HUIS AAHHUtS om nm MLCHEREH Ambachtencentrum in trek bij publiek Ook Zeeuwen lid van supportersclub Zeer interessante kunst-,antiek-en inboedelveiling te Middelburg 6 ENTHOUSIASME EN NOSTALGY MAKEN DEMERARY TREKPLEISTER BIJ UITSTEK HARDSTIKKE LEUKE ACTIVITEITEN IN KINDERBOEKENWEEK Ga 's vlak voor uw CV-ketel zitten. rs RADSON Damplein 21 -23 VEILINGBEDRIJF H.F. KAMERBEEK Middelburg 0 Boekhandel Fanoy geeft het pren tenboek "Driedubbel" uit van de drie Gouden Penseel-wirinaars. Vlissingen en Oost Souburg spaart u energie Gooi ook uw oude CV-ketel eruit! Vervanging en nieuwbouw. ER- en HR-ketels, boilers en radiatoren. De nostalgische sfeer van de Demerary, het enthousiasme waarmee de ambachtslieden hun werk (hobby) uitvoeren en de wijze waarop de bezoe kers in het Ambachtencen trum aan het Oostkörkplein in Middelburg worden ontvan gen, hebben er toe bijgedra gen dat het eerste seizoen met succes kon worden afgesloten. Scholen Bijna vol 1 - Evenementen Entree Cursussen Restauratieploeg Premiere Rolling Stones film in Alhambra-theater Iel 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Kijkdagen vrijdag 8 oktober van 19.00-22.00 uur zaterdag 9 oktober van 11.00-17.00 uur zondag 10 oktober van 11.00-17.00 uur Veilingdagenmaandag 11dinsdag 12, woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 oktober, telkens vanaf 19.30 uur. Vanaf maandag 11 oktober a.s., telkens vanaf 19.30 uur, zal ten overstaan van de Weledelgestrenge Heer Mr. L. A. J. Janse de Jonge, notaris te Middelburg, in de fraaie panden 'De gouden Druiftak' en 'St. Jacob' bij opbod aan de meest biedenden worden verkocht, alle in deze panden aanwezige roerende goederen waaronder: Collectie antiek en klassiek meubilair met o.a. fraai gestoken halbank, dekenkisten, commodes, compl. Bretonse kamer, antieke Franse secretaire, Biedermeyer vlin- derbank, diverse kasten, eethoeken, bureaus, fauteuils en vele klein- meubelen. ca. 200 schilderijen, aquarellen en tekeningen van oude en moderne meesters. Porselein en aardewerk, waarbij Chinees, Japans en Europees. Bovendien veel koper, brons, tin, glas, kristal en curiositeiten w.o. Staten bijbel, Chinese ivoren beeldjes etc. Interessante collectie van ca. 160 gouden en zilveren munten. Goud, zilveren juwelen met zilveren schalen, kandelaars, manden en bestek. Wit- en geelgouden sieraden, vele bezet met briljant, diamant, saffier, robijn en smaragd waarbij kapitale colliers, armbanden, ringen, hangers en broches. Bovendien Bajadere met duizenden pareltjes, antieke, zeer waardevolle Victo riaanse armband en collectie zilveren miniatuur speelgoed. Perzische en andere handge knoopte tapijten, o.a. Cuba Kazak, Sivas, Sarouk Mahal, Beloudsch, Bochara, Bergamo, zijden Kasmir, Hamadan, Nobaran e.v.a. Klokken, pendules en barometers Loenensestraat 203, 2574 RM 's-Gravenhage, Tel-070-64 84 00 Goed nieuws voor de bezitters van boten, caravans en campers. Warmtecentrum Zeeland International n Woensdag 6 oktober 1982 IN COMBINATIE MET DE FAAM HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN in combinatie met de FAAM A Jaarlijks vindt er een kinderboekenweek plaats, die tot doel heeft om kinderen kennis te laten maken met goede kinder- en jeugdliteratuur. Want. zo redeneren de boekenverkopers en bibliotheken, wie als kind goede boeken leest, zal zich ook als volwassene aangetrokken voelen tot de literatuur, in welke vorm dan ook. Op Walcheren worden in de Kinderboekenweek van 13 tot en met 23 oktober vele aktiviteiten gehouden. Het thema is 'Reizen; een retourtje ver weg'. Hier volgt een opsomming van de activiteiten zoals deze aan ons werden doorgegeven. 