Keite ItJjO 2E HANDS BOEKENWINKEL NU IN SCHELDESTRAAT Koperen Galjoen muziekcafé Kroon op werk van echtpaar Visser uit Q? het lÊeeM CURSUS BLOEMSCHIKKEN IN MAART VAN START Schoolfoto uit de oude doos PAK IN DE PLOOI VOOR SLECHTS 12.15! DE VLISSINGER Woensdag 2 februari 1983 Stoofpot PROMOTIE VAN WIGWAM NAAR SPEELBOOM Controle snelheidsmeter Bijbelavond Natuur en landschap Bijzondere dienst Kleunveekeinde Tamboer- en pijperkorps Vakantiegids Zeeland Bijstandsvrouwen Strandwandeling Vrouwencursus Wijziging naam Raad Domburg WU MAKEN 7 WEER PALTHE-MOOI <Palfhenette PALTHE stomerij Middelburg op tv Rommelmarkt/Fancy fair Alliance Francaise NVH Zoutelande V rouwen vergadering Open Dag Appéldienst Surinaamse en Antiliaanse dag VOS-cursus Belasting ouderen Cursus kleding maken De stoofpot is al eeuwen oud en komt in verschillende lan den voor. Het principe van een stoofpot is dat na een ze kere aankooktijd het gerecht alleen nog maar mag prutte len, vèr beneden het kook punt. Dus geen geborrel, en koken is helemaal uit den boze. Het voordeel van het prutte len is dat de verschillende in grediënten grondig intrekken in het vlees. 400 gr. lamslappen (om te stoven) - boter 2 grote uien - 2 winterwortelen - 1 kg. aard appelen (geen afkokers) - 1 klein groen kooltje - zout - peper. Snijd het vlees in dobbel steentjes, snipper de uien en snijd wortel en aardappelen in plakken. Snipper het kooltje. Bak vlees met uien samen even aan in de boter, giet er '4 1. heet water bij en laat het. vlees 2 uur stoven. Schep er dan een laag wortel op, daar op aardappelen, bestrooid met zout en bovenop kool. Leg het deksel op de pan en laat het gerecht boven zeer laag vuur nog een uurtje sud deren. Niet in roeren!!!! Al weer enige tijd vindt er maan delijks in het Koperen Galjoen aan het Damplein in Middelburg een muziekavond plaats met jazz als hoofdmoot. Niet iedereen houdt echter van jazz. Daarom heeft kastelein Van de IJsel besloten om vanaf 7 februari de maandelijkse jazzcyclus te onderbreken. Iedereen die kan zingen of een instrument kan bespelen is wel kom. Van de IJsel denkt aan een aantal soorten muziek die ge maakt kunnen worden als coun try, folk en easy-listening muziek. De Middelburgse formatie Sand wich, die folkachtige muziek brengt, zal die avond van de ze vende februari aanwezig zijn. De bedoeling is duidelijk: het gaat om de gezelligheid waarbij mu ziek wordt gemaakt en gezongen. Marjan Schroevers De tweedehands boekenwinkel 'De Vrijbuiter' is verhuisd van de Hobeinstraat naar de Schelde- straat in Vlissingen. Eigenaresse Marjan Schroevers is er geweldig blij mee. "Alles staat nu overzich telijk in de rekken". De nieuwe winkel is in vier weken verbouwd. Dankzij de geweldige hulp die Marjan Schroevers van familie kreeg kon de winkel aan de Scheldestraat in die korte tijd worden geopend. "Het meeste werk was nog om al les op een overzichtelijke wijze in de rekken te plaatsen en de boe ken in alfabetische volgorde neer te zetten". Marjan Schroevers verkoopt nu ook houten speel goed en puzzels. Verder is er een ruim aanbod' romans, pockets, kinderboeken, Science fiction verhalen en oorlogsboeken. En uiteraard alles ver onder de nieuwprijs, knipoogt Marjan. De nieuwe Vrijbuiter is sfeervol ingericht. "En we zitten boven dien in een drukke en gezellige winkelstraat", zegt Marjan Schroevers. De Vrijbuiter is woensdag-, don derdagen vrijdagmiddag geopend alsmede 's zaterdags de gehele dag. 1/1ATIERUB (RIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS - VERS CHIJNT E> (CLUSIEF IN DEZE KRANT De speelgoedzaak van het echtpaar Visser aan de Lange- viele in Middelburg is onder gebracht in de groep Speel- boom, waarvan