Primeur voor Zeeuwen Ook behoefte opvang baby's BELANGRIJK UEILinC van kunst, antiek HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN deVUssinger en juwelen Twee exposities in ambachtencentrum Capagne voor uitbreiding van kinderdagverblijf Vfl- Lftt Si o ZEEUWSE KOMEDIE SPEELT PREMIERES IN VESTZAKTHEATER jÖfttnidetiiig jeugdorkesten tijdens 'iÉrdcusfestlvatyMM te Middelburg, Dam 8 UITVOERING IN CONCERTZAAL Toonaangevend Leegstand Renovatie Boek Programma CASSETTES IN ALLE PRIJZEN LET BIJ AANKOOP VAN BRIL OF KONTAKTLENZEN ALTIJD OP DIT VIGNET Met de gegroeide wer kloosheid is de behoefte aan opvang voor kinderen op zeer jonge leeftijd ges tegen. Zelfs voor baby's vanaf zes weken klopt het ouderpaar aan bij de kin derdagverblijven. Het kinderdagverblijf 'Kin derdijk' aan de gelijknamige straat in Middelburg wil daar iets aan gaan doen. 'Kinder dijk' is nu op zoek naar een geschikte ruimte of huis. Hun OOIT OP ZONDAG BIJ UW BANKETBAKKER EEN KOPJE KOFFIE GEDRONKEN VOOR EEN KWARTJE? Vanaf maandag 14 februari a.s. en vol gende dagen, telkens vanaf 19.30 uur, zal ten overstaan van de Wel edelgestrenge Heer Mr L.A.J. Janse de Jonge, notaris te Mid delburg, publiek bij opbod aan de meest biedende worden ver kocht, alle in het pand de "Posthoorn Boen- daeler" aanwezige roe rende goederen, te weten: VEILINGBEDRIJF H. F. KAMERBEEK oplage 22.045. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 42,395. uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651advertentie: walstraat 56-60, aostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. De Zeeuwse Komedie heeft voor haar nieuwe produktie twee éénakters van Samuel Beckett op het programma staan. De twee jongste produkties van Samuel Beckett 'Toen' en 'Stappen' vallen onder het 'absurde theater'. De keuze van deze stukken is door de spelers gemaakt. Zij willen vooral stukken spelen die ze zelf boeiend vinden. Wil Koelewijn, Mientje de Leeuw. Frans Haverkort en Jan Felius spelen 'Toen'. Deze éénakter over een persoon die terugblikt. De gedachten worden door drie spelers uitgebeeld. De vorm waarin Toen' is geschreven, een doorlopende gedachtenstroom zonder dialogen, wordt ook in het spelen gebracht. 'Stappen' wordt gebracht door Tilly Meijeren en Wil Koelewijn. Behandeld worden moeder en dochter die niet van elkaar los komen. Ook niet na het overlijden van de moeder. Het is onontkoombare kringloop van twee levens. Samuel Beckett is een van de grondleggers van het absurde theater. Van zijn hand zijn: Malloy, Wachten op Godot en Sintels. De regie van deze twee éénakters is in handen van Anke Brouwer. Het plan is om van deze produktie een video-opname te maken en die bijvoorbeeld aan een van de omroepen te slijten. Aanvang van de voorstellingen in het Vestzaktheater in Vlissingen zijn 20.30 uur. De eerste speeldatum is op 12 februari. Tot en met april is deze produktie van de zeeuwse komedie nog acht keer te zien. Kaarten a 7,— zijn aan de kassa te verkrijgen. Zes Nederlandse jeugdorkes ten komen van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 februari bij elkaar tijdens het Zeeuwse Crocusfestival. Dit evenement wordt jaarlijks gehouden in de voorjaarsvakantie. De massale ontmoeting van om en nabij de tweehonderd jeugdige muzi kanten staat onder leiding van Ru Sevenhuysen. Hij is direc teur van de landelijke organi satie Jeugd en Muziek. Deze organisatie heeft een andere doelstelling dan Jeugd en Muziek in Zeeland. Alle jeugdorkesten zijn er bij aangesloten. Zelf musi ceren staat hoog in het vaandel. Maandagavond geeft het enorme i- u„. momenteel een vaste plaats In het ambachtencentrum Demerary zijn dezer dagen twee tentoonstellingen be gonnen. De Vlissingse foto graaf Fred Hofman (foto) 'exposeert tot