T 4 Ui k r Bjj Groeneveldgeven speciaal geprijsde brillen een knipoog. i <m% Aifa S/ocw/yMtidiz, chmrt. eyi ooftman J. -U^jo Houdt Groeneveld voor ogen Fd^- u/eeh Woensdag 29 september 1982 De Vlissinger - De Faam Vlissingse Vrouwenraad opent seizoen Uitgebreide culturele informatie Middelburg Soos geestelijk gehandicapten Havenmeester Schets met pensioen Schenking van honderd guWen voor klok in zwembad Overleg werklozengeld Atletiek op recreatieniveau Eerste Baanlozenkrant Vergadering wijkcomitee Paauwenburg Kinderpostzegelactie Activiteiten Bossenburgh onder de loep Modeshow voor ouderen Competitie recreatievolleybal Thema-avond projectgroepen Hearing over speeltuin Zanddijk Rapport HKPD Gevonden voorwerpen Koersbal voor ouderen in Middelburg. Boekenmarkt Lezing Rozekruisers Praat- en doegroep voor ouderen Skigymnastiek Nog plaats bij ZVU-cursussen Bingo Scheldebuurt Gehandicaptensoos tien jaar VERLOSKUNDIGE: Jongste kamerlid voor CDA vrouwen Raad Domburg vergadert Conferentie Tear Fund 9 en 10 oktober ARTSEN TANDARTSEN; DIERENARTSEN: APOTHEEK: WDKVERPLEEG KUNDIGEN: Voor zekerheid en service, de Gilde-Opticien. Goes, Lange Vorststraat 106, tel. 01100-16678 Middelburg, Lange Delft 24 tel. 01180-12083 Vlissingen, St. Jacobsstraat 14, tel. 01184-12398 De Vlissingse Vrouwenraad opent dins dag 12 oktober het seizoen met een cul turele middag. Zo zal onder meer een bezoek worden gebracht aan het Stede lijk Museum aan het Bellamypark. In het najaar start de vrouwenraad twee cursussen, te weten: ziekenverzorging thuis en deskundigheidsbevordering. Het gemeentelijkó bureau Culturele Zaken gaat wekelijks een culturele agenda uitgeven. Daarin wordt uitslui tend cultuurgoed in opgenomen. Alle andere evenementen krijgen een plaats in de evenementenkalender van de Ce remoniemeesters, die zich tot doel stelt Middelburg in de belangstelling te brengen. Het bureau Voorlichting van de gemeente Middelburg heeft een ac tieve rol bij het samenstellen van beide informatiestukken. Voorlichting stuurt onder meer (eventueel op verzoek) de agenda en kalender op. Voor informatie 01180-26251 (toestel 133). Klussendienst aan de slag De klussendienst van het Middelburgse VJV draait weer op volle toeren. Er is weer een groot aanbod van klussen zoals timmeren, tuinonder houd. behangen en schilderen. Voor werklozen een aardige vorm om nog wat om handen te hebben, overigens zonder betaling. Wekelijks hebben de klusse- nopknappers een werkbespreking. De klussendienst heeft nog wat vrijwilligers nodig. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het VJV aan de Latijnse Schoolstraat in Middelburg, telefoon 01180-16278. De sooscommissie van de vereniging ouders van geestelijk gehandicapten is ook weer gestart. Zaterdag 2 oktober tijdens de officiële opening van de soos ontving de commissie öan de Rotary club een geschenk in de vorm van spul len waarmee handwerk en -arbeid kan worden gedaan. De soos is elke veertien dagen geopend aan de Van Raaltestraat in Vlissingen. Havenmeester J. Schets uit Veere wordt per 1 december eervol ontslag verleend onder dankzegging voor de bewezen diensten, door het gemeentebestuur van Veere. De heer Schets wordt eind no vember 65 jaar en hij is als zodanig pensioen gerechtigd^ Al gefuime tijd stond de klok boven de deur aan de achterzijde van het Zwem bad De Goudvijver in Serooskerke stil. Dat was tegen de zin van ds. F.H.A. van der Wind uit Serooskerke, Daarom, en uit dankbaarheid voor het genot dat het zwembad schenkt, schonk ds. Schets de gemeente Veere 100,— om bij te dra gen in de kosten voor een nieuwe klok. Het dagelijks bestuur van de gemeente Veere heeft gemeend die schenking te aanvaarden en in het zwembad spoedig een nieuwe klok te plaatsen. Onder meer dit punt wordt besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering die van daag (woensdag 6 oktober) wordt ge houden vanaf 19.30 