Schoondijke NU 1.195 15-30% KORTING 01180-23592 Hairstyling c.v EEN STAPEL TOONKAMER KARPETTEN NU HALVE PRIJS "GFHANDICAPTEN LIJN ZEELAND IN DE PEN Stuurgroep werkloosheid royale tweezitter DE F AAM-DE VLISSINGER Woensdag 2 februari 19$3 IN BHIIOHP Er is een nieuwe nota verschenen op het gebied van de toekomstige groei van steden en dorpen in Zeeland. Dat is nodig omdat in enkele jaren tijds de situatie sterk is gewij zigd. (OM MISSIES Nieuwe cijfers over toekomstige omvang Zeeuwse bevolking Procedure Bevolkings omvang Rode draad Meer ruimte voor gemeenten GEWIJZIGDE ONTWERP -VERGUNNINGEN PZEM Uw stylisten Ton en Rob VERGUNNINGEN PECHINEY Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* met klassiek gecapitonneerde rug en losse zitkussens (s.g. 37, dus stevig) in groene of beige velours nu met kortingen tot 50% 1.516 PIJNLIJKE VOETEN?? dan naar: Pedicuursalon van der Meijden Zusterstraat 37 - Middelburg OOK VOOR VERANTWOORD SCHOEISEL ELKE GEHANDICAPTE kan voor ZEEl^ND ELK GEHANDICAPTEN probleem de van 'smorgens 8 tot'savonds 8 elke dag! bellen kan helpen; piekeren niet! bellen ZEELAND ABDIJ IEUWS "Dit hof - bedoeld wordt het hof Het Heultje onder Schoondijke - is gedurende bijna 235 jaar be woond geweest door de familie Risseeuw en wel door Johannes Risseeuw, die er in 1748 op kwam en zijn rechtstreekse af stammelingen. Dit is uniek in de historie der West-Zeeuws-Vlaam- se boerderijen. Wel wordt Slik- kenburg onder Zuidzande bijna 275 jaar bewoond door een Van Cruijningen, doch hier heeft de opvolging niet altijd in rechte lijn, dus van vader op zoon, plaatsge vonden, maar bleef de hofstede toch in handen der familie". Deze bijzonderheden zijn te vinden in "De hofsteden van Schoondijke" geschreven door drs. H.A.M. van de Vijver en gepubliceerd in de ."Bijdragen tot de geschiedenis van West- Zeeuws-Vlaanderen, 1982", een uitgave van de Heemkundi ge kring. Het is de voortzetting van het werk van dr. J. de Hullu die voor 1 940 veel gegevens over dè hof steden in West-Zeeuws-Vlaande- ren heeft gepubliceerd. In zijn in leiding zegt van de Vijver dat Schoondijke met recht het agra risch centrum van het land van Cadzand mag worden genoemd. Niet alleen wat de praktijk van het werk betreft, maar ook op onder wijsgebied: rijks middelbare landbouwschool, de landbouw- praktijkschool en de landbouw- huishoudschool. Tot 1 974 was er ook een lagere landbouwschool, maar die moest wegens gebrek aan leerlingen worden opgehe ven. Toch valt er volgens Van de Vijver weer een opleving te bespeuren: "De boerenjeugd wil weer boer worden". Een beschrijving van hofsteden en haar bewoners is in de eerste plaats van belang voor hen die in de streek wonen, maar de ge schiedenis van de gedenksteen van de bouw van de brug over de Gaternissekreek bij Sasput in 1911 is een weerspiegeling van de gebeurtenissen in W.-Z.- Vlaanderen. In mei 1940 moes ten de Fransen snel terugtrekken voor de oprukkende Duitsers. Ter dekking van hun aftocht bliezen ze bruggen op, waaronder die over de Gaternissekreek. De ge denksteen vloog ook de lucht in. Later werd hij teruggevonden in een weiland in de buurt. In 1977 schonk molenaar Lu- teijn - op wiens erf de steen was terechtgekomen hem terug aan het bestuur van het waterschap het Vrije van Sluis. Uiteindelijk is de steen terechtgekomen bij het landbouwmuseum in Heille' waar hij tussen veel oude voor werpen die betrekking hebben op de vroegere landbouw, te bezichtigen is. De beschreven hofsteden zijn ge nummerd en terug te vinden op kaartjes. Bij de foto's staan on derschriften die nog heel wat in formatie geven over de bouw van de boerderijen. Op dinsdag 8 februari behandelt de tweede kamer uit gedeputeer de staten vier beroepzaken op grond van de algemene bij standswet. Het gaat om inwoners van de gemeenten Goes en Mid delburg en twee inwoners uit