BOOSTER: VIJF JAAR POPMUZIEK Hervormde gemeente in Serooskerke 400 jaar 21-jarige Paul Uyterlinde soleert met Zeeuws Orkest Badmintontoernooi voor De Schorpioen 12.95 BOEKENWEEK INU^ MIDDELBURG MET ATTENT PROGRAMMA Louis Damen in Gallerie Bellamy m Bang&Olufsen DERTI UW CENTRUM VOOR KANTOOREFFICIENCY IN MIDDELBURG Experimenteel Herdenkingspenning ROYAL ALBERT air Bezoek Schorpioenlied Jubileumboekje Museum DEZE WEEK IN De Vlissingse gemeente raadsverkiezing krijgt veel aandacht in 'De blauw ge ruite kiel'. De Luxueuze Opel Rekord CD en het allernieuwste van het ontwerpfront over electrische auto's op onze autopagina. Alle exposities op Walche ren en een uitgebreide fil magenda De handigste rubriek die er bestaat: Korte Informatie wordt overgebracht in ieder geval te voorzien van masten en een schoorsteen. Ook wordt er dan een ruimte ingericht waarin een koffieshop wordt geëxploiteerd. De baten van die koffieshop kun nen worden gebruikt voor de aanschaf van materialen voor de Schorpioen. Want het kost alle maal veel geld. Het geheel is be groot op zo'n slordige anderhalf miljoen gulden. Wil van Son: "Gelukkig hebben we nogal eens een meevallertje. Veel bedrijven en scholen hebben inmiddels daadwerkelijk meegeholpen, het zij met materiaal, werkzaamhe den of bouwtekeningen. De be dragen die voor dat werk begroot zijn, gaan uiteraard weer van die anderhalf af'. Hoewel de stichting nog ftiet in de rode cijfers zit, is er op korte ter mijn toch weer veel geld nodig. De schoorsteen en de masten moeten worden aangekocht, ter wijl dit geld nog niet aanwezig is. Toch blijft de stichting hopen op de steun van de Vlissingse bevol king, die tot nu toe erg positief heeft gereageerd. "Maar eigenlijk is het nu niet meer verantwoord om bij het bedrijfsleven aan te 'SSP OeDee^vC'Tx3evesvanoeeWengeiuic) 3 iaar garantie ruw* im Nieuwendijk 35-39 VLISSINGEN Poezie Hardop, 28 maart in de Schouwburg. 0'2_ 0^ "...het liefst schrijf ik begrijpelijke poëzie: gedichten die gewone mensen ook kunnen begrijpen. Dat probeer ik samen te laten gaan met literaire kwaliteit. Als gedichten jonge mensen aanspre ken zullen zij een weg afleggen vol avonturen..." - Willem Woelwa ter, een dichter van eigen bodem die samen met vele anderen de viering van de boekenweek 1983 in Middelburg verzorgt. Het Middelburgs thema is poëzie en muziekteksten. De popgroep Toontje Lager opent het boekengebeuren in het Zui derbaken op 24 maart om .21.00 uur. Deze nederlandstalige groep begeleidt een poëzieavond. Kaar ten zijn ondermeer verkrijgbaar bij jongerencentrum Midgard, de boekhandels Fanoy en Feij, pla tenzaak Sjiep en SKW-De Hay- man. In Vljssingen worden kaar ten verkocht bij V.O.C. en De Piek en in Goes bij 't Beest en Leo's platenbar. In Jongerencentrum Midgard tre den 26 maart journaliste Elly de Waard en de dichters Ton Leb bink en Willem Woelwater op. Poëzie en popmuziek wisselen el kaar die avond af. Aanvang in Midgard om 2 J .00 uur. Hoogtepunt van de boekenweek is een optreden van de groep Poëzie Hardop in de Schouwburg op 28 maart. Onder de titel 'het labyrint aan de macht' worden teksten van Lucebert voorgedra gen. Tekeningen en schilderijen van de dichter ondersteunen het geheel. Boekhandel Fanoy orga niseerde deze avond. In die boek handel zijn dan ook de kaarten verkrijgbaar. De regie van deze dichtproductie is in handen van Cox Habbema. Aanvang is 20.00 uur. De boekenweek sluit op 2 april af met een schrijversavond in het Zeeuwse Kunstenaars Centrum. De literaire avond begint om 20.00 uur. De dichter Jan Eijkel- boom uit Rotterdam praat over eigen werk en draagt voor. oskam Gespecialiseerd in microcomputers Alles uit voorraad leverbaar Eigen technische dienst Directe leveringen Industrieterrein Ramsburg DAMPOORTWEG 29 4322 AW MIDDELBURG TELEFOON 01180-36151» POSTBUS 101 - 4330 AC MIDDELBURG Het Zeeuws Orkest onder leiding van Louis Stotiln schenkt tijdens de voorjaarsconcerten aandacht aan Brahms. De componist werd honderdvijftig jaar geleden op 7 mei in Hamburg geboren. Op het programma staat de vierde symfo nie van Johannes Brahms. De serie voorjaarsconcerten is maandag 21 maart in Zierikzee