K&rit f*Jj0 uit Q7 Het lakeehert 'Ik ben zelf ook niet zo'n weggooiertje' 20% Houdt Groeneveld voor ogen Lavooy maakte damesafdeling toegankelijk FIRMA DERT TOONT "HUISCOMPUTERS" ii 11 iiiiiiimiiiiii i Bij Groeneveld 20% korting op de zonn^ljrillen collectie *82 lllllllllllllll Interieur Modehuis Bobbe vernieuwd en aangepast DE VLISSINGER Woensdag 2 maart 1983 GEHAKT-BROODJES CURSUS IBIOEMENSCHIKKEN Misverstand Vernieuwde Champagne tijdens modeshow van Eva Coutures Lezers schrijven Uit de oude doos ADRIE WILLEMSEN VAN ELECTROTECHNISCH BEDRIJF: Verandering Informatie ouderen Weduwen en weduwnaars Meningsverschillen YFC Bijbelavond Gevonden Dank RSV gieterij Beïnvloeden V oorjaarsruilbeurs Locomotief 'Middelburg' Energiebesparen Basketbaldag Bloemschikken 50 jaar De Noormannen Bacterievuur Motorcross Appéldienst D'66 Centraal Wonen Raad Domburg Verzorgingsstaat Meditatiecentrum Raad Arnemuiden Pluraliteit Volksdansen Zebravinkenclub Racisme Bingomiddag Tekencursus Bingo-avonden Praatgroep Beschermd stadsgezicht Werkgroep Spuistraat KORTING Nu het zonnige voorjaar weer voor de deur staat, geven wij maar liefst 20% korting op onze gehele collectie zonnebrillen '82. Snel even langs komen is natuurlijk de moeite waard, want de aanbieding loopt t/m 12 maart. i In enkele weken tijd heeft Mo dehuis Bobbe aan de Coosje Buskenstraat 149 in Vlissingen een geheel nieuw aanzicht ge kregen. Het gehele interieur is vernieuwd en aangepast aan de smaak van de tegenwoordige tijd. Een lichtbeige kleur is overheer send en vormt een passende achtergrond voor de kleurrijke en exclusieve damesmode die dit Vlissingse modehuis biedt. Veel aandacht is ook besteed aan de verlichting, die deels in het pla fond is verwerkt en deels door spotjes wordt gevormd. Het aantal paskamers is tot zes uitgebreid. De vernieuwing, die overigens geen grotere vloerop pervlakte opleverde, geeft wel de indruk dat alles veel ruimer is. Dit komt door de verbeterde presen tatie van de artikelen. Mantels, japonnen, pakjes, blou ses en rokken zijn nu allemaal af zonderlijk ingedeeld en gemakke lijk te overzien. Er is een doorkijk van voren tot achter in de winkel verkregen. Het geheel wordt ge completeerd door een aantal pas- spiegels die door de hele winkel zijn geplaatst. De vernieuwing werd vorige week donderdag met een drukbezochte receptie gepresenteerd. De heer en mevrouw Goedvolk-Dungel- man kregen naast gelukwensen ook een groot aantal bloemstuk ken aangeboden, die tijdens de drukbezochte openingsdag (vrij dag) voor de feestelijke entourage zorgde. Modehuis Bobbe heeft damesmode voor jong en oud. De toegang tot de damesmode van de dames- en herenkledingzaak Lavooy aan de Gortstraat in Mid delburg is veel ruimer geworden en meer in het zicht gebracht. Voor heen was de trap naar de damesaf deling verborgen achter een gang van het vroegere woonhuis. Deze gang is nu weggebroken waardoor de trap vrijkwam. Ook de ruimte van de gang is nu bij de herenaf- deling gekomen, zodat ook de en tree van het geheel meer ruimte kreeg. De verruiming was nodig omdat de damesafdeling, die La vooy ongeveer ttvee jaar geleden aan zijn herenmodezaak toevoeg de, steeds meer klanten trekt. De nieuwe opgang is in dezelfde vloerbedekking gestoffeerd als de vloeren. "De oude situatie was net een fuik, de mensen durfden ge woon niet verder te komen", zegt de heer A.J. Lavooy, die zeer con tent is over de nieuwe entree van zijn zaak. Tijdens de verbouwings werkzaamheden is het bedrijf en kele dagen gesloten geweest. Vo rige week donderdag werd de zaak heropend. Maak het U eens lekker mak kelijk voor het aanstaande weekend. Deze gevulde broodjes zullen zeer in de smaak vallen. De voorberei dingstijd is slechts 20 minuten en de baktijd is 10 minuten. 