Basketbaldemonstratie met Amerikaanse spelers in sporthal Baskensburg Talrijke attracties Frans Naerebputschojol voor leerlingen, ouders en oud-leerlingen [dliidlflttMiritaiittd PAASVAKANTIE ACTIVITEITEN r Vlissingers doen aanval op wereldrecord dammen GITAARCONCERT OP TWEEDE PAASDAG IN BRITANNIA PASEN De Faam De Vlissinger Boekje Idioten Lindebomen F eestprogramma 299.50 J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE AEROBIC-DAIMCIIMG SHOW In verband met is de sluitingstijd voor advertenties van van 6 april VERVROEGD tot vrijdag 1 april om 4 uur. Marnix Het Buut Het Woltershuis Scheldebuurt lALt UltiLlQ]-;, De beide Vlissingers Cees van der Jagt 16) en Pim Keerssemeeckers (15) hopen volgende week het wereldrecord marathon (Jammen te vestigen en daarmee een plaats in het Guinnes Book of Records te veroveren Ze beginnen hun po ging op dinsdag 5 april 's morgens om acht uur in het SKW club- en buurthuis Het Woltershuis op de Hoek Hogeweg-Bonedijckestraat in Vlissingen. - Om er zeker van te zijn dat het wereldrecord op hun naam komt dient het tweetal minstens 75 uur achtereen te dammen. Per uur is siechts vijf minuten rust toeges taan. Waarnemers van de KNDB (dambond) houden een oogje in het zeil. Cees van der Jag en Pim Keersse meeckers zijn al geruime tijd in training. Ook hun -lichamelijke conditie kan omschreven worden als 'topfit', want het tweetal voet balt in BI van Zeeland Sport. Bar Astoria en Het Woltershuis maakten het mogelijk dat deze aanval op het damwereldrecord kon worden ondernomen. Het club- en buurthuis is tijdens de wereldrecordpoging dag en nacht geopend. DEZE WEEK IN Vergoeding van studie kosten en wat daarmee heeft te maken wordt uitvoerig uit de doeken gedaan op de voorlich tingspagina van de ge meente Vlissingen. Wie helemaal op de hoogte wil blijven leest onze uitvoerige maar korte rubriek Korte In formatie De vijfde ('lange') vers nelling onder de loep op onze autopagina Woensdag 30 maart 1983 zus Yvette van Leerdam speelt vervolgens werken van Manuel Ponce. Luis Navaez. Abel Carlevaro en Dominico Scarlatti. Yvette van Leerdam studeert al enkele jaren gitaar aan het conservatorium. Na de pauze is er volksmuziek met gitaar en zang, verzorgd door de nog maar kortgeleden opgerichte groep The Easter Mooners. Yvette van Leerdam Ook dit jaar weer is op tweede paasdag in hotel Britannia in Vlissingen een gitaarconcert met een aantal solisten. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken heeft organisator Henny van Ochten een programma samengesteld dat voor elk wat wils biedt. Het concert begint om vier uur maandagmiddag. De dertienjarige talentvolle leerlinge van Van Ochten. Caroline van Leerdan, opent het concert. Zij speelt stukjes van Harry Saksioni, Bartoleme Catalaud en Fernando Son. Haar Caroline van Leerdam Aan het slot treedt de beroemde gitarist Leo Wijnkamp op. Hij beoefent voornamelijk de Fingerpicking style. Wijnkamp werd vooral bekend van zijn platen, die hij in Amerika Opnam. Waarin een kleine school groot kan zijn is bijvoorbeeld door dit jaar met veel allure honderjarig bestaansfeest te vieren. De Frans Naereboutschool is die school. Op donderdag 9 juni is het precies honderd jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd aan de Grote Markt op de fundamenten van het in 1809 afgebrande stadhuis. En dat eeuwfeest zal voor Vlissingen zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Minstens drie weekeinden achter elkaar wordt er in de jubilerende school uitbundig feest gevierd. Voor de oud leerlingen is er op vrijdag 