De Dikke van Dale De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren paas meubel show KAPOKMATRASSEN anders-dan-andere paasmeubelshow in de grootste en meest eksklusieve showroom van de benelux exclusiviteit waar 't om wonen gaat Infotelefoon HENDRIKSEN pot sinds 1907 4 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 30 maart 1983 E KLAM) IN I)K PEN Gedeputeerde staten stellen voor een nieuwe verordening duiksport Zeeland vast te stellen. Het is gebleken dat de nu geldende regeling - die drie jaar geleden het daglicht zag - op een aantal punten moet worden aangepast. Geldigheidsduur Ontheffings mogelijkheid Geen Zeeland brevet Leeftijdsgrens verlaagd Processen-verbaal OM M I SS IHS Emancipatie planologie IN BE HOKP vanaf heden tot en met 9 april (behalve zondags) die vindt u bij pot in axel openingstijden: waar winkelen nog gezellig is ABDIJ IEÜWS Sluis rond 1910 "Gij zult licht begrijpen, waarde leerlingen!, dat onze voorouders door hun gedurigen strijd met het woeste, wufte en wilde water onovertroffen dijkwerkers en be dijkers, echte waterleeuwen wor den moesten, die in moed en vol harding voor geen volk ter wereld ter zij moesten gaan. Gij weet reeds uit de geschiedenis des Va derlands, waarin gij immers geen vreemdeling meer zijt, dat Zee land aan Neêrland een glansrijke rij van zeehelden geleverd heeft, aan wier hoofd de eenige De Rui ter prijkt als eene ster van de eer ste grote'Zo spreekt de man, die vooral door het grote woorden boek is blijven voortleven: Johan Hendrik van Dale, in zijn boekje "Zeeland, een Leesboek voor de volksschool(1 865). Verschenen is nu een aardig boekje van dr. P.G.J. van Ster- kenburg met als titel: "Johan Hendrik van Dale en zijn opvol gers". Het gaat over de rol van J.H. van Dale als een schrijver van de "Dikke van Dale" en zijn opvolgers. Het is bedoeld als een introductie van de nieuwe reeks Van Dale-woordenboe- ken. Het gaat niet zozeer over de schrijver zelf als wel over de geschiedenis van het woorden boek. Voor de liefhebbers van cijfers: in 1872 kostte een Dikke van Dale 6,50 (het weekloon van een er varen werkman), in 1900 ƒ12,-, in 1925 ƒ18,-, in 1947 ƒ37,50, in 1970 112,50 en in 1982 198,—. Bij de tiende druk kunnen we nu lezen dat de samenstellers van het boek steeds vaker wordt gewezen op belangrijke fouten. Bijvoor beeld W.F. Hermans wees op een fout: het woord "blamage" is ten onrechte van de toevoeging "Fr." (Frans) voorzien, want dit woord komt in Frankrijk niet voor. Volgens van Sterkenburg bezat Van Dale het vermogen woor den in hun verschillend gebruik te onderscheiden en dat gebruik te omschrijven, en bruikbare definities van de woorden te geven. Dit verklaart het succes vanaf de eerste druk. Van Dales woordenboek is bij ons het eer ste woordenboek geweest dat echt bij het grote publiek is in geslagen. Daarin is sedert 1872 weinig verandering gekomen". Van Dale was een geboren en ge togen inwoner van Sluis. Er zijn nog steeds een Van Dalestraat en een Van Daleschool. Verder her inneren een borstbeeld op de wallen en een zuil op het kerkhof aan deze auteur. Van 1 april tot en met 30 april a s. kunnen Spanjaarden, Turken en Marokkanen telefonische infor matie krijgen in hun eigen taal over werkloos zijn en het verblijf in Nederland. De nummers zijn: 030-315212 (Turks); 030-312824 (Arabisch); 030-31 3024 (Spaans). Issizlik ve Hollanda'da kalisa iliskin bi 1gi1 er 1 nisan 1983 i1e 1 mayis 1983 tarihleri arasinda, telefon yoluyla ve Tlirkce dilinde, issizlik ve Hollanda'da kalis i1e ilgili bi 1gi1eri ala- bilirsiniz. Bunun icin su numarayi aramalisiniz: 030 - 35 52 12. Estar sin traba.io y estancia en Holanda Desde el 1 de abril de 1983 hasta el 1 de mayo de 1983 puede usted obtener información por teléfono en su propio