Slager Groenteman BLOMKOOL riiuw wifiu WNmmsh LAPPEN HANPAPPHLN ZMo Volkoren bruin, Boerenwit, Boerenbruln, Tijgerwit, Populair witbrood, Populair bruinbrood, Limonadesiroop, Montilla, Rode bietjes, Roosvicee, Colden wonder tomatenketchup, I 1 tl AJAXAUÉS- 3mNlGBR sa mm 750 zap Al Pepë^hiSb^ Augurken c, Engelse drop, unicura zeep, Komo huisvuilzakken, Jordan afwasborstel, Filterzakjes nr. 2, Celstof luiers, DE^LISSINGER DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 19 januari 1983 Wetlc LfcyC^i- c-u, hey&c+xA&t\Avc "JU. 800 gram, gesneden 800 gram, gesneden 800 gram, gesneden 800 gram, gesneden 800 gram, gesneden 800 gram, gesneden fles 0,6 liter, sinaasappel of framboos. oorkuik 2 liter 5/4 pot fles 0,7 liter 119 799 79 249 fles 340 gram koubh m :rx Jm m lAMFftf 40,bO,~J5°F 1DDWATT busje 50 gram zoetzuur, 3/4 pot zak 400 gram ongeparfumeerd, 2 stukken a 90 gram rol 20 stuks pak 80 stuks pak 30 stuks 299 MALSd M/jO Grote Franse (jranny Smith KILO (jev/assen mwm Uw KLEINE advertentie heeft het MEESTE succes in iïwnós Gehandicapten Adviesbureau Zeeland, advies en begeleiding van alle gehandicapten. Bureau Heren gracht 52. Middelburg. Geopend van 9 tot 17 uur. Tel. 01180-23592. Ook voor huisbezoeken. St. Jeugd en Gezien. Middelburg: dagelijks tele fonisch te bereiken: 01180-28555. Raad van Arbeid (Informatie over sociale verzeke ring). Spanjaardstraat 53, Middelburg, 01180-25951 spreekuren ma. t/m vr. 8.30-12 uur en 13.30-16 uur. Bureau voor Rechtshulp, Middelburg, Loskade 35-37. Middelburg. 01180-37120. Spreekuren: maan dag 13.30-15.30 uur. dinsdag-en donderdag 10-12 uur. donderdag 19-21 uur. Werkgroep Gewetensbezwaren Militaire Dienst. Midgard. Kuiperspoort 12, Middelburg. Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Walche ren. Voor informatie. Noordsingel 24. Middelburg. 01180-29860. School en Beroepskeuze, Badhuisstraat 24. Vlis singen, dagelijks telefonisch Bereikbaar: 01184-13655. St. Organisatie Gescheiden Mensen, Postbus 265. Middelburg, 01180-15547. Gewetensbezwaren Militaire Dienst: L.P. West- hoff. Middelburg 01180-13115. Stichting Architektenwinkel Walcheren. Iedere vrijdagavond (behalve feestdagen) tussen zeven en negen uur. Openbare bibliotheek Spuiplein Vlissin gen. Projekt Slachtofferhulp, Turfkaai 23, Middelburg, 01180-37744 (buiten kantooruren 01180-15551 School- en Beroepskeuze Zeeuwse Stichting voor Beroepenvoorlichting en Studie- en Beroepskeuze voorlichting, Grote Markt 14A. 4461 AJ Goes. Dage lijks bereikbaar, tijdens kantooruren, tel. 01100-12120, informatheek geopend: iedere dinsdag en woensdag van 13.30-16.30 uur of na afspraak. Adviesbureau voor school- en beroepskeuze, Bad huisstraat 24. Vlissingen, dagelijks bereikbaar tijc^ns kantooruren, tel. 01180-13655. Informatheek geopend iedere woensdag van 13.30-16.30 uur of na afspraak. HULP Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren kantoor Middelburg: Loskade 29, 01180-26951. Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en 13.30-17.30 uur. 