en met 12 maart en stadgenoot Jac ques Benschot toont olie verven tot en met 5 februari. De free-lance fotograaf Hofman heeft zijn expositie gedeeld in twee delen van elk zes foto's in kleur. Hij maakt werk dat aansluit bij wat de mens of de natuur heeft doen ontstaan. In het verleden reisde hij veel. De diaseries over die reizen, maakten hem redelijk be kend. Jacques Benschot heeft in het ambachtencentrum aan het Oostkerkplein. Hij schildert vooral Zeeuwse landschappen, portretten, stillevens en vele andere onderwerpen. Hijzelf vindt echter zijn vrije abstracte doeken het belangrijkste. Die maakt hij vanuit stem mingen en emoties. Het thema van het tentoon gestelde werk van BensZeelan'Zeelandl'Zee- land-V eereO'Zeeland-V ee- re'.chot Het ambachtencen trum Demerary in Middel burg is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 17 uur. DEZE WEEK IN - Op de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen: voorbereidingen welzijn- sprogramma 1984 - Bert van Wijk, de nieuwe goudsmid in het ambach tencentrum Demerary in 'Uit het zakenhart'. - Boeken, fdms, podium kunsten en alle Walcherse expositie op onze servicepa gina. OP OORLOGSPAD gezelschap een concert in de con cert- en gehoorzaal in Middel burg. Gezamenlijk wordt het Zes de Kwartet van Henk Badings gespeeld in een bewerking voor groot orkest. De zes jeugdorkesten verzorgen een eigen bijdrage met onder meer werken van Bach, Giordani en Rossini. Het concert begint om 19.30.uur. De jeugdorkesten die naar Zee land komen zijn behalve het or ganiserende Zeeuws Jeugd Orkest afkomstig uit Deventer, Apel doorn, Noord-Oost-Veluwe, Ho- gezand-Sappemeer en Doorn. De repetities vinden plaats in het gebouw van de HTS in Vlissingen. De overnachting van het gezel schap geschiedt bij gastgezinnen en in het recreatiecentrum De Schotsman in Kamperland. Doemdenken is taboe binnen de woningbouwvereniging Middelburg. Daarom organiseerden de Middelburgers een themadag waarin 'doen, denken en doorgaan' de hoofdmoot zijn. De themadag wordt vrijdag 11 februari gehouden en vindt plaats in de Burgerzaal van het stadhuis in Middelburg. Voorzitter ir.J. Mol en directeur J. Tevel namen het voortouw voor die volkshuisvestersdag voor genodigden. Vastgeplakt aan de themadag is een Open Dag van de woningbouwvereniging op zaterdag in het kantoorcomplex aan het Damplein in Middelburg, waar de 'gewone man' achter de schermen van het huisvestingsbeleid van de woningbouwvereniging en de gemeente Middelburg kan kijken. Tijdens de themadag ziet het er naar uit dat het regeringsbeleid ten aanzien van woningbouw lik op stuk krijgt. Om de kritiek op dat beleid te onderbouwen invi teerde de woningbouwvereniging professor dr. ing. A. Hendriks, hoogleraar aan de TH in Delft en mr. C.M. van den Hoff, directeur van het Instituut voor Bestuurs wetenschappen. Beiden behan delden achtereenvolgens 'denken" en 'doen'. De voormalige burge meester van Middelburg mr. J. Drijber, de tegenwoordige voor zitter van de Vereniging Neder landse Gemeenten, sluit de dag met de toespraak 'doorgaan'. 'Doen. denken en doorgaan': im pliceert anti doemdenken. Voor zitter Mol bevestigt dat. Maar heeft hij voldoende instrumenten om inderdaad binnen de smalle marges van het regeringsbeleid een woningbouwfilosofie te handhaven zoals die jaren in Middelburg is gevoerd? "We hebben jarenlang een toon aangevende rol in Nederland ges peeld. Wij waren al bezig met re novatie plannen, toen die elders nog niet of nauwelijks aan de orde waren", argumenteert Mol zijn kracht. "En wat betreft de wonin gisolatie ontwikkelden wij metho des die we op het ministerie de monstreerden". Mol meent dat vooral het isoleren van huizen in de sociale woningbouw in Middel burg tot voorbeeld