MtxJceA*- weeJc£4*ddie4As)te^ m 9,- MPT r x u van uwer.kerk savijnfeffr a 19.9 5 ,1300 a 15.45 2 4 Oplassen a 12.95 oanüdumerkerks cwijn keffer. Êallantines Plessen Bokma Plessen Bols bessen louwerse de priester bv few- vloertegels houtveredeling 95 vloersysteem1 kierstandhouder steen silikonenkit q t glaswol platen 284 radiatorkraan Walstraat 104 Vlissingen|t^%0ll84 -12035 vanaP donderdag OPebr. ÖOOflcss en Lühisku 9?° uur. ionoe OPsOP! 300 a 12.95 OPsOP! Pisang ftmbon vanaP HelP iTlaark^x zo groot j| DE F AAM-DE VLISSINGER Woensdag 2 februari 1V83 TANDARTSEN; VERI OSKt Ni>lGE: OP=OP gewoon de goedkoopste CARAVAN-CAMPING RAI 83 ENORM SUCCES Pims Juwelier. i CANDY, EEN TIENER DIE WEL WIL is porno. Alhambra I Vlissingen vrijdag 23 uur. ET het hartveroverde buitenaard se wezen voor de schtste week. Alhambra II Vlissingen, werkda gen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. Van donderdag tot en met woensdag HET MEISJE MET HET RODE HAAR gaat over de bekende Haarlemse verzetstrijdster Han- nie Schaft. Kort voor het eind van de Tweede Wereldoorlog ver moordden de Duitsers haar. De regiE van deze film uit 1981 is in handen van Ben Verbong. Mid- gard Middelburg zaterdag 20.30 uur. ANNIE voor de derde week. Al hambra I Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. (Van donderdag t/m woensdag) SANDWICH is een Middelburg se formatie die folkachtige muziek brengt. In de loop van de avond kan het publiek muziek maken. Het Koperen Galjoen Middelburg maandag 20 uur. BLIKOPENER is een vijf man sterke cabaretgroep uit DelftfHet gezelschap probeert middels ca baret zijn visie te geven ,op de wereld. Het thema luidt: 'Is de wereld een doolhof,- of is er een andere weg?'. De begeleidende muziek komt uit een bandrecor der. Verder heeft de groep een ei gen aanéepaste lichtinstallatie. YFC-jongerencentrum Vlissingen (Het Visserskwartier) 20 uur. DE BRASSBAND ONDA geeft weer een uitvoering met in de pauze verloting en na afloop een gezellig samenzijn. Na de pauze acteert de toneelclub Rode Kruis Middelburg het blijspel 'Bloemen voor Barbara'. Onda speelt onder andere werk van Powel, Grieg, Newsome, Strauss en Web ster/Mandel, al of niet gearran geerd. De dirigent is Rinus Kra mer. Het blijspel handelt over de situaties die ontstaan als pa op de nominatie staat voor een direc- letirsbenoernijtg,.. Dus Dorpsleven Ritthem' V,rijdïg~ 19 uur. HOPSCOTCH betekent hang wangen, droevige ogen die een berustende wijsheid uitstralen: menten. Het ensemble geniet in ternationale bekendheid. Ambachtencentrum Deinerary Middelburg zondag 15 uur. DIMITRI FERSCHTMAN (cel lo) MILA BASLAWSKAYA (piano) spelen tijdens het koffie concert. Concertzaal Middelburg zondag 11.30 uur. THEATERGROEP LES CO- MEDIENS speelt op uitnodiging va-n de stichting Middelburgs Theater twee éénakters, 'Toeval lige ontmoeting' van Noël Co ward en 'Tot heden niet terugge keerd' van Ph. Johnson. In 'Tot heden niet teruggekeerd' maakt het publiek kennis met Louise Chester, wiens man vijfentwintig jaar geleden tomaten ging kopen en niet meer terugkeerde. 'Toe vallige ontmoeting' zijn vijf korte taferelen over de opgang en on dergang van een uitzichtloze lief de. Kuiperspoorttheater Middel burg zaterdag 20 uur. JAM JAM is een popgroep uit de Bevelanden die in haar tweejarig bestaan een grote populariteit heeft opgebouwd. Vorig jaar trad de fprmatie veertig keer op in Zeeland. De stijl van de muziek kan worden omschreven als een voudige rechttoe rechtaanmuziek. Disco Royal Zoutelande zondag 15 uur. AU JOLY BOIS brengt speellie deren die op onconventionele manier de (dans)muziek doet herleven uit de middeleeuwen en de renaissance met een vleugje bourgondisch plezier. De groep brengt liederen 'uit Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland. Er wordt gespeeld op replica's van oude 'instrumenten zoals de Chalumeaux, zink, ruis pijp, blokfluit, schalmei, diverse doedelzakken, draailieren, sna- rentrom, herdersfluiten, benen fluiten en slag- en rinkelinstru- VLUCHT OVER ZEE van Jack Bennet is een spannend relaas voor de jeugd over de Vietnamese bootvluchtelingen. Er gebeurt van alles in dit boek'. Haaien, zeero vers, drinkwatergebrek en stor men. Evenwel het bijzondere van dit boek ligt in de beschrijving van relaties tussen familieleden. Uit geverij Holkema en Warendorf 17,50 (12 jaar en ouder). MARX. DE POLITIEKE EMI GRATIE is het eerste deel over de communistische theoreticus door Theun de Vries. De schrijver be handelt de ballingstijd in Londen, waar in 1967 'Das Kapital' ver schijnt. 