3 juni een reünie. Ver wacht wordt dat er zich heel wat mensen verheugen op een weer zien met de klasgenootjes. En de school aan de Grote Markt - zoals ze in de volksmond werd ge noemd - is door zeer veel Vlissin gers bezocht. "Vroeger was het een heel grote school", mijmert schoolhoofd P. van den Bulck. "Toen bezochten rond de vierhonderd leerlingen verdeeld over tien klassen de school. Nu zijn er nog maar zo'n 55 plus 85 op de kleuterschool Het Mezennest". Het schoolhoofd wijt de teruggang aan de 'ontvolking' van de ninnenstad. Maar aan die daling blijkt toch wel een eind ge komen te zijn. Dankzij de stads vernieuwingsprojecten krijgt ook de woonfunctie in de binnenstad weer hernieuwde waarden. De school aan de Grote Markt De drie Walcherse basketbal clubs Marathon, Souburg en Dynamo hebben zaterdag 2 april de sporthal Baskensburg afgehuurd om hun balsport in zijn vele facetten aan het pu bliek te tonen en te laten proe ven. Want, zo redeneren de clubs, basketbal verdient een hogere sport op de populari- teitsladder dan dat deze tot op heden innam. De drie verenigingen mikken vooral op de jeugd. Jongens-en meisjes van twaalf tot zestien jaar kunnen deelnemen aan speciale trainingen. Zeeuwse trainers, geassisteerd door Amerikaanse demonstratiespelers, verzorgen zaterdag die trainingen. Het is overigens niet de bedoeling dat de jeugd na zaterdag in het luchtle dige terecht hoeft te komen. Want wie eenmaal de smaak heeft te pakken kan na zaterdag terecht bij de clubs om mee te trainen. De financiën hoeven daarbij trou wens geen enkele rol te spelen: dit jaar kunnen aspirant basketbal lers gratis mee trainen. De groots opgezette b sketbalma- nifestatie aanstaande .zaterdag begint om 14 uur met de trainin gen. Deze trainingen verlopen zo danig dat zowel ervaren als vol slagen leken kunnen deelnemen. Gewerkt wordt met groepen van tien personen, die elke twintig minuten kennis kunnen maken met een ander onderdeel van de basketbalsport. Na de trainings ronde ontvangt iedere deelnemer een gratis informatiepakket. Rond dezelfde tijd begint er in de bovenzaal van Baskensburg de vertoning van de film 'Finale play-offs 1979', een verslag van een wedstrijd tussen de beste bas ketbalprofs ter wereld. Voor wie liever naar basketbal wil kijken hebben de drie organise rende basketbalclubs al evenzeer een hoogstandje sport te bieden. Want om 16 uur speelt het Zeeuwse team tegen de Nike All Stars, een selectie van Nederland se en Amerikaanse spelers die uit komen in de eredivisie. De gese lecteerden zijn stuk voor stuk keien. De gemiddelde lengte is tegen de twee meter. Bob Cooper (2,02 m) is de grootste. In het Zeeuws team zijn de vol gende spelers opgenomen: Loek Suurbiers, Bas Both en Peter de Vis van Volharding uit Goes. Thijs Minderhout en Jacco Jas- perse van BV Souburg en Rien Poerstamper (de sterke center1 HONDERD JAAR SCHOOL Mevrouw Cardol, die wooni aan het Frans Naerebouthof 37 hs in Amsterdam, stuurde ons deze foto voor de rubriek "Aap, noot, mies "in deze krant. Het is de ze vende klas van de nu honderjarige school in 1935. Onderwijzer was meneer F.G. Wijsveld. Mevrouw Cardol heette in die tijd nog ge woon Sara van Riet. Ze herinnert zich nog een aantal namen: van klasgenootjes naast haar: Trijntje Kramp, Nellie Eek- hard, Jo Kooijman, Annie Mabe- lus. Geert en Arie van Oorschot, Izak Leijendekker, Corrie Roelse, Piet Adriaanse, de jongens Koop man en Marie de Nooijer. De school aan de Grote Markt heette toen nog School B. Sinds 1949 prijkt de naam van mensen redder en eerste