Breskensche Courant EERSTE BLAD ik* ND! ddelb'irgsche 'ijStoomvaart Dagblad voor Zeeland waarin opgenomen de Neutrale scheepvaart vogelvrij. Talrijke Nederlandsche schepen door Duitsche vliegtuigen aangevallen. Twee opvarendenw.o. een uit Souburg om het leven gekomen. Spoorwegramp in Japan. ScLcarlcwSsscw DE OORLOG TER ZEE. Duitsche duikboot tot zinken gebracht? Ongerustheid over het Nederlandsche stoom schip „Rijnstroom". hten beluisteren goed onderhouden es 15 ct., 30 M. an- i ct., Afspanisolato- :t., Aardschake'aars ierkettingen 12 ct., ren 3 ct. Raamin- ct., Binnendraad 4 óloodkabel 10, 12 ct. ÏENT, Groenew. 55. ;K gevraagd 3000 ime overwaarde, in badplaats op Wal en no. 168, Boekh. Middelburg. aart 4 - I - I - I - el RotterdamMid- :n omgekeerd. Ie klasse J 2.25 .sse 3.50 Enkele J 1.35 Retour 2e or het vervoei van »n zeet billijk, bfc te Rotterdam: Erven •ingvliet 8^, Tel. 2272? :018. ebrs. BUY TENHEK, Telel 3521 SANDERS, Tel 153. •SrERHUU'l.rei 282. uur retourbiljetten ibepe kt. Ylissingsche Courant 78ste (AARGANG NUMMER 55 DINSDAG 5 MAAR! 1940 V, löonuementsprys: 1/ ct per weeB ol 2.20 pt cwartaal Franco per post t 2 50 Afzonderlijk» lummers 5 ct. Vooi het buitenland neme men eei ibonnement op net postkantoor zijner gemeente Advertentieprijs: Van l regels 1 l 25. ieder» -egel meer 25 een» Bij abonnement special* orgs Kleine advertenties van l -b regelt 50 cent, iedere regel meer 10 cent (max li egels» Derde plaatsing gratis VnnroithMtsiing Uitgave: Hnua t VAN l>E VKi.irr. *i.,öureau> «Valstr. 68-60. lei. 10 (2 ttjnen). Giro No. 66281 Eigen xantoren te: Bresnens. Dorpsstraat. rel. 21 )ost «n A'est Souburg. Kanaeis#r^«« 15. Tel ANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWA ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERl ANDSCHE DAGBLADPERS KORT COMMENTAAR. Ons dagblad staat de laatste dagen vol berichten over aanvallen van Duitsche vliegtuigen op (natuurlijk ongewapende) Nederlandsche koop vaardijschepen. Het kan geen toeval zijn, dat deze aanvallen plotseling in zoo grooten getale plaats vinden. Naast den onbeperkten duikbootenoorl'og schijnt Duitschland thans ook den onbeperk ten luchtoorlog te zijn begonnen. Iets wat tot op zekere hoogte begrijpelijk is, voor zoover het vaartuigen van de Duitschland vijandige landen betreft, maar dat gerechtvaardigde veront waardiging oproept, nu zoovele vol maakt onschuldige Nederlandsche vaartuigen en hun bemanningen er het slachtoffer van worden. De opperbevelhebber der Duitsche oorlogsmarine, groot-admiraal Raeder, heeft volgens een bericht van het Duitsche Nieuwsbureau, dezer dagen den Berlijnschen vertegenwoordiger van een Amerikaansche omroepmaat- schappij een interview toegestaan. Bij deze gelegenheid zijn opmerkelijke dingen gezegd. Dingen die wel geen „verklaring" geven voor dit onbarm hartige optreden tegen onze scheep-? vaart, maar die in ieder geval duide lijk maken, dat Duitschland een wel overwogen plan uitvoert en voorne mens is, daarmede door te gaan. De Duitsche opperbevelhebber ter zee heeft namelijk o.m. verklaard, dat de neutrale scheepvaart zich in het bijzonder blootstelt aan de gevaren van den oorlog, wanneer zij zich in de kustwateren van een oorlogvoeren de mogendheid begeeft. Dit geldt he den vooral voor de wateren aan de Engelsche kust (die onze schepen natuurlijk moéten