heeft gediend in het land. "Hier is dat voor een groot deel ontwikkeld". Tijdens de themadag zal onget wijfeld het inkrimpen van het woningbouwprogramma kritisch onder de loep worden genomen. Middelburg dient daarbij ander maal als voorbeeld. "We hebben (aldus Mol) een fiks woningte kort. In de huursector is er in Middelburg vraag naar honder- i den woningen. Ongeveer duizend woningzoekenden staan inge schreven. De regering heeft voor de komende jaren toestemming gegeven om rond de vijftig huizen te bouwen. Ons programma was ongeveer driemaal zo groot". Niettemin is er een enorme leeg stand. Althans zo luiden de offi ciële cijfers. Mol bestrijdt die ge gevens omdat er ook de koopwo ningen in zijn opgenomen. En zoals bekend zou er in de Zeeuwse hoofdstad een feestelijke stem ming lijken te heersen als aan elke koopwoning een vlag zou worden gehangen. De affiches van make laars die op een deel van die hui zen zijn geplakt, zijn stille getui genissen, maar het betreft slechts een minderheid. Voorzitter Mol en directeur Tevel beweren dat de cijfers van wo ningzoekenden die zij hanteren uitsluitend aanvragen in de huur sector bevatten. "Daarom verte kent de regering het beeld dat de werkelijkheid weergeeft. Maar het is de regering uitsluitend te doen om het financieringstekort terug te dringen. Ze zet daarmee een rem op de ontwikkelingen en brengt ons terug naar de 19e eeuw". Tevel en Mol leggen ook een re latie naar de werkgelegenheid. Het geld dat nu wordt besteed aan uitkeringen zou volgens beiden ook in de woningbouw kunnen worden gestoken. "En dan gaat het niet om werkverschaffing zoals in de jaren dertig, waarbij mannetjes met kruiwagens aarde heen 'en weer sleepten. Neen het gaat er daarbij om nuttig werk te verrichten; woningen bouwen, waar een enorme vraag naar is". Beiden pleiten er daarom voor meer zeggenschap te geven aan de woningbouwverenigingen en de lokale overheid. Ze noemen twee facetten. De eerste is dat de hui- De woningbouwvereniging Middelburg vaandeldrager bij renovatieprojecten zoals hier in Nieuw-Middelburg. dige regering meer ruimte voor het bedrijfsleven wil scheppen. En daaronder vallen volgens hen ook de woningbouwverenigingen. "We moeten ruimte krijgen om" aan de behoefte zowel in kwalita tieve als kwantitatieve zin, een antwoord te kunnen geven". Op de tweede plaats noemen Mol en Tevel een woningbouwvereniging een voorbeeld van democratische besluitvorming, omdat er behalve een gekozen bestuur ook een le denraad is, die bestaat uit verte genwoordigers van de bewoners. Ons doel is duidelijk", zegt de heer Mol. "Binnen de regels en wetten het fundamentele recht van mensen op een goeie woning te realiseren". Dat de Woningbouwvereniging Middelburg niet bij de pakken neerzit en het 'doemdenken', dat als een worm elk optimisme aan vreet tracht uit te bannen blijkt o uit de voortvarende renovatie plannen. Bestuur en medewerkers trachten op vele manieren een stokje t? steken voor manoeuvres van de overheid die deze projec ten de das zou kunnen omdoen. Desondanks moesten de plannen voor renovatie van huizen aan de Poelendaeleweg de ijskast in en vrezen de bewoners in Nieuw- Middelburg dat huizen die on langs werden verlaten om de re- noveerders aan het werk te laten voorlopig niet in de steigers gaan. Enschede wordt daarbij als voor beeld gesteld waar als een don derslag bij heldere hemel renova tieprojecten halfweg moesten worden gestaakt. En of de uitge lekte plannen om de zorgenkin deren van de woningbouwvereni ging, de drie flats in Middelburg- Zuid, te onthoofden doorgaan, is afhankelijk van de behendigheid waarmee Mol en Tevel de trucen doos hanteren om geld uit een extra pot los te peuteren, dat fei telijk is bedoeld voor nieuwbouw. De