Adviesbureau begint met gehandicaptenlijn Sander Littel:We allemaal in lietzelfde schuitje Staatssecretaris onthult toekomst llopltSi yahënburgh ExpofeftlJ HET WEEKBLAD DE^LlSSINGER ACHTERGROND OVER 'HET SCHRIFT' IN STEDELIJK MUSEUM Bijstand 20 a 25% PRIJSVERLAGING Midwinter In ivesteren Onzekerheid J.P.A. R0SSËL Programma Onzin ZONDAGMENU r DEZE WEEK IN <1% i - W. jensdag 2 februari 1983 DPeflSSWEER oplage 22.045 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale opU ige 42.395. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. a dvertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé; w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 0118C 1-27651toestel 54. Sinds dinsdag 1 februari is het Gehandicapten Adviesbureau twaalf uur per dag (ook in het weekeinde) telefonisch bereik baar. Het bureau aan de Heren gracht begon met deze service om zodoende nog meer bekendheid te geven aan zijn werk. Maar de belangrijkste reden is - zo zegt secretaris penningmeester T.A. de Ruyter - dat het bureau daarmee zijn directe hulpverle ning (de eerste lijns) meer kan waarmaken. Het Gehandicapten Adviesbu reau begon drie jaar geleden als enige in zijn soort in de Neder landse hulpverlening voor invali den. Dat baarde opzien. Elders werd geprobeerd een vergelijk baar bureau van de grond te tillen, maar dat mislukte. Ook de ge handicaptenlijn is een primeur. "Aan een telefoon bleek behoefte te zijn. We constateerden dat om dat we van mensen hoorden dat als zij geweten hadden waar wij bereikbaar waren, zij gebeld zou den hebben. Bovendien hebben wij de zekerheid dat een gehandi capte eerder naar de telefoon grijpt dan dat hij een brief schrijft", aldus De Ruyter. Ook noemt hij het argument dat een telefoon niet die drempels opwerpt zoals loketten dat doen. De gehandicaptenlijn start onder het motto 'Bellen helpt, piekeren niet'. Het nummer isOl 180-23592. Op de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissingen informatie over kunstuit leen en hoe diefstal is te voorkomen. 0 Met weinig woorden zoveel mogelijk wetenschap uit Korte Informatie. De nieuwste boeken en de fdms in de theaters op onze service-pagina. Wat er zoal op de perso nenauto Rai is te verwach ten? zie Auto Aktueel. KUNST IN DE KNEL In het Stedelijk Museum te Vlissingen is tot en met 16 april een tentoonstelling ingericht met achtergronden en historische gegevens over hel schrift. De tentoonstelling in de 'tegelzaal' draagt de naam 'Zicht op schrift'. Op de expositie, die zeer uniek is, wordt drie aspecten behandeld. Allereerst zijn er twaalf panelen waarop de geschiedenis vanaf het spijkerschrift wordt getoond. Deze panelen zijn geïllustreerd met originele objecten uit het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Ook is er een albasten herdenkingstafel van koning Waradsin van Larsa Mesopotamië uit 2100 voor Chr. Verder zijn er kleitabletten met rolzegels, Egyptische dienaarsbeeldjes met hyrogliefen en daarnaast grafstenen met Punisch schrift, Grieks capitalis en het bekende Latijn capitalisch schrift. Voor de wat recentere voorbeelden is een brief van Willem van Oranje aan de stad Vlissingen tentoongesteld met een met goud versierd gedenkenboekje uit de vijftiende Het tweede deel van de expositie toont enkele aspecten van papier, dat nodig is om te schrijven en te drukken. Hel derde deel lenslotte gaat dieper in op het drukken zelf. Ter illustratie is een afdruk van een blokboek uit de vijftiende eeuw en een origineel houtblok van MC Escher op de tentoonstelling. De tentoonstelling is een onderdeel van het project 'taalwerkplaats'. Daarin