IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL VOORKOMING MISDRIJVEN lil f i h 1 1 1 PROJECTGROEP PRAAT OVER 'KOPBEBOUWING' BELLAMYPARK NIEUWE HUISNUMMERS KUNST VOOR WEINIG GELD VERLENG TIJDIG UW RIJBEWIJS Informatiepagina van de gemeente Vlissingen WAT LIGT TER INZAGE? DE VLISSINGER Woensdag 2 februari 1983 r> iRedactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337/ 't Gaat iedereen aan Vragen? Bel hen! 2 AMBTENA REN VOORKOMING MISDRIJVEN VLISSINGSE POLITIE! Openbare vergadering op 9 februari OPEN HUIS SWANENBURGH VERGADE RING SCHOOL RAAD Kunstuitleen vanavond open Formulieren tevoren halen COMMISSIES VERGADEREN WMHS^&iawaKsswas'ffi //7^StJJ -SSs-/// yNS\ //A^vX 79X>y// ^ggy//^Xx //M ^7/ //K&V <^,y// Vaak zijn het maar kleine berichtjes in de krant, die over inbraken gaan: "Bij diefstal 1000,- ont vreemd", "Stereo-apparatuur gestolen", "Antieke sieraden spoorloos verdwenen". Dergelijke zaken halen dan nog de krant. Met fietsen gebeurt dat al lang niet meer. 't Zou alleen maar saai worden, gezien het feit dat alleen al in Vlissingen twee fietsen per dag worden gestolen. WAARDE Al deze diefstallen komen zelden gelegen. Maar een fiets rf radio kan dan nog worden ver igen. Het wordt anders als he* at om erfstukken: in guldens uitge drukt zijn ze misschien geen ka pitalen waard. De emotionele waarde kan echter des te groter en niet in geld uit te drukken Natuurlijk doet de politie z'n de daders te achterhalen, garan deren kan men het echter nooit. VERWEREN Daarom is het zaak diefstal te voorkomen. In vele gevallen na melijk komen de inbrekers op vrij eenvoudige manier binnen, té eenvoudig. Omdat de balkon deur open staat, er een sleutel onder de deurmat ligt, een touw tje uit de brievenbus hangt Daarnaast kan men soms met simpele hulpmiddelen als een schroevedraaier of breekijzer al vrij eenvoudig binnenkomen. Tegen dit alles kan men zich goed verweren. Door het aanbrengen van betere sloten of bijvoorbeeld een alarmeringssysteem. Bij het Bureau Landelijk Coördinator Misdrijven is hierover een bro chure verschenen. Die kunt u verkrijgen bij de voorlichtings ambtenaren voorkoming mis drijven van de Vlissingse ge meentepolitie, de heren W.M. van den Heuvel en G. Walraad. Zij staan u trouwens ook graag mondeling met raad en daad ter zijde. Op deze pagina zullen komende tijd regelmatig tips worden ge geven hoe inbraken in woningen en gebouwen vrij eenvoudig voorkomen kunnen worden. De eerste en belangrijkste maatre gel is echter: maak het werkkli maat van de inbreker onaan trekkelijk. Dat kunt u doen door een paar basisregels in acht te nemen. Die regels zijn: HAAST Iedere minuut dat zijn werk zaamheden langer duren dan echt noodzakelijk is, verhoogt zijn risico's. Een karwei dat te lang duurt, schrikt hem af. En als hij toch binnenkomt, heeft hij minder gelegenheid de buit te verzamelen. GEREEDSCHAP De professionele inbreker gaat met snijbranders en andere mo derne apparatuur de brandkast te lijf. De (gelegenheids)dief die het op woonhuizen gemunt heeft, doet z'n werk liever met eenvou dige middelen. Immers: hij moet snel en wendbaar blijven. Is uw woning goed beveiligd dan lukt het hem met eenvoudige midde len moeilijker binnen te komen. LICHT EN LAWAAI Gezien of gehoord worden vor men grote risico's voor het in brekersgilde. De kans op ont dekking wordt er aanmerkelijk groter door. 'ONNEEMBAAR'? Gezien het bovenstaande klinkt het misschien wat vreemd, maar echt absolute beveiliging bestaat niet. Voor iedere veiligheidszet kan een inbreker vroeg of laat misschien toch een tegenzet be denken. Volstrekt 'inbraakvrij' maken zou inhouden dat uw wo ning een soort bunker wordt. Misschien wel veilig, maar ver der.... Daarom zult u in de komende publjkaties over voorkoming misdrijven regelmatig lezen over 'inbraakwering'. Gewoon het de inbreker zo moeilijk mogelijk maken! In bijgaand artikel wordt ge sproken over het Bureau Landelijke Coördinator Voor koming Misdrijven. Dat bu reau is een samenwerkings verband van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie. Er vallen in totaal 22 regiobu reaus V.M. Voorkoming