8 broodjes (puntjes) - 500 gr. mager gehakt (fijn gemalen), 2 fijngehakte sjalotjes, snuifje tijm, foelie, kruidnagel, zout en peper, 2 eieren. Verwarm de oven voor en plaats daar dan onmiddellijk een licht beboterde vuurvaste schotel in. (oven 150 tot 200 graden). Maak in de boven kant van de broodjes een in- sijding, haal het brood er uit, maar hou de broodjes wel heel. Week het brood met een scheutje melk of bouillon, meng het met de eieren en de andere ingrediënten goed door elkaar. Vul de broodjes met vleesmengsel, plaats die in de vuurvaste schotel, laat ze vervolgens ca. 10 minuten in de hete oven gaar worden. Snel opdienen. Bel dagelijks de telefonische recepten- dienst: 070-26.23.11. Buiten medeweten van de redactie zijn vorige week op advertentiepa gina's redactionele stukjes ge plaatst waarvan de inhoud op geen enkele wijze strookte met de op vatting die ter redactie worden ge huldigd. Het betreft onder andere het artikel onder de kop 'als u be grijpt wat ik bedoel', een bericht, dat betrekking had op Werelddie rendag vorig jaar. De redactie hoopt dergelijke misverstanden in de toekomst te kunnen voorko men. De redactie Tegenover de blinde muur van De Schelde aan de Walstraat in Vlis singen is het electrotechnisch in stallatiebedrijf van Willemsen ge vestigd. De zaak staat er sinds 1935. De vader van Adrie Ab Wil lemsen was de grondlegger. Tegenwoordig voeren beide broers ook een zaak in Goes. Het bedrijf telt momenteel tien personeelsle den. Adrie Willemsen gaat voor door de winkel het tussenkantöortje, het gangetje en de trap op naar boven. Het kantoor is niet watje luxueus modern kan noemen, maar het voldoet aan de eisen, zegt Adrie Willemsen. "Ik zie het nut niet zo van die moderne winkelpaleizen en kan toren. Wat ik wel in huis heb is de modernste technische vaardig heid. Dat is voor mij belangrijk". In het kantoor hangen foto's van vroeger. Ook het bureau van vader doet nog steeds dienst. H ij is erg gehecht aan dingen van vroe ger. Zo verzamelt hij oude electri- sche apparaten op de zolder van hgt andere bedrijf in de St. Ja- cobstraat in Goes. "Misschien voor een museumpje", grapt hij. Het vak De interesse voor het vak ging van vader op zoon. "Het boeit me nog steeds die veelzijdigheid in dit vak". Na de oorlog was er veel werk in de nieuwbouw en installa- Onder het motto 'leer in een paar uur de computer begrijpen' is de firma Dert aan de Nieuwendijk in Vlissingen begonnen met de ver koop van een 'huiscomputer'. Het is de Sinclair ZX 81, die bijna driehonderd gulden moet kosten. Op vrijdag 11 maart wordt een uit gebreide demonstratie gegeven van Theo Sijthof, de bekende internationale schrijver in modebladen, presenteert op maandag 14 maart een groots opgezette modeshow van het Vlissingse modehuis Eva Coutures.Tijdens de show treedt de vernieuwde zanggroep Champagne op. De begeleidende muziek voor de show is op de band opgenomen. Theo Sijthof stelde hem samen. De modeshow begint maandagavond om acht uur. Behalve het modehuis werken mee kapsalon Modern, Hardy Optiek en Bloemenhuis Minnebreuke. Kaarten voor de show zijn verkrijgbaar bij Kapsalon Modern, Hardy Optiek en het organiserende modehuis Eva Coutures. deze computer en de enorme uit breidingsmogelijkheden. A an vang van de demonstratie is 19.30 uur. De micro computer blijkt enorm in de belangstelling te staan. Be halve de genoemde