Tholen. De zaken beginnen om 10.00, 10.30, 11.00 en 11.30 uur. Op woensdag 9 feburari om 1 1.00 uur en 11.30 uur houdt de Commissaris der Koningin twee zittingen op grond van de wet AROB. Hij doet dit in zijn functie van voorzitter van gedeputeerde staten. Het gaat om bezwaren tegen het weigeren van z.g. spoedshalve bijstand aan inwo ners van de gemeenten Middel burg en Tholen. Alle zittingen vinden plaats in het provinciehuis Sint Pieterstraat 42 Middelburg. Groei van steden en dorpen Op dinsdag 8 februari vergadert de provinciale stuurgroep werk loosheid. Op de agenda staan o.a. het tweede ontwerp van een nota over vrijwilligerswerk voor en door werklozen (een nota die zich richt op het gemeentelijke beleid) en een brief van de pro vinciale raad voor het milieu over het inschakelen van jeugdige werklozen bij het schoonmaken van stranden. Het dagelijks be stuur van de stuurgroep doet hierover nog geen definitieve uit spraak en wil nadere informatie hoe de raad zich dit werk voor stelt. Ook komt aan de orde het twee de ontwerp van het "Beleidswerk plan 1 983-1 986 van de Zeeuwse Stuurgroep Werkloosheid". Als dit plan wordt onderschreven, betekent het uitbreiding van het bureau van de stuurgroep met een functionaris. In de nieuwe nota wijst de pro vinciale planologische dienst op het feit dat door de sombere economische vooruitzichten de groei van de vestigingen in Zeeland van mensen van elders sterk achterblijft bij eerder uit gesproken verwachtingen. Ook de komst van mensen die geen economische banden met Zee land hebben (de zogeheten woonmigratie) is anders dan voorspeld. Tenslotte hebben provinciale staten politieke uit spraken gedaan die op enkele punten leiden tot wijzigingen in de oorspronkelijke nota bewo- ningspatroon. Noti bewoningspatroon 1983 Fanctionila aanduiding kernen De nota is nog niet definitief en zal begin februari voor een eerste ad vies worden behandeld in de pro vinciale planologische commissie en de statencommissie voor ruimtelijke ordening. Vervolgens zullen gedeputeerde staten hun voorlopig standpunt formuleren en kunnen reacties worden inge diend. Het is te verwachten dat provinciale staten de nota eind dit jaar kunnen vaststellen. Eind februari/begin maart zal een informatieve brochure ver schijnen. Deze kan nu al wor den aangevraagd. (Bureau voorlichting provincie Zeeland, tel. 01180-31394). Bij vol doende belangstelling zullen informatie-/inspraakbijeen komsten worden belegd in ver schillende delen van Zeeland. Dat zal plaatsvinden in maart of april. U kunt zich hiervoor nu al opgeven op hetzelfde adres. De nota hanteert voor het vast stellen van de toekomstige bevol kingsomvang van Zeeland vier globale uitgangspunten voor het beleid: 0 opvang van de natuurlijke bevolkingsgroei; opvang van vestigingsover schotten die in verband staan met de ontwikkeling van de werkgelegenheid; het terugdringen en beper ken van vestigingsover schotten van niet-econo- misch gebondenen; 0 het voorkomen van schoks gewijze ontwikkelingen en streven naar een evenwich tige leeftijdsopbouw. Deze opvattingen gelden niet al leen voor de provincie als geheel maar ook voor de afzonderlijke drie regio's die de nota onder scheidt: Noord-Zeeland (Schou- wen-Duiveland en Tholen/Sint Philipsland); Midden-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Geschat wordt dat dékomende 20 jaar de Zeeuwse bevolking toeneemt met 38.400 inwoners, tot een totaal van ongeveer 390.000. Hiervan'is het geboor- tenoverschot 26.400 en moet op een toename van 8.000 aan bin nenlands vestigingsoverschot worden gerekend en 4.000 bui tenlands vestigingsoverschot. Aangezien er aan deze berekenin gen veel onzekerheden kleven is het volgens de planologische dienst gewenst om de twee jaar de, bevolkingsprognose voor de komende vier a vijf jaar vast te stellen met het oog op de wo