er slechts één in elke stad mag zijn. Volgens Hans en Saar Visser betekent dit een promotie. Voorheen maakte Visser deel uit van de Wigwam, één 'klasse' lager. De speelgoedzaak van Gouds waard aan de Nieuwe Burg ging naar Intertoys. Daardoor kon Visser in de Speelboom worden geplaatst. Hans en Saar Visser beschouwen de titel die ze nu mogen voeren als een kroon op hun werk. Immers de speelgoedafdeling groeide in vrij korte tijd. Nog maar amper vier jaar geleden lag het accen t op creatief materiaal en de inlijsterij. Hans Visser: "In 1978 hebben we de zaak verbouwd en uitgebreid. We kregen er toen producten bij als Lego en Playmobil. Geleide lijk kreeg het creatief materiaal een wat minder aandeel. Ongc veer zestig procent is. speelgoed wat over de toonbank gaat. Dat betekent overigens niet dat we minder aandacht aan de hand vaardigheidsspullen zouden schenken. We vinnen het nog kan uiteraard heel wat meer ge- gewone winkelier", verzekert Saar steeds een héél belangrijk artikel, wicht in de schaal leggen dan een Visser. 1 De lijstenmakerij evenwel hebben we overgedaan aan iemand an ders". Ruim achttien jaar geleden nam Hans Visser de zaak over van zijn vader. In 1981 werd het 50-jarig jubileum gevierd. Altijd al was de zaak van Visser aan de Langeviele een centrum voor mensen die materiaal zochten waarmee ze hun handvaardigheid konden botvieren. Die functie vervult de winkel van Visser nog steeds. Dat er echter op den duur meer en meer speelgoed bijkwam, is vol gens het echtpaar een logische ontwikkeling. Beide producten hebben immers met spelen te ma ken. De promotie naar de Speelboom betekent voor Hans en Saar Visser dat ze het hele jaar door een breed assortiment moeten voeren. Be langrijk hierbij is het boekje dat regelmatig huis-aan-huis wordt verspreid. De artikelen in dat boekje dienen in de zaak aanwe zig te zijn. Ook maakt de Speelboom regel matig reclame op de radio. Verder noemt Saar Visser dat de service en garantie naar de klanten 'toe beter gewaarborgd is. "Zo'n grote verkooporganisatie AAP, NOOT, MIES... Gedurende de maand februari vindt in het ANWB keuringssta tion aan de Arnesteinweg in Mid delburg een gratis controle van de snelheidsmeters in auto's plaats. Voor informatie 01180-11151. In het kader van de serie 'Christen zijn, hier en nu', spreekt J. de Ja ger uit Heerde tijdens de tweede bijbelavond in het Rode Kruisge- bouw aan op Rehobothstraat in Oost-Souburg op vrijdag 4 fe bruari om 20 uur. Het onderwerp luidt 'Christus, het voorbeeld om te leven als Christen'. In tien wekelijkse woensdaga vondbijeenkomsten gaat de werk groep Natuur- en milieu-educatie in op de achtergronden van het Walcherse landschap. Behandeld worden duinen, strand, bossen en de meest voorkomende planten en dieren. Ook de invloed van de mens wordt belicht en er wordt aandacht geschonken aan de acti viteiten van de natuur- en mi lieuorganisaties. Vópr opgave of inlichtingen (voor 15 februari) bij Els Huibregtse-van de Kerkhof, 01184-61054. Ir. Henk de Ruiter is voorganger tijdens de bijzondere dienst zon dag 6 februari om 19 uur in de gereformeerde kerk te Domburg. De heer De Ruiter is werkzaam in opdracht van de Agapé-beweging yan het Instituut voor evangelisa tie in Doorn in Moshi, Tanzania. Behalve woordverkondiging zal De Ruiter in Domburg aan de hand van lichtbeelden ingaan op enkele facetten van zijn werk in Afrika. Op 18-19 en 20 februari houdt het studiecentrum voor Antroposofie in Zeeland in de Vrije School in Middelburg een weekeinde rond de kleurenleer - zoals die na Goethe door de antroposofie is ontwikkeld. In dit weekeinde wordt getracht om de kleuren en hun kwaliteiten te leren en te