begonnen. Vandaag (woensdag 23 maart) treedt het orkest en solist op de Grote Kerk te Goes. Don derdag 24 maart is de Scheldehal in Vlissingen decor voor het Zeeuws Orkest en vrijdag 25 maart wordt de serie besloten in de concertzaal in Middelburg. De concerten beginnen om acht uur. Het orkest speelt Brahms na de pauze. Voor de pauze staat de 'ou verture l'après-midi d'un Faune' van Claude Debussy op het pro gramma en het celloconcert no. 1 in a kl. terts opus 33., van Camille Saint-Saëns. Solist is Paul Uyter linde. De 21-jarige cellist Paul Uyterlin de is van huis uit opgegroeid met muziek. Al op achtjarige leeftijd krijgt hij celloles van Marinus Hillebrand aan de Zeeuwse mu ziekschool. Vijf jaar later neemt hij privéles bij Martin Zagwijn. Sinds drie jaar studeert hij bij Jean Decroos aan het koninklijk conservatorium in Den Haag. Op zeventienjarige leeftijd trad hij voor het eerst op als solist in het eerste deel van het cello-concert van Eduart Lalo met het Zeeuws Jeugd Orkest. In 1979 trad hij tij dens een charitatief concert op in Parijs. Niettemin ziet hij het op treden met het Zeeuws Orkest als zijn eerste grote optreden met een orkest. Zijn belangstelling richt zich voornamelijk op kamermu ziek en de muziekliteratuur, De fluitsolo in L'apres midi d'un faune van Debussy wordt even eens door een Zeeuw vertolkt, namelijk Leendert de Jonge. Hij is afgestudeerd aan het Amsterdams conservatorium. Koudekerke en de Goesenaar Michel van Westen de plan nen waar. Frans ten Broeke maakte ook de herinneringen die iedere deelnemer na afloop krijgt. Van origineel 'Schorpioen'- canvas sneed hij smalle repen en in combinatie met een spe ciaal ontworpen stempel wer den herinneringsvaantjes, ver vaardigd. Het toernooi staat open voor iedereen die de badmintonsport wil beoefe nen, ongeacht leeftijd of spel- niveau. Op beide dagen wor den de wedstrijden gespeeld tussen 10 en 18 uur. Informatie en inschrijvingen bij Frida Hofland, 01185-1924. Zaterdag 26 en zondag 27 maart vindt er in sporthal Zeevaartschool aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen een badmintontoernooi plaats. De baten zijn bestemd voor de Stichting Ramschip Schor pioen. Het idee van deze sportieve inzet voor het ram schip komt van Frans ten Broeke uit Schoondijke. Hij maakte met Frida Hofland uit En soms heb ik een slecht humeur en wordt de tekst ook wat som berder, maar het leukste is om je fantasie te gebruiken en je niet alleen maar aan de werkelijkheid te houden. Mijn teksten schrijf ik in elk geval niet om tegen mensen aan te trappen". Dat de groep Booster het ondanks de lage leeftijd van de zanger en muzikanten al zolang uithoudt is misschien te wijten aan het feit dat het muziekmaken voor het viertal niet meer is dan een vrijetijdsbes teding. Alle vier de 'Boosters' zijn school gaand. Marcel en Arnold volgen het lyceum, Marco zit op de HA VO, terwijl Rob de School voor Fotografie in Den Haag volgt. Repeteren doet Booster elke za terdagmiddag in een mingscuul schuurtje dat ondanks de enorme geluidsontwikkeling stand houdt. Behalve Arnold heeft geen van de bandleden een echte muzikale op leiding. Marcel, die de toetsen hanteert, kreeg een paar jaar les van zijn zus en experimenteerde zelf verder. Rob, gitaar en zang, kreeg ooit een half jaartje gitaar les maar zegt verder helemaal op zijn gehoor te spelen. Wel volgt hij sinds een half jaar les op de mu ziekschool. Drummer Arnold ten slotte leerde bij een muziekkorps trommelen en volgt nu privélessen voor drums na een dwarsfluitop leiding aan de muziekschool. Arnold is ook de enige van het viertal die de mogelijkheden voor een professionele muziekloopbaan open houdt. Maar ondanks de ex perimentele wijze van muziek ma ken klinken de new-wavesounds van Booster veelbelovend. Na ver scheidene optredens in ondermeer jongerencentrum Midgard, atelier 'Breestraat 73', café de Klos en een festival annex talentenjacht in Soest (waar Booster overigens als vierde eindigde) wil de groep de komende maanden een serie op tredens in Zeeland verzorgen tegen onkostenvergoeding. Voor meer inlichtingen tel. 01180- 28592. ALLE HENS AAN DEK Zo'n vijf jaar geleden