'TIMO Project' in januari: Kleding wec/c \\)eclc£4^tdle^>tc^ NU 1.195 toilet ventilator meranti binnendeur 13," 18, HET HANGT WEER VOORU royale tweezitter louwerse de priester 1 douchebak 240 spoelbak steenstrips glaswol platen Woensdag 19 januari 1983 DE F AAM-DE VLISSINGER SITUATIE IN KLEDINGINDUSTRIE NIET HOPELOOS VERLOSKUNDIGE: groot in klassiek pot heeft ruim 200 verschillende 2-zitsbankjes, modern, klassiek, rustiek en in rotan, goedkoop, prijzig en zeer duur. waaronder vele tientallen toonkamermodellen van leolux, durlet, de sede, interclass en andere, gestoffeerd met de mooiste stoffen en ledersoorten. met klassiek gecapitonneerde rug en losse zitkussens (s.g. 37, dus stevig) in groene of beige velours nu met kortingen tot 50% 1.516 50 r^o£ gewoon de goedkoopste ÖP' INST. VOOR TYPEN EN STENO Maar in ieder geval: begin uw vakantie bi| ons, uw ANVR "Goeie reis" reisbureau REISBUR0 DE SNELLE VLIET Zaterdags geopend tot 1 6.00 uur De situatie in de Nederlandse kle dingindustrie is niet hopeloos. Er zijn wel degelijk lichtpuntjes te zien in het toekomstbeeld, al heeft deze bedrijfstak met enorme pro blemen te kampen. Drs. J.U. Be- kius, hoofd van de Hoofdafdeling Textiel- en Kledingindustrie op het Ministerie van Economische Zaken, schrijft dit inTNO Project, maandblad voor toegepaste we tenschappen. Onder de bedrijven die het in deze sector goed doen, noemt de heer Bekius vooral de kleinere onder nemingen die zeer flexibel zijn, een geringe 'overhead' hebben, dan wel efficiënt produceren of beschikken over een uitstekend marketing-concept. Hij vindt, dat te weinig bekend is over het ont staan van nieuwe ondernemingen in de confectie-industrie. Men hoort voornamelijk over bedrij ven die ten onder gaan. Ook in de confectie-industrie speelt de micro-elektronica een steeds belangrijkere rol. TNO ceerde apparatuur die hef moge lijk maakt om bijv. met behulp van computers patronen te ver groten en te verkleinen. MJ. van Essen, directeur van het volgt deze ontwikkelingen. Zo worden bij het Vezelinstituut TNO in Delft werknemers van bedrijven opgeleid in het bedie nen en organiseren van geavan- Vezelinstituut TNO, wijst er in zijn artikel op, dat het maken van kleding in velerlei opzicht nog ambachtelijk werk is. Niettemin heeft ook hier de tijd niet stil ge staan en heeft de micro-elektroni ca zijn intrede gedaan in de snij zaal, naaizaal en pérszaal. Hij schrijft ook over plannen die er bestaan om de confectie-industrie in de geïndustrialiseerde landen weer levensvatbaar te maken. In TNO Project van deze maand schrijft ir. W.A. Lotens van het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO over de verschillende mo gelijkheden om beschermende kleding comfortabeler te maken en over het vele onderzoek dat TNO op dat gebied doet. Verder bevat TNO Project in ja nuari artikelen over het feit dat de Nederlandse kledingindustrie al jarenlang "in de frontlinie strijdt", over de groeiende behoefte aan functionele kleding voor zowel arbeid als vrije tijd en over TNO- onderzoek naar gebruikseigen schappen. (van donderdag t/m woensdag) ANNIE is de musical met talrijke tophits, die elders een enorm kas succes bleek. Een meisje met rood haar staat centraal in het verhaal. Alhambra I Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur en zondag 14, 19 en 21.30 uur. WILDE EXOTISCHE POES JES is een ongecontroleerde duik in het (porno)asyi. Alhambra I Vlissingen vrijdag 23 uur. ET voor de zesde week. Alhambra II Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. (Van donderdag t/m woensdag) MUZIKALE KINDERWINKEL KASJIESSJIE in het kader van het vijftienjarig bestaan. Het Buut Vlissingen, woensdag 14 uur. Toegangsprijs 1,— DE BOEZEMVRIEND voor de zoveelste week, maar nu alleen 's middags genieten van André van Duins grappen en grollen. Al- hambia II Vlissingen zondag 14 