GEEN POEN STIKKERWI mi Operettevereniging speelt "Die Geisha" Samen pfoherenpe fmoeilijke jpeinklléj SI door te komen J Mn - HET WEEKBLAD WALCHEREN 'Niet failliet maar een boedelkrediet' VVK WIL DOEN II KL PONS MKT P 0 E N 1M.U0EN? "MÊi bizeNUCHTli BEZOPEN [M^ARWIJ »-j»;-spR/fVGLmr LVFNClP^r N op ONS WERK BLYVKY V Motie Duidelijk CASSETTES IN ALLE PRIJZEN VOOR EEN GOED ADVIES 1 veN. 1 mei PERT! Drempelvrees Contact DE RUYTERSTADSINGERS TREDEN OP IN DE ZWAAN Prinses Margriet Woensdag 23 februari 1983 oplage 22.045 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 42.395. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraa postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé w melse, 01184-62320 redaktie:ad hanneman. 01180-27651toestel 54 'Niet failliet maar een boe delkrediet'. Zo luidde het parool afgelopen zaterdag tijdens een demonstratieve tocht door Middelburg. De met sluiting bedreigde RSV-gieterij, een samen voeging van onder andere Bodaert uit Middelburg, RDM, en de gieterij van De Schelde, stond centraal. Voor het stadhuis in Mid delburg toonden de werkne mers de grote en kleine gietwerken die zij aan op drachtgevers leveren. "We leveren producten van f 250,- tot zeg maar een halve ton", prees een werk nemer in een kraam de waar aan. Maar er was meer aan de hand dan alleen de giete rij, overigens één van de modernsten in Europa. Als het winstgevende bedrijf in Middelburg sluit, heeft dat zonder meer consequenties voor andere Nederlandse bedrijven, en dus ook voor de werkgelegenheid. Ongeloof overheerste tij dens de demonstratie. Een parlement dat dit regerings beleid slikt, is toch niet meer serieus te nemen, luidde de mening van menig demon strant afgelopen zaterdag. Uit solidariteit met de be dreigde werknemers sloten wij aan in de stoet. DEZE WEEK !N De voorlichtingspagina van de gemeente Vlissin gen besteedt aandacht aan de interessante agenda van de raadsver gadering. Aarnout Lievense (alias Nout Dullen), één van de oprichters van de voet balclub Noormannen uit Westkapelle vertelt iets over de beginjaren van de vijftigjarige vereniging. Don (PvdA) nog namens het pro vinciebestuur mee dat men op het provinciehuis bereid was diep in de buidel te tasten om de KMS met al zijn poten overeind te hou den. Een soortgelijke toezegging deed burgemeester Wolters (VVD) van Middelburg, die zijn solidariteit betuigde met een groene Veiligheidshelm zoals het gieterij personeel die draagt. Hoewel de demonstratie zaterdag was georganiseerd door werkne mers van de RSV-gieterij, was duidelijk dat het belang breder lag. Ook de andere KMS-bedrijven worden bedreigd. In de stoet ook Coen Hendriks, gemeenteraadslid (PvdA) in Vlis singen en werknemer bij De Schelde. In 1978 - zo vertelde Coen -, toen hij nog lid was van de Centrale Ondernemingsraad van RSV, was al een motie van wan trouwen ingediend tegen het be leid van de raad van bestuur. "We hebben een afschrift van die mo tie, die onderbouwd was met 21 punten, ook gezonden aan de po- llsP W: Bang&Olufsen MB De Deense hoeves van Deewen ge»u«a '•w"* 3 jaar garantie de RSV boter op hun hoofd heb ben. Ook de politici hebben schtild. Hendriks kwaad: "Onlangs sprak ik met VVD-politici. Zij opperden dat de ondernemingsraad in deze ook gefaald zou hebben. Kun je nagaan wat die mensen weten. En als ze straks in de Tweede Kamer terug zijn hebben ze niet het poli tieke lef om tegen de plannen van hun partijgenoot Van Aardenne te stemmen..". Volgens Koen Hendriks is ook al enkele jaren duidelijk dat er in RSV verband verschrikkelijk ge manipuleerd