ONDERZOEK VOGELSTERFTE Liesbeth Baukema wil samen met werklozen stranden afschuimen Denby 13,14 en 15 december Fo-stival in Middelburg ►i HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Geere: modderpoel of parkeerkelder? Autobedrijf RIJK B.V. 1 mm 1m M WM WOONBEURS -1^5 Kerstweek i.v.m. verschijning op dinsdag 21 december SLUITINGSTIJD ADVERTENTIES Vrijdag 17 december 16.00 uur. OOK CITYYHEATER EERSTE BIOSCOOP MET VAN DUINS FILM "DE BOEZEMVRIEND" ZONDAGMENU HAARPROBLEMEN BIOSCALIN NEMEN!! J.P.A. R0SSEL Werkloos In de roos Rijksweg Voor fijner leven GOES ZEELANDHALLEN H.H. ONDERNEMERS IN ZEELAND. ATTENTIE. ZIE OOK ONZE BRIEF- ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT. BACK Woensdag 8 december 1982 oplage 22 045 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcneren in combinatie met de faam. totale oplage 42.395. uitgave: provtri- ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: waistraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Blijft het Geeregebied de aanwonende middenstand slapeloze nachten bezorgen of wordt er nu eindelijk be gonnen met de bouw van een parkeerkelder. Over die vraag buigen zich vandaag (woendag 8 december) drie raadscommissies: financiën, gemeentewerken en ruimte lijke ordening. De gecombineerde vergade ring wordt met de nodige geheimzinnigheid omgeven. Niemand in het Middel burgse raadhuis durft of kan het achterste van zijn tong te laten zien. Algemeen bekend is echter dat Middelburg bij de ex- ploitatieopzet kampt met een tekort van één miljoen gulden. En het afhaken van de Amrobank als bewoner van een der gebouwen bij de parkeerkelder dreigde ook al roet in het eten te gooien. Daarnaast circuleert er in het stadhuis een brief van het provinciebestuur, waar in de opzet van het gemeen tebestuur om de kelder te bouwen op enkele punten wordt gekraakt. Daartegenover is vorige week woensdag bekend ge maakt dat de aanvraag voor een bouwvergunning is in gediend. Alom spanning dus die zal worden ontladen tijdens de vergadering die om half acht vanavond plaatsvindt in het stadhuis. Het telefoonnumer van de redaktie is gewijzigd NIEUW NUMMER: 01180-27651 In het City theater te Middelburg draait vanaf donderdag 9 december De Boezemvriend met Andrê van Duin in de hoofdrol. De Middelburgse bioscoop staat daarmee in het rijtje eerstelingen dat dc film op het witte doek projecteert. 3 De verwachtingen zijn hoog. Zowel filmliefhebbers als fans van de komiek Van Duin hebben reikhalzend naar de film uitgekeken. Ook wordt aangenomen, dat er op de Lange Delft in Middelburg zich weer een ouderwets lange rij wachtenden voor de bioscoopkassa zal verdringen. Maar waar het allemaal om gaat is de film. Die brengt ons terug naar 1811. Hevige kiespijn kwelt Napoleon. Niettemin maakt hij zich op voor zijn historische veldtocht tegen Rusland. In België en Nederland ronselen de Franse troepen soldaten. Maar niet iedereen valt in de handen van de bezetters. De rondreizende kiezentrekker 'professor' Pasdupain (André van Duin) weet te ontsnappen, maar wordt vervolgens opgejaard en geplunderd door ver schillende groepen, rebellen en activisten. Uiteindelijk komt Pasdupain terecht op het kasteel van kolonel Moeskop, die verwart hem met de roodharige inspecteur-generaal van het Franse hof. Met veel eerbetoon wordt Andrê omgeven en ingehaald. Alles om hem te beletten ook maar één oog op de boeken te laten vallen. Hij laat zich die persoonswisseling noodgedwongen welgevallen, maar dat betekent ook. dat hij zich de avances van Moeskops vrouw moet laten welgevallen. Bovendien wordt verwacht dat hij de dochter des huizes driftig het hof maakt. Een en ander leidt tot vele misverstanden, die het feest van de kolonel ter ere van de hoge gast uit Parijs danig in de war sturen. Inmiddels is ook Napoleon in Holland gearriveerd, nog steeds geplaagd door kiespijn. De kolonel blijft zich uitsloven voor de inspecteur-generaal. Een jachtpartij wordt georganiseerd, een uitbundig soiree en een bezoek aan het bordeel moeten de inspecteur er vanaf houden de boeken van de kolonel te inspecteren. Op het hoogtepunt van zijn rol wordt 'professor' Pasdupain ontmaskerd. Hij kan ternauwernood ontsnappen. 