VAN DE REE brilmode Club- en buurthuis Het Buut 15 jaar ^■RiïfclREErt de'WLissinger HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Wedgwood Emily Oreel speelt op Hoogoven schaaktoernooi PARLANDO SPEELT GEEN BACCHANALEN VAN HELLA HAASSE 25 a 30% r DEZE WEEK IN 1 Loonklassen Hart Grapje PRIJSVERLAGING Het club- en buurthuis Het Buut aan de Beatrix- laan 2 in Vlissingen viert feest. Van 22 tot en met 29 januari wordt herdacht dat mevrouw Aartsen- Stap, de echtgenote van de vroegere commissaris van de koningin, vijftien jaar geleden (7 december 1967) het clubhuis open de •Het Buut onstond op ini tiatief van het katholieke ge- zins- en jeugdwerk Don Bosco. In 1972 fuseerde die organisa tie met het bijzonder her vormd jeugdwerk en het gere formeerd jeugdwerk in de Stichting Sociaal Kultureel Werk Vlissingen. In de begin jaren organiseerde Het Buut uitsluitend activiteiten voor jeugd tot dertien jaar. Tegen woordig komen alle leeftijds- categoriën aan. bod. En dat velen de weg naar het gebouw Feestweek - lf oplage 22.045. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam totale oplagé 42:395. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa .vlissingen, 01184-15144, privé: w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54 Emily Oreel uit Oost-Souburg is uitgenodigd om deel te nemen aan wedstrijden tijdens het Hoog ovenschaaktoernooi in Wijk aan Zee. De vijftienjarige schaakster is lid van de Schaakclub Souburg. Behalve Emily speelt ook de zes tienjarige Masjenka Dubbeldam uit Terneuzen mee bij de wed strijden van de besten van Neder land. Voor Emily kwam de uitnodiging als een verrassing. Mogelijk heeft haar talent een grote rol gespeeld bij de organisatie om haar bij het grootse schaaktoernooi te vragen. "Bij de persoonlijke Zeeuwse kampioenschappen speel ik na melijk niet zo best", legt ze uit. "Met drie punten uit zes wedstrij den kun je niet zeggen dat ik er goed voorsta". Tijdens de jeugdwedstrijden die op 22 en 23 januari in Wijk aan Zee plaatsvinden speelt de Sou- burgse in de B-klasse en Masjenka Dubbeldam in de A-klasse. Het zijn de enige jeugdige Zeeuwen die werden uitgenodigd. Emily bereidt zich deze week op de wedstrijden speciaal voor. "Voor al openingszetten probeer ik uit op de computer", zegt ze. Op de voorlichtingspagi- na van de gemeente Vlis- singen (de blauw geruite kiel) het Stedelijk Mu seum; nu ook op zaterdag open. Op de zakenpagina we tenswaardigheden uit het bedrijfsleven. De nieuwe Honda op on ze autopagina Het gehele Walcherse culturele leven op één pagina, onze 'Uit'-pagi- na. DE SCHELDE TREURT De toneelgroep Parlando uit Middelburg speelt zaterdag 22 januari Geen Bacchanalen van Helia Haasse in het Kuiperspoorttheater te Middelburg. Het stuk behandelt een generatieconflict op school, waar de rector (Rob Hubrechsen) een toneelstuk schreef. Op dat gymnasium volgt vanwege dat stuk een reeks conflicten. De toeschouwer ziet de rechtlijnige rector, die gevangen zit tussen de traditie van orde en plicht aan de ene kant en een progressieve lerares aan de andere kant. De lerares (Ris Kamp) kiest partij voor de leerlingen, maar ze is niet in staat een bevredigende oplossing aan te dragen. In Haasse's stuk zijn de leerlingen (Ingrid Veldhuizen, Wim Clarijs, Romke Schrage en Hasn Clarijs) duidelijk neergezet in hun verschillende karakters, maar één in hun onvrede over de gang van zaken op school. Tussen dat alles door waadt de concierge (Klaas Schuit). Hij raapt welgemoed de steken op, die anderen - de meer geletterden - lieten vallen. Hella Haasse studeerde in Amsterdam Scandinavische letteren en toneel. Ze was voorts verbonden aan het cabaret van Wim Sonneveld. Als schrijfster werd ze echter pas bekend na de publikatie van Oeroeg. Ook schreef ze een aantal toneelstukken. De