Muziek in Demerary WERKEN IN HET ZICHT VAN DE HAVEN EEN MINDER ZALIG UIT EINDE HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Manoir HIIE M MUZI VAN DE REE éÈA. E brilmode 50 JAAR BOAZSCHOOL IN WOORD EN BEELD ZON DAG ME IMU Isolement Ongelooflijk Afgeslankt 'Rotjaar' Overzichtelijk VILLEROY BOCH (=1 CI V/I oplage 22.045. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 42.395. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Vierhandig pianospel door Ma- riska Hernédy en Lenny Vis is zondagmiddag 2 januari te be luisteren in het Middelburgse Ambachtencentrum aan het Oostkerkplein in Middelburg, Het concert is het vierde muziekeve nement in de serie 'Muziek in Demerary'. Het programma ver meldt onder meer delen uit 'Jeux d'Enfants' van Bizet. 'Ma Mère l'Ove' van Ravel. Hongaarse dan sen van Brahms en Milhauds 'Scaramouche'. Foto: Lenny Vis en Mariska Hernady Mariska Hernady en Lenny Vis studeerden respectievelijk aan het Amsterdamse Sweelinck Conser vatorium en het Koninklijk Con servatorium in Den Haag. Beiden studeerden verder in Hongarije, aan de Liszt Akademie in Buda pest, Daar leerden ze elkaar ken nen. Lenny Vis vormt een vast duo met fluitist Bernard Nelleke en Marieke Hermidy was met haar vaste partner, de violist Ro nald Touw. al eerder in de Deme- rary-serie te beluisteren. Kaarten zijn. ook in voorverkoop, in het Ambachtencentrum te verkrijgen. Kinderen tot 10 jaar hebben on der begeleiding vrije toegang. Het concert begint om drie uur. foto: de Boazschool 1936/1937 Een halve eeuw lager onderwijs op gereformeerde grondslag te Meliskerke De Boazschool in Meliskerke bestaat 50 jaar. Dit jubileum is reeds gevierd met onder meer een herdenkingsdienst en een foto-expositie. Maar het bestuur van de Boazschool heeft echter gemeend om een aantal feiten en gebeurtenissen, geïllustreerd met foto's, over de achterliggende periode te moeten samenstellen. Dit om de geschiedenis van de Boazschool ook voor het nageslacht toegankelijk te maken en levend te houden. Inmiddels is het boekwerkje, bijzonder fraai verzorgd, uitgegeven, onder de titel '50 jaar in woord en beeld' en als ondertitel 'Een halve eeuw lager onderwijs op gereformeerde grondslag te Meliskerke. Het boekwerkje gaat echter verder terug dan genoemde 50 jaar, want ook de gehele totstandkoming van het bijzonder onderwijs in Meliskerke. dat terug gaat tot 1904, wordt erin uiteengezet. In het boekje is ook de herdenkingsrede opgenomen van ds. M. Colverdingen tijdens de herdenkingsdienst van 20 augustus jl. Ds. Golverdingen. nu predikant in 's-Gravenzande, is van 1961 tot 1967 als onderwijzer aan de Boazschool verbonden geweest. Ook oud-voorzitter A. Provoost, onderwijzer A. Prinsen en oud-leerling J. Willemse leverden een bijdrage aan dit prettig leesbaar werkje, dat tal van historische feiten bevat. De Boazschool kreeg ook leerlingen van Biggekerke en Zoutelande. Er moest voor schoolvervoer worden gezorgd, en een auto was te kostbaar in die beginperiode. "Gelukkig is de heer J. Jakobsen bereid met zijn hit voor 1,— per dag de kinderen van Biggekerke op te halen en thuis te brengen, mits door het schoolbestuur een 'verenwagen' wordtaangeschaft. "En vanaf die tijd werden 12 tot 13 kinderen dagelijks vervoerd. Op weg naar Biggekerke komt de 'schoolbus' een auto tegen, juist waar de weg een bocht maakt. De verenwagen moet uitwijken in de berm. De uitstekende lading van de auto raakt het paard, het dier schrikt en springt in de sloot met wagen en al. De wagen blijft echter hangen achter een stapel Het schoolvervoer per veren wagen plaggen. Jakobsen springt uit de wagen en snijdt de strengen van het paard door. De kinderen komen met de schrik vrij. Ook deze leuke passages komen voor in dit met oude schoolfoto's rijk geïllustreerde herdenkingsboek. Druk: Den Boer Middelburg/Drukkers. Prijs ƒ15,-. De Koorkerk is vol. Vol met mensen die willen genieten van prachtige Engelse koorzang. Onder hen zijn Engelsen die 'het kennen van thuis, van Britain'...Maar vele