bevaren, willen zij Nederland kunnen bereiken!) Groot-admiraal Raeder voegde-daar aan toe, dat dit temeer klemt, daar „het misbruiken van neutrale vlaggen, alsmede het gebruik van handelssche pen voor oorlogsdoeleinden, het on derscheid tusschen vijandelijke en neu trale koopvaardijschepen bijna onmo- lijk maakt." Wij onderschatten de moeilijkheden niet, die een piloot van een oorlog voerende natie moet overwinnen om vast te stellen of hij zich boven een vijandelijk, dan wel boven een neu traal schip bevindt. Maar het gaat toch niet aan, deze moeilijkheid te willen oplossen in dien zin, dat de vliegers dan maar alle schepen, die zij bespeuren, gaan bom bardeeren, omdat zij zoo moeilijk uit elkaar te houden zijn, o.m. doordat Engeland al dan niei misbruik maakt van neutrale vlaggen! Toch schijnt dit het Duitsche voor nemen te zijn. Volgens hetzelfde D.N.B.-bericht, heeft groot-admiraal Raeder in dit interview nog gezegd: ..Duitschland kan den neutralen slechts aanraden de politiek van president Roosevelt na te volgen, die aan de Amerikaansche scheepvaart het be varen van de gevaarlijke zone rondom ingeland heeft verboden. Zoolang ingeland vasthoudt aan zijn metho den, is er geen bescherming voor de neutrale scheepvaart in de oorlogs zone." Ziedaar een officiëele Duitsche ver klaring. Zij is openhartig genoeg. Zóó openhartig, dat wij er ons maar op voorbereiden nog ettelijke kolommen te moeten vullen met tragisch nieuws over aangevallen Nederlandsche sche pen en omgekomen opvarenden. Maar bovendien is deze verklaring van de grootste beteekenis voor het Neder landsche volksleven. Want onze scheepvaart moet in tact blijven, billen wij op den duur het nood zakelijke voedsel kunnen verkrijgen, ^aren in deze omstandigheden be rekent met wiskundige zekerheid, dat Groninger kustvaarder „Elziena" beschoten en gezonken. Het Nederlandsche motorschip „El ziena", thiiisbehoordend te Sappemeer, dat op weg was van Galathee by Ooltgensplaat naar Leith in Schotland met een lading uien, is Maandag ochtend op de Noordzee door een vlieg tuig beschoten, waarbij de kapitein, de heer H. Eldriks, en de motordryver, Lou Moolenbroek uit Souburg, werden gedood. Reuter meldt hieromtrent nader uit Lon den, dat het schip bij de beschieting in brand geraakte en dat het na twee uur tijds zonk; de bemanning bestond in totaal uit vijf personen. De drie over levenden zijn te Blyth aan land gebracht. Twee hunner werden gewond. De aanval geschiedde Zaterdagochtend vroeg. Het schip was Zaterdag 24 Febr. uit Vlissingen vertrokken. Op de scheepswanden waren groote Nederland sche vlaggen geschilderd, zoodat de na tionaliteit van het schip duidelijk zicht baar was. Naar de kok, de heer M. de Jager uit Kapelle by Goes, die in het ziekenhuis is opgenomen, met verwondin gen aan het hoofd, het gelaat en de armen, verklaarde, heeft een Duitsch vlieg tuig, na zeer laag over het schip gecirkeld te hebben, de „Elziena" zesmaal met ma chinegeweervuur bestookt. De kapitein was om zich te beschermen plat op den vloer van den stuurhut gaan liggen en gaf mij, aldus de heer Jager, bevel om naar beneden te gaan. Het achterdek werd door een bom getroffen, waarna een andere bom de stuurhut ver splinterde. De kapitein kwam hierbij om het leven. De heer Jager werd door de in het rondspringende splinters van de stuur hut getroffen