3 Via allerlei omzwervingen komt Andrê oog in oog te staan met de van kiespijn wegkwijnende ke' er. Reservering dagelijks tussen 12 en 13 uur. Telefoon 01180-12281. FRANSE UIENSOEP ENTRECÖTE MET KRUIDENBOTER GEMENGDE SALADE GEBAKKEN AARDAPPELTJES GLAS RODE WIJN OP ZONDAG IS HET KINDERMENU GRATIS Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul taten geeft bij sterke haaruitval en roos, dunnend en slap haar etc. Het middel dat onder de naam BIOSCALIN wordt uit gebracht is in Nederland verkrijgbaar bij apotheker, drogist en kapper. Het be staat uit een elixer, welke bij voorkeur in combinatie met de BIOSCALIN spe ciaal Shampoo dient te worden gebruikt om optimale resultaten te kunnen ver wachten. Voor deskundigen is er weten schappelijke literatuur beschikbaar. Inl. bü BIOSCALIN (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. VUssingen BMW-dealer voor WALCHEREN leasing inbouw gasinstallatie alle plaat- en spuitwerk Vlissingen Ook op koopavond en zaterdag de gehate dag geopend INDUSTRIEWEG 27-29 Tel. 01184-14400 Nauwelijks had Liesbefh Baukema kenbaar gemaakt dat ze met andere werklozen een werkgroep wilde vormen om de vogelsterfte op de Zeeuwse stranden te onderzoeken of uit het Sloegebied luidde al een noodklok. Minstens honderd dooie kauwen ontdekte de echtgenoot van de 21-jarige Souburgse vorige week zaterdagmiddag. Daarnaast lagen nog enkele tientallen met verlammingsverschijnselen. Vier nam haar man mee naar huis. "Met melk proberen we ze te laten braken, zodat het vergif, als dat de oorzaak is, er uitkomt", meldde Liesbeth. Ze heeft al vaker half dode vogels na een wandeling mee naar huis genomen. Soms kreeg ze ze weer boven Jan. Meestal echter stierven ze on danks de goede zorgen van de werkloze vrouw. Liesbeth Baukema is ruim een jaar werkloos. Ze acht haar kans om op korte termijn aan werk te komen minimaal. Het 21 jaar, een Havo opleiding met typediploma is ze te oud en te duur, zo ervoer ze tijdens sollicitatiegesprekken. In het club- en buurthuis De Zwaan in Oost— Souburg neemt ze wél deel aan het werkloosheidspro ject. Maar helemaal bevredigend is dié activiteit niet. Naar haar gevoel komen initiatieven binnen zo'n project moeizaam van de grond. Veel werklozen hebben de indruk dat ze zich bij de situatie van werkloos zijn neerleggen als ze deelnemen aan een werkloos heidsproject", filosofeert ze. Tijdens wandelingen aan het strand bij Ritthem en voorbij het industriegebied Scheldepoort viel haar meer en meer op dat er tal rijke dooie vogels lagen. Ook trof ze er vogels aan met ernstige ver lammingsverschijnselen. Ze oriënteerde zich en ontdekte vrij spoedig dat andere Zeeuwse stranden eenzelfde beeld ver toonden. Behalve dat Liesbeth dit zielig vond. leek het haar belang rijker om de oorzaak van die sterfte op te sporen. "Maar ik kan dat niet alleen. Anderen moeten meedoen. En in de eerste plaats denk ik dan aan werklozen. Op die wijze kan een groep gezamen lijk gegevens verzamelen. De ge vonden vogels kunnen worden opgestuurd naar een laborato rium. En wie weet. meldt zich nog een bioloog na het verhaal in jullie krant". Haar initiatief blijkt een schot in de roos. Ook al vanwege de lugu- here vondst van de kauwen in het bij dk conservator-beheerder van Oostkapclle, W.J. Phaff. Deze Sloegebied' vroegen wij om raad het Zeeuws Biologisch Museum in juichte het initiatief van de Sou burgse toe. "Ik zoek zelf al twintig jaar langs de stranden naar dooie vogels. De laatste jaren had ik er echter minder tijd voor vanwege niijn baan bij het Biologisch Mu- Voor wat de dooie en verlamde kauwen betreft acht Phaff het verstandig