idioma sobre estar sin trabajo y estancia en Holanda Para ello debe usted llamar al numero: 030 - 31 30 24 a—11 F. II 1 t In Lj I j „l_«J 1983 jwt-i o-*' 1983 eSt-» *1 I O l—e^yJLjue (J-Lc (J^A>JI I—.i j i.H ii _jj»> Ijr» li, I—ej I n II u-Lt J I t-Jb i3-n_I .1 n 11 .030-312824 f-i/JI I A*— Voorstel nieuwe duikverordening Sinds 1 juli 1981 is het verplicht om voor het duiken in de Zeeuwse wateren een vergunning te heb ben, die is afgegeven door gede puteerde staten van Zeeland. De ze vergunning is twee jaar geldig en kost de duiker of duikster ƒ34,10. Gs hebben ook een commissie ingesteld die in de ga ten moest houden of de duikver ordening ook zou werken zoals zij bedoeld was. Die commissie heeft nu een aantal voorstellen gedaan om de duiksvoorschriften op een aantal punten te wijzigen. Gs willen de geldigheidsduur van een vergunning veranderen van twee in vijf jaar. Een ver gunning gaat dan ƒ45,— kos ten. Hierbij wijzen gs erop dat zowel de Nederlandse als de Belgische onderwatersport bond het vergunning stelsel zonder meer afwijzen. Het college vindt echter dat van een vergunningstelsel een waar schuwende werking uitgaat. Ie mand die een overtreding begaat kan namelijk zijn vergunning kwijtraken. Hij kan dan voor korte of langere tijd niet meer duiken. Dat is voor veel liefhebbers van de duiksport wellicht een zwaardere straf dan een bekeuring! Gs weten zich op dit punt gesteund door het openbaar ministerie en de rijks politie. Het is gebleken dat er een cate gorie sportduikers is die slechts een of twee maal per jaar in Zee land komt duiken. Om deze mensen niet te ver plichten een duikvergunning aan te schaffen is een onthef fingsmogelijkheid opgenomen. Zo'n ontheffing moet worden aangevraagd bij gs. De maxi male duur van de ontheffing is vier dagen per jaar. Men is een bedrag van 9,verschuldigd. Er is uitvoerig gesproken over het al of niet instellen van een zg Zeelandbrevet. Hiermee wordt bedoeld een speciaal "duikdiplo- ma" voor de Zeeuwse wateren, omdat het duiken hier vanwege speciale problemen (stroming, koude en duisternis) extra vaar digheden vergt. Het brevet zou tussen het 1-sters en 2- stersbrevet van de Nederlandse oqderwatersportbond komen te -liggen. Uiteindelijk hebben gs "neegezegd tegen invoering van zo'n brevet (overeenkomstig het standpunt van de adviescom missie), onder andere vanwege de omvangrijke administratieve ope ratie die dit zou betekenen. De leeftijdsgrens voor duiken in Zeeland is verlaagd tot 14 jaar. Dit komt overeen met wat inter nationaal gebruikelijk is. Boven dien kan iemand van 14 het 1- stersbrevet van de NOB verkrij gen. Het is niet meer nodigde speciale medische verklaring over te leg gen. Gekozen is voor het systeem van de "eigen" medische verkla ring, zoals dat ook gebeurt bij het verkrijgen van een rijbewijs. Tot eind oktober vorig jaar had de rijkspolitie in totaal 62 pro cessen verbaal opgemaakt we gens overtreding van een of meer bepalingen van de duik sportverordening. De meeste Op de valreep kan nog worden aangekondigd de vergadering van de provinciale emancipatie commissie. De bijeenkomst is op donderdag 31 maart, 19.30 uur, in het provinciehuis, Sint Pieter straat 42, Middelburg. Ter kennisneming worden aan de leden overgelegd de nota met normen voor uitkeringen uit het provinciale fonds bijzondere voorzieningen en de nota's emanciaptiebeleid en deeltijdar beid. De twee laatste geven aan wat de provincie als werkgeefster overtredingen worden gemaakt door Belgen: in totaal ging het om 36 bekeuringen (waarbij eenmaal 55 personen tegelijk). Er gingen verder 24 maal Ne derlanders (eenmaal 10 duit- sers tegelijk), en twee duitsers op de bon. De overtredingen waren van uiteenlopende aard: duiken zon der vergunning, duiken waar het niet