uur in het stadhuis van Veere. Omdat het SKA-club- en buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg nogal wat geld heeft gekregen om activiteiten voor werklozen te organiseren, wordt op donderdag 7 oktober een bijeenkomst gehouden waar samen met werklozen een koers wordt uitgestippeld om het geld zinvol te besteden. Deze bijeen komst vindt plaats in De Zwaan aan de Kromwegesingel en begint om half twee donderdagmiddag. De atletiekvereniging Dynamo '70 biedt sinds begin oktober de mogelijkheid om atletiek op recreatieniveau te beoefenen. Behalve hardlopen wordt-ook de moge lijkheid geopend om technische num mers als kogelstoten, verspringen enzo voorts te bedrijven, 's Zomers trainen de recreanten op de atletiekbaan en tijdens de wintermaanden staat een zaal tot hun beschikking. Voor informatie kan men zich wenden tot Joop Scheijbeler, tele foon 01180-27067. Na maandenlange voorbereiding is vo rige: week de eerste baanlozenkrant in Middelburg uitgegeven. De redactie van dat blad beoogt - naast het zelf zinvol bezig zijn aan zo'n krant - werklozen te informeren over allerlei zaken. De red actie is gevestigd in het gebouw aan de Latijnse Schoolstraat 10 in Middelburg. Voor informatie 01180-16278. Het wijkcomitee Paauwenburg verga dert donderdag 7 oktober in het club- en buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg te Vlissingen. Onder meer de problemen bij de totstandkoming van een spel-o-theek wordt besproken. De vergadering begint om half acht don derdagavond. Bijna een half miljoen schoolkinderen kloppen of bellen deze week weer aan de voordeuren om kinderpostzegels te slijten. Vandaag (woensdag 6 oktober) wordt om twaalf uur het startsein gege ven voor deze sympathieke actie. De opbrengst is bestemd voor verbetering en vernieuwen van voorzieningen voor kinderen, die in lichamelijk of geestelijk opzicht wat extra hulp nodig hebben. En juist nu er vrij fors wordt bezuinigd op allerlei voorzieningen, is geven via dit particuliere initiatief belangrijker dan ooit. zo stelt het Nederlands comitee Kinderpostzegels. De werkgroep Aktiviteiten Bossenburgh van het gelijknamige wijkcomitee ver gadert donderdag 7 oktober in de open bare lagere school De Houtuyn aan de Slangenburg 3. Gesproken wordt over het uitvoeren van definitieve activitei ten. De vergadering begint om acht uur. In het dienstencentrum Bachten Reede aan de Vredehofiaan 42 in Vlissingen houdt de Stichting Welzijn voor Oude ren een modeshow. Diverse zaken op het gebied van mode verlenen er hun medewerking. Mevrouw Wil van Son zorgt voor verklarende teksten bij het showen van de modellen. De modeshow wordt gehouden op donderdag 19 okto ber en begint om half acht 's avonds. Kaarten zijn vanaf 11 oktober verkrijg baar aan de zaal. In Vlissingen start ook dit jaar weer een competitie recreatievolleybal. Er nemen zes dames- en zeven herenteams aan deel. Ploegen die op recreatieniveau de ze winter willen spelen kunnen zich nog aanmelden bij mevrouw E. Agterberg, Schubertlaan 32 in Vlissingen, telefoon 01184-70188. Op 22 september heeft de algemene vergadering een nieuw bestuur gekozen, dat onder voorzitterschap staat van de heer G. van de Nijf. Vanavond (woensdag 6 oktober) wordt in het welzijnscentrum Bachten Komme een thema-avond gehouden over pro jectgroepen, die b en w van Vlissingen voor de totstandkoming van stadsver nieuwingen instelde. Er zijn in Vlissin gen zeven projectgroepen werkzaam, waarin buurtbewoners en ambtenaren samenwerken. Tijdens de bijeenkomst wordt onder leiding van de opbouw- werkgroep stadsvernieuwing terugge blikt op één jaar ervaring met de pro jectgroepen. De bijeenkomst begint om acht uur. In de Veerse wijk Zanddijk wordt er momenteel alles aan gedaan om een speeltuin te krijgen. In samenwerking met de gemeente werkt het bestuur er hard aan om een deugdelijke, veilige en voor iedereen plezierige