IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL STEDELIJK MUSEUM NU OOK ZATERDAG OPEN STAATSSECRETARIS OPENT 'SWANENBURGH EXPO '83' INFOTELEFOON MINDERHEDEN Informatiepagina van de gemeente Vlissingen BIJSTAND BEWONERS OPVANGHUIZEN INFORMATIE HOEKEN: ZE ZIJN ER NIET VOOR NIETS WAT LIGT TER INZAGE? DE VLISSINGER Woensdag 19 januari 1983 iRedactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337/ Voor de toegangsprijs hoeft u een bezoek niet te laten. Door-de-weeks komt het er niet altijd van door werk, school of studie: een bezoek brengen aan het Stedelijk Museum Vlissingen. Wanneer men er daarom zaterdag eens wilde gaan kijken vond men echter de deur van Bellamypark 19 op slot. Sinds vorige week is die situatie echter drastisch gewijzigd. Het museum zal voortaan elke zaterdagmiddag van 13.00- tot 17.00 uur geopend zijn. Daar staat tegenover dat het museum maandag voor het publiek gesloten wordt. FOTO'S MUSEUM NOG EENMAAL DE EENMALIGE UITKERING '82 RAADSSTUKKEN TER INZAGE VOOR PUBLIEK COMMISSIES VERGADEREN ///W VV^V/ //K&V //AM /TAM/ Op dinsdag tot en met vrijdag kunt u er terecht van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. Uiteraard zal tijdens de 'zo merperiode' (15 juni tot en met 15 september) het museum geopend blijven op de zaterdag- en zon dagmiddag op maandag tot en met vrijdag van 10.00- tot 17.00 uur. De maandag sluiting geldt dus niet voor de 'zomerperiode'. Met de nieuwe openingstijden wordt vooruitgelopen op het nieuwe beleid met betrekking tot het museum. Dit beleid wordt omschreven in de 'museumnota', die de gemeenteraad in zijn ver gadering van 28 januari a.s. zal behandelen. Door het museum in de herfst, winter en voorjaar nu ook een deel van het weekeinde te openen hoopt men meer be zoekers te kilnnen trekken. Be zoekers, die op werkdagen niet in de gelegenheid zijn eens 'binnen te wippen'. TOEGANGSPRIJS Voor de toe gangsprijs hoeft men het niet te laten. Ondanks het feit dat deze onlangs werd verhoogd hoeven volwassenen slechts 1,- te beta len. Voor 65-plussers en kinderen is het tarief 0,50. Leden van de 'Vereniging vrienden van het Stedelijk Museum' en houders van een museumjaarkaart mo gen er zelfs gratis in. "Allemaal leuk en aardig" zegt u nu misschien, "maar zo'n lid maatschap of jaarkaart krijg je ook niet voor niets". Dat klopt. Toch kost het lidmaatschap van de vereniging niet meer dan 10,-. Daar staat tegenover dat u met dat bedrag: a. het aankoop fonds van het museum steunt; b. gratis toegang heeft tot het mu seum; c. gratis toegang tot acti viteiten van de 'vrienden'; d. alle inwonende gezinöleden vijftig procent korting krijgen op de museumjaarkaart van vijftien Mevrouw Ginjaar-Maas, staatssecretaris van onderwijs en weten schappen, zal op vrijdag 4 februari a.s. officieel de 'Swanenburgh Expo '83 openen. De staatssecretaris zal een i inleiding houden over de te verwachten ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs in de komende decennia. Voor de gemeentelijke scholengemeen schap 'Swanenburgh' is deze inleiding vooral van belang in verband met de naar verwachting op korte termijn te realiseren nieuwbouw in het bestemmingsplan Weyevliet. Eén van de lokalen van de afdeling lager technisch onderwijs van 'De Swanen burgh'. Het is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze afdeling dat de 'Expo '83' wordt gehouden, (foto Adri van Wyngen). 'Swanenburgh Expo '83' staat voor een week met speciale acti viteiten; het symposium vormt het begin daarvan. Het pro gramma voor de week van 7 tot en met 11 februari vermeldt ver der: - een aantal morgens en midda gen waarop leerlingen van lagere scholen uit de gemeente Vlissin gen een kijkje mogen komen ne men; - een middag en een avond (8 fe bruari) waarop belangstellenden de school kunnen bezoeken; - activiteiten op het gebied van sport en muziek voor leerlingen en personeel; - een modeshow; - tentoonstelling van werkstuk ken en methoden, enz. Aanleiding voor de manifestatie vormt het 25-jarig bestaan van de afdeling lager technisch on derwijs binnen de scholenge meenschap. Dit feit is aangegre pen om belangstellenden uit de regio de mogelijkheden van de gehele scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs te tonen. Aan de voorbereidingen van 'Swanenburgh Expo '83' werken personeel, ouders en leerlingen