Misdrijven) onder. Eén daar van is gevestigd in Middel burg. De vier medewerkers daar staan, als ondersteuning ten dienste aan de rijkspolitie in de provincie Zeeland en de gemeente-politiekorpsen in Middelburg, Goes, Terneuzen en ons eigen Vlissingen. Daarnaast heeft ieder korps zijn eigen voorlichtingsamb- tena(a)r(en) V.M. In Vlissin gen zijn dat er twee: de heren W.M. van den Heuvel en G. Walraad. De vroegere voor lichter, de heer L.P. Kuijl is met ingang van deze maand bij het regiobureau V.M. in Middelburg gaan werken. Heeft u vragen of wilt u tech nische adviezen over bijvoor beeld de mogelijkheden om inbraak bij u thuis (zoveel mogelijk) te voorkomen, neem dan gerust contact met de heer Van de Heuvel of Walraad op. (tel. 15050.) Aanstaande woensdag 9 februari vergadert de projectgroep Be schermd Stadsgezicht om 20.00 uur in het openbaar in het stadhuis. Deze projectgroep is een door burgemeester en wethouders ingesteld samenwerkingsverband van o.a. ambtenaren en bewoners ten be hoeve van de stadsvernieuwing in dit deel van de binnenstad van Vlissingen. 1 In deze projectgroep zijn vertegenwoordigd de Werkgroep Beschermd Stadsgezicht van het Wijkkomitee Binnenstad, de Stichting Stadsherstel Vlissingende vereni ging Winkelcentrum Vlissingen en de gemeente Vlissingen. Op de agenda van volgende week woensdag staan o.a. de stedebouwkundige randvoorwaarden voor de vernieuwing van de zogenaamde "kopbebouwing" van het Bellamypark (zie foto) en de vernieuwing van de panden Beursstraat 3, 5 en 7 en Bellamypark I. Foto: Cor Schuilwerve. Oude nummers Nieuwe nummers Postcode Koudenhoek 36 Koudenhoek 44 4381 AC Emmastraat 1 Emmastraat 27 4381 BD Emmastraat 3 Emmastraat 29 4381 BD Emmastraat 5 Emmastraat 31 4381 BD Emmastraat 7 Emmastraat 33 4381 BD Hendrikstraat 16 Hendrikstraat 52 4381 AB Hendrikstraat 18 ben. Hendrikstraat 54 4381 AB Hendrikstraat 18 bov. Hendrikstraat 56 4381 AB Hendrikstraat 20 Hendrikstraat 58 4381 AB Palingstraat 14 Palingstraat 32 4381 AG Palingstraat 14a Palingstraat 34 4381 AG Palingstraat 14b Palingstraat 36 4381 AG Palingstraat 16 Palingstraat 40 4381 AG Palingstraat 18 Palingstraat 44 4381 AG Palingstraat 28 Palingstraat 58 4381 AG Palingstraat 30 Palingstraat 60 4381 AG Palingstraat 32 Palingstraat 62 4381 AG Palingstraat 34 Palingstraat 64 4381 AG Palingstraat 36 Palingstraat 66 4381 AG Palingstraat 38 Palingstraat 68 4381 AG Palingstraat 11 Palingstraat 21 4381 AE Palingstraat 13 Palingstraat 23 4381 AE Palingstraat 17 Palingstraat 27 4381 AE Palingstraat 19 Palingstraat 29 4381 AE Palingstraat 21 Palingstraat31 4381 AE Palingstraat 23 Palingstraat 37 4381 AE Palingstraat 25 Palingstraat 39 4381 AE Palingstraat 27 Palingstraat 57 4381 AE Palingstraat 29 Palingstraat 59 4381 AE Palingstraat 31 Palingstraat 61 4381 AE Palingstraat 33 Palingstraat 63 4381 AE s Met ingang van 1 april a.s. worden de huisnummers van woningen aan de Koudenhoek, Emmastraat, Hendrikstraat en Palingstraat gewijzigd. Dit in verband met de bouw van 108 nieuwe woningen in het plan Gravestraat. Welke nummers wijzigen ziet u in onderstaand schema. De betrokken bewoners zijn inmiddels al op de hoogte gesteld. Dinsdag 8 februari wordt in de Gemeentelijke Scholengemeen schap voor Beroepsonderwijs 'Swanenburgh' open huis gehou den. Men kan zich daarbij in het gebouw Zaaihoekweg op de hoogte stellen van de mogelijk heden van deze onderwijsvorm. Uiteraard omvatten die ook de laatste ontwikkelingen. Het open huis wordt gehouden in het kader van de 'Swanenburgh Ex po '83'. Dit, in verband met het 25-jarig bestaan van de afdeling lager technisch onderwijs. Het 'open huis' wordt, voor alle duidelijkheid, alleen gehouden in het gebouw Zaaihoekweg. De in gang is de achterzijde bij de aula, vanaf de Vredehoflaan te berei ken via het tegelpad. De ope ningstijden zijn van 14.00- tot 16.00 uur en van 19.00- tot 21.00 uur. Bent u verhinderd, maar wilt u zich toch informeren? Vraag dan een prospectus aan bij de cen trale administratie, Zaaihoek weg 1, tel. (01184) 68051. Vanavond, 2 februari, ver gadert de gemeenschappe lijke schoolraad om 19.30 uur in