ANWB: 'Koop Strippenkaarten' KINDERBOEKENSCHRIJVER renata Hü »lLn AA' IN MIDDELBURG K0UDEKERKE ZIJN WIJ HET GOEDKOOPST! 1 5 1 .8 Shell helpt HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN □e^Lissinger 14.95 Souburgse sporthal (KMS)-protestpoptempel i«i GEVARIEERD CONCERT SOLI DEO GLORIA STRIPPEN (Jonfejgchoenen f4. J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE RENATA, 0MDATG0EDE SCHOENEN BELANGRIJK ZIJN. De aren.d Vertalingen Bang Moeilijk Het programma De groepen SHELL ZELF TANK STATION KANAALWEG SHELL ZELF TANK STATION STATENLAAN SHELL ZELF TANK STATION 'T ZAND SHELL ZELF TANK KOUDEKERKE Waarom zou u een cent meer betalen dan nodig is? Kom naar ons Shell sta tion, dan weet u zeker dat u goed zit en dat u Shell ben zine tegen fiks lage prijzen krijgt. oplage 22 305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 43.200 uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: waistraat 56-60 postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 Itoor stads- en streekvervoer Gettg door heel Nederland. Z.Ö.Z. 2335562 Omdat het openbaar vervoer naar de smaak van de konink lijke Nederlandse toeristen bond ANWB veel te duur wordt adviseert deze organisa tie gebruikers van bussen deze maand zoveel mogelijk strip penkaarten in te slaan. Zoals bekend wordt een strip penkaart tachtig cent duurder. De ANWB becijferde dat dit dertien procent is. Door in maart de kaarten te kopen bespaart de consument van openbaar vervoer geld. De prijsverhoging gaat per 1 april in. Kaarten die nu worden gekocht blijven geldig. Voor deze actie heeft de ANWB alle kantoren in de regio voorzien van een extra aantal kaarten. De prijsverhoging is overigens al goedgekeurd door het par lement. DEZE WEEK IN Een hele nieuwe Ci troen op onze autopa- gina. Alle exposities op Wal cheren op de 'uit'-pagi- na. Korte informatie voor heel veel kort en bon dig. Op de voorlichtingspa gina van de gemeente Vlissingen informatie over de huurhuizen aan de Beursstraat en Bel- lamypark. Soli Deo Gloria, de christe lijke zangvereniging uit Sou burg, concerteert zaterdag 19 maart in de Nederlandse Her vormde kerk aan het Oranje plein te Oost-Souburg. Aan vang 20 uur. Rien Balkenade soleert op het orgel en verder treedt ook het Dubbel Koper Kwartet op'uit Serooskerke. Dirigent van Soli Deo Gloria is Tobias Walhout. Op het programma staan ver schillende bekende en onbe kende werken. Het koor opent met O, Allerhoogste Majesteit van A. Gumpelzhaimer en brengt dan een viertal liede ren van verschi'lleride compo nisten. Balkenade speelt ver volgens drie delen van het Concerto in A groot van J.G. Walther. Hierna zingt een dubbelkwartet van de Sou- burgse zangvereniging liede ren van Henri Purcell, waarna het koperkwartet aantreedt. Na Rien Balkenade besluit Soli Deo Gloria weer met een serie liederen. Het koor vertolkt overigens werken uit verschillende eeu wen. Zo is er werk van mees ters uit de zestiende eeuw, ze ventiende eeuw en de twintig ste eeuw. 'Ik zocht de Heer' van Jean Sibelius (1865-1957) is van de recentste datum. Het koor zou overigens best nog wat zangers kunnen inlij ven. Dat geldt zowel voor he ren als dames. Elke woens dagavond repeteert Soli Deo Gloria in het Rode Kruisge- bouw aan de Rehobothstraat van acht tot tien uur. Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen BURGPROMENADE 18 - MIOOELBURG Het is nacht. Kinderboekenschrijver Jacques Weijters loopt over het Middelburgs bolwerk. Jacques is bang. "Wat doe je 's nachts dan ook op het bolwerk?" "Een portie angst halen", zegt Jacques. "Zo kan ik beter mijn boeken voor kinderen schrijven. Voor kinderen zijn veel dingen onbekend en daardoor soms beangstigend. Veel voor volwassenen normale situaties zijn voor kinderen heel spannend". Een oude tovenaar grijnst en blaast in het pierrotgezicht van de schrijver. Met een klap valt deze uit zijn fantasie terug in de werkelijkheid. De woonboot, aan de kaaien in de Zeeuwse hoofdstad, het stekje van de 42-jarige Jacques Weijters, deint nog even na. Als hij wat is bijgekomen kan hij vertellen. Hij is in Tilburg geboren en stu deerde publiciteitsvormgeving aan de kunstacademie St. Joost in Breda. Later werkte hij bij druk kerijen en als free-lancer in de re- ylamebusiness. Twee jaar geleden verhuisde hij naar Middelburg. Eind vorig jaar verschenen twee kinderboeken van zijn hand. 'Een nieuw huis voor Slinger' bij uitge verij Malmberg en 'Soepfeest' bij uitgever Zwijssen. 22 maart ver schijnen weer twee kinderboeken van Jacques Weijters. De eerste heeft als titel 'Ontvoerd' met te keningen van Jürg Furrer. Het tweede boek heet 'Het beeld van de tovenaar' met tekeningen van Sylvia Weve. "Ik heb altijd al verhaaltjes ge schreven. Zo nu en dan vindt mijn moeder nog wat in huis en stuurt dat naar mij op". Zo'n tien jaar geleden schreef Weijters luisterliedjes. Samen met Monique Posthumus trad hij op in culturele centra. In 1974 is er zelfs een LP uitgebracht bij Negram. "Daarna ben ik me meer gaan toeleggen op korte verhalen en il lustraties. Het eerste wat ik voor uitgevers heb gedaan is vertalen". Het stapeltje vertalingen blijkt overwegend van Amerikaanse oorsprong. "In Amerika heb je een groot aanbod van goede kin derboeken. In verhouding met Nederland zijn daar ook veel meer goede kinderboekenschrij vers. In Nederland kan je de schrijvers van goede kinderboe ken op de vingers van twee han den tellen". De ideeën voor zijn boeken ko men uit verschillende bronnen. "Het kindzijn houdt me erg bezig. Ik lees veel boeken over kinderp sychologie en pedagogie. Verder zijn mijn dromen en angsten een rijke fantasiebron. Kinderen heb ben essentiële angsten; primitieve angsten. Bang zijn voor boze geesten kun je bij kinderen verta len als een monster onder het bed. In de meeste gevallen maak je je zelf bang. Als ik expres 's nachts over het bolwerk loop, draait mijn fantasie op volle toeren. Soms wordt ik bang van mijn voorstel lingen die ik daar op dat stille donkere bolwerk verzin". De korte verhalen van Jacques Weijters verschenen in de educa tieve bladen van uitgever Malm- r "beteregeschenken' CwfttjoH'Vtf Bcteft postklare porseleinen wenskaarten (tevens lijstje) berg. Hij gaat er vanuit dat de bladen ook stiekem door de ou ders worden gelezen. "Daarom gooi ik in die verhalen af en toe een balletje richting ou ders. Het schrijven voor kinderen heeft natuurlijk zijn beperkingen in taalgebruik. In het begin schreef ik de verhalen in mijn Aoorden. Daarna verving ik de moeilijke woorden en maakte de zinnen korter. Nu is mijn taalge bruik gebaseerd op taalvaardig- heidstesten. Het gebruik van korte zinnen is routine geworden. Het is moeilijk om een spannend ver haal te maken met korte zinnen. Het is al snel hakketakkerig. Het verhaal moet lopen". De boeken die 22 maart op de markt komén zijn onderdeel van een serie lees- werkboeken van uitgever Zwijs sen. 'Het beeld van de tovenaar' is geschreven in 'de magisch-realis- tische sfeer'. Het decor is Middel burg. Een stukje uit het verhaal. "Moet je lezen Emmo. Het beeld van de Magiër is weg. Dat oude beeld bij het stadhuis". Jaap, zijn vader, geeft de krant aan Emmo. Ze lezen vaak samen de krant, voordat Emmo naar school gaat. De vader van Emmo is beeldhou wer. De beelden van Jaap Reek lij ken te leven. Dat schrijven de kranten. Emmo is erg trots op hem. Hij woont alleen met zijn vader. Emmo begrijpt niets van de krant. Het beeld weg? Maar het viel toch in