0 In het Zeeuws Kunstenaars Cen trum worden vier lezingen gehou den over jeugdliteratuur. Op 14 en 28 oktober, 11 en 28 november om 20.00 uur. 0 De Openbare Bilbiotheek (jeug- dafdeling) is op 1 september gestart met het leesprogramma "Opspo ring verzocht". 0 "Boek a trip", van het Middel burgse SKW De Hayman op woensdag 20 oktober van 19 tot 21.30 uur in Wijkgebouw Dau- wendaele met een theaterwork shop, een filmhoek, boekenhoek, boekenmarkt en nog veel meer. (Informatie 01180-29004 Karst Dijkstra). Op woensdagmiddag (13 oktober) wordt er voorgelezen in de Open bare Bibliotheek, rond het thema 'reizen'. Kinderen mogen daarna het raam van de bibliotheek ver sieren. 0 Iedere dag kunnen kinderen mee doen aan het "Reisspel". Formu lieren zijn bij de jeugdbibliotheek verkrijgbaar. De afsluiting is op woensdag 20 oktober van 10-12 uur in de bibliotheek in Oost Souburg en van 13.30-15.30 in de biblio theek in Vlissingen. Daarbij zal de schrijfster Corrie Hafkamp aanwe zig zijn. 0 Zaterdag 23 oktober om 14.00 uur is een speurtocht door Vlissingen. In de bibliotheek zijn toegangsbe wijzen verkrijgbaar. Jaarlijks worden aan het begin van de kinderboekenweek een aantal boeken bekroond. De prijzen zijn dit jaar als volgt verdeeld. De Gouden Griffel (voor schrijvers van oorspronklijk Nederlands werk) gaat naar Hannie Kuiper voor haar boek "De eend op de pot", geschreven voor kinderen vanaf driejaar. Verder zijn er negen zilveren griffels uitgereikt. Het gouden penseel (voor het beste door een Nederlandse teke naar geïllustreerde kinder- of jeugd boek) is toegekend aan Joost Roelofsz voor "Voor en achter" waarvoor hij de tekst ook schreef. Er zijn twee zilveren penseels uitgereikt. Van boeken die net niet in de prijzen vielen is een "Vlag en Wimpellijst" gemaakt. Brandt ie? Voelt u de warmte? Dat is onnodig veel energieverlies. Zoals er ook veel ongebruikte warmte door uw afvoer verdwijnt. Zonde van al dat dure gas. Kies de zuinigste konventionele CV-ketel. De Radson ER. Met het hoogste gebruiks- rendement. Maar liefst 92,7% (o.w.). Dat bespaart u op uw stookkosten honderden en honderden guldens per jaar. 'n Radson ER is snel geleverd en geplaatst. Past overal. Zonder kostbaar hak- en breekwerk. C2l Vraag ons gerust om informatie. Bel ons. Of kom even langs. Alleenvertegenwoordiging in Zuid West Nederland Zuidvlietstraat 75, Goes, Tel. 01100-12420- Want een succes is het ongetwijfeld. Vanaf de opening begin mei van dit jaar tot half augustus hebben meer dan tien duizend belangstellenden een bezoek gebracht aan dit unieke centrum. En dat is erg veel. De stichting ambachtencen trum Demerary is dan ook dik tevreden, met dit resultaat. En het zijn niet alleen mensen uit de regio, maar uit heel Ne derland heeft de Demerary bezoekers gehad. En nog dagelijks staat het am bachtencentrum volop in de belangstel ling bij het publiek. Op het moment dat we een praatje maakten met koperslager Cees van de Kop, die samen met zijn vader het ate lier 'De Kopersmid' in de Demerary bemant, werden we even onderbroken door een groep schoolkinderen die in klasverband een kijkje kwamen nemen bij de ambachtslieden en