beleven. Naast in houdelijke voordrachten gaan de deelnemers bezig met experimen ten, oefeningen en schilderen. Voorts wordt aan de hand van lichtbeelden Rembrandt's biogra fie geschetst. Voor informatie 01180-34646. Het tamboer en pijperkorps St. Joris in Middelburg heeft gebrek aan leden. Het korps dat in juni 1982 werd opgericht en in no vember begon te repeteren trad al eenmaal op, namelijk bij de ope ning van de banketbakkerij Ras aan de Lange Delft. Het liep toen nog allemaal wat stuntelig, excu seert de vereniging zich nu. Maar dat excuus werd snel geaccepteerd toen iedereen wist hoe kort het gezelschap nog maar oefende. Het doel van het tamboer en pijper korps is om door een zeer lage contributie het voor iedereen mo gelijk te maken muziek te beoefe nen. De provinciale VVV (Zeeland) heeft dezer dagen de vakantie reisgids 1983 gepresenteerd. De gids omvat 36 pagina's boordevol ideeën voor vakantie of een dag tocht in Zeeland. De oplage be draagt 20.000. Er is keuze uit va kantie in hotels, bungalows en kampeerterreinen. Ook zijn er speciale arrangementen voor ou deren, de zogenaamde 60 - vakanties. De VVV haakt met de publikatie van deze reisgids in op de toenemende belangstelling voor vakantie in eigen land. Vrouwen in de bijstand kijken vrijdag 4 februari terug op wat er zich in hun actiemaand januari heeft afgespeeld en welk effect is bereikt. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw aan de Nieuwstraat 13 in Middelburg. Ook wordt gesproken over het vormen van een blijvend actieco- mitee. De bijeenkomst begint vrijdagochtend om half tien. De hervormd-gereformeerde jon geren in Vlissingen houden op zondag 6 februari hun maande lijkse strandwandeling vanaf 15 uur. Het trefpunt is de opgang bij Westduin in Vlissingen. 'Loop en praat gezellig met ons mee', luidt het parool. Op 4 en 5 maart en 25 en 26 maart (beide keren van vrijdag tot za terdagavond) vindt er in Het Zil veren Schor in Arnemuiden een cursus 'Vrouw en weerwerk' plaats. De cursus is bestemd voor vrouwen die buitenshuis aan de slag willen maar onvoldoende zicht hebben op de mogelijkheden in de maatschappij en hun eigen mogelijkheden. Het eerste deel staat in het teken van wat men zelf moet doen en het tweede deel geeft inzicht in de praktische mo gelijkheden. Voor informatie Het Zilveren Schor in Arnemuiden. Voor de organisatie tekent het Zeeuws Steunpunt voor kunstzin nige vorming en volwassenene ducatie. De naam van het Steunkomitee Behoud Ketelbouw De Schelde is gewijzigd in Steunkomitee Be houd KMS-groep. Dit met het oog op de recente ontwikkelingen in het Vlissingse Scheepsbouwbe drijf. De gemeenteraad van Domburg spreekt zich dinsdag 8 februari onder andere uit over het pro gramma Specifiek Welzijn, dat nodig is om een rijksbijdrage te krijgen voor het sociaal cultureel werk. Het programma is tot stand gekomen nadat verenigingen en instellingen waren gehoord. Ver der bespreekt de raad een herzie ning van het bestemmingsplan 'Kom Oostkapelle' om zodoende een gereformeerde kerk te kunnen bouwen aan de Duinweg. De raadsvergadering begint om half acht dinsdagavond. Breng uw kostuums even naar Palthe deze week. Daar worden ze piekfijn gereinigd en geperst. Lekker fris. En weer ais nieuw! Want Palthe gaat zorgvuldig om met uw kostbare spullen! Middelburg staat op dinsdag 15 februari centraal aan het eind van de tv-uitzending van de TROS op Nederland I. In vijf minuten schetst regiseuse Kitty Knappert een beeld van de Zeeuwse hoofd stad en een aantal culturele be zienswaardigheden. Het pro gramma heet in Vogelvlucht. Maandag 31 januari en dinsdag 1 februari zijn de opnames ge maakt. Op zaterdag 12 februari vindt er in het