ZX 81 ver koopt Dert ook computers met meer mogelijkheden. De ZX Spectrum 699) is daar een voorbeeld van. De huiscomputer heeft vele ge bruiksmogelijkheden. De firma Dert noemt in een persbericht onder meer administratief, we tenschappelijk, recreatief, gra fisch en educatief. Verder kan het gebruik concreet worden gemaakt voor de boekhouding en adminis tratie voor verenigingen. Na de demonstratie door een des kundige op vrijdagavond 11 maart, toont Dert doorlopend het arsenaal computers in de show room in Vlissingen. in uw omgeving te: MIDDELBURG: in de Scholengem. "De Wellinge", Kruis weg 2. Aanvang: di. 15 maart 1983 en in de Klarenbeek LTS, Gen. Eisenhower- laan 25. Aanvang: ma. 14 maart 1983. VLISSINGEN: in de Rijksscholengem. "De Schelde- mond", Brouwenaarstraat 2. Tevens in MIDDELBURG in de Klarenbeek LTS en in Scholengem. "De Wellinge". Aan vang: 3e week van maart 1983. I De wekelijkse cursus bloemen - schikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30 -21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis Het cursusgeld bedraagt f 156,-, in clusief bloemen en het materiaal, als mede een cursusboekje, de cursus is dus volledig verzorgd In september start ook nog de vestigingsopleiding bloemenschik- ken en binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwas senen (SBOV), Sir Winston Churchill- weg 2, 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave [ontvangt u een bevestiging. Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* tK Het is inderdaad zoals dat noemt 'uit de oude doos'Ik was zeer verrast dat ook ik op de oude schoolfoto stond. Ik heb hem inderdaad nu ook in bezit gekregen. In de oorlog was de ze foto namelijk zoekgeraakt met de inundatie van Walche ren. Ik woonde in Ritthem. Dankzij uw rubriek is het toch nog goedgekomen. Het is trou wens één van de hoekjes waar vooral de oudere mensen naar kijken in uw blad. Ik kan de foto nu gebruiken om mijn kinderen en kleinkinderen te laten zien hoe ik er vroeger uitzag, dus na 66 jaar. C. Cornelisse Baljuwlaan 64 Middelburg tiewerk. Langzamerhand is dat veranderd in meer gespecialiseerd werk. Bijvoorbeeld het installeren van energiebesparende verlichting in bedrijven. Toch brengt in geld uitgedrukt de winkel het grootste deel binnen". Adrie Willemsen vervolgt: "We hebben ons erop gericht een vak handelaar te worden. Een vak handelaar moet een technische dienst hebben. Het grootste ge deelte van wat wij verkopen kun nen wij ook repareren. Onze monteurs moeten steeds bijstude- ren, gelukkig bieden de fabrieken deze kans". Met klem benadrukt Willemsen dat klanten beter de bekende merken kunnen kopen in verband met de service. De markt voor te levisies en wasmachines blijft, omdat ze normale onderdelen van het huishouden zijn geworden. "Er is wel iets veranderd in deze tijd van economische neergang", legt hij uit. "Er wordt iets bewuster vervangen, er wordt niet meer zo snel weggegooid. Ik vind dat gun stig, ik ben zelf ook niet zo'n weg gooiertje". Vaak blijken reparaties zo duur omdat de onderdelen zo moeilijk te demonteren zijn. Adrie Wil lemsen vindt het een prima ont wikkeling dat de fabrikanten nu ook gaan letten op de 'reparatie- vriendelijkheid'. "Onbegrijpelijk dat de consumentenbonden daar nooit op het idee gekomen zijn om dat te beoordelen", overpeinst Adrie. "Alhoewel je bij het verkopen na tuurlijk moeilijk kan vertellen dat de machine zo goed te repareren Omdat het electrotechnisch in stallatiebedrijf van de gebroeders Willemsen luxe niet zo hoog in het vaandel draagt, is er geld om op