HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN TELEACT TREEDT OP IN DE PIEK Massale prestatieloop van Dynamo '70 in Oostkapelle EXTRA VOORSTELLING ADELE BLOEMENDAAL r® BACK VERB0UWINGS OPRUIMING Tennisverenigingen in Middltburg strijden din gunst van ré&reanten f J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE DRINKSERVIEZEN Cristallerie Zwiesel IN ALLE PRIJSKLASSEN Streefgetal Schreeuwen LAATSTE WEEK A ZIE ONZE ETALAGE! L)*U Ljtt DEZE WEEK IN Plannen voor opknappen Seheldebuurt Korte informaties Zaken Van bougie tot bun *r: Renault 18, Citroën i- oplage 22.045 wekelijks gratis nuis aan nuis op geneei waicneren in comDinaue mer ae raam toiaie opiage uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Concurrentie in tennisland Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. Vlissingen Middelburg en Domburg en staatsbosbeheer gaven toestem ming om deze jaarlijkse prestatie loop door het natuurgebied (wa terwinning) te laten plaatsvinden. De loop is gesplitst in twee delen. Om half twee zaterdagmiddag vertrekt de jeugd, die een afstand van vier kilometer heeft te over bruggen. De grote prestatieloop over vijf, tien of vijftien kilometer begint om half drie. Onderweg kunnen de deelnemers zelf bepa len welke afstand ze willen lopen. Wie de afstand binnen de gestelde tijdslimiet heeft overbrugd, ont vangt een herinneringsmedaille. Probleemgevallen kunnen wor den geholpen door de EHBO- vereniging uit Oostkapelle. Vanaf half één kunnen deelne mers inschrijven in het wedstrijd secretariaat aan de Duinweg. 8 MAART VROUWENDAG Een van de grootste en zeker de oudste prestatieloop in Zeeland is de loop door het beschermd duingebied De Vier Hoogten in Oostkapelle. Al vijftien keer hol den recreatielopers achter het schot uit het dubbelloops jachtge weer, dat de Domburgse burge meester bij de start afvuurt. Het Middelburgse Dynamo '70 tekent steeds weer voor de organisatie. Zaterdag 5 maart vindt deze jaar lijkse prestatieloop nabij Oranje zon weer plaats. De start en finish zijn als vanouds nabij de Duinweg in Oostkapelle. De gemeente f "verfijnde tafelsfeer" Woensdag 2 maart 1983 Voor de enige grote tennisclub in Middelburg, de Middelburgse Lawn Tennisclub (MLTC), dreigt concurrentie. In de Middelburgse wijk Dauwendaele ontpopt zich namelijk een tennisclub, die voor zichzelf een grote toekomst in petto heeft op het gebied van re- creatietennis. De Tennisvereni ging Dauwendaele, zoals de offi ciële naam luidt, heeft beslag we ten te leggen op de vijf banen nabij de sporthal Kruitmolen. Met de gemeente is overeengekomen dat de leden vierhonderd uur (veertig per baan) per week op de splinter nieuwe kunstgrasvelden mogen spelen. "En dat geldt vooral voor de zogenaamde interessante uren zoals tegen de avond in het week einde", onthult voorzitter Hans Apner. De Tennisvereniging Dauwen daele telt al ruim tweehonderd le den. Apner daarover. "Tot nu speelden we in drie verschillende Walcherse hallen. Desondanks groeiden we snel. Pas binnenkort kunnen we gebruik maken van de kunstofvelden, die vorig jaar wer den aangelegd. In de inter trainen er vooral de voetballers op. Maar wij kunnen er dan ook spelen. Een ander voordeel is, dat er een re delijke verlichting is, waardoor ook bij het invallen van de duis ternis nog een balletje geslagen kan worden". Hans Apner rekent er op binnen korte termijn ongeveer 350 leden te kunnen tellen. Hij argumen teert: "Ik hoorde dat de tennis club in Souburg een gigantische wachtlijst heeft. Ook uit andere verenigingen kwamen al mensen over. 350 Leden is trouwens ons streefgetal. Als we dat aantal be reiken kunnen we aardig de fi nanciële eindjes aan elkaar kno pen". Waarom lopen er mensen over naar de kersverse vereniging, waarvan toch nog nauwelijks iets bekend is. Apner weer: "Tijdens de oprichtingsvergadering beslo ten we unaniem dat we ons be perken tot recreatietennis. Dit in tegenstelling tot andere clubs zoals de MLTC waar de wed strijdsport ten alle tijde voorrang heeft. Ik beschouw onze vereni ging dan ook niet als een echte concurrent van deze club. Wed strijdtennissers kunnen daar te recht, recreanten bij ons". Niettemin is het bekend dat ook de MLTC om nieuwe leden staat te schreeuwen, ook recreanten. Tij