Woltershuis te Vlissingen een rommelmarkt/ fancy fair plaats. De opbrengst wordt ge bruikt om de soosruimte op te knappen. De rommelmarkt/fancy fair is de start van een feestweek die gehouden wordt op 12-14-15-16 februari. Spullen voor de rommelmarkt kunnen nog worden ingeleverd in het Woltershuis, Hogeweg 103-105 in Vlissingen. Tel: 14660. Deze week een foto uit de oude doos zonder namen. Normaal sturen we de foto dan terug maar de kwaliteit was zo uitzonderlijk goed dat we toch maar besloten om de foto te plaatsen. Het betreft de lagere school in Oostkapelle anno 1918. Op het schoolbord (in de handen tember 1918'. Inzender is de heer J. Ludikhuize Wester- zicht 53 in Vlissingen. U kunt in het bezit komen van deze foto door samen met dit knipsel ƒ7,50 te zenden aan de redactie Faam-Vlissinger, Postbus 5017,4330 KA Middelburg. Zet in de linkerbovenhoek van de enve loppe Aap, Noot Miets. Zowel geld als een cheque mag u sturen. Stuurt u geld, dan dient de brief te worden aangetekend. De cheque svp op naam van onze fotograaf Ruben Oreel. Tafereeltjes als deze (foto) zijn vanaf de derde week in maart weer waar te nemen in Vlissingen en Middelburg, waar de Stichting Bevordering Onderwijs (SBOV) aan Volwassenen cursussen bloemschikken geeft. In Vlissin gen kunnen deelnemers terecht in de rijksscholengemeenschap Scheldemond aan de Brouwenaar- straat 2 en in Middelburg in de scholengemeenschap De Wellinge aan de Kruisweg 2 en in de Kla- renbeek LTS aan de Generaal Ei- senhowerlaan 25. Vandaag de dag denken mensen anders ovër bloemen dan vroeger, toen ze leuk in een vaas op tafel een plaats kregen. Voor velen be gint na het bosje bloemen uitpak ken een heel creatief spelletje. Steeltjes worden op verschillende lengtes geknipt en vervolgens worden de bloemen één voor één gerangschikt, zodat waarachtige kunstwerkjes ontstaan. Helaas ontbreekt het wel eens wat aan achtergrondkennis. Want be halve de sierlijkheid, is het ook De regels die onder andere daar- Wie informatie wil kan van belang dat de bloemen niet al voor gelden doet de SBOV uit de bellen met de SBOV in Voorscho- te snel hun kopjes laten hangen. doeken. ten, 01717-2010. Onder de titel "Le Roussillon eet inconnu" verzorgt de bekende conferencier André Gauthier op maandagavond 7 februari in het Zeeuws museum, Abdijplein te Middelburg een lezing in het Frans over de in Zuid-Frankrijk gelegen streek de Roussillon. De lezing begint om 20.30 uur. De Nederlandse vereniging voor Huisvrouwen (NVH) wil ook een afdeling in Zoutelande oprichten. Daarom wordt er op dinsdag 8 februari in De Wegwijzer aan het Willibrordusplein in Zoutelande een informatiemiddag gehouden, welke om twee uur begint. Behal ve het bekende keurmerk 'Goed gekeurd' organiseert de NVH verschillende bijeenkomsten voor de 55.000 leden, in tweehonderd afdelingen. De Interim Vrouwenemancipatie Zeeland houdt dinsdag 8 februari om 20 uur een algemene vrou wenvergadering. Het belang rijkste agendapunt is de bestuurs verkiezing. Tijdens de vergade ring wordt een lijst met kandida ten uitgedeeld en de vrouwen met bestuursambities zullen zich voorstellen. Rond de christelijke nijverheids school De Waayenburg in Mid delburg is het dezer dagen een drukte van jewelste. Maandag en dinsdag namen rond de achthon derd jongens en meisjes die dit jaar de lagere school verlaten er een kijkje. Ook de ouders van de ze leerlingen waren uitgenodigd, maar dan 's avonds. Donderdag 3 februari houdt de nijverheids school een Open Dag voor de middelbare opleidingen Inas, KV-JV/OPM en MBO-CD. In de dependance De Vliedberg aan de Koudekerkseweg kunnen de ou ders en leerlingen van het voort gezet onderwijs kennis maken met de