's Avonds na telefonische afspraak. Spreekuren gezinsverzorging op werkdagen 8.30-9.30 uur. Kantoor Vlissingen: Doctor Ottestraat 2, 01184- 19820. Spreekuren maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 uur, dinsdag tevens van 19.00-20.00 uur. St. voor Maatschappelijk Welzijn op het Platte land van Walcheren: Molenwater 33, Middelburg 01180-11255. Kantooruren: 8.30-17 uur. Spreekuur op werkdagen 8.30-9.30 uur. Zeeuws Consultatiebureau voor alcohol en drugs: Brakstraat 30, Middelburg, 01180-37320. Badhuis straat 25-27-29. Vlissingen, tel.: 01184-13240/14240, tel. buiten kantooruren 01180-37320. Alfabetiseringsprojekt "Walcheren". Leren lezen en schrijven aan Nederlandstalige mensen van 18 jaar en ouder. Aanmeldingen en informatie Vlissingen op woensdagmorgen van 9-12 uur. Rest van de week 01184-62102. AA (Anonieme Alcoholisten) postbus 338. Mid delburg. Iedere vrijdagavond vergadering in 'De Schakel', Bachtensteene 20 uur. Nazorggroep borstamputatie: spreekuur woens dagmorgen 10-12 uur. Roozenburglaan 18, Middel burg 01180-14366. FNV-info-team Vlissingep, elke tweede donderdag v.d. maand 19-20 uur, hoek Schuitvaartgracht/Eede- straat. Souburg, elke derde dinsdag v.d. maand 19-20 uur. Middenhof/Kanaalstraat. Algemene Reclasseringsvereniging Stationsstraat 9, Middelburg 01180-26157. Kantooruren: 09.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. Maatschappelijk Werk voor Surinamers en Antil- lianen: Mevr. Richardson. Spreekuren: Middelburg, .Gem. Soc. Dienst, Vlasmarkt 6, iedere dinsdag 8.30-12.00 uur, 01180-26251Vlissingen Open Hof. A. Gogelweg 59, iedere woensdag 8.30-12.00 uur, 01184-65455. Blijf van m'n Lijf Zeeland postbus 231Middelburg 01184-14645 (dag en nacht bereikbaar). Werkgroep vrijwilligerswerk Latijnseschoolstraat 10, Middelburg, tel.: 35790. Voor vrijwilligerswerk, donderdag- en vrijdagochtend. Buro voor Levens- en Gezinsvragen: spreekuur volgens afspraak 01180-26057 (voor huwelijksexuele en aanpassingsproblemen). Vrijwillige Humanistische Geestelijke Hulpverle ning: 01180-36339. Ombudsman PvdA: Vlissingen, Westerzicht 275, 01184-63113: Middelburg:Dl 180-13358 en 11681. STIMEZO Zeeuws Vlaanderen Molenstraat 17, Groede, 01171-1550. Hulp bij ongewenste zwanger schap. Opvang thuislozen en passanten: St. Sjaloom Vlis singen, 01184-14431. Zeeuws Instituut voor de Geestelijke Volksge zondheid, Loskade 25, Middelburg 01180- 26057/58/59. Sociaal Psychiatrische Dienst (spreek uur volgens afspraak). Medisch Opvoedkundig Bu reau (spreekuur iedere donderdag voor kinderen met leer-/en/of opvoedingsproblemen). St. voor Gezinsverzorging in Vlissingen, Brouwe- naarstraat 4, tel. 01184-17810, spreekuren leidsters op werkdagen 8.30-9,30 uur. Kanaalstraat 64. 01184- 64318. Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Zee land: begeleiding van buitenlandse werknemers en hun gezinsleden. Adres: Palingstraat 25, Vlissingen. onder kantooruren bereikbaar 01184-12261. Spreek uren op iedere donderdag van 14-18 uur voor Ma rokkanen' Turken en Yoegoslaven. Het Leger des Heils afdeling Reklassering/maat- schappelijk werk, Turfkaai 23, Middelburg 01180-37744. Kantooruren: 9.00-17.00 uur. Telefonische Hulpdienst Zeeland 01180-15551 (dag en nacht bereikbaar): voor mensen in geestelijke of sociale nood. Sociëteit Alleenstaande Zeeuwen: secretariaat: Baarsjesstraat 52, Middelburg 01180-12493. Opvanghuis voor Jongeren: tel. 01180-16816 (dag en nacht bereikbaar). Fiom-Zeeland: Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaanden. ouderschap. Los kade 17. Middelburg, tel. 01180-27311. Bereikbaar 9-12.30 uur, maandag, dinsdag en donderdag 13.30-15.30 uur spreekuur volgens afspraak. Crisrsgezinsopvang: 01189-1302, (dag en nacht bereikbaar). UW Vriendschappelijk huisbezoek, mevrouw N.; van der Laan-de Gooyer. telefoon 01184-67029. Werkgroep Vriendschappelijk Huisbezoek Huma- nitas Walcheren: Kontaktadres Domburgseweg 60, Oostkapelle, 01188-1325. Spreekuren wijkverpleegkundigen Souburg. Het Gezondheidscentrum C. van Perestraat 8, 61479. Op werkdagen van 17-17.30 uur. Vlissingen Wijkgebouw Leliënlaan 1, 13769 op werkdagen 17-17.30 uur. Voor de wijken Papegaaienburg, Westerzicht, Bossenburg, Paauwenburg en West-Souburg, gebouw Batenburg 84-86, tel: 67181 ma., wo., vrij. Spreekuren wijkver pleegkundigen. Werkdagen 17-17.30 uur. C.v. Pere straat 10, Oost-Souburg en Liliërtlaan 1, Vlissingen. DEBRUTAIE KRUIDENIER HEEFT RUWENDIADE PRU2ENVOORDE BELANGRUKSTE ARTIKELEN I ■AsS fTl Niet in alle filialen verkrijgbaar. Slagersprijs geldig tot en met 22 januari a s. W Niet in alle filialen verkrijgbaar. Groente- en fruitprijzen geldig tot en met 22 januari a s i 1® 199 99 PRÜS-SIAG VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG Blauwedijk 74 Werkgroep Belangenbehartiging voor Uitkerings gerechtigden, Latijnseschoolstraat 12, Middelburg, 01180-16278. Bijeenkomst 1 x per 14 dagen, woensdag 14.00 uur. 17-17.30 uur. Middelburg, Nieuwstraat 3b, werkdagen van 16.30-17.30 uur, Wijkgezondheids centrum Rozenburglaan 18. ma. t/m vr. 12.30-13.00 uur. Ontmoetingskerk Oosterscheldestraêt 1, do. 16.30-17.30 uur. Nieuwland, Sloehavenstraat 17. wo. 16.30-17.30 uur. Belangenvereniging WAO Walcheren Dinsdag middag bijeenkomsten van 14.00 uur tot 16.00 uur, Loskade 29, Middelburg. Gast- en pleegadressenprojekt Zeeland (uitgaande van de Centrale voor Pleeggezinnen en Jeugd en Ge zin) - Middelburg. Dagelijks telefonisch te bereiken onder tel. nr. 01180-28555. Weduwen- en weduwnaarsgroep. Dinsdag 20 uur, Londensekaai 39. Inlichtingen Fiom 01180-27311. Voor Middelburg elke eerste donderdag van de maand, Walplein 6, Middelburg, 19.30 uur tot 20.30 uur. Vereniging van Ouders van geestelijk Gehandicap ten (VOGG), Pres. Kennedylaan 47, 4334 EG Mid delburg, tel.:01180-16422. Deze rubriek verschijnt onre gelmatig in deze krant. Het is dus van belang om hem uit te knippen en ergens op te han- gen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 16