technisch gebied te financieren. Zo schafte het bedrijf onlangs ap paratuur aan waarmee video-in stallaties zijn te repareren. "Het is een kwestie van prioritei ten stellen", meent de firmant Adrie Willemsen. En dat is tot op heden nog allemaal goed uitge vallen. "Door onze directe be trokkenheid bij het bedrijf, heb ben we tot op heden nog steeds goeie keuzes kunnen maken". Hij wijst naar de Scheldemuur tegen over zijn bedrijf en zucht: "Dat het ook anders kan zie je bij De Schelde...". Adrie Willemsen: "Ik zie niet zo het nut van die moderne winkel paleizen en kantoren De stichting Welzijn voor Oude ren in Vlissingen stopt met de uit gave van het blad 'Samen'. Dit vanwege bezuinigingsmaatrege len. Het betekent overigens niet dat de ouderen voortaan geen nuttige informatie meer krijgen. Het bestuur van de stichting ver zorgt voortaan eenmaal per maand een informatiepagina in het huis-aan-huisblad De Vlissin- ger. De eerste informatie wordt opgenomen in een uitgave om streeks april. De Fiom-groep van weduwen en weduwnaars houdt dinsdag 22 maart een kennismakingsbijeen komst in het gebouw van Jeugd en Gezin aan de Londensekaai 39 in Middelburg. Besproken worden de specifieke problemen waarmee weduwen en weduwnaars te ma ken krijgen nadat de partner is gestorven. Behalve als praatgroep worden ook gezellige dingen on dernomen. De bijeenkomst 22 maart is vooral bedoeld voor nieuwe leden. De bijeenkomst begint om half acht dinsdag avond. Informatie: Fiom-Zeeland 01180-27311. Meningsverschillen tussen de aquariumvereniging De Purper- kop en Youth for Christ hebben er toe geleid dat de jongerenorgani satie hun vaste stek in de Breehof aan de Breestraat in Vlissingen hebben verlaten. Als gevolg daar van gaan de geplande activiteiten in het jongerencentrum Het Vis serskwartier niet door. In het kader van de serie 'Christen zijn hier en nu' spreekt J. de Jager uit Heerde op vrijdag 4 maart in het Rode Kruisgebouw aan de Rehobothstraat in Oost-Souburg. De heer De Jager neemt het on derwerp 'Christus het doel van het leven' (Philippenzen)onder onder de loep. Aanvang van de bijeen komst is 20 uur. In de periode van 3 t/m 17 fe bruari zijn bij de gemeentepolitie te Middelburg de volgende voor werpen als gevonden aangegeven: bootkaart; sleutels; handschoe nen; bankbiljet; blauwe linnen' tas, inhoud: sportkleding; wit stoffen tasje, inhoud: gymspullen; bruin/zwarte zwemtas; blauw jack met witte strepen en witte rits; zwarte portemonnee, inhoud o.a. batterijtjes gehoorapparaat; donkerbruine leren portemonnee, met inhoud; portemonnee met inhoud o.a. buitenlands geld; bruine knijpportemonnee met in houd geld; bruine portemonnee inhoud: kleingeld en sleutels; gouden horloge met gouden bandje; gedraaide zilveren arm band; broche: Zeeuwse knop; 3 veilingkisten; kartonnen doos met inhoud: o.a. schemerlamp; 2 kin derdekentjes; baby zuigfles; pas ser: setje gereedschap; boekjes (handwerken); aluminium ladder (2-delig); gele teil. Dieren: kat, rood; zwart/wit gevlekt konijn. Directie, ondernemingsraad en medewerker(sters) van RSV gie terij Middelburg hebben burge meester en wethouders van de Zeeuwae hoofdstad een telex ge zonden, waarin dank gezegd wordt voor het besluit tot garant stelling van de gemeente Middel burg. Zoals bekend is door deze beslissing de uitbetaling van sala rissen over februari en maart ge waarborgd. Het gewest Zeeland vap de PvdA acht het noodzakelijk dat de Zeeuwse bevolking moet probe ren beslissingen omtrent de Zeeuwse RSV-bedrijven te beïn vloeden. 