om met een oordeel te wachten totdat het Centraal Dier geneeskundig Instituut in Doorn de vogels heeft onderzocht. De kraaiachtige kauwen zijn volgens hem alleseters. De verschijnselen die de dieren vertonen - volkomen gaaf en ogenschijnlijk in een pri ma conditie - zou op cholera kun nen wijzen. "Maar ze zouden ook insecticiden gegeten kunnen heb ben", overweegt hij. Volgens Phaff zijn er nog onvol doende mensen doordrongen van het feit dat er dagelijks stukjes Zeeuwse natuur ten gronde wor den gericht. "En daarbij denk ik niet uitsluitend aan de vogels aan het water". "Verfijnde tafelsfeer" Hand^r» ormd en ^dnormd cwnviu ra vmwTOMthii»itK.miidig Nog enkele serviezen voor de oude prijs! Liesbeth Baukema Hij noemt als voorbeeld de Rijks weg Bergen op Zoom - Vlissingen. "De bermen liggen volgens hem bezaaid mei skeletten van uilen en buizerds. "Dat zij roofvogels aan de top van de voedselketen. Van de een op de andere dag kregen die beesten te maken met voortjakke rend verkeer. Verder heeft de na tuur zwaar te lijden de hoogspan ningskabels. En ga zo maar door. Het zijn allemaal zaken die het waard zijn om te onderzoeken". Phaff meent dat daarmee ook het besef van wat er allemaal wordt vernield zal groeien. "Wij hebben in de eerste plaats een voorlich tende en scholende taak. Alles en iedereen die ons daarbij kan hel pen is welkom". De beheerder-conservator zegde in elk geval toe, contact op te ne men met L.iesbeth Baukema. Ook voor andere organisaties op Wal cheren denkt Liesbeth dat de groep iets kan betekenen. Wie wil deelnemen of informatie wenst, kan telefonisch contact met haar opnemen, 01184-70873 of De Zwaan 01184-61262. 15t/m19FEBR Niauwandijk 35 39 VLISSINGEN Simone Etlekoven van Het Coöpe ratief in de monoloog van "Vol wassen orgasme ontsnapt Stomtoevallig ontdekte onder an dere het theaterbureau Uit in Zeeland, dat drie Nederlandse theatergroepen stukken van Dario Fo op het programma hadden staan. En voor 'Uit', dat binnen kort ophoudt te bestaan, was dit een mooie gelegenheid om vóór het uitblazen van de laatste adem nog een gespierd staaltje organi satiekunde op te voeren. En zie daar: op de 13e. 14e en 15e de cember spelen achtereenvolgens Het Coöperatief, De Nieuwe Ko medie en Het Vervolg werk van de Italiaanse auteur in de schouw burg te Middelburg. Bovendien is er vooruitlopend op deze voorstel lingen exclusief voor Zeeland een introduetieavond over Dario Fo op woensdagavond in de schomw- burg. Kenners van Fo houden dan een inleiding over de schrijver van het hedendaags politiek theater. Behalve in Middelburg is er nog op zes plaatsen een "Fo-stival". Dario Fo is een van de belang rijkste auteurs van het heden daags politiek theater. Dank zij de Internationale Nieuwe Scene werd de schrijver bekend in Ne derland en België. Met name het spektakelstuk Mistero Buffo werd legendarisch. Maar ook bekende Duitse theatergroepen schuwen het niet om Fo op hun repertoire te nemen. Dario Fo werd geboren in 1926 in San Giano aan het Laggio Mag- giore. Na een studie architectuur ontwierp hij decors. Ook acteerde hij in theater en film. In het begin van de jaren vijftig leverde hij zijn eerste schrijvende bijdrage aan het theater. Vooral satirische tek sten kregen de aandacht. Na zijn huwelijk in 1954 met Franca Rama stichtte hij met haar (in 1959) een eigen gezelschap: 'Lam Compagnia Dario Fo- Franca Rama'. De turbulente jaren zestig hadden een enorme invloed gehad op het werk van de Italiaan. De bewe ging tegen de Vietnamese oorlog, de studentenrevoltes en de andere protestbewegingen uit die tijd ra dicaliseerden zijn werk. Met het inmiddels nieuw opgerichte ge zelschap Nuova Scena stortte hij zich op het aroeiderspubliek en trad op in buurthuizen, sporthal len en vervallen stadions. Hij brak daarmee met het burgerlijke theatercircuit. Hij omschreef die stap als er genoeg van te hebben om nog langer de joker van de