stukken? Of was dat een droom? Zo'n beeld duw ik toch niet om? denkt Emmo. Het bijzondere aan deze serie is dat de boeken geschreven zijn voor kinderen met leesmoeilijk- heden. Bijvoorbeeld kinderen van elf jaar die de leesvaardigheid hebben van negenjarigen. Om met de taalvaardigheid van een negenjarige te schrijven voor de belevingswereld van een elfjarige is moeilijk, zegt Jacques. Bij de uitgever werden de manus cripten dan ook nageplozen door psychologen en pedagogen. Een spannend stukje uit het boek: 'Ontvoerd': De auto van de inspec teur stopt achter een rij huizen. "Daar is het huis van Willem de brander. De bende ip omsingeld", zegt hij. Hij pakt een luidspreker. Ik zal ze zeggen dat we er zijn. Dan blijven ze binnen. Daarna zien we wel ver...." Verder komt de inspecteur niet. Een garage knalt open. Gierend scheurt een blauwe Ford weg. Nie mand schiet, dat is te gevaarlijk. De inspecteur praat snel in zijn micro foon. "Zo, de wegen worden afge zet. Maar als ze weer ontsnappen, moet u misschien helpen, meneer Sing", zegt hij. Janne kijkt ver baasd naar meneer Sing. "Hel pen?", zegt ze. "Ik kan met Alft praten", zegt Sing. "Ook als ze er Wc- A SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIOOELBURG s niet is. Door heel diep aan haar te denken. Gedachtenoverbrengen heet dat". Jacques Weijters is blij dat twee van zijn boeken in deze speciale serie worden uitgebracht. Dat er meer aandacht voor kinderboe ken getoond wordt, vindt hij een prima ontwikkeling. "Gelukkig hebben de 'gogen' er niet teveel in veranderd. Anders had ik het teruggenomen en in mijn allesbrandertje gestopt. Het beetje extra warmte van mijn kwaadheid zou een troostprijs zijn". VOO RB OUl VAi N IARB! 3D SPI lirlrl 1§EP 4 Werkloze jongeren laten zich netzomin verzuipen als de werknemers van de KMS. Deze afleiding van de slogan, zoals deze met kraakheldere witte letters op het sombere buine spandoek in het hartje van Vlissingen prijkt, zou ook van toepassing kunnen zijn op het protestpopfestival van zaterdag 19 maart in de sporthal aan het Koopmansvoetpad in Oost- Souburg. Op uitnodiging van werkloze jongeren uit heel Zeeland en de FNV-jongeren werkzaam bij De Schelde spe len daar talrijke popgroepen uit Zeeland, Brabant en België. De opzet van deze manifestatie is demonstreren vóór behoud van arbeidsplaatsen bij de KMS. Nagenoeg alle groepen komen naar de Souburgse sporthal tegen onkostenvergoeding. Een aantal bedrijven stelt gratis de verlich ting ter beschikking. Eveneens gratis werkt de gemeente mee. De Rooms Katholieke kerk (drie pa rochies) geeft 600,— Daarnaast ontvangt de organisatie een ga rantiesubsidie van 1500,— Het protestpopfestival kost 4500,— De toegangsprijs is 7,50. De op brengst is bestemd voor acties, die het Steuncomité KMS-groep nog gaat organiseren. Een aantal Zeeuwse groepen heeft speciaal voor dit festival een pro gramma opgesteld. Zo zal de Souburgse H-Gang (een kritische groep, die ook nationaal gezien in de lift zit) trachten één grote sessie te laten plaatsvinden waar alle Zeeuwse groepen verzameld in Souburg aan kunnen deelnemen. De nieuwe formatie Citro-n (voorheen Rubberfish) presen teert zich met een tweetal op de nijpende KMS-situatie geënte teksten; 'Kil Saneren' en 'Crisis'. De KMS biedt werk aan 320 jon geren. Dat is 8,5 procent van het personeelsbestand. In 1981 traden nog honderd werknemers in dienst onder de twintig jaar. Dit was bijna een kwart van het totaal aan nieuwe gezichten in dat jaar. De KMS-bedrijfsschool herbergt rond de tweehonderd leerlingen. Zij volgen een opleiding in de een of andere sector in de metaal. Verder lopen tegen de vijftig praktikanten stage op de KMS. Ongeveer 140 jongeren werkzaam in het Vlissingse