het openbaar in het stad huis. Op de agenda staan o.a. een discussie naar aanlei ding van een brief van bur gemeester en wethouders over de bezuinigingen in het onderwijs en de aansluiting van het lager onderwijs op het voortgezet onderwijs. Daar kiezen ze dan uit enkele honderden kunstwerken - schil derijen, aquarellen, plastieken - weer een ander. Een uniek werk vaak. Kortom, wanneer u er nog niet geweest bent: ga eens een kijkje nemen. U kunt in Breehof terecht van 19.00- tot 21.00 uur. Het lidmaatschapsgeld is zoals gezegd, vijftien gulden per jaar. De uitleentermijn is een half jaar. Per termijn mag men twee Ondanks een op handen zijnde wetswijziging om de geldigheidsduur van het rijbewijs te verlengen, blijft deze momenteel beperkt tot vijf jaar na de af giftedatum. Daarna hééft men nog een jaar de gelegen heid het te laten vernieuwen. Is dit laatste jaar ook verstreken, dan is examen doen èn hiervoor slagen het enige middel om weer een geldig rijbewijs te krijgen. Het is dus zaak in de gaten te houden wanneer het rijbewijs moet worden verlengd. Bijvoor beeld door enige maanden tevo ren in uw agenda of op de ver jaardagskalender aan te tekenen wanneer het rijbewijs verloopt. U bent dan ruimschoots op tijd om bij de afdeling burgerzaken op het stadhuis de vereiste for mulieren aan te vragen. (Deze afdeling is geopend van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur). Eén van de op te halen formulie ren is de zogenaamde eigen ver klaring. U moet de tien vragen daarop, die over uw gezondheid gaan, beantwoorden. Dit formu lier stuurt u met de andere ver volgens naar het Centraal Bu reau Rijvaardigheidsbewijzen. Geeft de ingezonden eigen ver klaring daar geen reden tot een nader onderzoek, dan kunt u de geneeskundige verklaring reeds na circa veertien dagen in huis hebben. Deze verklaring moet u dan weer inleveren op het stad huis. Na verloop van enige tijd kunt u dan het rijbewijs weer ophalen. Is nader geneeskundig onder zoek wel nodig, dan kan de ter mijn van veertien dagen moeilijk worden gehandhaafd. De ver werking duurt dan langer, zeker wanneer verwijzing naar een specialist nodig is. Als er sprake is van een onderzoek, waarin meer tijd gaat zitten, dan deelt het C.B.R. dat aan de aanvrager mee. CONCLUSIE: Neem het zekere voor het onze kere en stuur uw eigen verkla ring enige maanden voor het rij bewijs verloopt naar het C.B.R. op. Men zal dan de benodigde ge neeskundige verklaring ruim op tijd in huis hebben voor verdere afwerking van de vernieuwing van het rijbewijs! Commissie verkeer Woensdag 9 februari a.s. verga dert om 19.00 uur in het politiebureau in de Molenstraat de vaste commis sie van advies en bijstand voor het verkeer. De vergadering is openbaar, dus voor iedereen vrij toegankelijk, en biedt de moge lijkheid van spreekrecht voor de burger. Culturele Raad Donderdag 10 februari a.s. ver gadert het bestuur van de Cultu rele Raad Vlissingen in het openbaar om 20.00 uur in wel- zijnscentrum Bachten Komme, Badhuisstraat 104. foto Cor Schuilwerve). Haal kunst in huis! Voor vele Walchenaren is dit al geen loze kreet meer. Want zij hebben echte kunst in huis, voor vijftien piek per jaar. En raken ze er wat op uitgekeken of is de uitleentermijn van een half jaar verstreken: geen punt. Dan gaan ze gewoon de eerste woensdag van de maand (dat is vandaag!) naar de kunstuitleen in Breehof. werken lenen, per jaar dus in to taal vier. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om werken die door de gemeente Vlissingen zijn aangekocht in het kader van de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR). Toch mogen ook andere bewoners van de regio Walche ren de werken komen lenen. Nog vragen over de kunstuitleen? Bel dan naar de Culturele Raad, tel. 14928. Bij de afdeling algemene zaken (stadhuis, eerste verdieping, ka mer 118) liggen de volgende stukken ter inzage. Ze kunnen op werkdagen worden ingezien van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30tot 15.00 uur. Tevens kan men op woensdagavond (van 17.45- tot 20.45 uur) terecht in de gemeen telijke informatiehoek 'onder de trap' in het stadhuis. Het gaat meestal om aanvragen of (ont werp) beschikkingen in het kader van de hinderwet. Achter de naam van de aanvrager en/of omschrijving staat de datum tot en met welke beroep kan worden aangetekend bij de instaptie of het college dat vervolgens ge noemd wordt. Ter inzage liggen de beschikkin gen waarmee burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend voor: 1. uitbreiding en wijziging van een electrotechnisch bedrijf met reinigingscabines voor machines aan de Frankrijk- weg 3, aangevraagd door E.T.B.