speeltuin op te zetten. Daarom wordt woensdag 6 ok tober een hearing gehouden in 't Praet- huus aan de Veerseweg 51 in Veere. Omdat er in de Veerse wijk vrij veel kinderen wonen verwacht het wijkbes- tuur dat een grpot aantal ouders tijdens die bijeenkomst zijn mening zal ventile ren. De hearing begint om half acht. Over het werken met drugverslaafden heeft het Huiskamerproject druggebrui kers een interessant rapport gepubli ceerd. Daarin is opgenomen wie die drugverslaafden zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze in de burgerij staan. Het rapport is 5,-) te bestellen bij het HKPD, Coosje Buskenstraat 99-103 in Vlissingen, telefoon 01184-19916. Breestraat 47-49 Middelburg, IVON COFFENY (Amsterdam), etalage expositie. Doorlopend geopend. Gortstraat 48 Middelburg WILLEM VADER schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Geopend maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 56 Middelburg GERA DAUVILLIER schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Geopend van maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg AN NEKE RUIMSCHOTEL, Touw- plastieken. Donderdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur. Volkssterrenwacht Middelburg, SPACE SHUTTLE. Alles over ruimtevaart. Iedere vrijdag vanaf, 19.30 uur. Stedelijk Museum Vlissingen, VONDSTEN OP HET VLIEGEND HERT. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Zaterdag en zondag 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Mid delburg. JOKE VAN LEEUWEN, pentekeningen (vanaf zaterdag 9 okt.). Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 uur en 19 tot 21 uur, zater dag 10 tot 16 uur (vanaf 21 septem ber). The Eeties Middelburg AD NUI- TEN foto-expositie. Dagelijks van 10 tot 19.00 uur, zondags gesloten. Amro (Stadhuisplein) Vlissingen AREND VAN DAM cartoons, varia ties Amro-vignet. Werkdagen 9 tot 16 uur, 's vrijdags 19 tot 20 uur. Antiques B. Witte Vlasmarkt 11, Middelburg, MARCEL ROBBE, schilderijen. Dinsdag tot en met za terdag 10-18 uur. De Vleeshal Middelburg, WILLIAM VERSTRAETEN, prentententoon stelling (installatie). Dinsdag tot en met zaterdag 13-17 uur, zondag 14-17 uur. Coffeeshop St. John Middelburg BERT BROEKHUIS 'Wilde orchi deeën van Europa', fototentoonstel ling. Dagelijks te bezichtigen. Bellamy 19 Vlissingen GEERT VAN FASTF'NHOUT, schilderijen. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag 14 tot 17 uur. In de periode van 22 tot 29 september 1982 zijn bij de gemeentepolitie te Vlis singen de volgende voorwerpen aange geven: bankbiljet; mapje pasfoto's; bijl; naamplaatje deur; wit dameshorloge; 2 regenpakken ieder in etui; blauwe wol len muts, bikini in handdoek; paar slip pers; zilv. armband; medaille zwem 4- daagse; sterrenbeeldhanger; 2 sleutels aan ring; 6 sleutels aan ring; sleutel aan zwart label; rood etui met o.a. sleutels. Aangegeven dieren: in asiel: diverse wit met rode katten 4/5 mnd., volw. rode kater volw. zwarte katea, cyperse poes, plm. 9 mnd. bij particulier: zwarte kat 6/7 mnd. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur. In dezelfde periode werden bij de ge meentepolitie te Oost Souburg aange geven: linker kinderpantoffel; metalen dameshorloge. In de periode van 13 t/m 26 september zijn bij de gemeentepolitie in Middel burg $e volgende goederen als gevon den aangegeven: Halve "overkijker" bril; sleutels; 1 paar blauw/zwarte en 1 paar witte babysokjes; beige/bruin kleurig vest met korte mouw; donker blauw/licht grijs kinderjasje, maat 128; cadeaubon van V D; tabellenboekje; kabelslot; doos met als inhoud o.a. krik, regenjas, koelwater, sleepkabel; don kerbruine portemonnee met inhoud; bruin/zwarte portemonnee met rits, in houd sleutel en klein geld; bankbiljet ten; ovaal-vorming zilverkleurig horlo ge met donkerblauwe Wijzerplaat en rood/bruin bandje; digitaal horloge met metalen band; dameshorloge; bruine linnen tas; plastic