scheepsbouwbe drijf, volgen elders een opleiding. De organiserende jongeren vrezen dat zij en hun leeftijdsgenbten door de inkrimping, afslanking of wat dan ook extra zwaar getroffen worden. Ook al in het licht van de jeugdwerkloosheid, die toch al dreigende vormen heeft aangeno men, achten zij het noodzakelijk een krachtig protest te laten ho ren. Het programma zaterdag in de Souburgse sporthal begint om twee uur. De Zeewse popgroep Chivy bijt het spits af. Tegen kwart voor drie is het de beurt aan Kees en de Snelbinders. Om half vier spreekt Jan Scheffer, voorzit ter van het steuncomitee Behoud KMS-groep. Ondernemingsraad voorzitter David de Leeuw bek limt daarna in de protestpoptem pel het spreekgestoelte. Dan is er weer muziek. Om tien voor vier Feedback, Lativa om vijf over half vijf. Radio Vrij vult vervolgens de pauze met muziek. Overigens maakt dit Vlissingse radiostation een reportage van het festival, dat vermoedelijk een dag later wordt Uitgezonden. Citro-n treedt op vanaf kwart over zes, gevolgd door View. Dan - het loopt tegen acht uur - spreekt wethouder Daan Bruinooge van Vlissingen. Na die toespraak is het de beurt aan de Brabantse formatie Fan fare Eeuwig Durende Bijstand. H-Gang volgt met een speciaal voor deze gelegenheid samenges teld programma. Martin Foster van de jongeren bij het FNV spreekt om ongeveer kwart over negen en de Belgische groep Polizei toont een veelbes proken programma tot slot. De Fanfare van de eeuwigdurende bijstand is - zoals ze dat zelf noemt - een 'mobiel aksieorkest'. Ze treedt op tijdens feesten, manifes taties en bij stakingen of bezettin gen. Een aantal van de leden speelde ook in het bekende orekst RK Veulpoepers BV. Het actieor kest bestaat uit dertig leden. Het zijn allemaal vrijwilligers. Polizei oogste veel applaus tijdens een optreden vorig jaar in De Piek. Inmiddels zijn er twee zan geressen bijgekomen. Polizei (uit België) stelt hoge voorwaardan aan de muziek. Meer dan aan verdiensten. Chivy is een Zeeuwse rockforma tie, die nu drie jaar bestaat. De groepsleden omschrijven hun muziek als 'swingende, compacte rocksongs' onder het motto 'rock steady'. In april komt hun eerste lp uit. Lativa is een zesmanspopgroep, die zich nu ruim driejaar met een wisselende bezetting staande weet te houden. De muziek: swingende jazzy funk-rock. De formatie brengt zelfgeschreven werk. View startte ruim een jaar geleden met de opzet een bijdrage te leve ren - zó omschrijven de vier leden - aan de hedendaagse moderne popmuziek. Het doel is een plaats te veroveren in 'het landelijke cir cuit'. De stijl is beïnvloed door groepen als The Cure, en Comsat Angels. De teksten hebben een 'wezenlijk karakter'. H-Gang is een Walcherse forma tie. De muziek is enorm ritmisch en de teksten (eigen) richten zich tegen 'het toenemend fascisme en racisme onder meer in Nederland. De teksten zijn in het Nederlands en het Maleis. Ze oogstten veel bewondering tijdens de vredesde monstratie in oktober 1981 in Amsterdam, waar ze op de Dam een optreden verzorgden. Kees en de Snelbinders is een Schouwse band, die overwegend bestaat uit jonge muzikanten. Het repertoire bestaat voor een groot deel uit Nederlandstalige rock. Feedback is een Vlissingse groep die nu al weer ruim twee jaar bes taat. De groepsleden hadden stuk voor stuk ervaring in andere groepen. Ze noemen hun muziek 'vierkante pop', hetgeen staat voor korte, snelle nummers veelal van eigen hand. Kanaalweg5,4337 PA Middelburg.Tel.: 01180-25139. Statenlaan 244,4336 CP M iddelburg. Tel.: 01180-25663. Koudekerkseweg 14,4335 HD Middelburg. Tel.: 01180-14711. Middelburgscstraat 51,4371 ER Koudekerke. Tel.: 01185-1408.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1