wordt met de cijfers. "Accountants hebben de afgelo pen jaren het halfjaarlijkse over zicht afgekeurd. Maar ene meneer Van Rijn, lid van de raad van be stuur, wist het altijd zo te draaien dat de gegevens naar buiten toe er steeds rooskleurig uitzagen". Een organisator van de demon stratieve tocht door een deel van Middelburg noemde deze een daagse actie geslaagd. "We zullen verder moeten strijden met argu menten", verklaarde hij. Het be drijf of alle KMS-bedrijven be zetten leek hem niet raadzaam. "Dat wordt straks alleen maar tegen je gebruikt in de zin van 'je hebt het bedrijf kapot gestaakt'. Dat we de sluiting van dit bedrijf met zijn overvloed aan levensvat baarheid niet zonder meer zullen accepteren, zal na vandaag voor iedereen duidelijk zijn. Ze zullen ons van het bedrijf moeten slaan..". Het Zeeuwse oproer kraait. De Zeeuwen pikken het kromme be leid uit Den Haag niet. Jaren ge leden moest de Nederlandse scheepsbouw gezond worden ge maakt, mede door de florerende Zeeuwse bedrijven in de combi natie van RSV op te nemen. Nu blijkt dat na jaren 'ongezond' management zelfs bedrijven met orders en een redelijke kans op een goedgevulde orderportefeuil le de nek krijgen omgedraaid. Een dweilbandje bij een sterfhuis? Het lijkt inderdaad een lugubere car navalsmop.. (Foto's Ruben Oreel). "DE CASSETTE SPECIALIST" (vanaf 199.—) KEITUM WILKENS WMF CHRISTOFLE loICT 3N VAW |pi v O met Df f!P VlMST6£ VEND jM VOOR m De voorbereidingen voor de 1 op de problemen bij de KMS. "liet is niet de arbeidersklasse die rmwA m Nieuwendijk 35-39 VLISSINGEN mei-viering zijn in volle gang. Het schuld heeft aan de crisis van het Walcherse comitee hanteert voor kapitalisme, maar hel is ook niet die dag de leus'1 mei. de dag van de arbeidersklasse die voor de de arbeid, geen dag van wer- crisis moet betalen", stelt het I kloosheid'. Dit vooral met het oog Mei Komitee Walcheren. VIDO-activiteiten op Walcheren Herkenning en erkenning van de vrouw in de overgangsjaren en de problematiek die deze leeftijdsperiode met zich mee kan brengen, dat is het doel van de Stichting V1DO (vrouwen in de overgangsjaren) die al enige tijd op Walcheren een afdeling heeft. In groepen van hoogstens tien da mes worden de problemen be sproken. Deze praatgroepen ko men wekelijks bijeen. In tien 'les sen' worden onderwerpen behan deld als het lichamelijke en gees telijke proces van de overgang, de gevoelens die hierbij optreden, de eenzaamheid en het verdriet dat vaak wordt ondervonden, het zin vol ouder worden, de evaluatie en hoe gaan we verder. Inmiddels zijn er twee op Wal cheren. In Vlissingen is een ge spreksgroep al vanaf vorig jaar aan de gang en sinds vorige maand is ook in Middelburg een soortgelijke praatgroep begon nen. De Middelburgse groep komt we kelijks bijeen op de woensdag middag in gebouw De Schakel, vanaf twee uur. Deze groep blijft tot eind maart doordraaien. In die tussentijd is er ook nog een Open Middag waar belangstellenden met het werk worden geconfron teerd. In april begint in Middel burg weer een nieuwe groep. De middelburgse VIDO-groep wordt begeleid door Hannah Poortvliet, die zelf eens deel heeft uitgemaakt van een gespreks I.l.11.111. groep, en daarna door VIDO is opgeleid en getraind als gesprek sleidster. "Er is vaak nog een grote drem pelvrees bij de vrouwen die veelal midden in de problemen zitten. Maar als ze eenmaal bij ons zijn geweest is die schroom snel opge lost. We proberen om samen een moeilijke periode door te komen en we trachten de vrouwen in de overgangsjaran een beter inzicht te geven in de