigantische oplage. In tegendeel, men vindt, dat de informatie juist in het be lang van de toekomstige ondernemer eigenlijk een beetje vertrouwelijk moet blijven. Consequentie daar van is natuurlijk wel dat zo'n exclusieve uitgave niet goedkoop 196,— per jaar) kan zijn, omdat de vaste exploitatiekosten re latief hoog zijn en het blad principieel advertenties weigert. In de eerste Neder landse uitgaven zullen voorlopig de Duitse en Amerikaanse concepten worden omgewerkt naar Nederlandse maatstaven en literfles, sinas, cola of drink literpak fles 0,7 liter bak 600 gram literpak pot boeren of crème, kuipje 115 gram 14y pot 560 ml zoetzuur, middelfijn, pot 680 gram Zjy bus 800 gram033 pak 200 gram pakje 100 gram pak 4 stuks pak 3 stuks kilozak a 50 stuks - bakje 150 gram ■es JtfSS/U/W&QF we.i phcim hessen "«fetch pot450gram,ananas,abrikozen, -cn kersen of aardbeien Iby pot 450 gram pot 500 ml2 l4y houdbaar, literflaconöy literflacon. Vrij Produkt verkrijgbaar in onze finalen met een groente afdeling Prijzen geldig tot en met 2 ac'i as verkrijgbaar in onze filialen met een slagen) Prijs gelgig van 50 maart t/m 2 april a's PRUSSIAG VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG Blauwedijk 74 13 omstandigheden. Dat ge beurt door een Nederlandse redactie, die ook voor de rest van het blad de op ons land gerichte informatieru brieken schrijft. Geïnteresseerden kunnen zich als abonnee (introduc tiekorting van 30,— tot 1 juni a.s.) opgeven bij uitge- verijg Lexico B.V. (Prins Hendrikkade 48, 1012 AC Amsterdam. tel. (020) 246805), waar men ook een gratis proefnummer kan aanvragen. Het abonne ment op het zesmaal per jaar verschijnende blad kan men overigens op ieder ge wenst tijdstip tussentijds opzeggen met teruggave van het resterende abonne mentsgeld. Merkwaardiger wijs leert de ervaring in Duitsland echter, dat bijna niemand dat doet, ook al heeft men hét idee van zijn leven al in Zakenidee ge vonden: er kan immer altijd nog een beter komen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 14