dens de afgelopen bijzonder fraaie zomer lagen de twaalf banen dagen achtereen eenzaam onder de stra lende zon. Slechts in de luwte van de schemering of's ochtends vroeg waagde zich een tennisser op de gravel. De banen zijn overigens - via een ingewikkeld bestuurlijk systeem - eigendom van de vereni ging zelf. Penningmeester Piet de Jong van de MLTC is de opmerking van voorzitter Hans Apner van de kersverse vereniging behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Hij benadrukt dat de MLTC na drukkelijk voor beide kiest: zowel recreatie als wedstrijdsport. "En met twaalf banen kun je dat ook", argumenteert hij. De Jong meent ook dat de aan dacht die MLTC aan de jeugd schenkt uniek is te noemen. "De jeugd wordt op een speelse manier begeleid. Er is daarbij geen enkel accent. Uiteraard zullen talent volle tennissers uiteindelijk wat meer aandacht krijgen, maar dat neemt niet weg dat er binnen onze vereniging ten alle tijden naar een acceptabel evenwicht wordt ge zocht tussen recreatietennis en wedstrijdtennis. Hoe men er bij komt dat er bij ons uitsluitend plaats is voor wedstrijdtennissers is mij een raadsel. Onze vereni ging is trouwens een van de wei nige waar een aantal banen wordt vrijgehouden tijdens de competi tie". Het is de MLTC-penningmeester De Jong bekend dat er op Wal cheren verschillende verenigingen zijn die een ledenstop hebben. "Dat geldt evenwel niet voor onze vereniging. Nieuwelingen, re creanten, worden bij ons met open armen ontvangen. En voor wat betreft de wachttijden tijdens de interessante uren valt het naar mijn smaak enorm mee. Boven dien is er bij ons een kantine op de baan. Dit is mogelijk omdat het terrein ons eigendom is. Het ge meentebeleid in Middelburg laat namelijk kantines op gemeente lijke sportvelden niet toe. Dus als de mensen moeten wachten zijn ze verzekerd van een versnapering tijdens het wachten". Inderdaad heeft de Tennisvereni ging Dauwendaele geen kantine. Han Apner: "Er zijn echter on derhandelingen gaande om een kantine dichtbij de banen te krij gen. Ik heb alle hoop op een goeie afloop". ceerde Clara Zetkin het idee, dat unaniem door de vertegenwoor digsters uit verschillende Europe se landen werd overgenomen. 'De achtste maart', zo luidde de om schrijving, 'zou dienen als sym bool voor de strijd van de vrouw voor haar rechten'. Dravend door de geschiedenis van de Internationale Vrouwendag valt het op dat er vooral in jaren van hooglopende crisis aandacht aan wordt besteed. Na de Tweede Wereldoorlog wordt zelfs bekend dat een gezelschap van vrouwen uit verschillende landen in barak ken van concentratiekampen die dag feestelijk doorbrachten. In I960 toen de vrouwen het gou den jubileum vierden, was de achtste maart echter slechts een nietig symbool uit het verjeden. In het oostblok daartegenover is de Vrouwendag het symbool van feest voor elke vrouw. Fabrieken zijn gesloten, de mannen doen het huiswerk en kinderen dragen die dag grote bloemen op hun schooluniform. Op dieprode wenskaarten staat de vrouw her aldisch afgebeeld. Ingrijpende gouden letters herinneren aan wat de achtste maart eigenlijk is. De vrouwen wanen zich in die communistische landen een dag man; althans een groot deel drinkt die dag zoals veel mannen dat dagelijks doen. En 's avonds overspoelen zij de dancings, in stille hoekjes nagegluurd door mannen die belust zijn op een buitenkansje. Terug naar eigen bodem zeggen de vier Souburgsen: "Dat soort viering van de Vrouwendag staat ons helemaal niet voor ogen. In deze tijd dat vrouwen voor pro blemen komen, die lijken op si- dat Prié hiervoor 5116 kreeg. Dit geschenk heeft Kluit overi gens niet belet om kort daarop een professoraat in de geschiedenis in Leiden te aanvaarden. Door overerving kwam dit servies in bezit van mevrouty mr. M.M. Warning. Zij heeft bepaald, dat na haar overlijden dit bruikleen in een schenking aan de Zeeuwse Museumstichting zal worden om gezet. Het zilver is te zien in een vitrine in het Zeeuws Museum. Wolverven - zo oordeelt Kunst zinnige Vorming is niet zo moei lijk. Verven met behulp van na tuurproducten is een leuke en verrassende bezigheid. Tijdens de wolverfdagen kan ei gen gesponnen wol worden ge verfd. Het recept voor de aan maak van een kleurbad krijgen