mee. gulden. Met die jaarkaart krijgt u gratis toegang in ongeveer 250 musea in Nederland, waarvan de meeste vrij hoge toegangsprijzen hebbenToch belangstelling? Medewerkers van het museum vertellen u graag meer over de verenigingen (tel: 12498). Het is voortaan mogelijk om foto's te bestellen van elk object (exclusief enkele die in bruikleen zijn) in het mu seum. De formaten en prij zen kunt u aanvragen bij de balie van het museum. Wanneer u zelf foto's wil maken moet u daarvoor eerst toestemming vragen aan één van de medewerkers van het museum. Personen, die in een instelling voor maatschappelijke dienstverle ning verblijven, krijgen voortaan hun sociale uitkering of pensioen rechtstreeks door het rijk uitbetaald. Van dat inkomen moeten zij nu zelf een bijdrage betalen aan de instelling waar men verblijft. De hoogte van die bijdrage moet zo worden berekend, dat men minstens het nu geldende bedrag voor persoonlijke uitgaven en ziekenfond spremie overhoudt. (Voor alleenstaanden 245,30, voor echtparen 422,6 per maand). Heeft men helemaal geen inkomsten, dan hoeft echter ook geen eigen bijdrage te worden betaald. Bij de sociale dienst kan dan een aanvraag om bijstand voor persoonlijke uitga ven worden ingediend èn eventueel voor de ziekenfondspremie. Bijminderjarigen ligt de zaak anders. Daar geldt dat de ouders ön de eigen bijdrage ön het be drag voor persoonlijke uitgaven moeten betalen. Wel moet deze eigen bijdrage naar draagkracht worden berekend. Nu kan het zijn dat u een bij standsuitkering krijgt en voor korte tijd moet worden opgeno men in een instelling voor maat schappelijke dienstverlening. De uitkering loopt dan gewoon door. U moet dan van die uitkering een eigen bijdrage aan de instelling betalen. Bij de berekening daar van wordt rekening gehouden met de maandelijkse vaste las ten. BLIJF-VAN-MIJN-LIJF HUIS Van de uitkering die bewoon sters van een Blijf-van-mijn- lijf-huis ontvangen, hoeven al leen nog de woon- en voedings kosten aan het huis te worden betaald. Het eventuele extra be drag, dat door de sociale dienst tot nu toe werd betaald voor be- geleidipgskosten en dienstverle ning, kunnen door het huis aan gevraagd bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (W.V.C.). BEJAARDENTEHUIZEN Voor de duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor be woners van bejaardentehuizen. Voor hen blijft de betaling op de oude voet doorgaan. Bezwaar nog mogelijk tot 1 februari a.s. Eind vorig jaar kregen zij, die daarvoor in aanmerking kwa men, de eenmalige uitkering uit betaald. Nu kan het zijn dat men het niet eens is met de hoogte van het bedrag of met de volledige afwijzing. In deze gevallen kan men nog tot en met 31 januari a.s. hier tegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen (stadhuisplein 2, 4382 LG Vlis singen). Dat kunnen zij, de vorig jaar no vember een periodieke uitkering van de Gemeentelijke Sociale Dienst ontvingen, maar aan wie om welke reden dan ook geen bericht over de eenmalige uitke ring is gedaan. Dit, terwijl ze er wel voor in aanmerking hadden kunnen komen. Voor inlichtin gen over het indienen van het bezwaarschrift kunt u op werk dagen van 09.00 tot 10.00 uur con tact opnemen met de Gemeente lijke Sociale Dienst, tel: 15100, tst. 335. Met ingang van deze maand is er een officiële regeling van kracht dat ook burgers de stukken kun nen inzien die voor de leden van de raad en commissies ter inzage liggen. Dat kunnen stukken of rapporten zijn, die bij een voor stel van burgemeester en wet houders horen. Het kunnen ook brieven, jaarverslagen, notulen en dergelijke zijn die tijdens de raadsvergadering onder het hoofdstuk 'ingekomen stukken' aan de orde komen. De wijze waarop u inzage kunt krijgen is simpel. U stapt gewoon naar het Stafbureau voorlichting en inspraak (begane grond, ka mer 034) en vertelt daar wélke stukken u wilt lezen. Een mede werker van het Stafbureau zorgt er dan voor dat U dit materiaal kunt inzien in de kamer van ge noemd bureau. Echter, ook hier komt het spreekwoord 'uitzon deringen bevestigen de regel' om de hoek kijken. Dat is het geval als één van de uitzonderings-be- palingen van de Verordening openbaarheid van bestuur Vlis singen van toepassing is. In deze verordening worden de criteria aangegeven voor openbaarheid van nota's, voorstellen en andere documenten. Het