speelden zij nog op een emmertje als trommel en een eenvoudige gitaar op feest jes tussen de schuifdeuren. Inmid dels is het instrumentarila dusda nig gemoderniseerd en het reper toire uitgebreid van de Middel burgse popgroep Booster, dat de muzikanten met een grotere re gelmaat willen gaan optreden. Marcel van den Driest (16) uit Oost-Souburg en Rob Murinissen (18), zijn broer Arnold (16) en Marco van der Land (15) uit Mid delburg kennen elkaar van school. En wat menig befaamde popgroep niet zo lang is gelukt: Booster bestaat vijf jaar en is van plan ze ker de komende jaren uitgebreider aan de Zeeuwse weg te timmeren. Aan de new-wavemuziek van Booster komt geen muzieknoot te pas. Rob Marinissen: "Soms ont staat een nieuw nummer in enkele minuten. We hoeven niets af te spreken. Iedereen geeft vanzelf zijn eigen inbreng. Dat ik de tek sten schrijf is ook vanzelf gegaan". Over die teksten zegt Rob: "Ik wil" niets met doemdenken te maken hebben. Je ziet allemaal zwarte gezichten op straat. Daar schijt ik de balen van. Wat veel belang rijker is zijn de ideeën van jezelf. Beeldend kunsteriaar Louis Damen uit Spijkenisse ex poseert van 26 maart tot 22 april in Gallerie Bellamy 19 in het Stedelijk Musuem in Vlissingen. Damen werd in 1948 gebo ren in Schiedam. Hij volgde zijn opleiding aan de aca demie voor beeldende kunst in Rotterdam. Het materiaal dat Damen gebruikt is voornamelijk graniet, marmer en metaal. De tentoonstelling in Bella my omvat een groot aanttal marmeren en granieten plastieken. Deze abstracte projecten hebben allen een ingreep ondergaan die zichtbaar is doordat de projecten zijn doorgesneden. Louis Damen houdt zich sterk bezig met het begrip 'teken' Zoals in veel talen het calligrafisghe teken een begrip of fdee overbrengt, zijn zijn abstracte beelden tekens van zijn handschrift. De expositie is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur en op zaterdag van 13 uur tot 17 uur. De hervormde gemeente van Se rooskerke (W) bestaat dit jaar ruim 400 jaar. Hoewel dit in ge meentekringen niet als een schok kende gebeurtenis wordt aange merkt en ook eigenlijk niet als een reden wordt gezien om feest te vieren, heeft de kerkeraad ge meend om deze mijlpaal toch niet helemaal onopgemerkt voorbij te laten gaan. Met een gepaste her denking zullen vier eeuwen her vormd denken in Serooskerke worden gevierd. Hoofdmoot van deze herdenking vormt een aantal kerkdiensten waarvan er al enkele plaatsvon den. De eerstvolgende dienst (zondag 27 maart) is een bijzon dere dienst, die geleid wordt door ds. P. Siderius, legerpredikant uit Weert. De zangeres Tetske van Ossewaarde verleent medewer king. Zij wordt begeleid door pia nist Ab Lichtendahl. Deze dienst begint 's avonds om zeven uur. Ook 10 april en 1 mei worden herdenkingsdiensten gehouden. De herdenkingscommissie - de in stantie die zich binnen hervormd Serooskerke bezighoudt met het jubileum heeft inmiddels besloten om een herdenkingspenning uit te geven. Het idee hiervoor was er al, maar de verwezenlijking hiervan was afhankelijk of er belangstel ling bestond voor deze penning, die inclusief een etui 17,50 moet kosten. Inmiddels heeft het aantal voor inschrijvingen de honderdvijftig Er is de laatste maanden bijzonder hard gewerkt aan het ramschip De Schorpioen, het vaartuig dat in de Vlissingse binnenhaven ligt om in de oorspronkelijke stiaat van 115 jaar geleden te word en terugge bracht. Maar de meeste werk zaamheden vonden tot nu toe be- neden-deks plaats. Kaïrrevrachten overbodig materiaal zijn er uitge- sloopt en gedeeltelijk afgevoerd. Het schip is inmiddels ;zo'n twintig centimeter hoger kome n te liggen, en dit is tot nu toe eigenlijk het enige wat voor het publiek zicht baar is. Maar vanaf heden wordt er meer aan de weg getimmerd. Met de zomermaanden voor de boeg ver huizen de werkers - een kleine kern van enthousiaste medewer kers - naar het bovenste- dek, zodat met recht de scheepsterm 'alle hens aan dek' gebruiku kan wor den. "Het ligt in de bedoeling om De Schorpioen volgend jaar, aan het begin van het nieuwe toeristen seizoen, naar de Visser shaven te verplaatsen. Dan kan he:t schip als