loods Frans Nae- rebout op het naambord. (Dezefoto is op de gebruikelijke wijze te bes tellen bij de redactie van deze krant). kreeg in 1949 de naam van de be roemde Vlissingse mensenredder Frans Naerebout. Daarvoor heette de school School B (sinds 1924) en School D (vanaf de oprichting). Overigens was het onderwijs tot 1904 slechts voor meisjes bestemd. Voor het eeuwfeest is hard ge werkt aan een boekje waarin de geschiedenis van de school op een verantwoorde wijze wordt samen gevat. Gemeente-archivaris C. Peters en Bulck zorgden voor de samenstelling. Een aardig beeld van hoe de school enkele decennia geleden moet hebben gefunctioneerd te kenden beiden op uit de mond van de prominente schrijver-uit gever Geert van Oorschot, die he rinneringen uit zijn schooljeugd onder andere opschreef in het boek 'Twee vorstinnen en een vorst', dat later ook werd ver filmd. en waarbij historische stra ten op Walcheren als decor dien den. De herinneringen van Van Oor schot die Peters en Bulck op schreven zijn soms amusant. Daarnaast ook serieus. Zo blikt hij met respect terug naar het optre den van de toenmalige onderwij zers. Wat laatdunkend zegt hij over het huidige onderwijs... Wat ik er nu van zie, is dat noch de kinderen, noch de ouders enig respect hebben voor de onderw ijzer. Verder zie ik dat heel wat onderwijzers volstrekt idioot zijn. Ze vinden dat kinderen niet meer hoeven lezen, geen tafels hoeven leren, ze hoeven niet meer netjes te schrijven. En dan heb je nog een stel grotere idioten, die vinden dat ouders ook maar mee moeten helpen bij het onderwijs. De leer kracht assisteren. Dat is een vorm van democratiseren waardoor de kinderen steeds minder leren en minder weten...". Van Oorschot is van mening dat gezagsverhoudin gen op drift zijn geraakt. Met enige weemoed zet de schrij ver de gezagsverhoudingen van vroeger er naast. Nooit heeft hij geweten dat er rumoer was in de klas. Er was sprake van een na tuurlijk gezag van de meester of de schooljuf. "Niet terroristisch, maar vanzelfsprekend. Ook van de ouders. Daar gaven de ouders hun kinderen aan over. Daar luis terde men naar". v Van Oorschot maakt ook gewag van de gezellige sfeer in School B. De school waarnaast een 'prachti ge waterpomp' stond. "En naast die pomp lag een mooie blauwe steen in het plaveisel. Daar speel den we op winteravonden 'buut met de blikken bus'. Hij legt in het boekje nog vele andere spelletjes uit als 'klakkeren', twee hardhou ten planken tegen elkaar die wer den gekocht bij meneer Auer aan het Groenewoud, die ook de tol len ambachtelijk vervaardigde. "Het was een mooie pomp. Voor de ramen stonden ook zes mooie bomen: lindebomen. Ook de ka chels waren mooi. Die ruisten 's winters altijd zo melancholiek. Heel veilig, heel beschermd was dat. Dat waren mooie dagen", mijmert Geert van Oorschot. "En wie kolen voor de kachel mocht, halen - diens dag kon niet meer stuk". Schoolhoofd Bulck geeft trou wens toe er nogal moeite mee ge had te hebben de prominente schrijver-uitgever te benaderen. "Ik hoorde dat hij geld zou vragen voor een interview. Maar dat viel allemaal reuze mee. Of hij tijdens de reünie aanwezig zal zijn weet ik niet. Maar het zou wel leuk zijn". De voorbereidingen voor het eeuwfeest beginnen al vrij snel. Na de paasvakantie beginnen de leer lingen aan de organisatie van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Voor die tentoonstelling is veel materiaal verzameld waar mee iets wordt getoond over de school zelf, de naamgever Frans Naerebout en de relatie school- buurt. De reeks feesten