de deelnemers mee. zodat het bad ook thuis kan worden gemaakt. Voor informatie tussen 10 en 12 uur en 14 en 16 uur. 01184-14928. Teleact, een muziektheater uit Zeeuwsch-Vlaanderen, treedt zaterdag 12 maart op in VOC De Piet in Vlissingen. Het optreden is een 'cursus' onder de titel 'De beerput als hobby' en duurt 75 a negentig minuten. Hoewel zowel de naam van het Zeeuws-Vlaamse gezelschap als de titel van hun programma belerend klinkt, is het alles slechts bedoeld als een komische satire. De voorstelling is opgebouwd uit zestien acts. Gevoelens als verliefdheid, verlegenheid, agressie, angst, en onverschilligheid staan centraal. Er komen onderwerpen als militarisme, werkloosheid, adoptie van weeskinderen uit Vietnam en Korea, inintelectuele arrogantie en vergiftiging door werklust aan de orde. De groep werkt met een uitgebreide licht- en geluidsinstallatie. De geestelijke vader van het muziektheater Teleact is Jan Janssens uit Aardenburg. Enkele jaren geleden speelde hij in de groep Poke en richtte later De Hick op, een popgroep die Nederlandstalige muziek bracht. Uit beide beide groepen is een band ontstaan die voor de begeleiding zorgt bij Teleact. Janssens was ook al lid van de theatergroep Optater en hij schreef toneelstukjes, waarvan er al enkele zijn opgevoerd. Hoewel de onderwerpen bepaald zwaar op de hand lijken te liggen noemt Janssens de voorstelling in het algemeen 'lichte kost'. Er zijn momenten van spanning, maar ook van ontspanning en humor. Lucie de Graaf (die ook het decor ontwierp). Joop van der Putten en Jan Janssens. De bezetting van de muziekgroep is Bollie Linck (drums), Pim Linck (sologitaar), Jos Calbo (basgitaar) en Jeets Durenkamp (gitaar). Het optreden in De Piek begint om 21 uur. De toegang is gratis. De emancipatiecommissie van de buurtvereniging Van Duyvenvoorde wil de Internationale Vrouwendag nieuw leven inblazen. Deze vrouwendag, die jaarlijks op 8 maart in talrijke landen wordt herdacht, lijkt vanwege de economische problemen opnieuw aan inhoud te winnen. De commissie van de Souburgse buurtvereniging heeft voor dinsdag 8 maart in elk geval een ambitieus programma te bieden. Behalve dat Souburgsen met het toneelgezelschap Het Coöperatief en de vrouwenmuziekgroep The Broards klinkende namen op het podium van het buurthuis De Zwaan brengen, willen ze ook wegbereidsters zijn voor andere groepen op Walcheren die zich bezig houden met de Internationale Vrouwendag. "We zouden op,Walcheren één "achtste maart" moeten vieren", oordelen ze. Maar dat zou nog wel eens heel wat voeten in de aarde kunnen hebben. Het is namelijk algemeen bekend dat veel vrou wenorganisaties die dag 'zonder mannen' willen doorbrengen, zoals in het Pand in Middelburg. En die opvatting wijzen dames in Souburg radicaal van de hand. "Ook mannen dienen in het emancipatieproces te worden be trokken", klinkt het éénstemmig. Over wat de achtergronden zijn van de Internationale Vrouwen dag en waarom juist in Souburg wordt gestart verschaffen Yvonne Gerritsen. Els de Boer, Riet Cal- jouw en Marleen Bloppoel ophel dering. Overigens zijn zij niet de enigen die voor de organisatie van het festijn tekenden. De leden van de emancipatiecommissie dede- deden het samen met SKA De Zwaan en Uit in Vlissingen. "Onze wijk is een typische arbei derswijk. En in een wijk als deze manifesteert de economische ma laise zich het eerst", meent het viertal. "Met name vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dagelijks worden we geconfron teerd met voorbeelden. Soms zijn ze van algemene aard, soms zijn de problemen ook typisch voor een buurt als deze". Als voorbeeld voor de algemene problemen worden advertenties Uit in Zeeland is er in geslaagd een extra voorstelling vast te leg gen van Adèle Bloemendaal's veelgeprezen solo-show 'Adèle's Keus'. Op zaterdag 12 maart pre senteert Adèle dit suksesvolle café-chantant programma om 20 uur in de Middelburgse Schouw burg. "Een programma van lachen en huilen, paniek en ellende", noemt ze het zelf. In deze 'tour de chant' geen typetjes meer, maar puur en alleen Adèle, met door haar uit gezochte liederen van Bertold Brecht, Hans Dorrestijn, Drs. P en Jan Boerstoel, om er maar een paar te noemen. De liedjes - die inhoudelijk het hele scala