opleidingen van half twee tot half vijf en vanaf half acht 's avonds. In de Vlissingse St. Jacobskerks is zondag 6 februari een appél- dienst. Het thema luidt 'Wat zoek je in de kerk'. Teruggegaan wordt naar de eerste gemeente in de bij bel en hoe die gemeente leefde. Vanwege het thema is de dienst wat anders dan normaal. Om te beginnen start de dienst om half tien met een kopje koffie. Daarna wordt de kerk gezellig gemaakt met bloemen, die de bezoekers aan de dienst mee hebben geno men. Eén bloem krijgt iedereen mee naar huis, mede omdat er tij dens die bijzondere dienst een kind wordt gedoopt. Vanaf kwart voor negen is de samenzang. Na de dienst is er weer koffie, thee en limonade. Voorganger is dominee Krijger. Marjan Leijnse bespeelt het orgel. Verder werken mee het ensemble Caecilia onder leiding van de heer Flipse, het meisjes koor Souburg onder leiding van mevrouw Stam en de kinderen van de Ichtusschool. In samenwerking met het buurt huis De Paraplu in Vlissingen start de werkgroep Surinaamse en Antiliaanse Vlissingen vanaf 3 fe bruari elke donderdag activiteiten in de wijk Paauwenburg. Begon nen wordt met een koffie-contact. Op het programma staat verder: gespreksgroepen van half tien tot half twaalf, een cursus Neder- 'ands en naaldtechnieken (peu- ierhoek aanwezig) en bij vol doende belangstelling zullen ook kinderactiviteiten plaatsvinden 's middags van vier tot half zes. Voor de tieners is de avond inger uimd. Van half acht tot tien uur kan de jeugd van dertien tot ne gentien jaar van alles onderne men. Voor meer informatie 01184-65453 of 01180-38070. Vergadering Educatie CR Maandag 7 februari vergadert de sectie Educatie van de Culturele Raad Vlissingen in Bachten Komme vanaf 9.30 uur. Bespro ken wordt orlder andere de voor bereidingen op de welzijnsplan ning '84. Voorts wordt het contact met de stichting Welzijn Buiten landse Werknemers besproken omdat dit niet optimaal functio neert. Voor de VOS-cursus die woens dag 9 februari begint, zijn nog plaatsen vrij. Tijdens die cursus kunnen vrouwen over allerlei za ken van gedachten wisselen. De onderwerpen komen op een pret tige en afwisselende manier aan de orde. De deelneemsters kiezen echter zelf de onderwerpen. De cursus bestaat uit twaalf wekelijk se bijeenkomsten en vindt plaats in 't Anker aan de Bonedijkestraat in Vlissingen. Voor informatie 01184-18964. Evenals in voorgaande jaren is er ook dit jaar weer de mogelijkheid voor oudere inwoners van Vlis singen, Souburg en Ritthem om hulp te krijgen bij het invullen van de belasting formulieren. Opge ven om van deze hulp gebruik te maken kan in één van dedien- stencentra van de Stichting Wel zijn voor Ouderen, die deze hulp verlening jaarlijks organiseert. Bachten Komme, Badhuisstraat 104, op vrijdag 11 en 18 februari aan de receptie, 's Middags tussen 13.30 en 17.00 uur. Bachten Reede, Vredehoflaan 42, op dinsdag 8 en woensdag 9 fe bruari, 's morgens tussen 9.00 en 10.00 uur. Bachten Poorte, Bachten Poorte 47a (Souburg), op dinsdag 8 en woensdag 9 februari, 's morgens tussen 9.00 en 10.00 uur. De invulling van de formulieren vindt plaats in de maand maart, bij iedere aanmelding wordt plaats en tijdstip afgesproken. Donderdag 3 februari begint er in club- en buurthuis De Zwaan, Kromwegesingel 1 te Oost-Sou burg een cursus kleding maken en werken met stof voor mensen zonder baan. Het tijdstip is 9.15 tot 11.15 uur. De cursus staat open voor vrouwen zowel als mannen. Tijdens de cursus is er kinderop vang. Het programma wordt over tien lessen verspreid en in overleg met de begeleidster en cursisten samengesteld. Voor opgave 01184-61252.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7