begint vrijdag 27 mei met een wandel-speurtocht door de stad aan de hand van een historische route. Zaterdag 28 mei is de officiële opening waarbij onderwijs-inspecteur Verboom symbolisch honderd duiven op laat. Daarna hijst hij een speciaal voor het eeuwfeest ontworpen vlag. De vlag is het creatieve pro duct van zesdeklas leerlinge Da- niëlle Butz. Tevens wordt zater dag 28 mei de tentoonstelling in het Stedelijk Musuem geopend en op het schoolpein is er een spe- lenkermis in samenwerking met SKA. Vrijdag 3 juni is dan de reeds eer der genoemde grote reünie voor alle oud-leerlingen. Tijdens die feestelijke bijeenkomst zullen de leden van de fanfare Caecilia op treden in kleding zoals die hon derd jaar geleden werd gedragen. Vrijdagavond treedt ook het Loodsenkoor op en de leerkrach ten en ouders van huidige leerlin gen vormden een cabaretgroep Verfijnde tafelsfeer ZWIESEL VOORJAARS-AKTIE 30-delig KRISTALLEN DRINKSERVIES „TORBOLE" (normaal 429.30) Tijdelijke aanbieding SERVICE KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180 13221 waarmee ze dan voor het voetlicht zullen verschijnen. Sport en spel is op zaterdag 4 juni weer troef. Ook de schaak- en damvereniging verlenen mede werking. Zaterdagmiddag de monstreert de Vlissingse Turnve reniging (VTV) haar kunnen. De slotavond op 11 juni gaat ge paard met een rondgang achter de fanfare (Caecilia) waarbij de kin deren verkleed zijn. Voor ouders en scholieren van de Naerebout school en de kleuterschool Het Mezennest is er een musical die zal worden opgevoerd door de kinderen zelf. Tot slot van de vele festiviteiten is het op die 1 le juni gezellig samen zijn tijdens de Open Bak waar de ouders zullen optreden. Voor informatie 01184-13289. iïiïiïititititiïiwit ÉkWMMÜMHM van Marathon. Coach is Johan Rijnberg uit Souburg. Hij heeft veel ervaring met spelen tegen sterke Amerikanen. Zo speelde hij onder meer met BV Souburg tegen een Nike-team. "Bij zulke wedstrijden weetje dat het om een demonstratie gaat. NiettemirUaat je je niet van het veld spelen^Jat betekent lange mensen in het veld en actief verdedigen. Niet af wachten, want die Amerikanen schieten je zo weg als je in een passieve zone gaat staan wach ten". Rijnberg voorspelt in elk geval een aantrekkelijke wedstrijd. Behalve de demonstratie-trainin gen en de wedstrijd zijn er ook kramen nabij Baskensburg waar allerlei informatie is te verkrijgen. Tot slot dient nog vermeld te worden dat de drie Walcherse ve renigingen veel steun kregen van de gemeente Vlissingen. Het Nike AU Star-team in actie De Modelboot Vereniging Wal cheren toont tijdens de paasdagen rond de zestig fraaie scheepsmo- Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen Gedeelten uit het Fitnessprogramma van Jane Fonda worden uitgevoerd op zaterdag 2 april 1 983 om 1 4 en 1 5 uur in Vlissingen op de Kleine Markt voor het PZC Kantoor. (Bij slecht weer wordt de Show een week uitgesteld) Georganiseerd door: ZEELAND BODY PROMOTION Fitness-Center ROOVERSSPORT Aerobic-Dancing kleding BIKKER BOEKEN Jane Fonda Instructieboek, Video Instr. banden BI K K E R B ÖE KEN dellen in hotel Britannia aan de Boulevard in Vlissingen. De mo dellen variëren van klassiek tot en met de supermoderne sleepboten. Vrijwel alle typen worden ten toongesteld. De Modelboot Vereniging Wal cheren werd in maart 1981 opge richt. Volgens secretaris A. Noest is de vereniging min of meer uit nood geboren. Want in Vlissingen bijvoorbeeld zaten de modelboot- bouwers letterlijk in het vaarwater van de vissersvereniging, die hun stekkie aan het