Schrijver De Winter centraal in Midgard Ik kan eoed begrijpen dat mensen opst; aildlgjvorden' BELANGRIJK Zolders familieleden en kennissen uitgekamd Msi „t^r HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN □eVLissinger Wedgwood KIP - ETEN TAFEL TENNISSERS IN SINT LAURENS DENKEN VOORAL AAN RECREATIE VREUGDE NA VALKUILEN ZATERDAGAVOND onbeperkt Viering Agressie Uitersten Geen dagtaak f "verfijnde tafelsfeer" 25 30% PRIJSVERLAGING LET BIJ AANKOOP VAN BRIL OF KONTAKTLENZEN ALTIJD OP DIT VIGNET &i OLa oplage 22.045. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 42.395. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. In Sint Laurens is een harte- wens in vervulling gegaan. Trots als een pauw opent de tafeltennisvereniging met de naam van die plaats zaterdag 15 januari het eigen clubhuis aan de Ooststraat. Wethouder Henk Gillissen van sportzaken verricht zaterdagavond de of ficiële openingshandelingen. Daarna volgt een groot feest voor leden en gegadigden. Maar als de wethouder zijn werk doet is de hal al inge wijd. Vanaf 's morgens om negen uur wordt er een groots recreatietoernooi gehouden, speciaal voor mensen die wel willen tafeltennissen, maar geen lid zijn van een vereni ging. Vandaag, donderdag 13 en vrijdag 14 januari zijn er Open Dagen aan de Oost straat. Al sinds de oprichting van de tafeltennisvereniging Sint Laurens in 1970 ijverde het bestuur voor een eigen onder komen. De club speelde na melijk in het wijkcentrum en dat was om allerlei organisa torische redenen wel eens moeilijk. De gemeente Mid delburg onderkende de pro blemen waarmee de klub kampte en bood het voorma lige kleuterschooltje in Brig- damme aan. Toen kwam de tafeltennisvereniging op nieuw in actie. Aan de Oost straat lag een gebouwtje dat uitstekend dienst zou kunnen doen als kantine en was- en kleedgelegenheid. Dra had den de tafeltennissers er de beschikking over. Naast het gebouwtje werd een speelzaal gebouwd, opgezet door de Werkplaatsen Walcheren. Het geheel werd uit eigen beurs betaald en de leden droegen hun steentje bij door de afwerking van het gebouw zelf te doen. De recreatiesport en de gezel ligheid binnen de vereniging staan hoog in het vaandel van de tennisvereniging Sint Lau rens. De drie Open Dagen -bij voorbeeld zijn juist bedoeld om mensen kennis te laten maken met de geweldige ac commodatie, waarna op zater dag de recreatiespelers gewik keld kunnen raken in een spannend toernooi. Maar ook de rest van het jaar heeft de vereniging een ambi tieus programma opgesteld. Er worden toernooien gehou den Voor bedrijfstafeltennis- sers, recreatiespelers en scho lieren. Maar er is ook ruimte voor een kaartclub. Momenteel telt de tafelten nisvereniging Sint Laurens rond de zeventig leden. Hon derd leden moet haalbaar zijn, zo redeneert het bestuur, en wil daarmee een bijdrage leveren aan de verbetering van het recreatieve leven in Sint Laurens. Weinig scholen zullen in zo'n kor te tijd zoveel hebben doorgemaakt als De Boomenburg in Middel burg, in de tien jaar van haar be staan. Het heeft weinig gescheeld of de lagere school was 'afge bouwd' als het schoolbestuur zijn zin had gekregen. Maar felle reac ties van de ouders veranderden de mening van het bestuur. Reden te meer om nu met veel vreugde het tienjarig bestaan te vieren: het gaat weer goed met De Boomen burch. Burgemeester P.A. Wolters open de de openbare lagere school De Boomenburch op 12 januari 1972, vandaag (woensdag) precies tien jaar ge leden. Aanvankelijk een drieklas- sige school met evenzoveel leer- -krachten. Schoolleider werd de heer F.J.P. van de Wege, die ook nu nog schoolhoofd is. In 1974 werd een vierde leerkracht aan gesteld, omdat het aanbod van leerlingen toenam. Er waren 87 leerlingen, bijna net zoveel als op dit moment. Dit duurde echter maar één leerjaar; het werd weer een drieklassige school. Eigenlijk ging het daarna steeds slechter met het aanbod van leerlingen. Het schoolbestuur vatte het plan om De Boomenburch maar op te heffen. Dat was echter zeer tegen de zin van de ouders. Er werden acties ondernomen en het school bestuur wijzigde zijn mening. Tegenwoordig heeft De Boomen burch weer vier leerkrachten. In 1981 steeg het aantal leerlingen plotseling naar 95. Nu is het