hun sfeervolle werkomgeving. "Sorry, mag ik even", onderbreekt de 27-jarige koperslager die samen met John van der Zwaam de propaganda voor het centrum voert, het gesprek. "Ik moet even een kleine toelichting geven over de werkwijze in ons centrum". Na ruim vijf minuten komt hij verontschul dig aid terug: "John van der Zwaan is met vakantie. Ik sta er dus alleen voor op 't moment. Vandaar dat ik er even tus senuit moest". Cees van de Kop pakt de draad weer snel op. "Het bezoek van scholen neemt steeds meer toe. Voor de vakantieperio de ontvingen we ook al groepen, maar nu vinden steeds meer scholen de weg naar de Demerary. Om die bekendheid te stimuleren hebben we aan alle scho len in Zeeland en Brabant informatie materiaal gestuurd. Veel scholen ge bruiken een bezoek aan het centrum als onderdeel van een themaweek of van een gezamenlijk project", stelt hij tevre den vast. Maar niet alleen schoolkinde ren komen op bezoek. Ook particulieren komen naar het ambachtencentrum in de Demerary. In mei van dit jaar ging het centrum van start met tien deelnemers die allen een ruimte in de Demerary kregen die als werkplaats of atelier werd ingericht. Zij huren de ruimte als zelfstandig onder nemer van de Stichting Demerary Am bachtencentrum. Inmiddels zijn er nog drie werkplaatsen bijgekomen. Op de bovenverdieping kunnen nog twee ate liers worden ingericht, maar dan is het centrum ook helemaal vol. In willekeu rige volgorde zijn de volgende ambach ten in het centrum te zien: pentekenen, kopersmeden, pianostemmen en -her stellen, klokkenmaken, kaarsentrekken, houtdraaien, pottenbakken, lijstenma- ken, klerenmaken, boekbinden, bewerken en spinnen en weven. hout- In het ambachtencentrum worden ook tal van evenementen gehouden zoals muziekuitvoeringen en toneelspel. "We willen de ruimte zo optimaal mogelijk gebruiken", stelt Cees van de Kop. Inci denteel zijn er al heel wat uitvoeringen geweest van onder meer volksmuziek, blues en ragtime, jazz en theaterwerk. En voor het aanstaande winterseizoen is inmiddels een programma vastgesteld voor muziek op de zondagmiddag. Iedere eerste zondag van de maand - afgelopen zondag was de eerste uitvoe ring - is er 's middags vanaf 15 uur een muziekevenement in de Demerary. De concerten vinden plaats in de café- ruimte. Er kunnen per voorstelling zo'n honderd bezoekers worden geplaatst. Maar dan is ook het gedeelte rond de balustrade van de bovenverdieping in gebruik. Het ambachtencentrum bestaat eigen lijk uit twee delen. Een winkel waar een groot deel van de produkten van de ambachtslieden uit het centrum wordt verkocht en een caféruimte. De toegang tot deze twee afdelingen is gratis. "Het zou te gek zijn als iemand iets komt kopen, dat hij ook nog entree moet betalen", zegt de pr-man van der Kop. In het andere eel, waar de am bachtslieden hun werk uitvoeren, wordt wel entree gevraagd. Volwassenen beta len er drie 'gulden en kinderen tot en met 12 jaar twee gulden. In groepsver band en aan 65-plussers wordt korting verleend. "Het Centrum draait zonder subsidie. De deelnemers betalen huur en de extra kosten die de stichting maakt worden zoveel mogelijk uit de entreegelden ge financierd", licht Van de Kop toe. Het vrageü van entree brengt wel de verplichting mee dat er altijd een grote kern van ambachtslieden aanwezig is. "Het zou vreemd zijn ls bezoekers de helft van de ateliers onbemand aantref