beslaan van 'zeer ernstig' tot 'volstrekte flauwekul' - worden verbonden door zelfgeschreven monologen van Adèle. Teksten die verrassen door hun scherpte en grote zeg- Het bijzondere aan deze bruik leen is, dat de bouilloire blijkens een inscriptie in 1777 werd aan geboden door het gemeentebe stuur van Middelburg aan de be faamde Professor Adriaan Kluit (17351807), die van 1768 tot 1778 in Middelburg Griekse letteren en rhetorica doceerde. Kluit ontving de bouilloire uit dank voor het feit, dat hij had be dankt voor een professoraat in Harderwijk. Uit de stadsrekeningen is bekend. tuaties in het begin van deze eeuw, is het belangrijk dat vrou wen elkaar ontmoeten tijdens zo'n dag die in het teken staat van de emancipatie. Maar wel samen met de mannen. Want je hebt stom weg niets er aan als je als vrouw ontwikkelt en de man weet niet waarover het gaat....". Voor wat de optredens betreft op dinsdag 8 maart in De Zwaan zie ook op onze servicepagina: Het Coöperatief speelt "Volwassen orgasme ontsnapt uit Amerikaans circus" van Dario Fo en Franca Rama. Dit optreden begint om half negen. Vanaf half elf treedt de groep The Broards op. Deze formatie was onder meer te zien tijdens het vrijdagavond pro gramma van Sonja Barend. Het feest gaat door tot in de kleine uurtjes. Riet Suwijn gemeente raadslid (PM) leidt de bijeen komst in. Kaarten zijn te bestellen op tele foonnummer 01184-62790. Dames druk in de weer om een natuurlijk wolverfbad te fabriceren. Onder leiding van Carla van Hoek houdt Kunstzinnige Vorming Vlis singen drie 'wolverfdagen'. Op vrijdag 18 maart wordt de wol rood, bruin en geel geverfd en op zaterdag 19 maart de kleuren rood. violet en blauw. Op zaterdag 26 maart wordt de kleur indigo aan gemaakt. Vier van de organisatrices: Riet Caljouw, Yvonne Gerritsen, Els de Boer en Marleen Bloppoel Voorverkoop: vanaf 4 maart bij het Verkooppunt. Stadhuisstraat 2, Middelburg. Telefonisch reserve ren van 14-16 uur via 01180-26251, toestel 410. Tijdens de Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferen tie in 1910 in Kopenhagen lan- foto-filmvioeo JP (ontCMTtU M»Mw« 0oc7TJ* genoemd, waarin personeel wordt gevraagd. Ze hebben een aantal voorbeelden van vrouwen uit de wijk die solliciteerden, maar om hun sexe werden afgewezen. Een van de emancipatie commissiele den haalt een willekeurige krant te voorschijn. A's aanhef wordt genoemd 'een medewerker (M/VR) die zijn inspanning be loond wil zien'. In de omschrijving van de functie wordt echter uit sluitend over 'man' gesproken. "Ze zijn wettelijk verplicht om dat 'm/vr' er tussen te zetten. Maar het is duidelijk dat ze vervolgens niet onder stoelen of banken ste- gingskracht en die haar persoon lijke visie weergeven op de meest uiteenlopende actuele onderwer pen. Teksten en liedjes dus die door haar keus allemaal een facet van Adèle weerspiegelen, waardoor een nieuwe kant van een toch al zo veelzijdige artieste zichtbaar wordt. Frans Ehlhart schreef het meren deel der composities en begeleidt Adèle op piano en synthesizers. ken welke voorkeur ze hebben". Nog schrijnender wordt het als ze voorbeelden uit de omgeving noemend. "Een officieel erkend bedrijf betaalt aan bijstandmoe ders 2,50 per uur om zoiets als inpakwerk te doen. Zwart uiter aard. En die vrouwen zijn al blij als ze wat op hun schamele inko men van j' 1300.— kunnen bij verdienen." En dan zijn er de schoonmaak sters. Nog niet zo lang geleden ontvingen die vrouwen zo rond een tientje per uur. Volgens het viertal is het allang geen uitzon dering meer dat vrouwen uit de Souburgse wijk bereid zijn om voor vijf gulden per uur de vloer van een ander te schrobben en te boenen. Het brengt ons terug naar de In ternationale Vrouwendag. Die werd in 1910 in het leven geroe pen. 8 maart werd gekozen omdat op die datum in 1908 de naaisters in New York de straat opgingen. Zij eisten onder meer kiesrecht, betere werkomstandigheden en een achturige werkdag. Dezer dagen ontving het Zeeuws Museum voor langdurig bruikleen, een zilveren theeservies bestaande uit een bouilloire, een theepot, een melkkan en een lepelblaadje, ver vaardigd door de Middelburgse zilversmid Philippus Prié. in onze zaak te Vlissingen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1