'Het gaat ons allemaal aan' schrijft het gewest in een ex tra mededelingenblad. Geadvi seerd wordt financiële steun te geven aan het steuncomitee be houd KMS-groep. brieven of te legrammen aan de voorzitter van de Tweede Kamer te zenden en via de eigen politieke partij of de partij waarop men stemde, druk uit te oefenen op de politici in Den Haag om een KMS-vriendelijke stem uit te brengen. De postzegelvereniging Philateli- ca afdeling Vlissingen houdt za terdag 5 maart een grote Voor jaarsruilbeurs in de Rijksscholen gemeenschap Scheldemond aan de Paul Krugerstraat in Vlissin gen. Ook de nieuwtjesdienst en het rondzendverkeer van de ver eniging is aanwezig. Rond 15 uur is er een veiling met een aantal mooie kavels. De beurs wordt be sloten met een grote verloting. De Voorjaarsbeurs begint zaterdag om tien uur en is tegen vijf uur afgelopen. Een locomotief uit de bekende '1600 serie' wordt vandaag (woensdag 2 maart) 'Middelburg' genoemd. Burgemeester drs. P.A. Wolters van de Zeeuwse hoofd stad verricht de officiële hande lingen. Tot en met donderdag 3 maart kunnen (vooral) de inwoners van Westkapelle geïnformeerd wor den over hoe zuiniger om te gaan met energie. In het verenigings gebouw Westkapelle Herrijst heeft de Coördinatiegroep Ener giebesparing Zeeland een ten toonstelling ingericht. De ope ningstijden zijn dagelijks van 15 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur. Op zaterdag 2 april is er in Sport hal Baskensburg in Vlissingen een basketbaldag. Tijdens dit evene ment zal de jeugd gratis trainin gen kunnen volgen en wordt een demonstratiewedstrijd gespeeld, ledereen van 12-16 jaar kan trai ningen volgen die gegeven wor den door Zeeuwse trainers met behulp van Amerikaanse prof spelers. Aan het eind van de mid dag wordt er een demonstratie wedstrijd gespeeld tussen het Zeeuwse herenteam en de All Stars. Dit team bestaat uit Ameri kaanse spelers die uitkomen in de hoogste divisies in Nederland. In de pauze wordt een basketbalfilm gedraaid. De trainingen beginnen om 14.00 uur, de demonstratie wedstrijd om 16.00 uur terwijl deelname en toegang gratis zijn. In de derde week van maart be gint de Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen een cursus bloemschikken op drie plaatsen op Walcheren. In de Vlissingse Rijksscholengemeen schap De Scheldemond, in de Middelburgse scholengemeen schap De Wellinge en de Klaren beek LTS in Middelburg start de ze cursus. Voor informatie 01717-2010. In het kader van de feestelijkhe den rond het vijftigjarige bestaan van de voetbalclub De Noorman nen is zaterdag 5 maart in het verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst een disco voor de B. C en D-pupillen. 's Middags is er in de Westkappelse sportzaal een spel- middag voor de F en E pupillen. Vrijwel alle boomgaarden in Zee land werden afgelopen zomer aangevreten door bacterievuur. Dat blijkt uit een enquete die on der de leden van de Nederlandse Fruittelers Organisatie in Zeeland werd gehouden. Ook in Brabant tierde bacterievuur weelderig. Op veel bedrijven werden uitsluitend perebomen aangetast. Appels daartegenover werden minder ge troffen. Voor de Zeeuwse motorcrossers van de motorsportvereniging De Uitlaat begint het seizoen op za terdag 19 maart. Dan namelijk wordt de eerste clubcross verre den op het circuit aan de Enge- landweg in Vlissingen-Oost. In de Vlissingse St. Jacobskerk wordt zondag 6 maart een appél- dienst gehouden. Het thema luidt 'Blijf niet aan de kant staan'. Voorganger is ds. P.C. Pettinga. Marjan Leijnse bespeelt het orgel en de zang wordt verzorgd door het jongenskoor uit Ovezande. De