wordt geprobeerd om leerlingen met taal bezig te laten zijn. Gelijktijdig is er op de jeugdafdeling van de openbare bibliotheek in Vlissingen een tentoonstelling met drukkerij-handmateriaal, oude boeken die de ontwikkeling van de boekdrukkunst illustreren en restaurateursmaterialen. Boeken die aansluiten op het onderwerp worden eveneens geëxposeerd. De organisatie van deze tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen het Stedelijk Museum, het ZIKV en de jeugdafdeling van de openbare bibliotheek. Hoewel de tentoonstelling in de eerste plaats voor kinderen is bedoeld, zal zij zeker ook volwassenen boeien. Bijstandsvrouwen komen in opstand. Kunstenaars spette ren. Het loonstrookje van werknemers in de maand ja nuari vertoonde een droevig netto. Het rumoer tegen de re gering en haar bezuinigingsbe leid zwelt. Bijstandsvrouwen beroerden luidruchtig de trom mel. Zij kunnen niet rond ko men van f 1302,— per maand. Kunstenaars kondigen acties aan op lokaal niveau. Hun re geling staat op de helling: de beeldende kunstenaarsregeling BKR. De bestaanszekerheid - voor zover die er was - verd wijnt. Per 1 maart dreigt een bekno ting van tien tot vijftien pro cent. Verder wordt de toelating bemoeilijkt. Voor velen geen regeling meer en terug naaë de bijstand: waar die vrouwen niet van kunnen rondkomen. Aan het woord een kunstenaar die al jaren met tussenpozen gebruik maakt van de BKR, Sander Littel (43). Hij woont in Oudelande MJ m Rond het oude schooltje is het verlaten. De stilte van een Beve- lands dorp.Oudelande. Geen au to's die afleiden. De straten te breed. Een vijftiger vult een vrachtwagen met zakken aardap pels. Het schooltje is het huis. Het woonhuis. Honderd meter verder een betonplaten schuur. Erin een kunstenaar, Sander Littel. Hij schuurt. Een project. Onge veer een jaar werk. De balustrade van het DeltacOllege in Middel burg wordt ermee versierd. Het brengt ongeveer 32.000 gulden op. Hij lijkt uiterlijk niet op een kun stenaar. Hij bezoekt regelmatig de kapper en poseert moeilijk voor de foto. De vijl valt op de grond. We gaan naar het schooltje. Hij woont daar sinds 1969. Hij huurt de school als woonhuis. De oude strenge onderwijzer functioneert er niet meer. De kunstenaar huurt het onderwij sinstituut, totdat de dorpsjeugd er weer in terug mag. We praten over kunstenaars en kunst. Niet de kwaliteit van de kunst. Wél de argumenten. Sander Littel is een geschoold kunstenaar. Eén jaar academie Rotterdam. Twee jaar academie Breda, Sint Joost. Hij tekent en schildert. En hij doet aan omge- vingsvormgeving en monumenta le vormgeving. "Ik verhuisde naar Oudelande in 1969. Daarvoor had ik in Dor drecht een grote opdracht. Daar om kon ik me die verhuizing per- miteren". Het geld raakte op. "Ik kreeg een Recht op zekerheid kan niemand claimen". Sander Littel vergelijkt kunste naars met arbeiders. "Iedereen staat onder druk. We zitten alle maal in het zelfde schuitje. Ik er ger me aan de slogan dat kunste naar niet mee zou hebben gepro fiteerd van de welvaart. Maar er is verschil. Als een arbeider er uit vliegt heeft hij geen werk. Als een kunstenaar eruit vliegt blijft hij werken. Maar zonder afname. Een kunstenaar werkt altijd. Hij is op zoek". Maar als de kunstenaar uit de BKR vliegt komt hij in de bij stand. Dan kan hij geen materiaal kópen. Dit werpen we tegen. San- der Littel geeft het toe. Deson danks wil hij vooruit kijken. "Er zijn positieve kanten. Nu de f „verfijnde tafelsfeer" Wedgwood Groep door direkte levering uit Engeland. Sander Littel werkt momenteel aan een projêct ten behoeve van het Deltacollege in Middelburg. Dat betekent één jaar gewoon kunnen werken. Daarna is het maar wachten of de vrije markt iets te bieden heeftof de BKR? Tenzij die wordt afgebroken. ba an aan de Vlissingse LTS als tel cenleraar. Daarna weer een op- dr. acht, en de BKR". 