ningbouw. Het handhaven van het karakter en de openheid van het landelijk gebied; het behoud van de plaat selijke samenleving en verster king van de steden vormen de ro de draad van het voorgestelde spreidingsbeleid van de bevol king. De nota onderscheidt vier ver schillende soorten dorpen en ste den: plattelandskernen (in beginsel mogen deze de natuurlijke bevolkingsgroei opvangen); opvangkernen (ook hier wordt de natuurlijke bevolkingsgroei opgevangen; bovendien wordt er een "bovenlokale verzorgings functie'' aan toegekend); Kernen met aanvullende woonfunctie (deze kernen mogen eventuele vestigingsoverschotten op vangen, zij het op de tweede plaats); regionale groeikernen (deze kernen zijn in de eerste plaats aangewezen voor de opvang van vestigingsover schotten). Regionale groeikernen zijn: Zie- rikzee, Goes, Middelburg, Vlis- singen/Souburg, Terneuzen en Hulst. Kernen met aanvullende woonfunctie zijn: Tholen, Kapel- le-Biezelinge, Heinkenszand, Ar- nemuiden. Oostburg en Axel. In tegenstelling tot de oude nota is de aanduiding "kern met be perkte mogelijkheden" (uitbrei ding van deze kernen werd van wege hun ligging ten opzichte van industriegebieden bezwaarlijk ge vonden) vervallen. Ook het ver dwijnen van de basisschool heeft niet meer automatisch tot gevolg dat de kern "buitengebied" wordt. De nota geeft geen inwonercijfers per kern meer. Wel zullen er "richtinggevende cijfers" per ge meente worden gegeven. Hier door krijgen de gemeenten zelf meer mogelijkheden voor een wat andere verdeling over de kernen. De gemeentebesturen moeten hun ideeën dan wel vastleggen in beleidsnota's. In de afzonderlijke bestemmings plannen hoeft dan geen strakke fasering te worden aangegeven voor de woningbouw. Ook biedt de nota de mogelijkheid onderling Ü«S* ,.*CM m tussen de gemeenten met wo- ningbouwcontingenten te schui ven. Een regionaal overlegplat form wordt dan wel wenselijk geacht. Nog een wijziging is dat elke gemeente de eigen natuurlijke groei mag opvangen in plaats van dat men zich moest richten op een theoretisch cijfer. Dat betekent dat men zich nu kan richten op feitelijke ontwikke lingen in met name de kleine kernen. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EVV Middelburg, telefoon 01180 31391 of 31392 PROVINCIE ZEELAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. AANVRAAG De N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij te Middelburg heeft bij hen op 7 september 1982 een aanvraag om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging ingediend voor het wijzigen van de be drijfsvoering van de Conventionele Centrale Borssele, op een perceel aan de Zeedijk no. 34 te Borssele, kadastraal bekend gemeente Borssele, sectie B, no. 1953. Het betreft het doseren van een zuur-neutraliserend middel en in verband daar mee het verlagen van de rookgastemperatuur in het rookgaskanaabna de rote rende luchtvoorwarmer. TER INZAGE De ontwerp-vergunningen en de aanvraag hebben reeds van 14 oktober 1982 tot en met 15 november 1982 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van adviezen van de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu in Zeeland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borssele zijn de vergunningen opnieuw opgesteld. Voor een ieder liggen de volgende stukken ter inzage: de gewijzigde ontwerp-vergunningen waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder voor de omgeving en tot het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging; de aanvraag met bijlagen; de overige stukken. Ter inzagelegging vindt plaats van 3 februari 1983 tot en met 16 februari 1983 en wel op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borssele, Stenevate 10, Heinkenszand op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stengeplein 1, Heinkenszand van 17-20 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Bellinkstraat 