Woningbouwvereniging Mid delburg dus op oorlogspad om - zoals Tevel en Mol dat noemen - het fundamentele recht op een goeie woning gestalte te laten Voor het eerst in de geschiedenis van het distrikt Zeeland van de badmintonbond wordt er op Zeeuwse bodem een interland wedstrijd gespeeld op donderdag avond 10 februari in de sporthal "Baskensburg" in Vlissingen. De Nederlandse ploeg treedt dan aan tegen Ierland (de Ierse badmin tonbond omvat de beide Ierlan- den). Bijna een half jaar is een Zeeuwse voorbereidingscommissie bezig met het rondbreien van het inter- landgebeuren. Er kwam trouwens bijna een kink in de kabel. Plot seling bleek namelijk dat de Ieren geen zin hadden. Voor de organi satoren was dat een onverteerbare pil. Ze stelden dan ook alles in het werk om de Ieren naar Zeeland te krijgen. Zes weken duurde deze impasse, maar toen bleek ander maal, dat de aanhouder wint. Het zijn echt geen 'kleintjes' in de badmintonwereld, die naar Vlis singen komen. In het Nederlandse krijgen. "Een recht dat eigenlijk in de grondwet hoort, maar waar voor onlangs geen meerderheid in de Tweede Kamer was te vinden", zucht voorzitter J. Mol. Bij het zestigjarig bestaan van de Woningbouwvereniging Middel burg in mei 1979 is de aanzet ge geven om een boek te maken dat een historisch overzicht geeft van de woningbouw in Middelburg. M.P. de Bruin, directeur van het documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek, schreef dit historisch werk. Vrijdag 11 fe bruari wordt het officiële exem plaar aan oud-wethouder van volkshuisvesting in Middelburg, W.P.J. Baars aangeboden. Het boek draagt als titel 'Ontwikke lingen van de volkshuisvesting in Middelburg'. Voorlopig is dit werk slechts 'in een beperkte op lage verkrijgbaar voor 30,— Daarop verliest de woningbouw vereniging aanzienlijk, want de kostprijs bedraagt om en nabij de honderd gulden. M.P. de Bruin zal zowel tijdens de themadag als de Open Dag een uiteenzetting geven over het on derwerp dat hij in het boek be handelde. De themadag vrijdag begint om tien uur en is tegen kwart over vier afgelopen. De Open Dag zaterdag 12 februari, begint om elf uur. Er zal een tentoonstelling zijn inge richt met tekeningen van ver schillende projecten, een energie besparende constructie wórdt ge toond, er is een aantal isolatiema terialen, om half twaalf, twee uur en half vier wordt de film 'Mid-' delburg Monumentenstad' ge toond, om twaalf uur, half drie en vier uur vertelt M.P. de Bruin iets over het boek (overigens ook te koop) en behalve een stand van de woningbouwverenigihg is er ook een kraam van de gemeente. (vanaf 199.—) KELTUM WILKENS WMF CHRIST0FLE "DE CASSETTE SPECIALIST" SERVICE KWALITEIT - GARANTIE ^ANGE DE' FT 50^ MIDDELBURG 01 180-1 322^ Tot en niet 28 februari ex poseert de Middelburgse kunstschilder Bert Bakker in Antiques B. Witte aan de Vlasmarkt in Middel burg. Bakker schildert landschappen en stillevens. In zijn landschappen streeft hij er naar om op subtiele wijze wisselende stemmingen weer te geven. Hij balanceert daarbij op de rand van non-figuratief kleurenspel. Bakker studeerde aan de academie Minerva in Gr.oningen. Hij exposeerde eerder on der andere in de Muziek school Emmen, Galerie 3 in Kampen. Galerie De Prinsenkamer in Amster dam en Galerie de Schone Schijn in Groningen. Antiques B. Witte is geo pend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 en 18 uur. team spelen Joke van Beusekom in totaal vergaarde zij 24 Neder landse titels). Lex Coene. Ivan Kristanto, Frank van Dongen, Karin van der Valk. Rob Ridder (22 Nederlandse titels), Marjan Ridder-Leuskens (16 Nederland se titels) en Uun Santosa. Ook de Ieren komen met natio nale troeven opdagen. John Tay lor en Diane Underwood haalden onlangs