aan tal weer gedaald naar 85 leerlin gen. Sinds 1981 worden de ban- van 1 7 OU tot 20.00 uur incl. GEMENGDE SALADE èn AARDAPPELGARNITUUR De schrijver en filmer Leon de Winter staat centraal in het jon gerencentrum Midgard in Mid delburg van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 januari. Donderdag draait De Afstand, een film over iemand die fotogra feren en filmen als hobby heeft., Met de titel wordt de afstand be doeld tussen de filmer en het on derwerp, zowel letterlijk als fi guurlijk. Vrijdag speelt De ver wording van Herman Dürer, naar een; boek van De Winter. Centraal staat een jonge werkloze, die uit de gevangenis komt en aan zijn leven zin wil geven. Junkiever driet (video) over de jonggestor ven dichter Jotie 't Hooft wordt vrijdagmiddag om vier uur ge toond. De Afstand volgt vrijdag avond om_eIf uur. Zaterdag is Leon de Winter te gast in Midgard, Hij vertelt er over zijn boeken en films. De Verwording van Herman Dürer draait ander maal op zaterdagavond om half elf. De belangrijkste boeken van De Winter zijn Zoeken naar Eileen W. (roman 1981) en La Place de la Bastille (roman 1981). De belang rijkste film is de Verwording van Herman Dürer. die hij samen met Rene Seegers en Jean van der Velde maakte. DEZE WEEK IN De gemeentevoorlich- tingsrubriek van Vlissin gen noemt de aangepaste bijstandsnormen per 1 januari. Op de autopagina snuf felen we aan de Audi 100, de auto van het jaar 1983, de noviteitenko ning. Onze servicepagina ver telt u alles over het cul turele leven op Walche ren (film. exposities en podium). Korte informatie KALAND IN DE VUT den met de kleuterschool 'De Krabbeljacht' aan het Schepe nenhof nauwer aangehaald. Er zijn gezamenlijke vergaderingen van de oudercommissie,en ook de schoolkrant wordt in nauwe sa menwerking gemaakt. De leer krachten van beide scholen wer ken eveneens nauw samen aan de ontwikkeling van een werkplan voor de toekomstige basisschool. Het jubileum wordt in twee ge deelten gevierd. De leerlingen hebben in beide gedeelten een groot aandeel. Vandaag, woens dag 12 januari, is er een groot feest voor de leerlingen. Een feest dat zij zelf verzorgen. Uit elke klas zijn groepjes geformeerd, die om beurten optreden voor hun me descholieren. Behalve toneel, zang en dans, staat er ook een filmvertoning op het programma. En voor ieder kind is er een jubi leumcadeau. Van dit feestpro gramma door de schoolkinderen worden video-opnamen gemaakt, die tijdens de jubileumviering voor de ouders en oud-leerlingen vertoond worden. Vrijdag 14 januari wordt het tweede en laatste feest gevierd, 's Middags is het voor de kinderen pannekoeken eten in het school gebouw. De Euroband luistert het feest op met een show op het schoolplein en vervolgens brengt de band de kinderen in optocht door de wijk, naar huis. Voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas is er vervol gens vanaf 6 uur een discogebeu- ren in het schoolgebouw. Hierbij zijn ook oud-leerlingen tot 16 jaar welkom. Vanaf half negen is er vrijdag avond een jubileumbijeenkomst voor de ouders en de 'oudere' oud-leerlingen. De videobeelden zijn dan te zien die twee dagen eerder werden gemaakt van het feest voor de leerlingen. Hier kunnen de ouders hun kinderen als 'echte artiesten' aan het werk zien op het beeldscherm. De chef van de sociale dienst van de gemeente Westkapelle, L. Kaland, gaat zijn werkkring, verlaten. Hij maakt gebruik van de regeling om vervroegd uit te treden. Niet omdat hij een hekel heeft aan zijn werk. Integendeel. Hij vindt dat hij plaats moet maken voor jongere krachten. "Vooral in deze tijd met zo 'n grote werkloosheid is het belangrijk dat de ouderen niet tot hun 65e doorwerken", stelt hij als voorbeeld. "Eigenlijk zou de regering het verplicht moeten stellen om vervroegd uit te treden voegt de heer Kaland toe. En hij weet waar hij over spreekt. Méér dan 36 jaar was hij betrokken bij de sociale problemen van de Westkappelaars. In Westkapelle is een groot per centage werklozen. Deze ge meente telt met 2600 inwoners maar liefst honderd werklozen. Dat is in vergelijking met de ge meente Valkenisse, die met 6000 inwoners zo'n honderdvijftien mensen zonder baan heeft, erg hoog. De toename van de werkloosheid in de gemeente