fen", stelt Van de Kop. Het ambachtencentrum verzorgt tevens een aantal cursussen, zoals handwerken, volksschilderkunst, en schaken en dam men. De handwerkcursus, verzorgt me vrouw A.P. Flipse-van Bijlevelt. Ze staat op de woensdagmorgen op het pro gramma. Er wordt per les een kleine vergoeding gevraagd. Het is niet nodig alle lessen te volgen. Vanuit het centrum wordt getracht een groep werklieden te formeren die zich gaat bezig houden met de restauratie van gebouwen of andere objecten. Gedacht wordt aan een groep vaklieden die van alle markten thuis is. Er is al een groep gevormd, maar uitbreiding is nodig. Eén van de eerste opdrachten van de restauratieploeg is de klokkestoel van de Oostkerk. Er zijn al contacten gelegd met kerkbestuur. Cees van de Kop ziet het allemaal wel zitten. Het centrum is nog maar een half jaar 'oud', maar het gonst er van de be zigheden. Het Middelburgse ambach tencentrum heeft in de korte tijd van zijn bestaan al een grote bekendheid gekre gen. En de nostalgische sfeer van de Demerary heeft er zeker toe bijgedra gen, dat de bezoekers graag terugkeren: al is het om er een kopje koffie te drin ken. Hans Hollestelle foto Jaap Wolterbeek. In het Vlissingse Alhambra-(film)thea- ter gaat in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 oktober de Rolling Stones- film 'Time is on our side' in premiere. Dit gebeuren valt samen in een aantal andere bioscopen in Nederland. De film toont spectaculaire beelden van het tournee van deze grandioze formatie door Amerika vorig jaar. De voorstelling begint om middernacht. Vanaf donder dag 14 oktober draait 'Time is on our side' op normale tijden in Alh.ambra. Nella Den Hollander (junior) uit Mid delburg is een vurig supporter van de Nederlandse all-round schaatsers. De twintigjarige vrijwilligster in het Am bachtencentrum Demerary in Middel burg sloot zich daarom onlangs aan bij de supportersclub Nederlandse kern ploeg (SCNK), die een aantal jonge da mes in de buurt van Loosdrecht vorig jaar oprichtte. In nauwelijks een jaar tijd groeide de supportersclub naar meer dan vijftig leden. Niet bepaald een spectacu laire groei, maar - zo zegt Nella - het handelde dan ook om een óoviteit in de schaatssport. Middels hard werken en aan de weg timmeren heeft de suppor tersclub bijvoorbeeld een hele hoop arg waan bij de KNSB weggenomen. Nu is het echter zover dat de kernploegleden kind aan huis zijn bij de gastvrouwtjes in Loosdrecht. En vooral de heren all- rounders kunnen rekenen op een warm onthaal in het clubhuis. "Onlangs hadden we een feestelijke bij eenkomst in Loosdrecht. Daar waren vrijwel alle kernploegleden aanwezig. Bovendien hebben de sprinters te ken nen gegeven ook wat meer contact te willen met de supportersclub", voert de Middelburgse aan om aan te tonen dat het aanzien van de club in de lift zit. Verzamelen Nella Den Hollander ("Wel junior want mijn moeder heet ook Nella") interes seert zich sinds 1976 voor de schaats sport. "Dat was tijdens de Olympische Spelen in Insbruck. Mijn zus verzamel de al alles over schaatsen sinds Ard Schenk in 1972 nog furore maakte". Ze begon alles te verzamelen wat maar 13 13 r3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 w.o. Franse pendules, bakbarometers, Friese klokken, regulateurs, diverse lantarenklokken enz. Catalogus a f 3,— aan de zaal (niet verplicht). Toegang gratis. Voor alle inlichtingen: Tel. 01180-38148. Beide panden Damplein 21 en 23, op alle etages onderling met elkaar verbonden, zijn te koop. Nuttig vloeropp. totaal 850 m2, nieuwe bedrading, vrije vestiging en voor elk gebruik geschikt. Zeer interessante koop, vraagprijs door omst. slechts f 285.000,—. Inl. Makelaar W. R. Schulting, Middelburg. Tel. 01180-16355. 