toeristische attractie die nen. Het Ram-schip is dan nog wel niet klaar, maar belangstellenden kunnen dan toch een kij kje nemen aan boord komen nenten", zegt Wil van Son van de Stichting Ramschip Schorpioen. Deze in stantie wil dit oude marinevaar- tuig weer in de authenl ieke staat terug brengen om er na de restau ratie onder meer een maritiem museum in onder te brengen. Maar voor hef zover is, zal er nog wel menig man uurtje nodig zijn. Getracht wordt om het schip voordat het naar de Vis.sershaven positieve reacties. Onlangs werd ook het Schorpioenlied op band aangeboden. Inmiddels heeft de Middelburgse muziekleraar H.H.Veenker een en ander in no ten gezet en het ligt in de bedoe ling dat het Souburgs Mannen koor het Schorpioenlied op het repertoire neemt om volgend jaar bij het 45-jarig bestaan van dit koor een uitvoering te geven van dit Zeemanslied. Als een en ander doorgaat wil Wil van Son het jubilerende koor vol gend jaar bij de verscheping van de Schorpioen aan boord laten ko men. Maar voor het zover is zullen zo wel de werkers van de Schorpioen als de koorleden zich nog menig uurtje moeten inspannen. f"De betere geschenken" NIEUW THEELEPELS VAN DE MAAND MET DEZELFDE BLOEMEN ALS OP DE KOP EN SCHOTELS SPECIAALZAAK SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 -oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, Drivé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad ha.nneman, 01180-27651toestel 54. Zo is er recentelijk een bureau aangeboden voor de kapiteinshut. Een soortgelijke schrijftafel is ook terug te vinden op de Buffel een eveneens oude marineboot die in Rotterdam voor een soortgelijk doel is ingericht. Wil van Son: "We willen dat bu reau wel graag hebben. Het zou precies passen bij de inrichting van het museum zoals wij ons dat voorstellen. Maar er zijn geen centen voor. We zouden eigenlijk voor zulke zaken een sponsor moeten hebben", filosofeert zij. Hoewel de Schorpioen nog niet voor het publiek geopend is, wor den er toch wel eens bezoekjes aan boord toegestaan. Zo'n bezoekje werd kortgeleden afgelegd door de 93-jarige S.Hillebrand uit Sint-Laurens. Hij was indertijd voor zijn nummer in dienst ge weest bij de marine en had in die tijd een plaatsing gehad op de Schorpioen. Hij wilde nog wel eens terugkijken aan boord van 'die ouwe schuit'. Hij kwam toen samen met z'n 70- jarige dochter herinneringen op halen. Terwijl zijn begeleidster maar liever niet het gehele schip bekeek, zag de 93-jarige oud-ma rineman er niet tegenop om alle trapjes te nemen die er waren om de verschillende dekken te berei ken. Zijn zakboekje en een pok kenbriefje schonk hij voor het museum. Wil van Son is dolblij met al die al ver overschreden: meer dan voldoende om de penning te laten slaan. De zilveren penning heeft een middellijn van vijf cm en toont een afbeelding van de hervormde kerk van Serooskerke met aan de keerzijde het opschrift: 'Gods Woord blijft in eeuwigheid'. Enkele leden van de herdenkings commissie zijn in het archief ge doken. Zij zijn van plan om een jubileumboekje samen te stellen over het wel en wee van de her vormden in Serooskerke in de af gelopen 400 jaar. Het bleek nog al een tijdrovend werk te zijn. "Eigenlijk zijn we er wat te laat aan begonnen 1zegt commissielid J.C. van Winkelen, maar de scriba van de hervormde gemeente durfde toch te voorspellen dat de jubileumuitgave van 400 jaar her vormde gemeente in Serooskerke (W.) eind april zal verschijnen.- Het boekje wordt 400 pagina's tekst en foto's en zal 6,75 gaan kosten. Voor die prijs wordt dan ook een zo goed mogelijk over zicht gegeven van de afgelopen vierhonderd jaar hervormd Se rooskerke. Er wordt heel wat afgesleuteld op De Schorpioen kloppen voor grote bedragen", meent Wil van Son. Het idee om een gedeelte van de Schorpioen in te richten als mari tiem museum heeft al veel weer klank gevonden. Niet alleen bij de bevolking van Vlissingen maar uit heel Nederland. Regelmatig ko men er in huize Van Son aanbie dingen voor het museum binnen. Spontane bijdragen, maar ook za ken die niet voor niets van de hand worden gedaan.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1