situatie", zegt me vrouw Poortvliet. De gemeente subsidieert het werk van VIDO via de rijksbijdragere geling emancipatiewerk. Maar deze bijdrage is niet geheel kos tendekkend. Daarom wordt er van de deelnemers een eigen bij drage gevraagd, die zo rond de vijfentwintig gulden bedraagt. De plaatselijke werkgroepen organi seren de gespreksgroepen. Twee dames die hiervoor door VIDO opgeleid zijn, begeleiden de ge spreksgroepen. Hannah Poort vliet: "Als de tien bijeenkomsten achter de rug zijn, komt het vaak voor dat de deelnemers aan de gespreksgroepen nog onderling contact onderhouden zonder'be geleiding". 4 De begeleidsters houden in pro vinciaal verband contact met el kaar en regelmatig worden er in dit verband trainingsbijeenkomsten gehouden. "Elke groep is anders, zodat je toch niet alleen op routine kunt draaien", vertelt Hannah Poortvliet, die tijdens de ge spreksgroepen probeert om de deelnemers zelf zoveel mogelijk te laten praten. "Inmiddels is er steeds meer waardering gekomen voor de VI- DO-aktiviteiten en het komt nu regelmatig voor dat een vrouw met overgangsproblemen door haar huisarts naar ons wordt ver wezen. Overigens kunnen die in-, dividuele gevallen niet midden in een groep worden geplaatst. Dit blijkt in de praktijk niet wenselijk. Er moet dan gewacht worden tot een volgende groep van start gaat. Het is gewoon beter dat de groep gelijk begint", verzekert Hannah Poortvliet. Het contactadres voor Middel burg is: Hannah Poortvliet, Johan van Reigersbergstraat 47, Middel burg, tel. 01180-38517 en voor Vlissingen: Clara Vos, Primula- laan 20, Vlissingen, tel. 01184-13992. De Goese Operette Vereni ging presenteert op 4, 5 en 12 maart in de "Prins van Oran je" te Goes de voorstelling "Die Geisha" van Sidney Jo nes. "Die Geisha" is één van de hoogtepunten uit het Engelse repertoire en houdt het mid den tussen de traditionele operette en de latere musical. Deze Japanse theehuisge schiedenis speelt deels in Na gasaki. deels in San Francisco. Het grote verschil tussen Azië en Amerika uit zich niet alleen in decor en costuum. maar zorgt ook in muziek en spel voor de nodige contrasten. De hoofdrollen zullen worden vertolkt door: Margarethe Schram. Teuny Begthel. Auri Bodar. Pieter Ferdinandus, Peter Witjes, Cees Staps en Anton Burgs. De muzikale leiding berust voor de 38e keer bij Jan Kousemaker. De regie is dit jaar in handen van Ad van Noort en Jan van Venrooy, terwijl Cindy Begt hel wederom voor de choreo grafieën tekent. De voorstelling van 4 maart is een gala— première, welke muzikaal zal worden omlijst door Harry Boer, aanvang 20.15 uur. Bij de voorstellingen van 5 en 12 maart is er na afloop bal met "trio 2000", aanvang 19.30 uur. Kaarten a J" 17.50 zijn ver krijgbaar bij sig. mag. "Cen trum", Lange Kerkstraat 9, Goes. tel. 01100-27620. 'IN OPSTAND' (door Ad Hanneman en Adriaan de Regt) Het dweilbandje achter de demonstratie vertolkte carnavalistische muziek. De stemming van de ongeveer duizend demonstranten veranderde daardoor nauwelijks. En de temperatuur: als gietijzer. Het fraaie affiche met de ontblote dame aan het raam van een reisbureau miste al evenzeer zijn doel. Want wie denkt er nu aan een veertiendaags tripje naar de Mediterrannée, als er minstens honderd mensen in de stoet meelopen, wiens salaris over februari mogelijk niet eens zou worden uitbetaald. "Plak maar een sticker op Stik ker", gromde een vijftigjarige gie ter, doelend op één miljoen die RSV-topman Stikker opeist. De gieter leerde zijn vak nog bij Bo daert op de Kousteensedijk. "Waar moet ik in hemelsnaam