uur. REPELSTEELTJE wordt ander maal gespeeld door Willem Jop- pe. Stadspoppentheater Parcival Middelburg woensdag 14.30 uur. SPIRAAL werd opgericht in de lente van 1981 door vier muzi kanten die bezeten waren van de hard-rockmuziek. Hun ruime er varing stond er borg voor dat het repertoire snel klaar was. De eer ste single is overigens al opgeno men. De stijl die de groep etaleert moet gezocht worden in de rich ting van de Scorpions, Iron Mai den, Michael Schenker, Ufo en Triumph. Samen met een vier man sterke roadcrew staat de for matie garant voor een stevige portie hardrock. Bar American Middelburg vrijdag 21 uur. HET TWEEDE ONTWAKEN VAN CHRISTA KLAGES gaat over drie jonge mensen die uit idealisme een tehuis voor noodlij dende kinderen exploiteren. Om dat het geld opraakte, plegen zij een bankroof. Een van hen wordt gegrepen, de beide anderen ont komen. Maar het geld raken ze niet kwijt. Niemand wil de ve rantwoordelijkheid op zich ne- JUAN JOSE MOSALINI en zijn ensemble CANYENQUE spelen specifieke Argentijnse muziek met een bandoneon, een accor deonachtig instrument. De mu ziek is in Nederland redelijk be kend geworden door de tango's en van de aan de jazz ontleende im provisatie-technieken. Juan José Mosalini was al vrij jong over tuigd van de waarden die de aut hentieke Argentijnse muziek her bergen. Voornamelijk zijn vader beïnvloedde hem. Zijn verlangen om de traditionele muziek echter te evolueren, drijft hem als het ware in de armen van twee eigen tijdse stromingen: de nieuwe ge voelsgeladen muziek a la Piazzol- la en de rock. Concertzaal Mid delburg maandag 20.30 uur. SPORTSCHIETEN door Joop Klein Essink laat veel zien en verhaalt over de sport die meestal alleen tijdens Olympische Spelen het grote publiek bereikt. Uitgave Moussault 49,50. DE KEERZIJDE VAN DE ME DAILLE is een verzameling ver halen van Nederlandse en Indo nesische schrijvers uit de periode 1945-1950. Joop van den Berg stelde het boek samen. Er worden steeds twee visies gegeven op de oorlog in die periode die 100.000 Nederlandse militairen op de been bracht. Uitgave Leopold f 28,50 EILANDEN VAN VROEGER van de schrijfster Aya Zikken is een reisverslag van haar vakan tietrips over eilanden van de In donesische archipel. Als kind woonde ze een tijdlang in Sura baya op Oost Java. Van daaruit maakte ze vaak tochten naar allerlei eilanden. Ze deed het nog eens vijf maanden over. Uitgave Leopold 32,50. men om de buit voor het goede doel op de plaats van bestemmi af te geven. Via vele wegen komt het geld toch nog terecht, al bekoopt een van de beide vluchtelingen dat met de dood. Alhambra II Vlissingen vrijdag 23 uur. VEEL LIEFS UIT MOSKOU een groet met een dubbele bodem. James Bond moet het opnemen tegen een leger huurmoordenaars teneinde het mooie gevluchte Russische meisje te redden. Cityt heater Middelburg, vrijdag, maandag en dinsdag 20 uur, za terdag en zondag 19 en 21.30 uur. MEISJES VAN DE BETERE STAND is porno vanachter de monocle. Citytheater Middelburg zondag 14 uur. SCHWESTERN gaat over de zusjes Anna en Maria, die eikaars tegenpolen zijn. Ze wonen samen in Hamburg. Maria is de accurate topsecretaresse en Anna de dro merige biologie-studente. Hoewel ze veel van elkaar houden, druk ken ze elkaar geestelijk dood. An na pleegt zelfs zelfmoord als Ma ria (té) vaak uitgaat met haar vriend; zij voelt zich verwaar loosd. Maria tracht het verlies te compenseren door haar gevoelens op Mirjam te projecteren, die veel op Anna lijkt. Maar Mirjam met haar vrolijkheid en vitaliteit lijkt geenzins een vervanging voor Anna, hoe sterk Maria ook dat stempel op de typiste wil drukken. Mirjam ontvlucht Maria. Een maal alleen komt ze tot de ont dekking dat slechts een synthese van haarzelf en Anna haar kan redden. Ciytheater (ZVU) Mid delburg, woensdag 20 uur. LEON DE WINTER (schrijver en filmmaker) staat