tas met agenda en schoolboeken; zilveren ketting met hartje; halssnoer met goud slotje; zilver armbandje met naamplaatje, dieren: hond, man, bruin kortharig, poesje 2 jaar), zwart met wit gevlekt, witte vlooienband), cyperse poes met 4 6 jongen; poes (4 5 maanden oud) grijs gestreept met witte sokjes; tortelduif; hond (duitse herder), hoektanden eruit, lichtbruin, donkere plek op de rug, halsband en vlooienband; hond Bull- Terrier, vrouw. Vanaf dinsdag 12 oktober wordt er in het dienstencentrum Schuttershof aan het Schuttershofstraatje in Middelburg koersbal gespeeld. Koersbal is een aan jeu de boules verwante sport. De beoe fening er van vraagt evenwel wat meer oefening, omdat het zwaartepunt van de bal niet in het midden ligt. De bal volgt een kromme lijn om bij zijn doel te ko men. Koersbal wordt binnen gespeeld en kan het hele jaar door worden beoe fend. Jan Eversdijk, de consulent Meer bewegen voor Ouderen, introduceert deze sport, die bij uitstek geschikt is voor ouderen, samen met een groep ouderen die al spelervaring hebben. Voor de or ganisatie tekent de stichting Welzijn voor Ouderen in Middelburg. Deze sportieve bijeenkomst begint dinsdag ochtend om half tien. De rooms katholieke scholen De Koli brie en de Markusschool houden don derdag 14 oktober een boekenmarkt voor de leerlingen. Anneke van den Doel, van de PZC-kinderbijlage De Krullebak, opent dit festijn om drie uur 's middags. Rond half vijf is de boeken markt afgesloten. Het Rozekruisers Genootschap start vrijdag 8 oktober weer met openbare lezingen in Middelburg. In De Schakel aan de Bachtensteene wordt het onder werp 'De liefde wijsheid der Rozekrui sers" uitgediept. De lezing is bedoeld voor hen die kennis willen maken met de universele leer van de Rozekruisers. Aanvang 20 uur. Ouderen tussen zestig en tachtig jaar kunnen op tien dinsdagochtenden deel nemen aan een praat- en doegroep in het club- en buurthuis Marnix aan de Noordbeekseweg in West-Souburg. Dinsdag 12 oktober vindt de start bijeenkomst plaats vanaf tien uur. Tegen 12 uur is de bijeenkomst afgelo pen. Tijdens de praat- en doe-dinsda- gochtenden wordt ingegaan op de ver schillende aspecten die ouder worden met zich meebrengt. De praat- en doe groep vorig voorjaar, was - aldus de or ganisatie in Marnix - een succes. Ton Kienhuis start op zondag 17 okto ber met skigymnastiek in het Vlissingse Nollebos, nabij de kanovijver. De gym nastiek is niet puur gericht op het los maken van de spieren voor de winter sport, maar er is een breed vleugje re creatiesport ingebracht. Voor een uurtje trainen vraagt Kienhuis per deelnemer 2,50. Een gezin betaalt samen 5,- De skigymnastiek begint op zondag morgen om half elf. Op ZVU-cursussen die in Middelburg en Vlissingen van start gaan zijn nog enkele plaatsen over, In Vlissingen kan nog worden ingeschreven voor de cursus tuinieren, Portugees en Arabisch en in Middelburg is nog plaats voor Bahasa Indonesia, Russisch voor beginners, jeugdliteratuur, Nederland in de 19e eeuw en een cursus over de plaats en de taak van het gemeentebestuur en appa raat. Voor informatie kan men zich wenden tot de ZVU, Dam 22 in Mid delburg, telefoon 01180 - 27410. In het club- en buurthuis Scheldebuurt is vrijdag 8 oktober vanaf 20 uur een bingoavond voor de wijkbewoners. Er zijn mooie prijzen te winnen. De gehandicapten soos in Vlissingen bestaat op dinsdag 29 oktober tien jaar. De soos werd in 1972 door zwven per sonen opgericht in een zaaltje van het Leger des Heils. Na een forse ledengroei en dankzij medewerking van het ge meentebestuur kreeg de soos de be schikking over een zaal van Bachten Komme. Elke dinsdagavond wordt in die zaal soos gehouden van half acht tot tien uur. Middelburg. Plein 1940. TeL (01180) 12560 Vlissingen: J.M.H. v.d. Sande, Badhuis straat 30-32, 12066. Mr. A.B.L. de Jonge, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, (jongste