ROEL JASPERS DE KAASHOEK L. DE RIJKE OP VAKANTIE europcar Q JAFITEX VAKKLEDING 1 is van de Topslager ...dus J. VERBOOM WIN EEN BROODJE ECHT GOUD „de Korenaar" CHEMISCH REINIGEN 2 SCHELDESTRAAT UW WINKELSTRAAT SHOP 54 SHOP PALINGBROODJES en...HOLLANDSE NIEUWE PANTALONS JAPONNEN PULLOVERS Kijk bij Shop 54 "ZEELAND" De Faam en De Vlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. vishandel LEUKE VERPLEEGSTERSJURKEN VERPLEGERSPAKKEN NIET DUUR! SCHOUDER KARBONADE a Qn SUCADELAPJES nor BIEFSTUK r on STOOFLAPJES o oc VARKENSSCHNITZELS ACHTERHAM o Qn FOTO COR SCHUILWERVE EN WIN EEN TAART van Campenhout Woensdag 6 oktober 1982 De Vlissinger SCHELDESTRAAT 70 TEL. 18864 Vrijdag en zaterdag hebben we weer Prima verse mosselen (met gratis groente) De speciaalzaak voor Uniekaas en Boerenkaas Buitenlandse kaas elke week verse kaas uit Frankrijk P. Joziasse jr. BELEGEN UNIEKAAS g 500 gr. voorUiZ3 GOURMANDISE n HA noot of kersen 1 50 grOaUU ALMHOF KRUIDENKAAS 9 |-A uitschep 1 50 grLivU CHAMBOURCY DESSERTS heerlijke desserts uit Frankrijk BOTERHAMWORST 1 rr van Zwan 1 50 grI ivv ROOMPATÉ 0 OC 1 50 grJLadLw SELLERYSALADE a nr 1 50 grfciZ>3 Hollands Fruit Tanny, Gerrie en Mieke helpen U graag! Verhuur van personenwagens, zonder chauffeur Speciale tarieven voor weekend en langere termijn verhuur. Wij hebben ook OOK LEUKE SPIJKERBROEKEN Scheldestraat 16 - tel. 13788 VOOR EEN DESKUNDIG ADVIES ~maten BIJ AANKOOP VAN: dan naar i TOPSLAGERIJ Scheldestraat 71 Vlissingen. Tel. 12282 Gewoon een goed adres voor: Het ontwikkelen en afdrukken van uw foto's Uw Doka materiaal Uw nieuwe kamera Uw pasfoto Uw portretfoto Fotolijsten - enz. enz. Stap eens binnen bij DOE MEE AAN DE'KEN-UW-BROOD-KWIS" Uw Warme bakker BROOD. DAAR ZIT WAT IN. Scheldestraat 53-VLISSINGEN Tel. 01M-I91o5 CD "£°-2 heeft volop keuze flannel, fluweel, rib, trevira, allen in stretch vanaf 59.50 vanaf maat 36 t/m 38 in alle soorten Betaalbare mode SJOELBAKKEN99.50 STARMARS POPPEN v a 7.50 SCHOOLBORD34.95 SCHILDEREN op nummer v.a.13.95 SERVO AUTOBAAN met trafo129. CHUPETIN PLASPOP... 25.— PLAYMOBIL PIRATENSCHIP139.— SPEELGOEDPALEIS VERBOND VAN VERZEKERAARS IN NEDERLAND: "Ondergrondse olietanks een gevaar voor het milieu' Toch lekken Toename Maandagmorgen geopend. Scheldestraat 70 VLISSINGEN TEL. 18532 Scheldestraat 68 Vlissingen Paul Krugerstraat 21, te Vlissingen, Tel. 01 184-17710 Voor alle soorten vakantie, ook verhuur van luxe touringcars Parkeerruimte in de buurt SIEMENS RADIO EN TV PLATENSPELERS WASMACHINES WASAUTOMATEN CENTRIFUGES KOELKASTEN ELEKTR. EN HUISH. APPARATEN VIDEOAPPARATEN VERLICHTING Siemens kleurentelevisie Vrijdagavond - koopavond HH J AIM SS EIM-JOBS E SCHELDESTRAAT 1 7 VLISSINGEN TEL: 01 184-12965 Donderdag 500 grH.UU 500 gr3.£3 Vrijdag en zaterdag 200 gr3.0U 500 gr0.33 extra mooi O/IO 100 grL.HXJ uit eigen keuken 1 50 grOiwU VAN 2-9 OKTOBER 1982 OF f 2.500,- CONTANT. Haal in de winkel het wedstrijd formulier en doe mee aan de broodkwis. Met kans op de hoofdprijs t.w.v. f 2.500,- of één van de andere prachtige prijzen met een totale waarde van maar liefst f 10.000,-. Tijdens de week van het brood. Raad hoeveel meter stokbrood in de etalage ligt. Scheldestraat 58 Vlissingen 01184-12473 eig.C.S. Wortman AQUft-RETTE f imnPflhOllt Scheldestraat 54 - Vlissingen ScbcUestraat 42 Vlissingen OHM JMM 1 Wilt U meer weten? Kom dan naar onze winkel Scheldestraat 33 - Vlissingen - Tel. 1 3872 b^OOQg>OOOOOOC^O<3<ae^&&&POOOOOOOOOOOOOQOOgOO&POOOOOOOOl Aardolieprodukten worden