naar toe als ze de poort van de RSV-gieterij voorgoed sluiten". "Vorig jaar en het jaar er voor maakten we nog ruimschoots winst", meldde directeur G.J. Pe ters van de RSV-gieterij. Een wankel houvast. Méér zekerheid in welke vorm dan ook kon de di recteur niet bieden. Stemming Blindheid.... Verdoezelen... Wan beleid... De woorden lagen op de lippen van de demonstranten. Ze waren woedend en verbitterd. Er heerste vooral onbegrip over het regeringsbeleid. Alleen het feit dat een regering die werkgelegen heid wil scheppen dat doet door werkloosheid te creëren. "Daarte gen komt de Zeeuwse bevolking in opstand', waarschuwde gede puteerde Wim Don, en hief drei gend zijn vuist omhoog. Een pro minent CDA-er applaudiseerde De Ruyterstadsingers verzorgen zaterdag 26 februari in De Zwaan in Oost-Souburg 'Een wereldwijde uitvoering' onder leiding van Riet Westerweele. Het koor dat voorheen de naam Jong Leven droeg, treedt één keer in de twee jaar zelfstandig op. Tussendoor verlenen de Ruyterstadsingers medewerking aan uitvoeringen bij andere verenigingen. Het optreden in Oost-Souburg begint om acht uur. Na afloop is er bal met medewerking van Cees Hoogesteger. Voor de pauze zijn verschillende vormen van de zangkunst te beluisteren zoals canon, a capella, spreekkoren en zang met pianobegeleiding. Op het programma staat onder meer Bon Soir, een Hongaars studentenlied, een Engels en Italiaans volkslied en twee negro spirituals. Het duo Ypsilon verzorgt 4ang en piano. Na de pauze zwerft (^e zaal met het koor 'Zingend de wereld rond'. Het koor brengt werk uit diverse delen van de wereld. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende decors, attributen en costuums. De entreeprijs voor het optreden van De Ruyterstadsingers in De Zwaan bedraagt 5,— Voor het publiek dat is aangewezen op openbaar vervoer wordt een bezoek aan de voorstelling mogelijk gemaakt omdat de koorleden hen na afloop in eigen auto naar huis vervoeren. Twee leden van de Socialistische Partij afdeling Vlissingen zijn vo rige week weggestuurd bij het Sint Jozef-Bethesda ziekenhuis in Vlissingen. Het tweetal reikte kaarten uit aan bezoekers van het ziekenhuis waarin werd opgeroe pen te protesteren tegen de 2,50 die moet worden betaald bij de apotheek voor geneesmiddelen, op voorschrift van een arts. Eén van beiden, de 24-jarige fa brieksarbeider Gert Jan Rottier, begreep er niets van. "We hebben onmiddellijk onze biezen gepakt en zijn verdwenen. We wisten niet wie ons van het ziekenhuisterrein stuurde". Desondanks kreeg de actie een gevolg. Aan de deuren van een aantal Walcherse apothekers deelden de twee actievoerders en kele dagen later kaarten uit aan mensen die hun recept afhaalden. "We hebben nu niet iedereen kunnen bereiken", zegt de Sou burger. "We hopen wel dat men sen ons bellen. Dan krijgen ze van ons een kaart, die kan worden ge zonden aan de staatssecretaris voor Volksgezondheid". Voor informatie 01184-79926. hartstochtelijk. "Het geld dat de KMS sinds 1975 continu in het noodlijdende RSV heeft gepompt moet terug komen. Het is maat schappelijk onverantwoord als dat niet gebeurd". Verder deelde litiei. Die hebben dat stomweg niet opgepakt. Waarom niet, is mij nog steeds een raadsel". Uit die opmerkingen valt op te maken dat niet alleen de raad van bestuur en de commissarissen van Prinses Margriet opent op woens dag 2 maart officieel het nieuw bedrijfspand van het Administra tief Dienstencentrum Zeeland aan Mercuriusweg in Vlissingen. De openingsceremonie begint om elf uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1