water van het Nollebos bedreigd zagen. Omdat in Vlissingen geen ge schikt vaarwater kon worden ge vonden, richtte de vereniging haar zinnen op Middelburg. En daar kon men spoedig gebruik maken van water met een eigen stukje terrein tegenover het huis van be waring. Volgens de heer Noest is dat terrein ook uiterst geschikt voor publiek. Het zien varen van deze met veel huisvlijt en vernuft in elkaar ge zette modelboten is al enorm spectaculair. Maar minstens even interessant is het om de boten van dichtbij te bekijken. In het bij zonder geldt dat voor mensen die geïnteresseerd zijn in de scheeps bouw. Het komende paasweekeinde is dat mogelijk in Britannia. Behalve de zestig boten is er ook een 'mo del-scheepswerf en wordt infor matie gegeven over de koop van materiaal dat nodig is om een schip zelf te vervaardigen. De openingstijden zijn: zaterdag 2 april van twee tot negen uur, zon dag 3 april van tien tot zes uur en maandag 4 april eveneens van tien Secretaris ANoest bij twee schepen tot zes uur. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de heer A. Noest, 01184-71909. In de Vlissingse club- en buurthui zen is voor de paasvakantie weer een aantal leuke activiteiten op po ten gezet. Er is daarbij over het al gemeen rekening gehouden met al le leeftijdsgroepen. In het club- en buurthuis Marnix aan de Noordbeekseweg begin nen dinsdagmiddag om half twee de activiteiten. Kinderen van vier tot twaalf jaar kunnen er eieren schilderen en uitblazen. Woensdagmiddag wordt er even eens vanaf half twee geknutseld. De jeugd van vier tot zeven jaar is dan welkom en woensdagavond is er bingo voor de leeftijdsgroep van acht tot twaalf jaar, vanaf ze ven uur. Donderdagmiddag worden tussen half twee en half drie tekenfilms gedraaid voor de kinderen van vier tot twaalf jaar. Vrijdag vanaf half twee worden creatieve dingen gedaan voor vier tot twaalfjarigen met gips en klei. In het club- en buurthuis Het Buut aan de Beatrixlaan is van dinsdag tot en met vrijdag elke ochtend kinderopvang tot twaalf jaar. Er worden dan verschillende spellet jes en allerlei creatieve dingen ondernomen. In de avonduren wordt een aantal activiteiten voor jongeren (van 13 tot 18 jaar) ge houden. Uitschieters in Het Buut zijn woensdag en vrijdag. Woensdag zijn er activiteiten als een eier- speurtocht en een paasmiddag tussen half negen tot drie uur. Vrijdagmiddag wordt om twee uur een spannende film gedraaid. In het club- en buurthuis Het Woltershuis aan de Hogeweg 103 beginnen (3e paasvakantie-activi teiten al op maandagavond met een spooktocht door het Nollebos vanaf half negen. De jeugd vanaf twaalf jaar kan deelnemen. Woensdagavond voetballen de buurtwinkeliers tegeq de soosbe- zoekers van Het Woltershuis op het Bonedijckeplein. Puur straat voetbal dus. Donderdags is er voor de jeugd van acht tot vijftien jaar vanaf half twee een zevenkamp met touw trekken. zaklopen. ringsteken, eieren gooien enzovoorts. Tevens is er een echte fietstrial. Zater dagavond is er in het club- en buurthuis aan de Hogeweg een onvervalste bingo-dansant In het club- en buurthuis Schel debuurt aan de Glacisstraat is van dinsdag tot en met donderdag el ke maandag van twee tot half vier iets leuks te ondernemen. Onder het motto 'ken je eigen buurt'. Dinsdag is er een speurtocht door de buurt en woensdag gaat het gezelschap (bij goed weer) zand kastelen bouwen, schelpen zoeken en balspelen op het strand. Don derdag is er een sport- en spel- middag op het Van Nispenplein. Alle activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1