op vele plaatsen gebruikt. Voor een belangrijk deel worden deze gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming en transport. Voor de opslag van aardolieprodukten, zoals huisbrandolie, benzine, die selolie, stookolie en petro leum wordt vaak gebruik ge maakt van ondergrondse op slagtanks. De grootte van zo'n tank kan variëren. De kleinere tanks worden mees tal gebruikt voor de opslag van huisbrandolie bij parti- kulieren. Een tank met een inhoud van 3.000 liter bij partikulieren is echter geen uitzondering. In Nederland zijn naar schatting 200.000 tanks in de grond gebracht. De helft hiervan 100.000) ligt in de tuinen van partikulieren en diende voornamelijk als opslagplaats voor huis brandolie. De overige tanks zijn in handen van bedrijven en worden voor vrijwel alle opsslg doeleinden gebruikt. Volgens het verbond van verzekeraars in Nederland is het toezicht dat de overheid op de toestand en het on derhoud van de tanks kan uitoefenen minimaal. De enige mogelijkheid voor de overheid om zich preventief op te stellen vormt de hin derwet. Volgens het verbond sluiten regelmatige keuring en een goed onderhoud van de tank lekkage niet uit. "In principe gaat iedere tank lekken. De een na tien jaar en de ander, met het juiste onderhoud, wellicht pas na vijftig jaar. Keuring en onderhoud zijn daarom een goede zaak, omdat dit de levensduur van de tank aanzienlijk kan ver lengen én omdat lekkages in een vroeg stadium gesigna leerd kunnen worden en maatregelen genomen kun nen worden, die verergering van de situatie voorkomen. Het zijn dan ook de overige niet-gekeurde, tanks die het grootste gevaar vormen voor het milieu", vrezen de ver zekeraars. "Enerzijds omdat er geen eisen worden gesteld aan keuring en onderhoud, maar anderzijds omdat er ook geen controle is geweest tijdens het ingraven van de tank. Dit laatste is er de oorzaak van dat er nogal wat goedkope tanks van infe rieure kwaliteit de grond in zijn gegaan, met name bij partikulieren". Gebleken is dat het aantal schaden door lekkende of doorsijpelende olietanks toeneemt. Met name in de partikuliere sfeer komen schaden regelmatig voor. Dit vindt voornamelijk zijn oor zaak in het feit dat sinds de zestiger en zeventiger jaren veel mensen van oliestook- verwarming op aardgasver warming zijn overgegaan. Bij het ombouwen van de instal latie werd in de meeste ge vallen vergeten maatregelen te treffen voor de in de grond achtergebleven olietank. Deze ongebruikte olietank kan na verloop van een aantal jaren gaan doorroes ten. De in de tank achter gebleven olie stroomt dan weg en richt schade aan. Uit onderzoeken is gebleken dat het doorroesten van olietanks bij slecht of geen onderhoud plaatsvindt na 25 a 35 jaar. Dit betekent dat zeer binnenkort het aantal olietankschaden aanzienlijk zal gaan toenemen, gezien de ouderdom van de tanks, die na de oorlog zijn ge plaatst, aldus het verbond. Het TBBS, het centrale preentie-instituut van het verzekeringsbedrijf in Ne derland. heeft in een bijslui ter een aantal tips verzameld met betrekking tot onder grondse olietanks. Deze bijsluiters zullen de aansprakelijkheidsverzeke raars de komende maanden onder het publiek versprei den. Het TBBS verstrekt op aanvraag uitgebreidere in formatie over dit onder werp. Voor meer informatie bel of schrijf het Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie (TBBS), Postbus 54, 3740 AB Baarn. Telefoon 02154-16441.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1982 | | pagina 9