31 31 31 31 31 31 31 3J 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3J 31 31 31 31 31 31 31 rni Nella Den Hollander foto Ruben O reel) met de schaatssport te maken heeft. Uit alle kranten die ze maar kon bemachti gen haalde ze knipsels. Tegenwoordig heeft ze een heel netwerk van mensen in Nederland die haar wetenswaardighe den en uitslagen opsturen. Vooral de heren all-rounders zetten het hart van Nella in vuur en vlam. "De vele uren trainen en de offers die ze moeten brengen om aan de top te ko men spreken mij enorm aan. Ze doen het allemaal in hun eentje. Zonder mid del en of wat dan ook. Als iemand valt.is de hele voorbereding, die soms weken duurt, voor niets geweest". Tijdens het Europees kampioenschap vorig jaar in Deventer aanschouwde Nella de heren voor het eerst in levende lijve. "Wat een verschil met de tv waar je al leen die mannetjes in de ronde ziet rij den. De hele ambiance, als het stil wordt als een tegenstander van een hooggek- lasseerd Nederlander rijdt, of de aan moedigingen, die je zo met de schaatser mee in de ronde hoort gaan. Overigens ben ik niet uitsluitend supporter van de Nederlanders. Ook de Noren vind ik uitstekende schaatsers. Toen ik vorig jaar spontaan jubelde nadat een Noor goed reed, werd me dat wel een beetje kwalijk genomen door de medeleden van de supportersclub. Maar dat kleine geschil" was weldra bijgelegd". Drinken doet Nella niet tijdens wed strijden, hoewel veel buitenstaanders het idee hebben dat Bacchus rijkelijk is vertegenwoordigd op de tribunes van de schaatsarena's. "Maar eten doe ik ook nauwelijks. Hoewel ik normaal gespro ken best van lekker eten hou. Ik wordt soms wel eens een beetje misselijk van de geur van worst en andere snacks rond de baan". Opvallend is dat de oprichters van de supportersclub allemaal vrouwen zijn. Ook de leden die zich later bij de SCNK aansloten, zijn voornamelijk van het vrouwelijk geslacht. Hoe dat komt is volgens Nella moeilijk te zeggen.-Wél wordt alles in het werk gesteld om man nen te interesseren. Ook probeert Nella Den Hollander Zeeuwen lid te maken van haar suppor tersclub. Niet dat ze er in de eerste plaats aan denkt om een Zeeuwse afdeling uit de grond te stampen, maar - zo ver woordt ze dat ideaal het zou stomweg gezellig zijn als er wat meer mensen in haar omgeving waren, die zich actief als supporter met de schaatssport bezig zouden gaan houden. Nella is overigens bereid om alle vragen daaromtrent te beantwoorden. Ze woont in 't Zanddorp 58 te Middelburg en telefonisch is ze te bereiken op num mer 01180-26513 (in de Demerary 37234). Wij hebben als eerste in Zeeland de nieuwste uitvinding op het gebied van drukregelaars om het has uit uw LPG tank te scheiden in propaan/bu taangas voor veilig koken en stoken op het voordeligste gas. Nl. LPG zo uit de tank. U kunt dan alle apparaten veilig laten branden zonder problemen. Komt dat zien bij Afd. Vloeibare gassen. - Vragen naar Rinus Steenhard. Westhavendijk 3 - Tel. 01100-28052 n-

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1982 | | pagina 1