en gewond. Toende motor drijver en de eerste stuurman trachtten een reddingboot neer te laten, dook het vliegtuig opnieuw omlaag en liet het een derde bom vallen, welke de reddingboot vernielde en de motordrijver doodde. Het schip vloog in brand. „Ik gooide een vlot over boord," aldus vervolgde de heer Jager, „en dook in zee. De eerste stuurman en de matroos volgden mij en wij slaagden er in met het vlot weg te komen, maar het was zoo enorm koUd, dat wij op elkaar moesten gaan liggen om een beetje warmte te krijgen" Een Deensch schip heeft de drie mannen, nadat deze 36 uur hadden rondgedreven, opgepikt. De „Elziena" was het eigendom van den heer J. Patje en had een bruto inhoud van 197 ton. Het schip was in 1931 te Gro ningen gebouwd. Het was op 22 Februari van Galathee naar Leith vertrokken met een lading van 200 ton uien. De .Elziena" werd Donderdag of Vrijdag jL te Leith verwacht en was dus enkele dagen over tijd. De drie geredde leden der bemanning zijn: de eerste stuurman Albert Dinkele, de kok Marinus de Jager en de matroos Hendrik Hendriks. Eldriks, die 22 jaar was, maakte zijn eerste reis als kapitein. Nog enkele Nederlandsche kust vaarders onder vliegtuigmitrail- leurvuur. Ook de Nederlandsche kustvaarders „Wasa", „Amazone" en „Boekeloo" zijn tydens de vaart op de Noordzee door vliegtuigen met mitrailleurvuur bestookt. De schepen waren Vrijdagavond om zeven uur uit New Castle on Tyne vertrokken, allen geladen met kolen voor België. Zij werden aangevallen, nadat zij ongeveer een uur gevaren hadden. De „Wasa"en de „Boekelo" hebben Inmiddels de haven van bestemming be reikt. Zij bekwamen geen schade bij de beschieting. Men heeft niet gehoord, dat dit bij de „Amazone" wel het geval zou zijn. Een Engelsche boot, welke tn de naby- heid van het drietal Nederlandsche kust vaarders voer werd gebombardeerd. Opvarenden van de „Boekeloo" namen er slachtoffers vallen. Toch kan het niet achterwege blijven. Het „navi- gare necesse est" (er moet gevaren worden) heeft thans een wel heel tragische actualiteit gekregen. Hopen wij, dat onze oosterburen nog zullen inzien, dat dit optreden toch te ver gaat jegens een natie waarmede zij vredelievende en vriendschappelijke betrekkingen onderhouden en die in haar vorstenhuis zulke nauwe banden met Duitschland heeft. waar, dat van den Engelschen wal af een vliegtuig werd neergeschoten en in zee stortte. In een onderhoud, dat met een van de opvarenden plaats had, deelde deze aan het Vad. o.m. mee: Vrijdagavond omstreeks zeven uur ver lieten wij de haven ven Newcastle on Tyne in gezelschap van de Nederlandsche zee motorschepen „Wasa" en „Amazone". We hadden nauwelijks een goed half uur ge varen, toen boven ons schip een onbekend vliegtuig opdook. Het onthaalde ons op een regen van kogels, die echter alle hun doel misten en aan weerszijden van het schip in het water terechtkwamen. Wij zochten dekking in de stuurhut en zagen het vliegtuig na korten tijd in de richting van de „Amazone" verdwijnen. Dit vaar tuig werd eveneens met mitrailleurvuur bestookt, waarna een Engelsche boot, die zich in onze nabijheid bevond, aangevallen werd. Wij voelden den luchtdruk van de bommen, die vlak jij ons explodeerden. Hoe het met dit schip is afgeloopen, is ons niet bekend.' Ook de „Wasa" kreeg een beurt. Ondertusschen werd ons schip voor de tweede