-Zeeland. 2. uitbreiding van een services tation met tectyleerinrichting aan de Alexander Gogelweg 18, aangevraagd door C.H. de Jonge. 3. uitbreiding van een expeditie- en opslagbedrijf met een loods en vergroting van de opslag capaciteit voor organische tin- en acrylaatverbindingen aan de Engelandweg, aange vraagd door de firma J. Pfauth Zoon. 4. uitbreiding van een vrieshuis met een windmolen voor het opwekken van energie op het perceel Engelandweg 22, aan gevraagd door Vrieshuizen Vlissingen v.o.f. te Sint Pan- cras. Tot en met 7 februari bij de Kroon. Ter inzage liggen voorts de vol gende aanvragen om een hin derwetvergunning voor: 1. uitbreiding/wijziging kanto ren, werkplaatsen en opsla gruimten in het rijksmagazijn aan de Prins Hendrik weg 2, aangevraagd door de diénst- kring Zeeland van rijkswa terstaat, directie Zeeland; 2. voor een tabaksveem aan de Duitslandweg, aangevraagd door Allghany Warehouse Europe b.v.; 3. een rijwielshop, annex in richting voor opslag en ver koop van vuurwerk op het perceel Papegaaienburg 18-20, aangevraagd door A. Thomas uit Domburg. 4. uitbreiding van een vrieshuis met tien vriescellen aan de Engelandweg 22, aangevraagd door Vrieshuizen v.o.f. te Sint Pancras. 5. een vishandel in het perceel Vlissingsestraat 94 te Oost- Souburg, aangevraagd door mevr. J.J. van der Henst-Van Belzen; 6. een offsetrotatiedrukkerij aan de Oostsouburgseweg 10, aangevraagd door B.V. druk kerij F. van de Velde jr. 7. uitbreiding van het districts kantoor/werkplaats met een opslagruimte voor chloor- bleekloog en gas op het per- cepl Pres. Rooseveltlaan 735, aangevraagd door de N.V. Watermaatschappij Zuid- West Nederland. Tot en met 14 februari 1983 bij burgemeester en wethouders. Als daar (telefonisch) om wordt gevraagd kunnen tot en met 7 februari 1983 mondeling bezwa ren worden ingebracht. Voorts ligt bij de afdeling alge mene zaken ter inzage het defi nitieve rapport over de bodem verontreiniging van het terrein Oostsouburgseweg (voorheen Maxalloys b.v.). Bij de afdeling ruimtelijke orde ning (stadhuis, eerste verdieping, kamer 147) liggen de volgende bestemmingsplannen ter inzage. Deze kunnen op werkdagen worden ingezien van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. De datum na ieder plan (tenzij dit onherroepelijk is ge worden) heeft betrekking op de termijn waarin het plan ter in zage ligt. Tot en met deze datum is beroep mogelijk bij het ver volgens genoemde college of in stantie. A. De voorbereidingsbesluiten, zoals die door de gemeente raad in zijn vergadering van 17 december werden vestge- steld voor: 1. gedeelten van het gebied Buitenhaven; 2. de omgeving van de Dokter Gallandatstraat; 3. de omgeving van het Stad huisplein. B. Het ontwerp-bestemmings- plan Boulevard, derde plan- verandering. Deze verandering voorziet in de wijziging van de bestemming van de gronden en gebouwen van het voormalige pompsta tion nabij de Watertoren aan de Badhuisstraat. Behalve bij de afdeling ruimtelijke orde ning is het ontwerp ook in te zien in de vijf gemeentelijke informatiehoeken. C. Vanaf 4 februari: het bestem mingsplan Eiland, dat op 17 december door de gemeente raad werd vastgesteld. Dit plan werd echter vastgesteld in afwijking van het ter visie gelegde plan. Tot en met 4 maart 1983 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland in Mid delburg. D. Vanaf 3 februari: het voorbe- reidingsbesluit Schoonen- burg, gedeelte Roer- straat/Lingestraat, zoals door de gemeenteraad in zijn ver gadering van 28 januari vast gesteld.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5