Westkapelle bracht ook mee dat de sociale dienst de laatste jaren veel meer werk kreeg. Dit had tot gevolg dat de heer Kaland, die de dienst voorheen alleen draaiende hield, overbelast werd. De afdeling werd uitgebreid. Kaland hield de lei ding. In de loop der jaren heeft hij de sociale dienst in Westkapelle een eigen gezicht gegeven. "Dat was mogelijk omdat zowel het ge meentebestuur als de gemeente secretaris mij altijd vri hebben gelaten in mijh manier van wer ken", zegt de scheidende chef van de sociale dienst. Kaland vindt dat de mensen die bij zijn dienst verschijnen maar niet alleen in Westkapelle maar ook elders komt dit verschijnsel voor, agressiever, worden. Hij wijt dit aan het feit dat er voor velen geen uitzicht meer is om spoedig aan het werk te kunnen gaan. "En dan kan ik goed begrijpen dat men op standig wordt", zegt Kaland. "Er wordt nu ook veel sneller gewerkt dan vroeger. Toen kwam het wel voor dat de mensen al weer aan het werk waren voordat de uitkering was geregeld. Momenteel wordt vrijwel direct een voorschot uitge keerd". Hij heeft zijn werk altijd met veel plezier gedaan en in veel gevallen is er wel begrip voor de situatie als het maar rustig wordt uitgelegd. Kaland heeft in zijn werk altijd de nodige mildheid betracht. "Ik heb altijd gezorgd dat er snel werd ge werkt en dat de mensen een zo hoog mogelijke uitkering kregen. Een en ander uiteraard getoetst aan de geldende normen. Zo iets moet niet lichtvaardig worden af gehandeld. Het moet verant woord zijn. Ik heb het gedaan zoals ik het gedaan zou hebben als het mijn eigën bedrijf was ge weest". De meningen van zijn 'klanten' L. Kaland: Vervroegd uittreden moet verplicht worden. liepen nogal eens uiteen. "Er wa ren mensen die zeiden 'je lijkt net sinterklaas', maar anderen spra ken minder lovende woorden en maakten het verwijt. 'Het lijkt wel of je het uitje eigen zak moet be talen Dat zijn uitersten waarin ik heb gewerkt". Het werk voor de zwakkeren in de samenleving heeft Kaland altijd met bezieling gedaan. Vooral de bijstandstrekkers lagen hem na aan het hart. Het ging daarbij meestal niet uitsluitend om finan ciële moeilijkheden. Er waren vaak ook persoonlijke en gezin sproblemen waarmee de mensen bij de plaatselijke sociale dienst aanklopten. "Het gebeurde ook wel dat ze bij mij thuis aanbelden. De gang naar het gemeentehuis werd liever niet gemaakt. Dan werden de zaken in huize Kaland besproken". De heer Kaland kwam in 1945 in gemeentedienst. Voorheen werkte hij bij zijn vader in het bedrijf. "Ik had niet gesolliciteerd. Maar ik ben gevraagd om bij de gemeente te komen werken. Ik had weieens gesolliciteerd naar administrateur van een werkkamp in de gemeen te, maar dat ging niet door. Mis schien dat men mij naar aanlei ding van die sollicitatie later ge vraagd heeft om in gemeente dienst te komen", veronderstelt Kaland. Aanvankelijk hield hij zich bezig met het verzorgen van uitkeringen aan oorlogsslachtoffers. Later werd hij secretaris-penningmees- ter van het burgerlijk armbestuur - de toenmalige sociale dienst - en in 1947 kwam de noodwet Drees. Ook het verdelen van HARK- goederen en de hulpverlening aan mindervaliden "behoorde" tot de taak van gemeenteambtenaar Kaland. In die beginperiode was er voor de sociale afdeling nog geen dag werk. "Ik heb toen ook het archief 'gedaan' en het oude archief, dat door de oorlogshandelingen ver loren was gegaan, heb ik trachten te reconstrueren uit allerlei pa pieren die later weer in gedeelten tevoorschijn kwamen!'. Toen in 1965 de algemene bijstandswet kwam en de werkloosheidsvoor zieningen werden uitgebreid, be gon het eigenlijk pas goed voor Kaland bij de afdeling sociale za ken. Hij kreeg een volledige dag taak en het aantal arbeidsplaatsen op de secretarie werd uitgebreid. In 1978 kwam de welzijnsplan ning als nieuwe tak bij sociale za ken en vanaf die tijd is het steeds drukker geworden. Kaland kon echter snel werken omdat hij als geboren en getogen Westkappelaar het reilen en zei len van iedere familie bijna ken de. "Ze hoefden mij niets wijs te maken". Inmiddels is de afdeling sociale zaken in Westkapelle uit gebreid en werken er twee mensen met een volledige dagtaak. Kaland heeft zich ook bijzonder ingezet voor de