klassieke letteren vormen de basis voor haar werk. Dat geldt ook voor Geen Bacchanalen waarin de klassieke gezagsverhoudingen in een heldere stijl aan de orde worden gesteld. Geen Bacchanalen in het Kuiperspoorttheater begint zaterdagavond om acht uur. Korte Geere 9-13 Middelburg Tel. 01180-15860 Nu de Koninklijke Maatschappij de Schelde aan de rand van de economische afgrond balanceert, vraagt menig werknemer van de Vlissingse scheepswerf zich af waarom hij al die jaren vol vertrouwen heeft meegewerkt aan wat nu wordt genoemd - de afbraak van het bedrijf. Dat vertrouwen is nu volledig aan diggelen En de verwijten van de arbeiders richten zich daarbij zowel aan het adres van de bonden als aan dat van de directie. "Ze hebben met z'n allen De Schelde verkwanseld", zegt Jo van Geersdaele. En voegt daar boos aan toe: "Vlissingen moet bloeden omdat de RSV-direc- tie in Holland dat wil". Jo van Geersdaele kwam 28,5 jaar geleden uit Kloosterzande naar Vlissingen. Vrij snel kreeg hij een baan bij De Schelde. Eerst werd hij optisch afschrijver en na zes tien jaar werd hij omgeschoold tot mallenmaker. Dat is hij nog steeds. Als De Schelde blijft draaien, hoopt de nu zestigjarige over ruim anderhalf jaar ver vroegd te kunnen uitttreden. Of hij dat met het oog op de pro blemen redt, weet hij niet. Op pervlakkig geoordeeld zit hij er niet zo over in. Maar tijdens het bijna twee uur dürende gesprek laat hij toch zo af en toe een sprankeitje verbittering doorsche meren. Jo van Geersdaele is een man die altijd op De Schelde heeft ver trouwd. Hij vertelt zijn verhaal, dat model kan staan voor hetgeen de meesten dezer dagen op de Vlissingse scheepswerf voelen. Hij vergelijkt: "Vroeger heerste de opvatting dat De Schelde een be drijf was waar je niet zomaar op straat werd gezet. Nu weten we niet eens of we in februari ons loon krijgen uitbetaald". "Ik heb gedurende die jaren heel wat zwarte sneeuw gezien", ver gelijkt de mallenmaker. Hij doelt op de vele onrechtvaardigheden die hem en zijn kornuiten werden aangedaan. "Je hoeft daarvoor maar een paar jaar terug te gaan. Een grote groep Scheldemensen staakte omdat in de andere RSV- bedrijven voor hetzelfde werk meer werd betaald. Na veertien dagen brak de bond (FNV, red.) de staking. Alles zou goed komen. Alles zou worden vergeleken en waar oneffeheden waren, werden die gladgestreken. Nou vergeet het maar... Er is nog geen donder van terecht gekomen. Mensen die naar de bond toestapten, kregen van de bestuurder te horen dat het allemaal erg ingewikkeld in elkaar stak. Intussen werd wel een ande re functie-indeling ingevoerd, met goedkeuring van de bonden. Vroeger werkten ze met de loon klassen 1, 2, 3, 4 enzovoorts. Tegenwoordig heet dat A' B, C, en zo. Dat vertroebelt de zaak enorm. Neem nou mezelf als De Schelde failliet? Wie had zoiets kunnen denken. Dat het slecht ging in de scheepsbouw? A kkoord, Dat was al jaren bekend. En dat ook bij De Schelde de metalen hamerslagen eerdaags zouden minderendaar hadden de 4500 werknemers van de scheepsbouwfirma wel rekening mee gehouden; nog sterker: dat was al gebeurd. Maar dat de dreiging zo groot zou worden dat die hamerslagen zouden verstoen...., dat was wel een enorme klap. Meer dan ooit leggen de arbeiders dezer dagen hun gereedschap een moment neer om de ontstane situatie te bespreken. Hoe de RSVjaren geleden ontstond en hoe 'de fabriek zoals iedere Vlissinger de werf noemt, een bedrijf werd van papier en invulformulieren. En vooral hoe de Vlissingse directie machteloos werd en alles uit 'Holland' kreeg gedicteerd. Met Jo van Geersdaele, die bijna dertig jaar zijn boterham op De Schelde verdient, hadden we een gesprek. "Hoge pieten, holle woorden is zijn stellingname. "Zij blijven, en wij zijn het kind van de rekening". voorbeeld. Ik