0\ 'er de BKR willen we vooral pr; aten. De Beeldende Kunste- na arsregeling. Belangrijk voor de zei cerheid van het bestaan. Be- lar tgrijk ook om te kunnen inves teren. Verf, hout, doek, kwasten, een atelier onderhouden, klei. een radiootje, verwarming. Op het loonstrookje van werkne mers daalde de koopkracht. De regering neemt maatregelen. Het kan niet langer zo doorgaan. "Voor kunstenaars is er nooit een vette kluif geweest. We leefden aan de rand van het bestaansmi nimum." De scheppers van kunst riepen het in koor op 12 januari tijdens een vergadering in het Schuttershof te Middelburg, dat inmiddels ook al failliet is. Sander Littel was het daarmee niet helemaal eens. En met hem nog anderen die de vergadering niet bezochten. Sander wel en roerde zijn mond. "Die onzeker heid heeft altijd al bestaan. Ik ben bovendien niet zo nieuwsgierig naar boosaardige berichten. Sinds 1970 vertelt men al somber over de regeling. Ik ben nu niet onze kerder dan vroeger. Hoewel de dreiging nu erg groot is. Maar de onzekerheid wordt ook een soort gewenning. Een kunstenaar moet niet zo de hang naar financiële zekerheid hebben. Die zekerheid hadden onze be kende oude meesters ook niet. Kwart eeuw tec m sch onderwijs Swanenburgh Expo 1983: Presen tatie lager beroepsonderwijs in Vlissingen. Een presentatie van het gehele jaar beroepsonderwijs (lbo) in Vlissingen. Dat moet de 'Swanenburgh Expo 1983' zijn, die in de week van 4 tot en met 10 februari plaatsvindt. De manifes tatie wordt gehouden naar aan leiding van het 25-jarig bestaan van het lager technisch onderwijs in Vlissingen. Mevrouw drs. N.J. Ginjaars- Maas, staatssecretaris van onder wijs en wetenschappen opent de expo op vrijdag 4 februari'. Zij zal dit doen met een inleiding over de te verwachten ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs in de komende decennia, in de aula van De Swanenburgh aan de Zaaihoekweg in Vlissingen. De schoolleiding heeft voor deze lezing van de staatssecretaris een groot aantal vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs in de TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen regio uitgenodigd. Verwacht wordt dat de inleiding van de staatssecretaris duidelijk zal ma ken in welke richting het beroep sonderwijs in het algemeen en de Vlissingse scholengemeenschap in het bijzonder zich in de toekomst moet ontwikkelen. De lbo-scholengemeenschap 'Swanenburgh' heeft het 25-jarig bestaan aangegrepen om het be roepsonderwijs in al zijn facetten te presenteren. "Wij willen de mogelijkheden laten zien van de lbo-scholengemeenschap in Vlis singen, waarin alle richtingen zijn vertegenwoordigd. De leerlingen die bij ons op school komen, moeten pas na twee jaar een keuze maken in welke richting zij verder willen gaan. In die twee jaar heb ben zij dan ook met alle vormen van het technisch onderwijs ken nisgemaakt, zodat de leerling weet wat de verschillende beroepen in houden", zegt directeur A.A. Coone. De eerste jaren van het lager be roepsonderwijs zijn niet alleen al gemeen vormend, maar ook be roepsoriënterend. Daarnaast be staat de mogelijkheid om creatief bezig te zijn. Deze vorm van on derwijs is vooral van belang voor kinderen die niet zo lang stil kun nen zitten'. "Bij ons wordt zowel met het hoofd als met de handen gewerkt. De leerlingen zijn zeer De