bezoekers zijn Nederlanders, die op welke wijze dan ook 'iets' hebben met Engeland. Iemand zegt: 'Ik kwam op een zondag aan in Dover, en ik reed meteen door naar Canterbury, naar die beroemde kathedraal. Ik weet nog, ik kwam binnen en iemand wees me mijn plaats. Toen begon de dienst, een service noemen ze dat. Dat wat zware kerkorgel, en dan die ijle jongensstemmen, ik kreeg het er koud van. De mensen naast me hielpen me met het opzoeken in het boekje. Ineens zei de voorganger: "Nu zingt het koor...and the music is by Handel. Handel, in de kerk! Dat had ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Weetje wat ik voelde? Ik voelde me thuis. Eindelijk". Iemand anders knikt begrijpend: 'Zo is het bij ons ook begonnen. Je gaat er heen met vakantie, dat wasje al zo lang van plan. En dan kom je terug en dan laat het je niet meer los. Logisch dus datje hier op Walcheren op zoek gaat naar iets wat er mee te maken heeft. Zo kom je terecht bij The Missions to Seamen, in Scheldepoort! Het licht in de Koorkerk dooft plotseling. Er loopt een jongens sopraan van de Zeeuwse Koor school uit Goes naar de kaars vooraan. Er gaat ook lichte huiver door de aanwezigen als hij het 'Once in royal David's City' inzet. Uit een zijdeur, een kaarsendra ger voorop, komen de andere le den dan statig schrijdend in pro cessie. Tussen hen in de dirigent: Evert Heijblok. Als ze vooraan zijn aangekomen, nemen ze hun plaats in: jongens vanaf acht jaar, op dit avonduur soms wit van de slaap, soms heimelijk geeuwend, maar altijd zingend met hun volle inzet. Daarachter staan de oude ren: de tenoren en de bassen. Het koor vormt de basis van de zoge naamde 'Service of nine carols and lessons', een dienst dus. waarin bijbellezingen en het zin gen van kerstliederen worden af gewisseld. Na het eerste lied treedt hij naar voren om het 'Onze Vader' in het Engels uit te spre ken: d apelaan van The K Mis sions: Frank La Touche. Je zou hem de missionaris van de Angli caanse Kerk op Walcheren kun nen noemen'Our Father, who art in heaven, hallowed be thy nameDe lezingen die volgen, tussen de 'carols', de kerstliederen door, worden gedaan door veelal Nederlanders, die hun beste En gels naar boven halen. Opvallend is natuurlijk dat ene jongetje, van de Koorschool, die een bijbeltekst op een overtuigende. Engelse ma nier weet uit te spreken. Vaste be zoekers van de zondagse bijeen komsten van The Missions zijn eraan gewend dat Frank La Tou che de mensen altijd welkom heet met een zogenaamde 'binnenko mer'. een vriendelijk woord, een grapje, of een relativering: 'Koud weer vandaag, mensen, maar heus. dat is niet mijn schuld hoor'. De lach heeft dan ook in zijn zondagse diensten evenveel waar de als de ernst. ln 1835 kwam de Anglicaanse do minee John Ashley op de gedach te om onder de zeevarenden te gaan werken. In datzelfde jaar besloot hij zijn leven daaraan te gaan wijden. Hij kwam tot dit be sluit. toen hij met zijn zoontje op vakantie was aan de stranden van Bristol Channel. Het isolement en de eenzaamheid van de vissers op de kanaaleilandjes en van de be manning van de koopvaarders, die daar op de rede voor anker lagen, dat alles trof hem diep. Hij liet een kotter bouwen, de Eirene. die benedendeks een kapel had. Al spoedig was dit schip, een soort varende kerk dus, erg bekend, en bij velen een welkome gast. Zijn werk inspireerde anderen, en in 1856 werd de Missions to Seamen gesticht. Deze vereniging stelde zich ten doel het geestelijk, zede lijk en lichamelijk welzijn van zeevarenden van elke huidskleur, hier en in het buitenland, te be vorderen. Op Walcheren, in Scheldepoort. werd in 1966 een afdeling geopend. Er is daar. let terlijk in het zicht van de haven, een kantine, waar de aanwezigen verversingen kunnen krijgen, waar men kan lezen, schrijven, biljarten, tafeltennisen. enz. Ook is er een voetbalveldje en een zeilbootje, die ter beschikking staan van de zeelieden. Wie er binnen komt. treft telkens andere nationaliteiten aan. Allerlei talen en huidskleuren: het maakt het geheel zeer verscheiden en gezel lig. In datzelfde gebouw is de mooie St. Nicolaaskapel onderge bracht. die tevens dient als kerk gebouw voor de Anglicaanse ge meente ter plaatse, 's Zondags is er tweemaal een service, een dienst, om 10.30 en om 19.30 uur. In de Koorkerk valt het op hoe ge disciplineerd de zangers zijn. Eén armbeweging van Evert Heijblok en het koor hergroepeert zich. Ook Heijbloks dirigeerbewegingen zijn opmerkelijk: het is net alsof hij niet dirigeert, maar boetseert. Het ge mak waarmee die jongetjes het Engels, het Frans of zelfs het Latijn zingen, maakt het haast ongeloof lijk dat dat koor uit Goes komt. Hoe is het mogelijk, zoiets, van zo dichtbij. Zij die deze soort zang ook in Engeland zelf hebben genoten, zullen het erover eens zijn dar dit koor in zo'n echte Engelse kathe draal niet zou misstaan. The Mis sions hadden hun keus niet beter kunnen bepalen: zo moet helwant zo gaat het thuis ook, en deze Koorschool uit Goes kan het! The Missions to seamen is in 1856 met slechts twee Chaplains be gonnen. Het arbeidsveld van de één was Bristol Channel en van de andere het Engelse Kanaal. Sinds die tijd heeft het werk van de ve reniging een grote vlucht geno men en er zijn nu meer dan tachtig zogenaamde 'Flying Angel' clubs in 25 landen. Flving Angel, ofwel de vliegende engel, is het sym bool. het embleem van de Mis sion. Het beeld komt voor in het boek Openbaringen 14 vers 6: 'En 'Soms pink ik wel eens een traantje weg, over alles wat er dit jaar gebeurd is', zegt Jan de la Mar, 'maar dan denk ik er meteen overheen: we zien wel, we gaan stug verder...'Aan het woord is de directeur van het zwaar gehavende schip Uit In Zeeland, de organisatie die in onze provincie voor ons theater welzijn mocht zorgen, totdat.... Zittend achter zijn bureau tijdens de laatste dagen van UIT, spreekt hij met een mengeling van treur nis en hoop. 'Ik kwam in 1977 hier, na gewerkt te hebben voor Ensemble, Globe en de Noorder Compagnie, ik heb een finan- cieel-economische achtergrond vermengd met een culturele inte resse en ik weet nog hoe ik tegen het bestuur van de Stichting Cul tuurspreiding Zeeland een hele speech afstak, over waarin ik alle maal geloofde, en wat ik wou ve randeren. Ik zou de centen beter gaan beheren, zodat dat jaarlijkse verlies niet meer voor zou komen, ik zou de rammelende organisatie beter op poten gaan zetten, ik zou een visie gaan ontwikkelen over het culturele leven in Zeeland, er zouden meer voorstellingen moe ten komen, op meer plaatsen, voor meer publiek, ik zou....'. Hij slikt even. want dat had hij wel allemaal willen uitvoeren, maar andere factoren staken daar een stokje voor. Hij had gedacht van de stichting een service-instituut te maken, die op de eigen 'markt' goed thuis was. Niet omdat hij fa milie is (in de verte) van Fien de la Mar, maar omdat hij bezeten is van alles wat met theater te maken heeft. En dat betekent voor hem niet alleen: watje van ver haalt is lekker, maar juist ook de regiona le groepen, theater, popgroepen, jazzclubs, en noem maar op. zou den een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Scholen of vrouwenclubs, de violist in een kerkje, of de popgroep in de vei linghal. het mocht van hem en zijn medewerkers allemaal. Klop maar aan. wij weten hoe je zoiets aanpakt, wij ondersteunen jullie initiaiieven wel. Wij weten hoe dat zit met contracten, met belas tingen. met publiciteit. Wij zijn er voor jullie. Het enthousiasme, waarmee de mensen van Uit deze cultuurarme provincie 'te lijf gingen, heeft zijn uitwerking niet gemist. In Mid delburg bijvoorbeeld zag je een toename van het theaterpubliek. Jeugd en Muziek en het werk van het Scholenplatform kregen lan delijke bekendheid. Vlissingen kreeg een goed cultuurbeleid en op sommige dorpen kon men soms verbaasd omhoog blikken, als de fanfare St. Juttemis letter lijk hoog van de toren blies.... Wat is er misgegaan? De la Mar: 'Dat is begonnen toen de overheid tegen de provincies zei: hier heb je geld voor