centraal tijdens een driedaags festival. Achtereen volgens spelen de films De Af stand op donderdag 20.30 uur en vrijdag 23 uur. Junkieverdriet vrijdag 16 uur. Dj; verwording van Herman Dürer, vrijdag 20 uur en zaterdag 22.30 uur. De Winter spreekt zaterdag vanaf acht uur over zijn werk. Midgard Middel burg. PARLANDO een toneelgroep uit Middelburg speelt Geen Baccha nalen van de schrijfster Hella Haasse. Centraal in dat stuk staat een generatieconflict met er tus sen een lerares die geen keuze kan maken. Kuiperspoorttheater Mid delburg zaterdag 20 uur. LACE trekt al een aantal jaren rond. De groep heeft een geheel eigen sound, die ze zelf omschrij ven als een mengeling van har drock en rock roll. Ze traden meerdere malen op in het voor-1 programma van tot de verbeel ding sprekende groepen als Me teors, Picture. Powerplay, Fisher Z, Herman Brood en Vitesse. Na eigen optredens bleek dat de mu ziek van Lace een eigen publiek aanspreekt. Disco Royal Zoute- lande zondag 15 uur. EEN ROOKWOLKJE VAN GOD van C. Buddingh is proza op de vierkante decimeter. Dit genre miniaturen wordt in Nederland vrij weinig beoefend. Het boek bevat héél kleine verhalen die soms slechts enkele regels bevat ten. Uitgave Reflex 19,50. FILIZ een kind van twee culturen behandelt de lastige positie waar in kinderen van buitenlandse werknemers zich bevinden. Amb telijk wordt deze jeugd omschre ven als 'tweede generatie'. In Filiz beschrijft Geertje Gort de tiener dochter van een Nederlandse moeder en een Turkse vader. De botsingen tussen de vader en het meisje worden met nemen en ge ven opgelost. Het boek is geschikt voor dejeugd van om en nabij de dertien jaar. Uitgave Leopold 17,90. I VAN KONINKLIJKE BLOEDE is een thriller van Tomas Ross waarin Martin Finch om een zij spoor wordt gerangeerd als hij fraude van een onschendbaar persoon op het spoor komt. Van Koninklijke Bloede is een uitgave van Fontain en kost 21,50. Breestraat 47-49 Middelburg ADRIAAN DE REGT, etalageex positie. Gortstraat 48 Middelburg, WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Geopend maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 56 Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen, aquarellen en kunstfoto's. Geopend van maandag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur. St.Janstraat 41-43 Middelburg TANNEKE RUIMSCHOTEL. Touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur. Antiques B. Witte Middelburg GUNTER MAY kleuretsen. Ope" ningstijden: dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur. Bellamy 19 Vlissingen (Stdelijk Museum) GERTJAN EVEN HUIS, audiovisueel enviroment. Openingstijden dinsdag tot en met.vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. 's zaterdags 13 tot 17 uur. De Vleeshal Middelburg KUNST UIT ZEELAND, reizende kunst tentoonstelling. Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Galerie De Witte Swaen Middel burg SERIKA GOTH, MAURI CE GOTH en W. VAARZON MOREL schilderijen en aquarel len. Open dinsdag tot en met za terdag 11 tot 17 30 uur. (Wijzigingen tot maandag 14 uur 01180-27651, toestel 54) ARTSEN Middelburg: za. tot 24.00 uur: G.J.H. Meijer, De Krammen 14, 14664. (Visites aanvragen voor 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: P.F. de Doeldef, Bellinkplein 1, 11721. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en 17.30- 18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, 12525. Zo. tot 24.00 uur: G. de Greef, W. Klooslaan 1, 68021. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en van 17.30- 18.00 uur. Bezoek spreekuur zon der afspraak. Souburg, Arnemuiden, Middel burg-Zuid: za. lot 24.00 uur: J.F.M. Bergen. Kanaalstraat 89, Oost Souburg, 01184-61500. Zo. tot 24.00 uur: A.G. Bouwmeester, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemui den, 01182-1308. Visites aanvra gen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapcj- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: A.C. Kouse maker, Torenstraat 46, Seroos kerke, 01189-1212. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, .Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke: vr. 18.00 uur tot zo. 24.00 uur: P.K. Noor- lander. Middelburgsestraat 94, Koudekerke, 01185-1231. West- en Midden-Waleheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Grijpskerke, 01186-1760. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 11.00-12.00 uur: M. Smal- legange, Gerbrandystraal 176, Vlissingen, 01184-65326. DIERENARTSEN: Dierenarjsenpraktijk Oostkapel- le. Oude Domburgseweg 33A, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg (kleine huisdieren) vrijdagavond 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak, A. Ruys, Middelburg, 01180-13118. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. APOTHEEK: Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: A. Ringeling, Lange Delft 133, 12538. Vlissingen: J.M.H. v.d. Sande, Badhuisstraat 30-34, 12066. Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: M. v.d. Werken, H. Dunant- straat 19, Vlissingen, 01184-71768. WWKVERPLEEG KI NDIGEN; Kruisvereniging Walcheren Oost, Middelburg-stad: M. Vader. Ha- ringvlietstraat 56, Middelburg, 01180-29214 of 12228. Avond hulp: 24 t/m 28 jan.: A. v.d. Vel den, Duunmede 15, Middelburg. 01180-14773 of 14366 Middelburg-Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: W. Adriaanse, Jas mijnstraat 9, Middelburg, 01180-34645 of 14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: N. de Back, Boomgaard 22, Koudekerke 01185-1318. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, St. Laurens: R. Scheele, Colijn- straat 97, Vlissingen, 01184-65896. Vlissingen-stad, Souburg en Ritt- hem: E.J. Cok, 01180-13418. Vlissingen, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht en Paau- wenburg: G. Burgers. 01180-29264. pot 'llftfoAVjp (^pakhuis tips' afm. 127 x 127 mm voor aansluiting op kanaal 0 125 mm vermogen 60 mJ/uur, 20 watt van 73,75 voor pak-prijs toilet/doucheventilator van 110,50 voor pak-prijs 91,90 afm. 80 x 80 cm in wit en de kleuren beige,^mokka,^)lauw mosgroen en camel pak-prijs kleur 79, pak-prijs wit pak-prijs type Ml 101 afm. 201,5 x 78/83 jasba plavuizen bruin genuanceerd afm. 20 x 20 cm pak-prijs p. doos m) geëmailleerde inbouw 0 40 cm in de kleuren beige, mokka, wit en mosgroen pak-prijs nortek roetverdrijver is een middel tegen roetaanslag in haarden, kachels, schoorstenen en rookkanalen, het poeder vergast en droogt het aanwezige roet uit tot een lichte, droge as. doos a 15 zk. pak-prijs handvorm europa toiletbril voor alle toiletpotten Jn de kleuren wit, blauw, zwart beige, mokka. pak-prijs eiken mozaïek afm. 48 x 48 cm 8 mm dik verpakt per 6 tegels 1,38 m' thermolan afm. 60 x 135 x 4,5 cm pak-prijs p. plaat type 2020 B pak-prijs per doos m) aanbiedingen zijn geldig tot 26 januari waldammeweg 2 - industrieterrein Arnestein middelburg, telefoon 01180-25055 geopend van maandag 13.00-17.30 uur, dinsdag vrijdag 8.30-12.00 uur - 13.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur Start 1 febr. met diverse nwe. cursussen (syst. "Schoevers") Inl. en inschr. 01180-37589 - B.g.g. 34634 Want wij zijn uitstekend op de hoogte van alle reis sommen naar alle vakantiebestemmingen. Wij atten deren op eventuele prijsverschillen, kinderkortingen e.d. Wij zoeken samen met u naar een vakantie die binnen uw budget past. Nu immers meer dan ooit Enkele voorbeelden: 7 dg. Sauerland v.a f 355 5 dg Moezei v.a 365 55+ reis 10dg. Spanje v a 385 jeugdreis Uw goeie, goedkopere vakantie begint bij: Opril Grote Markt 2 Koorkerkstraat 1 2 Goes Middelburg 01100-20280 01180-33770 Kantoor Middelburg ook open op koopavond

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 9