kan bv. zijn dat er aan de raad gerichte brieven zijn, waarin het gaat over heel persoonlijke zaken. In zo'n geval kan een uitzonderings-bepaling van kracht zijn, waarmee dan wordt voorkomen dat er van be treffende gegevens misbruik wordt gemaakt. AGENDA RAAD U kunt overigens op eenvoudige manier te weten komen wat er in de gemeenteraad zal worden be sproken. De woensdag vooraf gaande aan de gemeenteraads vergadering vindt u in de ge meentelijke informatierubriek waar u nu ook in leest, een sa menvatting van de'belangrijkste agendapunten. Die samenvatting wordt gemaakt aan de hand van de voorstellen van burgemeester en wethouders aan de gemeente raad. Die voorstellen kunt u vin den in de vijf gemeentelijke in formatiehoeken. Ze zitten daar evenals de stukken voor de vaste commissies van advies en bij stand - in een kleine, blauwe map. Waar de informatiehoeken zijn ondergebracht kunt u lezen in het bericht elders op deze pagina. Nog vragen? Een telefoontje: naar het Stafbureau voorlichting en inspraak op het stadhuis (tel. nr. 15100) helpt u misschien ver der. De agenda's en stukken van openbare commissiesen raadsvergade ringen liggen, evenals bijvoorbeeld de begroting en andere ge meentelijke stukken of nota's, ter inzage in de vijf gemeentelijke informatiehoeken. "Ter inzage" betekent dat de stukken ter plaatse mogen worden gelezen. U mag wel de folders of brochures houden die in hét aparte rekje te vinden zijn. In het geval u er iets niet kunt vinden kunt u contact opnemen met het Stafbureau voorlichting en inspraak in het stadhuis (begane grond, kamer 034,telefoon 15100, toestel 335). De informatiehoeken zijn te vin den in: 1. het stadhuis, op werkdagen geopend van 8.00- tot 12.30 uur eö van 13.30- tot 17.00 uur (in- formatiehoek 'onder de trap', in de hal); 2. openbare bibliotheek, Spui straat 22-24, 's maandags van 13.30- tot 21.00 uur, overige werkdagen van 10.00- tot 21.00 uur en 's zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur. 4. wijkcentrum 'Middenhof', Kanaalstraat 64, Oost-Sou burg, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 11.00 uur, tot en met donder dag bovendien van 19.30- tot 21.00 uur. wijkcentrum 'Open Hof', Al exander Gogelweg 59, geo pend op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur. llf De informatiehoek 'onder de trap' in het stadhuis, (foto Cor Schuilwerve) 5. wijkcentrum 'Aldegonde', Westerzicht 386. geopend op maandag van 11.00- tot 13.00 Deze en komende week vergade ren de volgende vaste commissies van advies en bijstand en/of be stuurscommissies (ex art. 61 Ge meentewet). Voor zover er niets anders staat vermeld komen ze bijeen in het stadhuis. SPREEKRECHT PUBLIEK De vaste commissies van advies en bijstand en de meeste be stuurscommissies kennen spreekrecht voor het publiek. Wanneer u dus iets wil vragen over een van de onderwerpen die tijdens een commissievergade ring besproken zullen worden: schroom niet, bezoek die com missie! De agenda's en andere vergader stukken kunnen worden inge zien in de vijf gemeentelijke in formatiehoeken (zie bericht el ders op deze pagina). De (bestuurs)commissies die gaan vergaderen zijn die (voor): - financiën op woensdag 19 ja nuari (vandaag), aanvang 17.00 uur; - personeelszaken op woensdag 19 januari (vandaag) aanvang 17.00 uur; - so i le aangelegenheden op woensdag 19 januari (van daag), aanvang 19.30 uur; - Jeugd- en Recreatieraad Vlissingen op dinsdag 15 ja nuari in welzijnscentrum 'Bachten Komme', aanvang 19.30 uur. Hieronder vindt u enkele mededelingen in vreemde talen. Waar schijnlijk moeilijk leesbaar voor u, maar niet buren, vrienden of kennissen die uit bijvoorbeeld Turkije, Marokko of Spanje komen. Zij treffen er informatie in aan over de zogenaamde infotelefoon minderheden. Daar kunnen ze van 3 januari tot en met 31 januari informatie krijgen over de vergunning die ze nodig hebben om in Nederland te kunnen werken. Zou u hen op deze mededelingen kunnen wijzen. Calisma müsaadeleri hakkinda bilgi Hollanda'da gali§abilmek igin ne ge§it müsaadelerin gerekli oldugu hakkinda bilgileri 3 Ocak 1983 den 31 Ocak 1983 tarihine kadar a§a- glda bildirilen telefondan kendi lisanmizda ögrenebilirsiniz. Bunun igin 030- 315212 numarasini gevirmeniz gerekir. Turks J-jJI ij* i^L-4(_y-U ^-1 19 83 31 1983 O* *1—3 Lr» j-tj 'i-pLiJl «A\—l 24 