zat twee jaar gele den in klasse vijf. maar hoorde in een klas hoger te zijn ingeschaald. Onze directeur Arie Smit was het daar volkomen mee eens. De FNV vond dat die eventuele ver hoging voor alle mensen op de zelfde dag moest plaatsvinden. Dus niet een paar mannetjes eer der of later. Ik vond dat onzin. Ik zeg maar altijd: ik weet pas zeker dat ik iets heb als ik het in mijn zak heb. Uiteindelijk ben ik toch nog een loonklasse hoger geko men. Daar konden ze niet om heen. Maar de meesten hebben nog hetzelfde loon als vóór de staking. En dan vraag ik me toch af of zo'n bond onze belangen hier in Vlissingen wel voldoende in het oog houdt. Zeker tijdens zo'n be langrijke zaak als er nu gaande is". De stemming op de Vlissingse werf Jo van Geersdaele (Foto Ruben Oreel) is om begrijpelijke redenen bene den het vriespunt. Het bedrijf dat met graagte 'het hart van Vlissin gen' wordt genoemd, is van slag. De werknemers treuren. "Maar we hebben de bui al zien hangen, al hoop je natuurlijk nooit dat het zover komt", zucht Jo Geersdaele. Hij blikt terug naar de tijd toen - zoals hij het noemt - Schmelzer in de scheepsbouw ging roeren'. "Vlissingen en Verolme waren tegen die bundeling van de meeste Nederlandse scheepswerven in de RSV-combinatie. En dat we gelijk aan onze zijde hadden is in de af gelopenjaren wel gebleken". Van Geersdaele somt afdelingen op, die uit Vlissingen verdwenen. Hij noemt de gieterij, de koop- vaardijbouw en de machinebouw. "De enige poot waar we nog op draaien, is het bouwen van mari neschepen. Bovendien Had Vlis singen niets meer te vertellen. Als de RSV-baas Stikker floot moest Arie Smit en de zijnen gehoorza men. Je merkte dat aan alles. Smit mocht niets zelfstandig beslissen." Volgens de Schelde-arbeiders in Vlissingen noet hun bedrijf zich losweken van de huidige vorm waarin het RSV-concern functio neert. Rond de tweeduizend werknemers spraken dat uit in een resolutie die werd opgesteld tij dens een vergadering van Schel demensen op maandag 10 januari. Vlissingen is onmachtig binnen het RSV en de ongecontroleerde uitverkoop van economisch goed functionerende bedrijven moet afgelopen zijn, sprak de verga dering eenstemmig. Van Geersdaele: "Een eigen di recteur heeft of durft stomweg niets te zeggen. Volgens mij weten ook zij niet waar ze aan toe zijn". De zestigjarige Scheldeman geeft als voorbeeld dat directeur Pröp- per tijdens de vergadering uitslui tend toegaf dat er voor januari in elk geval nog geld zou zijn. "Maar wat heb je in vredesnaam aan zo'n opmerking. Het interesseert mij niet of ik in januari of februari nijn geld ja dan nee krijg. Mij in teresseert het antwoord of we werk blijven houden. En zo ja, hoeveel. Maar aan dat soort uit spraken waagt onze eigen Vlis singse directie zich niet. En waar om niet....? Jo van Geersdaele haalt vervol gens zijn schouders op. "Veel mensen zitten in zak en as. Ze hebben een huis gekocht of heb ben andere financiële verplichtin gen te voldoen. Ze zijn nog 3ong en weten dat als De Schelde de strot wordt dichtgeknepen er niets meer voor hen op korte termijn inzit. Ik ben zestig. Mij persoon lijk raakt het allemaal niet meer zo erg. Ik heb meer te doen met die mensen die ik noemde. Tegen die mensen maak ik zo nu en dan een grapje. Zo van 'jongen ik heb mijn hengel al klaarstaan'. Ze kij ken dan zeer ongelovig naar me. Ze kunnen niet echt meer om zo'n grapje lachen...." "Maar", zo geeft hij toe, "de meesten hebben net als ik veel gepikt van het bedrijf. In feite is het een dorpsbedrijf. Een plaats als Vlissingen vergroeit er mee. Om kleine dingen die je worden aangedaan, maak je je minder kwaad. Neem nou bijvoorbeeld dat ik zestien jaar geleden in f "verfijnde tafelsfeer" door de fabriek Door direkte levering uit Engeland loonklasse vijf kwam. nadat