lid van die fractie) spreekt donderdag 7 oktober voor het CDA vrouwenberaad in Vlis singen in de Petruskerk aan de dr. Otte- straat om 9.30 uur. Het onderwerp luidt wet gelijke behandeling. Dit onderwerp staat momenteel in de belangstelling van de CDA vrouwen. Het Domburgse gemeentebestuur spreekt tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 oktober onder andere over de aanschaf van gym- en spelmateriaal voor de Lantsheerkleuterschool, aan passing electrische installatie christelijke lagere school en de voorlopige vaststel ling van de kosten voor het openbaar kleuteronderwijs. De raad start de ber aadslagingen om half acht. Vanaf kwart over zeven kan het publiek vragen stel len aan de raadsleden. Het internationaal evengelisch hulp fonds Tear Fund confereert zaterdag 16 oktober in het kerkgebouw aan de Bergweg 88 in Goes. Het thema luidt 'Geloven met hoofd, hart en handen'. Enkele sprekers zullen dit thema be lichten en er is een forumdiscussie. Voor kinderopvang is gezorgd. De conferentie begint 's morgens rond tien uur en is tegen vier uur afgelopen. Middelburg: za. tot 24.00 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, 11721. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, 37393. Spreekuur voor dringende ge vallen van 12.30-13.00 uur en 17.30- 18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, 12225. Zo. tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, 13933. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 uur en 17.30-19.00 uur. Bezoek spreekuur zon der afspraak. Souburg, Amemuiden. Middelburg-Zuid: za.: tot 24.00 uur: A.G. Bouwmeester, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, 01182-1340. Zo. tot 24.00 uur: M. Perquin, Park de Mou- cheron 24, Middelburg. 01180-29980. Visites aanvragen voor dringende ge vallen 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.W. Oosterhoff, Markt 10, Veere, 01181-271. Domburg, Aagteker- ke, Weslkapelle, Zoutelandc. Melisker- ke, Biggekerke, Koudekerke: vr. 18.00 uur. zo. 24.00 uur: A.v.d. Male. Duin weg 59. Zoutelande, 01186-1282. West en Midden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8. Grijpskerke. 01186-1760 Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 11.00-12.00 uur: A ll Oort. Tobagolaan 6. Vlissingen, 01184-78290 Consult alleen na tel. afspraak, visites aanvragen tussen 8 en 9 uur. Dierenart senpraktijk Oostkapelle. Oude Dam- burgseweg 33A. tel. 01188-1443. Behan deling kleine huisdieren op afspraak. Middelburg/Vlissingen: v.a. vrijdag avond 18.00 uur. consult na telefonische afspraak: A. Ruys, Middelburg. 01180- 13118 Middelburg: Dienst van vr 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: A. Rin geling. Lange Delft 133, 12538. Van vr. 18.00 uur tot ma. 08 00 uur H. Klompe. Doornenburg 91. Vlissingen. 01184-71140 Kruisvereniging, Walcheren-Oost, Mid delburg-stad: M. Vader. Haringvliel- straat 56. Middelburg. 01180-29214 of 12228 Middelburg-Zuid. Nieuwland en Arne muiden: J de Vries, J.P. Boreelstraat 8. Middelburg. 01180-34924 of 14366 Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle: R de Vis ser, Zuidstraat 14, Zoutelande, 01186-1325. Domburg, Aagtekerke, Oostkapelle, Grijpskerke, Veere, Gapinge, Vrouwen polder. Serooskerke, St. Laurens: L. Vogelaar. Markt 36. Veere, 01181-339. Vlissingen-stad: A.G. Schelling, 01184- 67814. Souburg, Vlissingen, Papegaaienburg, Bossenburgh, Westerzicht en Paauwen burg: E.C. de Ruyter, 01184-61736. HEI CHRISTELIJK KAMPER MAN NENKOOR zingt zaterdagavond voor het eerst in Zeeland in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Het mannenkoor dat of ficieel de naam draagt Door Eendracht Verbonden heeft voor dit concert onder leiding van de musicus Klaas Jan Mul der een gevarieerd programma opges teld met enkele klasssieke koorwerken en psalmbewerkingen. Medewerking wordt verleend door de bariton Arie Enk en de organist