030 rU 1 Arabisch Informacion sobre permiso de traba.jo Desde el 3 de enero de 1983 hasta el 31 de enero de 1983 inclusive, le sera posible obtener informacion telefonicas en su propio idioma sobre los permisos que necesita para poder trabajar en Holanda. Al efecto hay que llamar por telefono el numero: 030 - 31302^ Spaans uur, dinsdag van 13.30- tot 17.30 uur en voorts tijdens ac tiviteiten in het wijkcentrum. Bij de afdeling algemene zaken (stadhuis, eerste verdieping, ka mer 118) liggen de volgende stukken ter inzage. Ze kunnen op werkdagen worden ingezien van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. Tevens kan men op woensdagavond (van 17.45- tot 20.45 uur) terecht in de gemeen telijke informatiehoek 'onder de trap' in het stadhuis. Het gaat meestal om aanvragen of (ont werpbeschikkingen in het kader van de hinderwet. Achter de naam van de aanvrager en/of omschrijving staat de datum tot en met welke beroep kan worden aangetekend bij de instantie of het college dat vervolgens ge noemd wordt. Ter inzage liggen de beschikkin gen waarmee burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend voor: 1. uitbreiding en wijziging van een electrotechnisch bedrijf met reinigingscabine voor machines aan de Frankrijk- weg 3, aangevraagd door E.T.B.-Zeeland. 2. uitbreiding van een services tation met tectyleerinrichting aan de Alexander Gogelweg 18, aangevraagd door C.H. de Jonge. 3. uitbreiding van een expeditie- en opslagbedrijf met een loods en vergrotiné van de opslag capaciteit voor organische tin. en acrylaatverbindingen aan de Engelandweg, aange vraagd door de firma J. Pfauth Zoon. 4. uitbreiding van een vrieshuis met een windmolen voor het opwekken van energie op het perceel Engelandweg 22, aan gevraagd door Vrieshuizen Vlissingen v.o.f. te Sint Pan- cras. Tot en met 7 februari bij de Kroon. Ter inzage liggen voorts de vol gende aanvragen om een hin derwetvergunning voor: 1. uitbreiding/wijziging kanto ren, werkplaatsen en opsla gruimten in het rijksmagazijn aan de Prins Hendrikweg 2, aangevraagd door de dienst- kring Zeeland van rijkswa terstaat, directie Zeeland; 2. voor een tabaksveem aan de Duitslandweg, aangevraagd door Allghany Warehouse Europe b.v.; 3. een rijwielshop, annex in richting voor opslag en ver koop van vuurwerk op het perceel Papegaaienburg 18-20, aangevraagd door A.Thomas uit Domburg. 4. uitbreiding van een vrieshuis met tien vriescellen aan de Engelandweg 22, aangevraagd door Vrieshuizen v.o.f. te Sint Pancras. 5. een vishandel in het perceel Vlissingsestraat 94 te Oost- Souburg, aangevraagd door mevr. J.J. van der Henst- Van Belzen; 6. een offsetrotatiedrukkerij aan de Oostsouburgseweg 10, aangevraagd door B.V. druk kerij F. van de Velde jr. 7. uitbreiding van het districts kantoor/ werkplaats met een opslagruimte voor chloor- bleekloog en gas op het perceel Pres. Rooseveltlaan 735, aan gevraagd door de N.V. Water maatschappij Zuid-West Ne derland. Van 13 januari 1983 tot en met 14 februari 1983 bij burgemeester en wethouders. Als daar (telefo nisch) om wordt gevraagd kun nen tot en met 7 februai 1983 mondeling bezwaren worden in gebracht. Bij de afdeling ruimtelijke orde ning (stadhuis, eerste verdieping, kamer 147) liggen de volgende bestemmingsplannen (of andere stukken) ter inzage. Deze kunnen op werkdagen worden ingezien van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. De datum na ieder plan (tenzij dit onherroe pelijk is geworden) heeft betrek king op de termijn waarin het plan ter inzage ligt. Tot en met deze datum is beroep mogelijk bij het vervolgens genoemde col lege of instantie. De voorbereidingsbesluiten, zoals die door de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 de cember werden vastgesteld voor: 1. gedeelten van het gebied Bui tenhaven; 2. de omgeving van de Dokter Gallandatstraat 3. de omgeving van het Stad huisplein. Vanaf 20 januari: het ontwerp-bestemmingsplan Boulevard, derde planverande ring. Deze verandering voorziet in de wijziging van de bestemming van de gronden en gebouwen van het voormalige pompstation na bij de Watertoren aan de Bad huisstraat. Behalve bij de afde ling ruimtelijke ordening is het ontwerp ook in te zien in de vijf gemeentelijke informatiehoeken (zie apart bericht op deze pagina).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5