cultuur, doe er zelf maar wat mee. De provincies speelden dat weer door naar de gemeenten. En daar zaten wij als organisatie Directeur Jan de la Mar voor het kantoor van Vit' aan de Nieuwe Haven in Middelburg. HELDERE GROENTESOEP GEVULD VARKENSFILET MET ZIGEUNERSAUS VERSE SALADE FRANSE FRIETJES GLAS RODE WIJN OP ZONDAG IS HET KINDERMENU GRATIS tussen. Wij zorgden, in dienst van de provincie, ervoor dat er wat gebeurde. We hadden werkgroe pen in de diverse gemeenten in het leven geroepen. Dat waren veelal vrijwilligers, om de deelna me van het plaatselijke publiek groter te maken. Wij hielpen die mensen om het zo professioneel te laten verlopen. Wat er te weinig aan geld binnenkwam, pasten die gemeenten bij. Dit jaar heeft de provincie gezegd tegen de ge meenten: jullie moeten zelf maar gaan betalen. En daar zijn ze no gal van geschrokken. Toen pas bleek dat ze maar weinig betrok ken waren bij het cultuurgebeu ren in de eigen gemeente, en dat ze helemaal niet snapten wat wij nu eigenlijk voor funktie hadden. Ze vonden ons apparaat ineens te groot, te duur, en sommige ge meenten hielden het ineens hele maal voor gezien....' Hij vertelt dat het zijn ideaal is om alle facetten van het culturele leven z'n plaatsje te geven in de provincie. Hij pakt een krant waarin staat dat Hulst ook geen gebruik meer zal maken van zijn organisatie en hij citeert een wet houder die van mening is dat de plaatselijke bevolking maar te vreden moet zijn met amateuristi sche toneelbeoefening... 'Ik heb niks tegen amateurtoneel, ik vind het hardstikke leuk. maar je hebt daarnaast toch ook andere kost? Je hebt naast streekromans, toch ook zoiets wat we literatuur noe men? Je moet je horizon toch blijven verbreden?' Zijn bedrijf is afgeslankt, zoals dat netjes heet: er moesten mensen verdwijnen, met als gevolg dal minder mensen meer moeten doen. Peter de Que- lery. die de publiciteit verzorgt: 'Ik vind dat een grove onder schatting van ons werk'. Alleen de gemeenten Middelburg, Vlissingen. Goes en Zierikzee doen nog mee. 'Als er één af haakt', zegt administrateur Wim Julet', 'dan klapt de hele boel in elkaar, dan houden we niks meer over, dan is het uit'. Hij herinnert zich 1982 als een moeilijk jaar, met grote onzekerheden. 'Het was toch een leuk draaiend bedrijf, we waren toch goed op weg? En dan, plotseling op een vergadering, hoor je dat er gekapt wordt omdat er geen voldoende financieel draagvlak meer was. Dan duikel je in een volstrekt nieuwe situatie. Daar heb ik veel persoonlijke problemen mee gehad. Toen ik hier twee jaar geleden kwam, wa ren er twaalf mensen, dat zouden er twintig worden. Nu zijn er nog maar vijf man, waarvan twee op de boekhouding. Wij hebben ze gehouden, omdat ik een zware jongen ben in salaris en positie. Dacht je dat ik dat leuk vond? Ik heb het gevoel dat mijn werk er op die manier kwalitatief op achter uit gaat. En wie weet. Er kan nog van alles gebeuren. Toch. al klinkt het gek na deze treurzang, hoop ik op groei tegen de verdrukking in...' Ook Loes Barzilay, secretaresse, en ooit coördinatrice die de boe kingen deed. ziet terug op een 'rotjaar'. zoals ze zelf uitdrukt. 'Ik ben collega's krijtgeraakt. en dat voel je. We hadden echt een leuke ploeg. Het was een rommelig jaar met al die onzekerheden. En dat gaat in 1983 nog wel even door denk ik'. 'Je las de geruchten in de krant', zegt Peter de Quelery. 'je zat iedere dag uit te kijken, zo ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen. die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natieAl deze, wereldwijd verspreide clubs, bieden zeelieden van elke natio naliteit (met een geloof of zonder) een gezellige omgeving, waar ze zich een beetje kunnen ontspan nen. De plaatselijke 'missionaris sen'. de zogenoemde Chaplains en Readers, die allen in dienst staan van de Anglicaanse Kerk. hebben tot taak élke dag beschikbaar te zijn voor de zeelieden en ook kontakt met hen te zoeken. Elke dag. Een zware taak dus. Daartoe gaan ze aan boord van de schepen die