de nationale titel in het enkelspel. Bill Thompson ont breekt bij de Ieren, omdat hij zich niet vrij kon maken van zijn werk. Peter Ferguson, Rikki Kaeg. Bar- rey Coffey, John Scott. Mari Di- nan en Wendy Orr completeren de Ierse ploeg. De commissaris van de koningin in Zeeland opent de interland. De Vlissingse burgemeester Th. Wes terhout en de Ierse ambassadeur in Nederland K.W. Haeslip zijn eveneens aanwezig. St. Cecilia uit Vlissingen zorgt vanaf zeven uur voor muziek in de sporthal. Daarna volgt de officiële opening en om kwart voor acht beginnen de wedstrijden. Er wordt gespeeld tot ongeveer kwart voor elf. Daarna volgt nog een bloemen hulde. eigen accommodatie is overvol en er is een enorme wachtlijst. Voor wat betreft de gemeente Middelburg lijkt het er op, dat van die zijde alle medewerking wordt verkregen. Een lijstje met geschikte accommodaties valt dezer dagen in elk geval al in de bus op de Kinderdijk Enkele jaren geleden stapte de moeder zonder meer uit een vaste haan om tijdelijk alle aandacht aan de zuigeling te wijden. Als de baby eenmaal de poepluiers wat ontgroeid was. werd voorzichtig omgekeken naar een nieuwe baan, die over het algemeen vrij snel ge vonden was. Tijden veranderen evenwel. Vrouwen die eenmaal ontslag hebben genomen komen amper nog aan de de slag. En met zo'n ruime keuze op de arbeidsmarkt zal een werkgever ook al eerder voor een kinderloze vrouw kiezen dan een vrouw wiens kind 'om de haverklap ziek kan zijn'. Veel aanstaande moeders doen er alles aan om de eenmaal verwor ven baan te behouden, teneinde te voorkomen een geïsoleerd huis vrouwenbestaan te moeten gaan leiden. De behoefte aan kinderopvang voor nul tot vierjarigen is groot. Afgaande op de cijfers die het kinderdagverblijf 'Kinderdijk' geeft is de wachtlijst drie keer zo groot als de capaciteit. "Ouders moeten bij wijze van spreken al voor de geboorte hun kind opge ven wil men over anderhalf jaar aan de beurt zijn", weet een me dewerker. Op de Middelburgse Kinderdijk wordt nu een campagne gestart. Iedereen die een kinderdagver blijf een warm hart toedraagt, noodzakelijk vindt, of in de toe komst hoopt er gebruik van te kunnen maken, wordt gevraagd de campagne te ondersteunen. Op de Kinderdijk ontstonden reeds een aantal ideeen waaronder het voorstel om met een aantal ouders een huis te huren en dat in te richten als dagverblijf voor de allerkleinsten. Voor informatie 01180-14532. ZONDAG TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR IN ONS SELFSERVICE RESTAURANT EEN SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD ASSORTIMENT GEBAK. DIT BEGELEIDEN WIJ MET EEN VERSE KOP KOFFIE VOOR EEN KWARTJE. OPENINGSTIJDEN SELFSERVICE RESTAURANT OP ZONDAG 12.00 TOT 20.00 UUR. Bovenstaand monumentaal pand, Dam 8, bevat totaal 12 kamers, kelder, zolder en grote achtertuin. Is zeer geschikt als kantoorpand. Inl: Sinke Komejan BV Makelaars O.G., telefoon 01180-26455. Veel klassieken antiek meubilair, waaronder veel kleinmeubelen. Klokken, pendules en barometers. Ca. 240 schilderijen, aquarellen en tekeningen van oude en moderne meesters. IMPORTANTE COLLECTIE GOUD, ZILVER EN JUWELEN Perzische en andere handgeknoopte Oosterse tapijten. Porselein, aardewerk, koper, brons, tin en vele curiositeiten. Catalogus a f 3,- Toegang vrij. - (niet verplicht) tijdens de kijkdagen. Vooralle inlichtingen: 01180-38530. Kijkdagen vrijdag 11 februari van 19.00-22.00 uur zaterdag 1 2 februari van 11.00-17.00 uur zondag 13 februari van 11.00-17.00 uur Veilingdagen Maandag 14 februari, dinsdag 15, woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 februari a.s., 19.30 uur. Loenensestraat 203, 2574 RM 's-Gravenhage, Tel. 070-64 84 OO

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1