bourgeoisie te zijn met zijn poli tieke en sociale satire. Maar ook de Italiaanse communistische partij werd niet gespaard, of schoon die Fo steunde. Dat leidde tot problemen en Fo en Rama trokken zich terug uit de Nuova Scena. In 1970 begon het echtpaar met een nieuw onafhankelijk gezel schap: 'II Collettivo Teatrala La Comuna'. De autoriteiten lever den veel tegenwerking. F.en per manente locatie voor het gezel schap werd dan ook niet gevon den. In 1974 bezette het toneelge zelschap een leegstaand gebouw in Milaan. De vele adhesiebetui gingen die volgden, gaven hun de steun om door te gaan. ondanks de intimidatie van fascistische groeperingen. Toen in 1977 Mis tero Buffo op de Italiaanse tv werd uitgezonden, bleken de kijkcijfers slechts vergelijkbaar met een Europacup-wedstrijd. Ondanks dat Fo als theatermaker duidelijk politiek kiest, mist zijn werk het dorre theoretische en belerende karakter, dat zo vaak terug is te vinden in maatschappij kritisch toneel. Fo's voornaamste wapen is- de lach: het grove Scèhe uit "Gezichtsverlies" gespeeld door Nieuwe Komedie volkstheater met zelfs slapstic kachtige sketches. Kortom theater waarbij de toeschouwer niet wordt beleerd met vervelende en voorspelbare dialogen. De drie stukken die achter eenvolgens worden gespeeld op zijn: Maandag 13 december Het Coöperatief met 'Volwassen orgasme ontsnapt'. Achter deze cryptische titel schuilt een vijftal monologen met het centraal thema de (sexuele) onderdrukking van de vrouw. De in de monologen om schreven situaties zijn eigen lijk schreinend. maar Fo haalde het middels een pikant sausje uit de overdrijving. Zo doende ontstaat een lachspie gel effect. Het duidelijke beeld daarachter blijft echter zichtbaar. Franca Rama speelt Caroline van Gastel, Sinionc Ettekoven en Frieda Pittoors. Dinsdag 14 december speelt de Nieuwe Komedie 'Ge zichtsverlies'. Het stuk is ge baseerd op een serieuze zaak. namelijk de ontvoering van Aldo Moro in 1978. Fo geeft in deze klucht zijn visie op het terrorisme, corruptie en machtsposities. In 'Gezicht sverlies' wordt Fiat-directeur Agnelli ontvoerd. De auto waarin hij zit verongelukt en een ter plekke aanwezige Fiat-arbeider redt zijn totaal verminkte broodheer, zonder te weten wie hij in handen heeft. Er ontspint zich een opeenvolging van krankzinni- ge situaties. Woensdag 15 december brengt Het Vervolg 'De brui loft van een straathond.' Deze klucht dateert uit 1959. Het Vervolg maakte het echter op maat voor deze tijd en voor zag het van nieuwe muziek en liedjesteksten. Het verhaal gaat over een jongen die in de maatschappij wordt gezien als een niksnut en bovendien bij de burgerlijke staat stand ge registreerd als straathond. Als hij hel meisje van zijn dromen ontmoet, wil hij wat van zijn leven gaan maken, maar de kansen daartoe blijken mini maal. In zijn dromen heeft hij echtereen luisterrijk leven. Dan is er nog de introductie bijeenkomst als opmaat voor dit driedaags Fo-festival. Vanavond (woensdag 8 de cember) leiden Frans Roth (vertaler) Gerard Pietersen (dramaturg) en Caroline van Gasteren Fo in. Bovendien wordt werk dat met dc Ita liaanse auteur heeft te maken tentoongesteld in de schouw burg en draaien er videoban den. De introductie begint om acht uur. De voorstellingen beginnen elke avond om half negen. Kaarten kosten J" 10.— voor Het Coöperatief en Het Ver volg en 15,— voor de voor stelling van de Nieuwe Ko medie. Fen passe-partout voor de drie voorstellingen kost 25.— Jaloezie, chantage, intriges en krokodilletranen. nu gewoon aan de huiskamertafel. Want het Dallas Familiespel brengt gegarandeerd het .slechtste" uit elk van u naar boven U krijgt het Dallas Familie spel gratis bi| FOTO back. de totovakman. Maar, alléén als u bi| hem een fotorolletje laat ontwikkelen en afdrukken. Als dat niet naar chantage ruikt FOTO-FILM VIDEO

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1982 | | pagina 1