mag, vergunning niet kunnen tonen, overtreding van de voor waarden en overtreding van de "natuurbeschermingsbepaling" Deze laatste categorie sprong er duidelijk uit en dan vooral waar het de Belgische overtreders be trof: 23 maal waren onze zuider buren (incl. de groep van 55 per sonen) betrokken bij het meene men van vis, schaal- en schelp dieren of andere flora en fauna uit de Zeeuwse wateren. Deze overtredingen hebben in twintig gevallen geleid tot in trekking door gedeputeerde staten van de duikvergunning (dit dus afgezien van justitiële strafvervolging). In praktisch alle gevallen ging het om over treding van de natuurbescher mingsbepaling, soms gecombi neerd met andere overtredin gen, zoals duiken op verboden plaatsen of verboden nachtdui- ken. 18 maal raakte een Belg zijn vergunning kwijt, terwijl ook twee Nederlandse NOB-le- den werden betrapt. Provinciale staten van Zeeland behandelen de nieuwe duik sportverordening in hun verga dering van 22 april aanstaande. op deze terreinen doet. De com missie behandelt verder de lijst met subsidies, die in 1 983 al zijn verleend: er op vermeld zijn o.a. een experiment met vrouwentele foon 1.000,—) en het CDA- vrouwenberaad over de emanci patienota (bijna 900,—). De provinciale planologische commissie vergadert woensdag 6 april, 10.00 uur. Plaats van sa menkomst is het PPD-ge- bouw, Groenmarkt 13, Middel burg. Op de agenda staat de re actie van de minister van volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieu op de wijziging van het streekplan Oost-Zeeuws-Vlaande- ren: schrapping van het Baal- hoekkanaal. Voorgesteld word gs positief te adviseren over de ruil verkaveling Wolphaartsdijk. Ten slotte wordt de commissie ge vraagd zich uit te spreken over de aanwijziging van relatienotage- bieden in de provincie Beide commissies vergaderen in het openbaar. De emancipatie commissie besteedt het eerste half uur aan spreekrecht voor de publieke tribune. Dinsdag 5 april zijn er twee zittin gen van de Arob-commissie. De eerste zitting is om half elf 's morgens. De heer T I C. Kerck- haert heeft bezwaar aangetekend tegen de verklaringen van geen bezwaar van gs voor uitbreiding van camping de Vogel in Hengst dijk. Om 1 1.00 uur is het bezwaar van de heren M. Verdurmen en D. Hamelink uit Zaamslag aan de beurt. Zij zijn het niet eens met de verklaringen van geen bezwaar van gs voor de bouw van 1 2 wo ningen aan de Puntstraat in Zaamslag. Beide zittingen zijn openbaar: zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 31391 of 31392 Wij maken nog steeds de echte kapokmatrassen. De gezonde manier van slapen 111 Franko levering in geheel Zuid-Holland. Oostplein 51, Rotterdam, Tel. 010-13.19.92 POT MET PASEN 5 JAAR IN DE NIEUWE ZAAK KoOPIE in de grootste en meest fraaie toonzaal van de benelux, verzorgd door zeer erva ren binnenhuisadviseurs, vindt u de tota le, alles omvattende kollektie topdesigns van europese merken bijeengebracht, onze binnenhuisadviseurs willen u gaarne al dit moois tonen en zonodig een schets- voorstel maken. pot exposeert een grote exclusieve kollek tie van wereldklasse: aurora, artifort, brunati, cassina, castle-furn., castelijn, cidue, comfort, de sede, durlet, gel- derland, hülsta, giorgetti, interlit, knoll, kill-intern., lübke, leolux, miller, pas-toe, poltrona-frau, saporiti, trüg- gelmann, kartel, gerrit rietveld, inter- lübke. 4 verdiepingen exclusief woongenot, ge makkelijk te bereiken met grote liften of trappenhal slechts 10 km. van hulst. PO! maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur vrijdag koopavond van 18 tot 21 uur zaterdags van 9.30 tot 18 uur zondags gesloten tel. ned.: 01155-2010 - 8 lijnen, tel. belgië: 0031-1155-2010. 7 f

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 13