50. Deel 2 komt deze zo mer uit. 27' AMERIKA, AMERIKA van Jan Donkers is een bundel reisrepor tages, die eerder in kranten en tijdschriften verscheen. Onder werpen: de cowboycultuur in Ok lahoma, de underground van de Village, een hoerenfarm in Neve- da en een intervieuw met de meester van de gonzo-journahs- tiek Hunter Thomson. Uitgeverij De Harmonit - 27,50. DE PRIVE-DETECTIVE van Jo- han Bargum is een korte roman over jongeren die zich tegen de oudere generatie afzetten. Het boek is het eerste deel dat wordt uitgegeven in een reeks waarin de Finse literatuur wat extra aan dacht krijgt. In maart volgt deel 2. Steun wordt verleend door het in formatiecentrum voor Finse lite ratuur in Helsinki. Uitgeverij Ta bula - 25,— (Wijzigingen tot maandag 01180-27651, toestel 54) 14 uur Middelburg: za. tot 24.00 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, 37393. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, 15814. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, 13933. Zo. tot 24.00 uur: D.C. Bom, Badhuisstraat 81, 12233. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en van 17.30-18.00 uur. Bezoek spreek uur zonder afspraak. Souburg. Arnemuiden, Middel burg-Zuid: za. tot 24.00 uur: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Sou burg, 01184-61630. Zo. tot 24.00 uur: H. Kapteyn-Snijders, Lek straat 6, Oost-Souburg, 01184-61630. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.W. Ooster- hoff. Markt 10, Veere, 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke: vr. 18.00 uur tot zo. 24.00 uur: B. Vaandra ger, Weststraat 7, Domburg, 01188-1271. West- en Midden-Walcheren: Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, 01185-2190. Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 11.00-12.00 uur: L. Slin- genberg, Roozenburglaan 14, Middelburg, 01180-28420. het loopje van de ober wiens schoenen te krap zitten en het cy nisch gelaten optreden van een doorgewinterde schoolmeester. Toch doet het horen van zijn naam de top van de CIA naar va lium grijpen. En tal van vakgeno ten vinden hem bepaald niet populair. Het is Miles Kendig, Walter Matthau, een CIA-agent die aan de kant wordt gezet wan neer hij te eigenzinnig te werk gaat. Beledigd begint hij zijn me moires te schrijven, waarin hij een boekje open doet over de onfrisse praktijken en zijn gewezen werk gever en diens concurrenten. Hij maakt er een feuilleton van. Hoofdstuk voor hoofdstuk valt in de brievenbus .van regeringslei ders en geheime diensten. De los lippige spion krijgt daarom de crème de la crème van de diverse organisaties achter zich aan, die hij telkens op geniale wijze weet te misleiden. Alhambra II Vlissin gen, vrijdag 23 uur. NEW ORLEANS MUSIC COM PAGNIE uit Breda was tijdens het jazzfestival in Middelburg een graag geziene gast. En dat is lo gisch. Want waar de Brabanders ook komen, boven alles staat de gezelligheid en goeie muziek in New Orleans-stijl. Britannia Vlis singen zaterdag 20 uur. YOUNG DOCTORS IN LOVE gaat over een groot Amerikaans ziekenhuis onder leiding van de vermaarde maar zeer lastige chi rurg dr. Pang. Een groepje jonge artsen volgt bij Pang een specia listische opleiding. Ze stuiten daarbij echter op een groot aantal problemen en komische liefdesaf faires. Citytheater Middelburg vrijdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. MONTHY PYTHON LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL Ci tytheater Middelburg maandag tot en met