welzijnsplanning in samenwerking met andere plat telandsgemeenten op Walcheren. Hij werd voorzitter van de ambte lijke werkgroep. Ook bij de stich ting welzijn voor ouderen Wal cheren is de Westkapelse chef so ciale dienst nauw betrokken. Het was de bedoeling dat alle zes de Walchersg plattelandsgemeenten hieraan zouden deelnemen. Uit eindelijk bleven Domburg, Veere en Westkapelle over. Kaland werd belast met de financiële zaken en deze onbezoldigde functie blijft hij ook na het beëindigen van zijn werk bij de gemeente doen. De heer Kaland zal zich trouwens toch niet vervelen nu de dagelijkse gang naar het gemeentehuis tot het verleden behoort. Hij heeft nog genoeg om handen. Zo is hij administrateur van de christelijke school, leider van het zondags schoolwerk en bij de plaatselijke commissie welzijnswerk voor ou deren is hij eveneens nauw be trokken. Daarnaast worden regel matig bezoekjes gebracht aan be jaarden en voor mensen die zijn hulp nodig hebben bij het invul len van formuliertjes of het rege len van bankzaken, staat hij ook altijd klaar. En daarnaast houdt het echtpaar Kaland veel van rei zen en ook hiervoor zal de nodige tijd voor worden vrijgemaakt. "Met ingang van het nieuwe jaar door de fabriek Door direkte levering uit Engeland f-VICE KWALITEIT- g GARANTII DtLRS(rMIOD£LauBGOn8(M3«^ heb ik een tuin gehuurd, achter het woonhuis en daar kan ik ook nog genoeg in scharrelen". Vrijdagmiddag 14 januari neemt hij afscheid van zijn werkkring. In het verenigingsgebouw 'Westka pelle Herrijst' is er om halfvier een bijeenkomst voor genodigden en na dit officiële gedeelte is er een afscheidsreceptie vanaf vijf uur. De scheidende chef sociale dienst en welzijn in Westkapelle wordt opgevoegd door de heer D. te Grootenhuis, die al een half jaar 'meeüraait'. Dit inwerken is de reden dat Kaland niet direct op zijn 62e jaar kon vertrekken, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Hij wordt in mei 63 jaar. Westkappelaar maakte liedjesboek De zanglust is groot onder de in woners van Westkapelle. Tijdens de kermissen en boerenbruiloften wilde de juiste tekst echter wel eens in het geheugen blijven ste ken. Reden genoeg voor een dap pere dijkbewoner om dat geheugen op te frissen door 102, veelal in Westkapelle gezongen liedjes te bundelen. Twee jaar lang kamde Piet van Rooyen (25) zolders van familieleden en kennissen uit, in de hoop een vergeten en inmiddels vergeelde tekst op te diepen. Hij had succes. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de druk van de eerste 300 exemplaren van het liedjes- boek. Als echte Westkappelaar zingt ook Piet van Rooyen graag een deuntje. Hij geeft niet alleen on der de douche vaak een aria weg, ook tijdens zijn werk als medisch analist in het Middelburgse Gast huis kan Piet het soms niet laten zijn stemgeluid te laten horen. "Ik zing ontzettend graag. Ik ken dan ook zeventig van de 102 liedjes uit mijn hoofd". De liedjes die Van Rooyen verza melde zijn overigens niet alleen van Zeeuwse komaf. Het is een keur van oude volksliedjes vanaf het begin van de negentiende eeuw. De stijl varieert van treur liederen tot vrolijke mpedeiners. Ook in de lengte van de liedjes zit nogal wat variatie. Er is zelfs een lied met 36 coupletten. Waarom er zoveel gezongen wordt in het fraaie dijkdorp wijt Van Rooyen aan een eeuwenoude traditie. "De jaarlijkse kermis is voor de West kappelaars hetzelfde' als carnaval voor de Brabanders. Het is een groot feest waar iedereen aan meedoet. En op een feest hoort nu eenmaal zang en muziek. Boven dien wordt er tijdens het gaai schieten stevig gezongen". Wat sommigen in het boekje zul len missen zijn de maten van de muziek. Volgens Van Rooyen weten de meesten zich echter nog wel de melodie te herinneren maar levert de tekst veel meer moeite op. Voorlopig verkocht Piet van Rooyen al 150 van de 300 boekjes via een intekenactie in zijn woon plaats. "Maar ik vind het wel be langrijk dat de verkoop ook elders lukt. Zingen is heel leuk en is niet alleen voor de Westkappelaars weggelegd.". Wie voor een exemplaar van het liedjesboek wil intekenen kan Piet van Rooyen woensdagen vrijdag avond bellen op telefoonnummer 01187-2128. Piet van Rooyen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1