dienst begint om tien uur. D*66 voorzitter Jacob Kohn- stamm spreekt zaterdag 5 maart tijdens een algemene ledenverga dering van zijn partij in de regio Zeeland. Verder wordt het De- mokratisch Manifest besproken, een discussiestuk waarover de D'66-leden in Zeeland zich de af gelopen weken bogen. Zaterdag wordt een (Zeeuws) standpunt in genomen. Jopie Boogard, voorzit ter van de D'66-statenfractie, doet verslag van het werk in de Zeeuwse staten en zal nader in gaan op het standpunt van de partij inzake de ombouw tot ko lencentrale en de RSV bedrijven in Zeeland. De vergadering vindt plaats in De Zandput in Seroos- kerke en begint om tien uur. De Coöperatieve Vereniging Centraal Wonen Vlissingen houdt op zaterdag 5 maart een informa tieve bijeenkomst. Drie onder werpen komen aan de orde: ener gie (windenergie), ecologische as pecten in een woonbuurt en ener gie-arme en milieuvriendelijke woningen. Na inleidingen is er gelegenheid tot discussie. De bij eenkomst vindt plaats in het buurthuis De Zwaan aan de Kromwegesingel 1 in Oost-Sou burg. Aanvang 14 uur. De raad van Domburg vergadert dinsdag 8 maart in het gemeente huis 's avonds om half acht. Onder meer wordt een voorstel bespro ken om tot energiebesparing te komen op de straatverlichting. Op voorstel van de PZEM wordt één tl-buis vervangen door een alu minium spiegel. Het licht van de overblijvende buis vermindert daardoor nauwelijks. De kosten per lichtpunt bedragen 45,— De jaarlijkse besparing is om en nabij de vijftien gulden. De raadsagenda telt elf punten ter bespreking. Het CDA tweede kamerlid drs. C.P. van Dijk (oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking) spreekt maandag 7 maart om 20 uur voor zijn partij in Meliskerke. In het verenigingsgebouw Ons Huis aan de Burg. Adelaarstraat behandelt hij het thema 'hoe houden wij onze verzorgingsstaat betaalbaar'. Ook andere actuele politieke zaken neemt Van Dijk onder de loep. Tijdens de bijeen komst wordt ook afscheid geno men van de heer J.M. Maris als gemeenteraadslid. Surati Rajneesh Meditatiecen trum in Middelburg houdt vrijdag 4 maart in het centrum aan de Singelstraat 45 een video-opname van een van de lezingen die bhagwan hield toen hij nog in Poona (India) woonde. Een me dewerker vertelt vervolgens iets over het leven en het werk van de bhagwan nu. De bijéénkomst be gint om acht uur vrijdagavond. Zondag 6 maart wordt een medi tatiedag gehouden waar enkele meditatietechnieken beoefend zullen worden, afgewisseld met een videovertoning en een maal tijd. Voor informatie 01180- 38198. Het korfbalveld in Arnemuiden gaat opgeknapt worden als de raad daar op maandag 7. maart mee instemt. B en w doen dit voorstel aan de raad op advies van de Heidemij, die constateerde dat het maaiveld ongelijk is en de bovenlaag een geringe water- doorlatendheid heeft. Er moet nu gefreesd en gespit worden. Bovendien komt er een tien centi meter dikke laag zand overheen. Verder bespreekt de raad deelna me in een stichting die een be jaardenhuis wil opzetten in Arne muiden. Gedacht wordt om een deel van het dienstencentrum Ter Mortiere hiervoor geschikt te ma ken. De agenda telt 19 punten ter bespreking. Aanvang van de raadsvergadering in het gemeen tehuis te Arnemuiden is half acht maandagavond. Dr. J.M. Vlijm van de theologi sche faculteit van de Vrije Uni versiteit in Amsterdam leidt don derdag 3 maart het onderwerp Pluraliteit in voor de Vlissingse werkgroep Gemeentetoerusting, uitgaande van de hervormde ge meente en de gereformeerde kerk te Vlissingen, De bijeenkomst vindt plaats in de