de havens binnenlopen. Ze verwelkomen er de zeelieden, ge ven hen alle mogelijke informatie en nodigen hen uit om de Flying Angelclub aan wal te bezoeken. Ze zijn altijd beschikbaar als er hulp of advies nodig is. Ook gaan ze naar de ziekenhuizen, om daar bezoeken af te leggen. Alan Meyrick uit Southampton werkte een aantal maanden als student-assistent in Scheldepoort: 'Iedere dag bracht nieuwe ge beurtenissen en veranderingen. Ik vond het een voordeel dat. hoewel de haven van Vlissingen zich wat uitbreidt, het toch een overzichte lijk geheel is gebleven. Het eerste wat ik 's morgens deed. was een lijst halen van de schepen die ver wacht werden. Aan de hand daarvan stelden Kapelaan Frank La Touche en ik een flexibel werkschema op. We moesten er wel een beetje rek in brengen, wantje wist nooit of die schepen op tijd zouden zijn of niet. Dan kocht ik. als ik wist welke schepen gearriveerd waren, de meeste buitenlandse kranten. Zeelieden die op de club in Scheldepoort komen, verwachten natuurlijk hun eigen krant en wel van die zelfde dag aan te treffen. Nou dat ging natuurlijk niet altijd op. en dan waren ze wel eens teleurges teld. Dat was dan wel eens moei lijk te verwerken, vooral omdat je steeds je best deed om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar de meeste zeelieden hadden er wel begrip voor. De rest van de dag besteedde ik aan het bezoe ken van de schepen. Soms moest ik eerst taalbarrières overwinnen. Vaak moesten we dan mensen van de schepen ophalen, die naar de club wilden. Dat gaf nogal eens een heel gesjouw, want die sche pen liggen vaak ver uiteen. Ge lukkig heeft deze Missionpost een van: wat hangt me nu weer boven mijn hoofd. Later, toen de forse ingrepen kwamen, dacht je wel eens: zo. dat hebben we ook weer gehad. Nog later heb ik een soort berusting over me gekregen. En och. het is net wat Jan de la Mar zegt: Laten we maar gewoon ver der gaan. Toch is het jammer, zo'n besneden SCZ. We hadden heel wat opgebouwd. Veel kan er nu niet meer. We hebben geen grote middelen meer. En wij worden ambtenaren...'. Jan de la Mar: 'Geweest, geweest! Praten we niet meer over. We gaan binnen de beperkte mogelijkheden verderen nieuwe uitdagingen aan. Op nieuw beginnen in een gekort wiekte situatie....' aantal vrijwilligers die ook 's avonds eens willen rijden. Een maal gearriveerd op de club bleef ik bij de zeelieden: praten, snooker spelen, tafeltennis. TV- kijken. enz.' Een fijne ervaring vond Alan, toen tijdens de Falklandoorlog. diverse Argentijnen van een schip gewoon naar de toch oorspronke lijke Engelse club kwamen. Alan: 'Ze schenen te beseffen dat de Flving Angel Club in feite neu traal terrein is'. Alan is nu theolo gisch student in Cambridge. Hij werd opgevolgd door een nieuwe student-assistent: Nicolas Breton. Nicolas komt uit Leeds, en gaal ook in Cambridge theologie stu deren. Afkomstig uit Yorkshire, houdt hij zich in de contacten met de zeelieden aan de eeuwenoude wijsheid uit Yorkshire: horen zien-zwijgen. 'Mooi was het hè', zucht Evert Heijblok vergenoegd na afloop van de service. De mensen om hem heen knikken. Ja, dat was het. Hij 1 v. "Verfijnde tafelsfeer" Servies: springt op, verzamelt nog even zijn koorknapen om zich heen en geeft spontaan een toegift. De mensen klappen. Een meneer staat naast Frank. In zijn beste Engels zegt hij: 'Yesterday I was in London. Wonderful'. Frank knikt. Het ver langen blijft NIEUWJAARSCONCERT Zaterdag 1 januari 16.00 uur Hotel Britannia, Vlissingen MUZIKAAL BEHANG Moniek Toebosch, Guus Janssen, Annemarie Roelofs GUST GILS, dichter uit Antwerpen WWBB 20 mans big band van Fred van Hove ROBERTO LANERI en STEPHANIE WOLFF extended vocal techniques ALLEN GINDSBERG, PETER 0RL0VSKY, STEVEN TAYLOR dichters met gitaar en banjo BLIJZIEK - 8 mans band Toegang f 15,00 Met strippenkaart f 5,00 Kaarten in voorverkoop: Fanoy Boekhandel Nieuwe Burg, Middelburg Korte Geere 9-13 Middelburg Tel. 01180-15860

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1982 | | pagina 1