8, Mid delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 16 februari 1983, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen, liggen de bovengenoemde stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. BEZWAREN De aanvrager, degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de ontwerp-vergunnin gen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42,4331 EW Middelburg en wel tot 17 februari 1983. Tevens kan worden verzocht zijn of haar persoonlijke gegevens niet kenbaar te maken. Middelburg, 2 februari 1983 Antiek import Grenen en Eiken voor handel en particulieren Eigen restauratie atelier Grote voorraad Scherpe prijzen les v. Haneghem Weststraat 68 AARDENBURG tel. 01177-1271 Badhuisstraat - Vlissingen Telefoon 01184-13600 PROVINCIE ZEELAND Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. AANVRAAG Pechiney Nederland N.V. te Vlissingen heeft bij hen een aanvraag om vergun ningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging inge diend, gedateerd 8 oktober 1982 en binnengekomen 1 november 1982, voor het uitbreiden/wijzigen van een inrichting voor aluminium- en anodeproduktie. Het betreft het installeren van een gritstraalmachine voor rondijzers van anode stangen in de anodegietwerkplaats. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Quarleshaven te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, no. 620. TER INZAGE Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de gevraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder voor de omgeving en tot het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging. De aanvraag, de vergunningen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 3 februari 1983 tot en met 2 maart 1983 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.45-20.45 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Bellinkstraat 8, Mid delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. BEROEP Vanaf 3 februari 1983 tot en met 2 maart 1983 kan tegen voornoemde vergun ningen beroep worden ingesteld bij de Kroon door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20,2122,2e lid of 28,1 e lid, onder c van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest over eenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De vergunningen worden op 3 maart 1983 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schorsing, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 2 februari 1983. In uw omgeving te: Vlissingen, Rijksscholengem. "De Scheldemond", Brouwenaarstr. 2. Middelburg, scholengem. "De Wellinge", Kruisweg 2 en in de Klarenbeek LTS, Generaal Eisenhowerlaan 25. Aanvang: 3e week in maart 1983. De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19,30-21.30 uurnemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt f 156,—, inclusief bloemen en het materiaal, alsmede een cursusboekje, de cursus is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vestigingsopleiding bloemenschikken en binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2, 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. Een Loodsje-faampje heeft altijd resultaat. IX* groot in klassiek pot heeft ruim 200 verschillende 2-zitsbankjes. modern, klassiek, rustiek en in rotan, goedkoop, prijzig en zeer duur. waaronder vele tientallen toonkamermodellen van leolux, durlet, de sede, interclass en andere, gestoffeerd met de mooiste stoffen en ledersoorten. uitlopende dessins, prachtige kwaliteiten, dik en dun pot de grootste en meest exclu sieve woninginrichting van de benelux (pot sinds 1907) waar iedereen zomaar bin nen mag lopen. Geopend van di t/m vrij van 8.30 tot 1 7.00 uur zaterdags van 8.30 tot 1 2.00 uur. N BEGELEIDING GEHANDICAPTEN STICHTING GEHANDICAPTEN ADVIESBUREAU ZEELAND BEGELEIDING GEHANDICAPTEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 13