woensdag 20 uur. JEUGDIG SPEELGOED is por no. Citytheater Middelburg, vrij dag 23 uur. BILLY TURF is de splinternieu we Hollandse speelfilm rond het dikke studentje. Als Billy in de buurt komt is het oppassen gebla zen. Vooral meester Kwel. Deze arme onderwijzer kan namelijk hele boekwerken schrijven over zijn mollige leerling. En ja hoor, ook nu loopt weer alles mis. Turf helemaal in vorm. Citytheater Middelburg, zondag 14 uur. DOKTERS (Arztinnen) is Hoch- huths laatste stuk. In november 1980 ging het in premiere in Mannheim en Berlijn. Als rode draad loopt door het stuk van de in 1931 geboren auteur een fami liedrama. Dokter Lydia Braspen- ninckx is werkzaam in de farma ceutische industrie. Op zestigjari ge leeftijd wordt ze ontslagen, omdat ze weigert haar integriteit op het spel te zetten. Tegelijkertijd raakt haar dochter, anesthesiste, i betrokken bij een mislukte chi rurgische ingreep. Een belang rijke rol speelt ook de kleinzoon van de ontslagen dokter, die va kantiewerk doet in het bedrijf van zijn grootmoeder. Een familie drama met een open boekje over de farmaceutische industrie, ges peeld door het Mechels Miniatuur Theater. Schouwburg Middelburg j vrijdag 20 uur. FATSOENLIJK EN GOED KOOP is het zesde deel in de In formatiereeks van de Feministi sche uitgeverij Sara. Knup Fuhri Snethlage schrijft over het leven en vooral het werken van gewone vrouwen, tussen 1870 en nu. De belangrijkste vraag is: hoe denkt men over werkende vrouwen. Uitgeverij Sara - 13,50. PETER EN HET TURFSCHIP VAN BREDA van A.D. Hille- brands werd herdrukt op ouder wets gezellig papier. Deze histori sche jeugdroman verscheen jaren geleden onder de naam 'Schip der verstekelingen'. Uitgeverij Fon tein-19,50. ARCHIPEL en ELDORADO zijn twee dichtbundels van J. Slauer- hof uit respectievelijk 1923 en 1928 in herdruk. Nijgh Ditmar - 19,90 per deel, POMES DENYEACH EN AN DERE GEDICHTEN van James Joyce bevat het grootste deel van het dichtwerk van de schrijver van Ulysses. Deze eerste Nederlandse uitgave werd vertaald en voorzien van aantekeningeó met een na woord door Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel. Ook de Engelstalige versies werden opge nomen. Uitgeverij Joost Nijsen - 27,50. HOOR EENS EVEN bevat ver halen van Jezus voor kleuters en werd bewerkt door Karei Eyk- man, de schrijver van de succes volle kinderbijbel 'Woord voor woord'. De gelijkenissen worden verteld voor jongere kinderen met tekeningen van Jansje Bouman. Uitgeverij Zomer Keuning - 19,90. ECZEEM wordt gespeeld door het Zuidelijk Toneel Globe. Het is een vakantiecomedie van Ger- ardjan Rijnders. Het stuk heeft een aantal eigentijdse ingrediën ten als in drank en dope gedrenkte humor en ironie. Vestzaktheater Vlissingen woensdag 20.30 uur (een dag later in de Middelburgse schouwburg). THE JETS is een driemans roc- kabilly-formatie uit Engeland. VOC De Piek Vlissingen vrijdag 21 uur. SAARTJE DEN HOLLANDER speelt 'De terugkeer van Roosje'. Parcival Middelburg woensdag 14.30 uur. Breestraat 47-49 Middelburg CA ROLINE DE LIGT etalage-ex positie. Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 56 Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen, aquarellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur. St.Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL Touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur. Antiques B. Witte Middelburg GUNTER MAY kleuretsen. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tót 18 uur. Bellamy 19 Vlissingen (Stedelijk Museum) GERTJAN EVEN HUIS. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. 'sZaterdags 13 tot 17 uur. De Vleeshal Middelburg KUNST UIT ZEELAND reizende kunst tentoonstelling. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Galerie De Witte Swaen Middel burg SERIKA GOTH, MAURI CE GOTH en W. VAARZON MOREL (tot 31 januari) schilde rijen en aquarellen. Dinsdag tot en met zaterdag 11 tot 17.30 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg PLASTIC TASSEN. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13 tot 17.30 uur, en van 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 16 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND. Dage lijks van 10 tot 17 uur. Iguana (reptielenzoo) Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AM FIBIEËN EN INSEKTEN. Da gelijks 14 tot 17.30 uur. Stedelijk Museum Vlissingen ZICHT OP SCHRIFT over com municatie met de taal op papier. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Zater dags 13 tot 17 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le, Oude Domburgseweg 33A, tel: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdagavond 18.00 uur. Consult na telefonische afspraak. L. Schofaerts, Vlissin gen, 01184-14699 of 01185-2069. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: L. v.d. Boogert, Vrijland- straat 79, 27471. Vlissingen: Papegaaienburg, Pa pegaaienburg 24-26, 66345. Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: P.J. van Ginkel. Pres. Roose- veltlaan 232, Vlissingen, 01184-12775. WLJKVERPLEEG KÜNDJGEN; Kruisvereniging Walcheren Oost, Middelburg-stad: B. v.d. Meer, Middelburgsestraat 66, Oost-Sou burg, 01184-64893. Avondhuip: 7 t/m 11 februari: A. v.d. Velden, Duunmede 15, Middelburg, 01180-14773 of 14366. Middelburg-Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: L. van Weerlee- Geers, Fazantenlaan 16, Veere, 01181-614 of 01180-12228 of 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: I. den Heyer, Parkweg 9, Westkapelle, 01187-1461. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, St. Laurens: L. Burger, Duinweg 55, Oostkapelle, 01188-2746. Vlissingen-stad, Souburg en Ritt hem: B. de Moré, 01184-14019. Vlissingen, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht en Paau- wenburg: M. Dekker, 01184-61736. (^pakhuis tips4 een geel/bruin genuanceerde tegel. afm. 20 x 20 cm. verpakt per 25 tegels prewood voor alle hardhouten deuren (o.a. merbau) in licht of middenkleur I Itr bus voor 16 m2 pak-prijs elcemo inhoud pakket: latex cement, voegmortel en foam platen om probleemloos tegels op houten vloeren te leggen pak-prijs per doos 2 m2) nemef compleet, verchroomd pak-prijs (messing 12,45) Kan niet van buiten af worden geopend 1 cfr:nc tube 310 ml in bruin of transparant pak-prijs 5^ thermolan in oud-hollands, van uitstekende kwaliteit pak-prijs per doos >/2 m2 thermostatische afm. 60 x 135 x 4,5 cm pak-prijs p. plaat universeel, leverbaar in een haaks en recht model pak-prijs aanbiedingen zijn geldig tot 9 februari a.s. waldammeweg 2 - industrieterrein Arnestein middelburg, telefoon 01180-25055 geopend van maandag 13.00-17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur - 13.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur De vorige week gesloten Caravan Camping RAI 83 is een enorm succes gewor den. Er kwamen niet minder dan 116.805 bezoekers naar de expositie. Dit aantal overtreft ver reweg alle ver wachtingen. De laatste ja ren was er een dalend aantal bezoekers op de caravan tentoonstelling waar te ne men, nadat er een aantal ja ren een stabiel bezoekcijfer van ruim 90.000 was ge weest. In 1979 kwamen er 90.900 mensen, in 1980 86.600 en in 1981 66.800. Voor het bestuur van de af deling was dit aanleiding om een nieuwe formule te zoeken. Vorig jaar werden voor het eerst tenten op de expositie toegelaten en werd meer nadruk gelegd op toeristische informatie. Ditmaal is het gedeelte dat aan tenten en informatie is gewijd vergroot en werd bovendien gekozen voor een andere opzet in de tijd: verschuiving van december naar januari en verkorting van de tijdsduur. De expositie werd beperkt tot vijf dagen van donder dag tot en met maandag. Thans is gebleken dat deze nieuwe vorm is aangesla gen. Ook de exposanten kunnen op een geslaagde tentqfiïh, stelling terugkijken, gezien de geboekte zakelijke resul taten. Er is behoorlijk ver kocht. hetgeen als een goe de start van het nieuwe sei zoen kan worden be- schouwd.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 9