Henk van Putten, die zowel het koor als de samenzang bege leidt. Het concert begint om half acht zaterdagavond. Een toegangskaartje kost 12,50, kinderen tot en met twaalf jaar betalen 5,— OISIN is een Ierse folkgroep die vrij dagavond vanaf half negen te gast is in De Piek te Vlissingen. De vijf leden troffen elkaar in het voorjaar van 1976 toevallig. Toch kwamen ze allemaal uit Dublin. Eenmaal terug in die plaats be sloot de groep om samen verder te gaan in Ierse traditionele muziek. Hun car rière begon in pubs en drinking-houses in Dublin waar de traditionele Ierse muziek een breed publiek treft. Weldra was dan ook een contract gesloten met een platenfirma en binnen afzienbare tijd behoorde Oisin tot de populairste en meestgevraagde folkgroepen van Ier land. De vierde lp is dit voorjaar uitge komen. Het repertoire van Oisin bestaat uit flitsende jigs en reeds en fraai vocaal werk, waaronder enkele ballades die a- capella worden gezonden. Kaarten 10,— zijn ook in de voorverkoop bij de bekende adressen. DE HOOFDSTAD OPERETTE speelt vrijdagavond 8 oktober in de Schouw burg te Middelburg Viktoria und ihr Husar, een spel van klatergoud en ro mantiek, dat zich afspeelt in Siberië, Ja pan en Hongarije, na de Eerste Wereld oorlog, met muziek van paul Abraham. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal, aan vang 20 uur. Een knipoog van verstandhouding. Want wat is 65,- voor een modern montuur van perfekte kwaliteit? Watis 65,-vooreen dames-, heren-of kinder model waar u ook nog eens 1 jaar garantie op breuk en verlies op krijgt? MODIEUS DAMESMONTUUR ROBUUST HERENMONTUUR STOEI STERKE KINDERBRIL Dat is de Knipoog- kollektie. Die vindt u alleen bij de Gilde Opticiens. 200 Vlotte, zakelijke, sportieve en leuke monturen voor f65,- per stuk. Stap snel eens binnen. U herkent ze in één oogopslag. Aan.... de knipoog natuurlijk. Wat anders? HET HAYDN KWARTET bijt het spits af in de serie koffieconcerten die op de zondag worden gegeven in de Concert en Gehoorzaal te Middelburg. Zondag 10 oktober speelt het Haydnkwartet, dat in 1962 werd opgericht, werken van Mozart, Schubert en Debussy. De leden van het kwartet komen uit Polen en Hongarije, maar wonen momenteel in Nederland en België. Zij hebben al overal in de wereld gespeeld en kregen lovende kritieken. Behalve Haydn spe len ze ook werken van componisten uit deze eeuw. Een kaartje koffieconcert kost 9,— CJP en Pas 65 7,— en kin deren tot en met 12 jaar 3,50. REPELSTEELTJE wordt woensdag middag 13 oktober om half drie ges peeld door Saartje Joppe in haar theater Parcival in Middelburg kaartjes voor dit optreden kosten 4,50. JEUGDORKESTEN UIT ZEELAND EN BELGIE concerteren zaterdag 9 ok tober in de Middelburgse Concertzaal. De leden van het Westvlaams en het Zeeuwse Jeugdorkest (samen 100 musi ci) studeren deze dag met elkaar een hedendaags Nederlands werk in, dat tij dens een openbare presentatie om 17 uur, ten gehore wordt gebracht. Het is de Suite voor Jeugdorkest van Ton de Leeuw. Naast dit werk voeren de twee orkesten werken uit eigen repertoire uit. Zo zullen te beluisteren zijn de ouvertu re "Iphigenie in Aulis" van Chr. Gluck, de muziek uit Rosamunde van Franz Schubert en Engelse Zwaarddansen. De presentatie is voor iedere belangstellen de toegankelijk tegen betaling van een gulden. PARADISE voert de toeschouwer mee in de wereld van liefde en romantiek. Citytheater Middelburg, vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur. OOM FERDINANDS TOVERDRANK is een dolle en zeer vermakelijke avon turenfilm met Lex Goudsmit en Willeke Alberti. Oom Ferdinand en vier kinde ren willen een zeer schone adelijke da me uit vroegere eeuwen behouden voor het heden. Daarbij speelt een tover drank, die iemand onzichtbaar kan ma ken, een belangrijke rol. Twee nietsnut ten maken dankbaar gebruik van de to verdrank, maar dan om taartjes te ste len. Er volgt een