Johanneskerk aan de Bonedijkestraat en begint om acht uur. Pluraliteit staat voor het voorkomen van zeer uiteenlo pende geloofsbeleving binnen één kerkgemeenschap. De Volksdansvereniging Vlissin gen biedt aan iedereen die zich bezighoudt met kinderen de mo gelijkheid een cursus te volgen. Als basis worden dansjes voor kinderen gebruikt. De cursus heet 'Instructie Kinderdans vrolijke kring'. De dansleiding is in han den van Martine Kok. De lessen vinden plaats in de Breehof op drie zaterdagen, 5, 12 en 26 maart. Voor informatie Renate Danc- kaerts 01184-61085. Het rayon Zeeland van de Neder landse zebravinkenclub houdt za terdag 5 maart een regiobijeen komst in de stationsrestauratie in Middelburg. Na een kort huis houdelijk gedeelte zal J. van Val kenburg uit Nieuwegein (pen ningmeester van.de Nederlandse zebravinkenclub) een lezing hou den en dia's vertonen over zebra- vinken en Japanse meeuwtjes. Voeding, vederstructuur, verer ving en keurslagen worden hierbij behandeld. Ook njpt-leden zijn welkom. Inlichtingen via tel. 01180-36171 of 011023262. De bijeenkomst begint zaterdagmor gen om half elf. De werkgroep Interculturele Ak- ti viteiten houdt op vrijdag 4 maart een thema-avond over racisme en discriminatie. Vertoond wordt onder meer een film 'Ik heb een blanke vriend'. De bijeenkomst vindt plaats in het buurthuis Pa raplu aan de A. Gogelweg in Vlissingen. Aanvang 20 uur. In De Vijf Klavers in Ritthem wordt dinsdag 8 maart een bingo middag gehouden. Daarnaast worden ook andere spelletjes ge speeld zoals een quiz. Deelnemers aan de bingo nemen zelf een prijsje mee. De organisatie, de stichting Welzijn voor Ouderen, zorgt voor de troostprijzen. Wie graag wil leren tekenen kan vanaf donderdag 10 maart terecht in het buurt- en clubhuis Marnix aan de Noordbeekseweg in West- Souburg. In tien achtereenvol gende donderdagen wordt gedo ceerd in dit creatieve vak. De bij eenkomsten beginnen om 13.30 en eindigen tegen drie uur. Het club- en buurthuis Het Buut aan de Beatrixlaan in Vlissingen heeft de komende vier maanden een groot aantal bingoavonden op het programma staan. De eerste keer wordt maandag 7 maart ge speeld vanaf half acht. De vol gende bingo-avonden zijn zater dag 19 en maandag 28 maart, za terdag 9 en maandag 18 april, za terdag 7 maandag 16 en zaterdag 28 mei en in juni op de maanda gen 6 en 20. Op initiatief van twee vrouwen uit de wijk Papegaaienburg start in clubhuis Marnix aan de Noord beekseweg een praatgroep voor volwassenen. Vooral het milieu, gezonde voeding en allerlei ande re hete hangijzers uit de samenle ving worden doorgesproken. Het is overigens niet de bedoeling dat uitsluitend bewoners uit de wijk Papegaaienburg deelnemen aan de gespreksgroep. De praatgroep is elke maandagmiddag van half twee tot drie uur. De werkgroep Beschermd Stads gezicht in Vlissingen vergadert vanavond (woensdag 2 maart) in Bachten Komme aan de Badhuis straat in Vlissingen. Aan de orde komen onder meer: restauratie- nieuwbouw. Vissershaven, plan wijkvoorziening binnenstad en VlissingenPromotion. De Werkgroep Spuistraat eo van het wijkkomitee Binnenstad in Vlissingen vergadert woensdag 9 maart in de dpenbare kleuter school Mezennest aan de Bak kersgang in Vlissingen. Besproken wordt het alternatieve bouwplan aan de westzijde van de Spui straat. Goes, Lange Vorststraat 106, tel. 01100-16678 Middelburg, Lange Delft 24 tel. 01180-12083 Vlissingen, St. Jacobsstraat 14, tel. 01184-12398 De Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-pilde.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7