maal aangevallen en vermoedelijk door een ander vliegtuig dan het eerste. Wéér troffen de kogels geen doel. Wij zaten nog vrij dicht onder den wal en hier was men allesbehalve rustig gebleven. De stralenbundels van de machtige zoek lichten schoten omhoog en doorzochten het luchtruim. Na korten tijd had men een vliegtuig, dat zich \rtdr ons bevond, ontdekt en wij zagen het in zee neer storten. Wij hebben toen onze reis ver volgd en ontmoetten later de „Wasa". Hier bleek ook alles wel aan boord te zijn. De „Amazone" hebben wij niet meer ge zien. Tot zoover het relaas van den oog getuige. De „Boekelo" heeft inmiddels de reis naar Zelzate voortgezet. Verder kwam nog te Terneuzen binnen het Nederlandsche zeemotorschip „Bart", dat tijdens den aan val op het motorschip „de Ruyter", die gisterochtend is geschiedt, in de nabijheid vertoefde. Zondag zijn twee Nederlandsche vracht schepen de haven van Oosteinde binnen ge- loopen, die rapporteerden, dat zij op de Noordzee door vliegtuigen waren bescho ten. Het betrof het vrachtschip „Limburg" van de N.V. Scheepvaart Maatschappij Limburg te Terneuzen, metende 345 ton, en het vrachtscnip „Sehieland" van de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam, metende 2.249 ton. Beide schepen kwamen met een lading steenkool uit Newcastle. Zij werden ver scheidene malen met de machinegeweren der vliegtuigen beschoten. Gelukkig werd niemand gedeerd. Er werd geen schade ■aangericht. De „Jonge Willem" ook beschoten. De Engelsche bladen berichten, dat het Nederlandsche motorschip „Jonge Willem" van de Middellandsche Zeevaart Comp., dat vijftig overlevenden van het gebom bardeerde Engelsche passagiersschip „Do mala" redde, zelf heeft blootgestaan aan bommen en machinegeweervuur van Duitsche vliegtuigen. De bemanning van de „Jonge Willem" vertelde, dat een bom op slechts twintig voet van het schip in zee viel, en dat het vliegtuig een duikvlucht leed en de dek ken met machinegeweerkogels bezaaide. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Een half uur later za°- de bemanning, dat de „Domala" aan den horizon in vlammen stond. REGEERING BESCHIKT NOG NIET OVER AUTHENTIEKE GEGEVENS. Naar aanleiding van de aanvallen van vreemde vliegtuigen op Neder landsche schepen in de Noordzee, hebben wy te bevoegder plaatse ge ïnformeerd naar hetgeen de regee ring zich voorstelt ter zake te ver richten. Naar wy vernamen, beschikt de regeering op dit oogenblik nog niet over andere gegevens dan de mede- deelingen, in de Pers over het ge- oeurde verbreid. Zij zal echter niet nalaten om, zoodra haar authentieke jegevens ten dienste staan, de stap pen te ondernemen, welke ter be scherming van onze scheepvaart te gen dergelijke aanvallen, noodig xunnen blyken. MEN VREEST 120 DOODEN. Bij de grens tusschen de Japansche provinciën Jamagata en Niigata heeft zich volgens Domei in den vroegen ochtend een spoorwegongeluk voorgedaan, dat. naar men vreest, 120 menschen het leven gekost heeft. Een uit zes wagons bestaande trein van den dienst Jonezawa— Sakamati is even na het verlaten van een tunnel in het water gereden doordat de brug, die ter plaatse is gebouwd, door een lawine vernield was. De locomotief en vyf wagons vielen 25 meter omlaag, vier der rijtuigen geraakten in brand. Een hulptrein met medicamenten en am bulancepersoneel was spoedig op de plaats van de ramp aangekomen, doch het red dingswerk wordt belemmerd door de hoog liggende sneeuw. Tot dusverre zijn twee lijken gevonden, men heeft 21 menschen bevrijd, doch 8 hunner waren zwaar gewond. Gemeld wordt, dat het geheele treinpersoneel is omgekomen. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. wan len lag zie ^ntueel - "laatste berichten. Talryke Nederlandsche schepen door Duitsche vliegtuigen aangevallen. v. 'ag. 1, eerste ^lad) De bouw van 130 woninger door St. V. illibrord gaat niet geheel door. (Stadsnieuws Vlis^ -~en) Nieuwe veiligheidsvoorsc>-"i"*i voor de scheepvaart in oorlogstijd. (Pag. 2, tweede blald) Ernstige spoorwegramp J~pan. (Pag. 1, eerste blad) Naar gisteren officieel te Londen werd medegedeeld, is waarschijnlijk een Duit sche duikboot tot zinken gebracht. De U-boot werd op de reede van Schil- lig door een Britsch vliegtuig aangevallen. Het toestel liet vier bemmen vallen, waar van er een de duikboot tusscuen de com: mandotoren en den achtersteven trof. In het communique van het ministerie van luchtvaart wordt nog gezegd, dat na den aanval gezien ;verd, dat de duikboot ih een grauwzwarte rookwolk gehuld was en dat alleen het bovendeel van den com mandotoren nog boven water uitstak. BIJZONDERE WEEK VOOR DE BRITSCHE VLOOT. De Britsche admiraliteit heeft een com munique uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat de week, die op 3 Maart is geëindigd een bijzondere week is geweest voor de Britsche vloot en haar optreden ten aanzien der koopvaardij. De eenige Engelsche schepen, die tot zinken gebracht werden in die week waren de „Albano", groot 1176 ton, en de „Cato", groot 710 ton, zoodat het totale Engelsche verlies slechts 1886 ton bedroeg. Aan den anderen kant brachten vier Duitsche schepen zichzelf tot zinken in diezelfde week om te ontkomen aan buitgemaakt worden. Het waren de „Wolfburg", 6201 ton, de „Heidelberg", 6330 ton, de „Troja", 2390 ton en de „Arucas", 3369 ton, in totaal 18490 ton. De „Arucas", die een waardevolle lading kwik aan boord had, was het laatste van d*1 zes Duitsche schepen, di: twee weken geleden uit Vigo waren vertrokken. Van die zes schepen zijn drie buitgemaakt door de Engelsche en de Fransche vloten, één bracht zichzelf tot zinken, één strandde in het noordelijk deel van den Noorschen territorialen corridor en slechts één slaagde er in naar Duitschland te komen. 100 OPVARENDEN VAN DE DOMALA" WORDEN VERMIST. Officieel werd gisteren te Londen mede gedeeld, dat 100 van de 295 opvarenden van de „Domala" worden vermist. Hier onder bevonden zich 46 Europeesche offi cieren. Onder de vermisten bevinden zich ook de beide stewardessen, de eenige vrouwen, die aan boord van het schip waren. Men veronderstelt, dat zij door de ontploffing onmiddellijk zijn gedood. De eerste officier van de „Domala" heeft tegenover een verslaggever van Press Association verklaard: „Het is niet waar, dat de Duitschers de opvarenden, toen zy zich in de booten van het schip verwij derden, met machinegeweren hebben be schoten." „Maasdam" met schipbreukelingen te New Vork. De „Maasdam" van de Holland-Amerika- Lijn is gisteren te New York aangekomen met 36 zeelieden aan boord die het schip had opgepikt na de torpedeering van het Finsche s.s. „Wilja". De „Wilja" is twee weken geleden op de Noordzee gezonken. Een Duitsche onderzeeër