Swanenburgh ontvangt tijdens de Expo-dagen een groot aantal basisscholen. Voor dit bezoek staat de school open op maandag, dinsdag en donderdag, resp. 7, 8 en 10 februari. Voor ouders en andere belangstellenden wordt dinsdag 8 februari een open huis gehouden van twee tot vier en van zeven tot negen. De woensdag is gereserveerd voor de leerlingen van de school, 'met een sportprogramma, dat wordt afgesloten met een feestavond in de sporthal aan het Koopmans voetpad in Oost-Souburg. Deze feestelijke afsluiting wordt opge luisterd door de groepen Nood weer. de Bill Bradley Band en 'Van Kessel'. Een feestavond voor het personeel van de scholenge meenschap, de leden van de ou dercommissie en van de commis sie van advies, bestuur en geno digden. donderdag 10 februari, besluit de Swanenburgh Expo 1983. BKR kritisch onder de loep wordt genomen, zijn we verplicht om zorgvuldig met de regeling om te gaan. Er nieuwe dingen aan toe voegen. We moeten een actief kunstklimaat scheppen. Bijvoor beeld in de vorm van dienstverle ning. Op school en exposities. Dan vindt een kunstenaar weer klank. Ik vind dat een kunstenaar niet uitsluitend op zijn atelier moet blijven zitten. Hij moet de confrontatie aangaan met het pu bliek". Confronteren kan niet altijd. (Wij vinden dat). Niet iedere kunste naar wil praten. Bovendien leeft kunst niet bij iedereen. Sander Littel meent dat dit onzin is. mij vergelijkt. "Neem nou het een of ander strijkkwartet van Beethoven. Je trekt er geen volle zalen mee. Maar er is publiek dat een strijkkwartet van Beethoven mooi vindt. Voor elke vorm van kunst is er publiek. De mogelijk heid om het te vinden moet blij ven bestaan. Nederland heeft een enorm museumbezoek. Zoals het Stedelijk Museum in Amsterd.,..i. Daar heerst een geweldige sfeer met al die mensen. Dat is toch een geweldig gegeven". Miljoenen guldens worden bezui nigd. Het moet, zegt de regering. Het zal wel, zegt Sander Littel. Zit hij bij de pakken neer en accep teert stomweg wat over hem heen komt? "Absoluut niet. Ik voel de drei ging groter dan ooit tevoren. Daartegenover moeten wij- als kunstenaars iets stellen. We moe ten er positieve punten uit slepen. Misschien zelfs een soort CAO.Dat heeft rechtszekerheid. De regeling zoals nu niet. Die wordt te pas en te onpas toegepast. Zekerheid is er voor kunstenaars nooit geweest. Je moet toewerken naar een inleverdatum. Een wil lekeurig samengestelde groep mensen vellen hun oordeel. Je bent aan die commissie overgele verd. En het is telkens weer een opluchting als je werk wordt aan gekocht, maar tegelijkertijd een desillusie omdat je niet weet waar je werk terecht komt". afwisselend bezig", licht de Swa- nenburgh-directeur toe. De gemeentelijke scholenge meenschap voor beroepsonder wijs 'Swanenburgh' is momenteel nog verdeeld over vier gebouwen. De g ;rootste wens van het school- besti tur is dan ook nieuwbouw! Een lokalenplan is reeds goedge- keur d en er is al grond aange- koch t. Maar of de bouw op korte term ijn kan doorgaan is nog een groot vraagteken. De groei van het leerlingenaantal en de finan ciële ontwikkelingen zullen hier bepalend zijn. De Swanenburgh heeft momenteel 1052 leerlingen. Een andere wens van de scholen gemeenschap is een afdeling indi vidueel onderwijs, het zogenaam de ibo. maar aanvragen daartoe zijn tot dusver afgewezen op grond van onvoldoende leerlin gen in de regio Vlissingen. HELDERE OSSESTAARTSOEP VARKENSHAASJE IN ROOMSAUS MET CHAMPIGNONS WITLOF GEBAKKEN AARDAPPELTJES GLAS RODE WIJN OP ZONDAG IS HET KINDERMENU GRATIS!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1