spannende achtervol ging per raceboot en auto en een taarts- mijtscène in een banketfabriek. Cityt heater Middelburg zondag 14 uur. MONTY PYTHON EN DE HEILIGE GRAAL al weken verwacht en nu eindelijk in het Citytheater Middelburg, zondag 19 en 21.30 uur, maandag en dinsdag 20 uur. HOE HETER HOE BETER is porno. Citytheater Middelburg vrijdag 23 uur. PASSIONE D'AMORE (regie Ettore Scola) speelt zich af in een Italiaanse garnizoensplaats van 1862. De jonge of ficier Giorgio wordt daar ingekwartierd en ontmoet in het huis van de kapitein van het regiment diens hysterische le lijke dochter Fosca. Zij intrigeert hem in een verhouding vol tegenzin en onder drukte walging tot hij zich, zijns on danks, moet overgeven aan de charmes van de lelijkheid. Als hij de kans krijgt te vertrekken, wil hij niet eens meer weg en het parket, waarin hij is geraakt, kan slechts worden opgelost vla een duel met de kapitein, ledereen verliest aan het einde, alleen de liefde heeft overwonnen. ZVU-film in het Citytheater Middelburg woensdag (13 oktober) 20 uur PORKY'S PIKANTE PRETPARK voor de tweede week, Alhambra I Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 eü 21.30 uur. HEET VAN DE NAALD porno. Al hambra I Vlissingen vrijdag 23 uur. BRITANILA HOSPITAL een cynische film op het scherp van de snede. Werk dagen 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. FUNNY AMERIKA Alhambra II vrij dag 23 uur DIK TROM EN ZIJN KLASGE NOOTJES waarin het Nederlandse heldje op een stralende zondagmorgen zit te hengelen. Op het moment, dat hij een grote vis ophaalt, nadert de veld wachter Flipse. Hij zegt. dat Dik in ver boden water vist en gebiedt hem de vis te geven. Maar dat is niets voor Dik en een dolle achtervolging vindt plaats, waarbij Flipse telkens net iets te laat is om die dekselse Dik te pakken. De hele dag is Flipse het doelwit van de streken van Dik en zijn vrienden. Dik hoort dat oude Kee, die in een klein hutje woont, geen geld meer heeft om voedsel te kopen en dat boer Dirks haar uit haar huisje wil verjagen. Dik en zijn kameraden kiezen partij voor het oude vrouwtje. Ze zamelen geld in voor een orgeltje, waarmee ze haar kostje kan verdienen en geven haar ook nog wat geld. Dat wordt echter door Kee's neef. een boosaardige kwajongen, gestolen. Dik zou Dik niet zijn als hij niet na veel spannenden achtervolgin gen de deugniet in zijn kraag pakt en Kee een goede oude dag bezorgt. Alhambra II Vlissingen zondag 14 uur. ADIEU, VOYAGES LENTS is het ver haal van een jonge vrouw die toV de conclusie komt dat haar huwelijk is mislukt en dan de eeste stappen zet naar een onafhankelijk en zelfstandig leven. De film is verdeeld in drie episodes: de situatie in haar huwelijk, de reactie van haar echtgenoot als zij hem heeft verla ten en als derde als zij terugkeert naar haar ouderlijk huis. Tijdens het samen zijn met haar moeder komen beide vrouwen dicht bij elkaar en begrijpen eikaars leven als vrouw veel beter. Vrouwen— café Trui Middelburg don derdag 20 uur. DON'T LOOK NOW van de Ameri kaanse regisseur Nicholas Roeg is een psychothriller en wordt vaak genoemd als een der besten die in dat genre ooit is gemaakt. De film speelt zich af rond een amerikaans echtpaar, dat op tragische wijze hun dochtertje verliest als zij verdrinkt in een vijver in de tuin, waar zij aan het spelen is. Hiermee begint de film, die zich verder ontwikkelt tot een drama waarin waanzin, droom en wer kelijkheid heftig dooreen lopen. o.m. teweeggebracht door het veelvuldig toe passen van flashbacks. De film bereikt een klimax tegen het décor van het his torische Venetië (de hoofdpersoon is als architekt/kunsthistorikus betrokken bij de restauratie van historische gebou wen); waar al het voorgaande drama tisch samenkomt in de geest van het echtpaar. VOC De Piek Vlissingen. donderdag 21 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1982 | | pagina 7