rapporteert. Een Duitsche onderzeeër, welke van een kruistocht terug is gekeerd, heeft volgens het D.N.B. gemeld, dat hij op zijn tocht een aantal schepen met in totaal 36.000 bruto register tonnen tot zinken heeft ge bracht. Duitsche sloepen gevonden. Zondag heeft een petroleum-tankschip van de Amerikaansche marine op 360 mijl ten zuidwesten van de Dominikaan- sche republiek twee Duitsche sloepen ge vonden, afkomstig van een schip van de Hamburg-Amerika Lijn. Proces naar aanleiding van het vergaan van de „Athenia". Nagelaten betrekkingen van de Ameri kanen, die bij het verg/an van de „Athe nia" het leven hebben verloren, alsmede de Amerikanen, die bij deze ramp werden gewond, hebben volgens het Duitsche Nieuwsbureau schadevergoeding geëischt van de reederij, ten bedrage van 700.000 dollar. De bekende rechtsgeleerde uit Washington, Nuget, behartigt de belangen van de klagers. Hij deelde mede, dat bin nenkort ook het schuldvraagstuk ter sprake zal komen. Britsch schip gezonken. Het Britsche mailschip „Pacific Relian ce" (6.717 ton) is voor dï westkust door vijandelijke actie tot zinken georacht. Doordat het schip nog aan .enlyken tijd bleef drijven, konden de 53 opvarenden zich in vier sloepen redden. Een vliegtuig van de koninklijke luchtmacht wees den schipbreukelingen den weg naar het land; zij zijn veilig aangenomen. BRITSCH SCHIP ZENDT NOODSEINEN UIT. Door duikboot achtervolgd. Het 5481 ton metende Britsche stoom schip „El Ciervo" heeft volgens Havas per radio medegedeeld ,dat het door een duik boot achtervolgd werd. Het schip bevond zich op 900 mijl ten oosten van de Maag den-eilanden. GROOT BRITSCH TANKSCHIP GETORPEDEERD. Ontsnappingspoging mislukte. In het Kanaal is gisteravond om halfne- gen het 10.516 ton metende Britsche tank schip „Charles F. Meyer" getorpedeerd. Kort te voren had de bemanning omstreeks 50 kilometer ten Z.Z.O. van Hastings een Duitschen onderzeeër waargenomen, meldt de Tel. Het schip liep volle kracht voor de duikboot uit, doch de vlucht mocht met baten. Het werd vlak boven de waterlyn door een torpedo getroffen en de geweldige explosie, die volgde, tilde het groote schip op en draaide het een kwart slag om. De Britsch 2 aarniia 'ce c i j aantal torpedobootjagers naar de opgegeven posi tie gedirigeerd en hulpschepen uitgezonden. Ook vertrokken enkele der snelste bom menwerpers om den strijd tegen de U-boot aan te binden. De „Charles F. Meyer" is een nieuw schip. Het is in 1938 te Hamburg bij Blohm und Voss gebouwd en behoort aan de Oil Tankers Ltd. te Hongkong. EEN GEKAPSEISDE REDDINGSLOEP DRIJVENDE AANGETROFFEN. Nog kans op redding der bemanning? Bij de Hollandsche Stoombootmaatschap pij te Amsterdam verkeert men in de grootste ongerustheid over het stoomschip „Rijnstroom" van deze reedery, dat Zon dag van Duins naai Amsterdam is ver trokken en waarvan men sindsdien niets meer heeft vernomen. Met vritf groote zekerheid kan worden aangenomen, dat het schip is gezonken, een sterke aanwijzing daarvoor vormt het feit, dat Zondag in de buurt van den boei b\j de v/esthinder verschillende eigendommen van de „Rijnstroom" drijvende zijn aangetroffen nl. een gekapseisde reddingsloep, enkele reddingboeien, verscheidene goederen, wel ke tot de lading behoorden en dekplanken.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1940 | | pagina 1