ik voor een bedrijfleider de mallen voor een caravan maakte. Eerder werden allerlei argumenten aan gevoerd om me niet te verhogen. Plotseling kon het wel. Veel heb ben dat dat soort dingen meege maakt. Maar we pikten het, om dat het de Schelde was". "Maar één ding vind ik zo ver domde jammer", zegt Jo van Geersdaele tot slot. "Het zijn de grote mannen die de brokken ma ken, maar jan met de pet moet er voor boeten. Degenen die blijven kunnen dat omdat ze aan de top zitten. Door hun beslissingen zit ten wij nu in de puree J.P.A. R0SSEL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, VTissingen aan de Beatrixiaan weten te vinden, blijk wel uit het feit dat er in 1981 ruim tien duizend bezoekers werden geteld. Bij een lustrum als dit wordt vaak stilgestaan bij de mensen die zich verdienstelijk maakten. De naam van de initiatiefnemer van Het Buut, P.J. Jacquemijns, wordt meerdere malen genoemd in ver gaderingen van de feestcommissie Maar ook de namen van de be roepskrachten Addy van Bosse en Gerrie Beks waren in het verleden nauw verbonden aan initiatieven die in het club- en buurthuis wer den genomen. Momenteel is Kees Catsman beroepskracht en hij is verzekerd van de medewerking van ongeveer dertig vrijwillige medewerk(st)ers. Een enthousiast werkbestuur ondersteunt de acti viteiten. Het majorettenpeloton Oranje Nassau bijt zaterdag 22januari het spits af met een muzikale rond gangdoor de wijk 14 uur), gevolgd door een ballonnenwedstrijd. Tus sen vier en zes uur zaterdagmiddag ontvangt het buurthuis genodig den. Vanaf acht uur 's avonds is er een wijkfeest met levende muziek en talrijke activiteiten. Maandag 24 januari van half vijf tot half zeven is er feest voor de vier- tot zevenjarigen. De kinde ren kunnen dan allerlei spelletjes spelen en pannekoeken liggen te wachten om verorberd te worden. 's Avonds vanaf half acht is er een feestbingo met rad van avontuur van half acht tot tien uur. Een songfestival met daaraan ge koppeld een missen misterverkie- zing zijn de hoogtepunten op dinsdag 25 januari. Kinderen van acht tot dertien jaar kunnen deel nemen. Deze festiviteit begint om kwart voor zeven. De deelnemers dienen zich tussen vier en zes uur te melden. De muzikale kinderwerkwinkel Kasjiesjie verzorgt woensdag 26 januari een voorstelling voor de vier-' tot achtjarigen. Dit kinder spektakel start om twee uur. Ongeveer dezelfde leeftijdscate gorie mag een dag later (donder dag) andermaal feesten van vier tot half zes. 's Avonds van acht tot tien uur komen de spelletjes op tafel en dat betekent sjoelen en klaverjassen. Iedereen van zestien jaar of ouder kan deelnemen. De acht- tot twaalfjarigen kunnen zich vrijdag 28 januari te goed doen aan friet en knakworst tij dens een feestelijk treffen vanaf vijf uur. De jeugdsocifteit Young People houdt vrijdagavond een playback wedstrijd. Voor de win naars is een aantal platenbonnen beschikbaar. Voor de playback wedstrijd, die om acht uur begint en bedoeld is voor de jeugd van elf tot vijftien jaar, kunnen deelne mers zich opgeven van zeven uur tot kwart voor acht. De afsluiting öp zaterdag 29 ja nuari gaat gepaard met een au- topuzzelrit die om half twee be gint. Om vijf uur is er de prijsui treiking. De medewerkers van het feestende buurt- en clubhuis Het Buut trekken er die dag op uit om oliebollen te verkopen. Ter af sluiting is er een feest waarvoor alle SKW-medewerkers (ook an dere club- en buurthuizen, alsook peuterspeelzalen) zijn uitgeno digd. De festiviteiten zullen op video worden vastgelegd en er wordt een fotoreportage gemaakt. Behalve de feestvreugde, zo meldt de com missie tenslotte, zijn de activitei ten ook bedoeld om het club- en buurthuiswerk nog eens extra on der de aandacht te brengen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1