SPORT KUNST STOOMVAARTLIJNEN SCHEEPVAARTBERICHTEN URKER BOTTER DOOR DEN STORM IN GEVAAR. Juist op t\jd door d© „Dorus Rykers" gered. Tijdens den hevigen storm van gister avond, die te Den Helder een windkracht had van 8 tot 9, geraakte de Urker botter U.K. 44, schipper A. Post, die zich op weg naar de Noordzee bevond, doch door het stormweer genoodzaakt was de haven van Nieuwediep weer op te zoeken, in groot gevaar. Het schip kreeg door de storm zeeën water binnen, waardoor de motor defect geraakte. Ook werd het roer on klaar. Door den vloed werd de botter steeds meer naar de kust gedreven, het geen bemerkt werd door op den drjk staan de visschers, die den heer van Dok van het kantoor van het K.N.M.I. waarschuwden. Men verzocht den commissaris van het loodswezen te Den Helder om assistentie. Deze laatste informeerde bij de kustwacht te Kijkduin, bij Huisduinen, waar hij ver nam, dat de Urker botter op gewone kracht binnen kwam. Toen echter de op den dijk staande visschers vuursignalen op den Urker botter bemerkten (de schipper had namelijk het brandbare materiaal op zijn schip in brand gestoken), werd nog maals om assistentie aangedrongen. Hier op voer de „Dorus Rijkers" met schipper Coen Bot uit. Tengevolge van den storm was de Urker botter op vijftig meter af stand van de steenen dijkglooiing gedre ven. Het was op dat oogenblik, dat de „Do- rus Rijkers" ter plaatse kwam. Was de boot later aangekomen, de botter zou zeker tegen den dijk te pletter zijn geslagen. Na anderhalf uur vergeefsche pogingen slaagde men er in vast te maken, waarna de U.K. 44, waarop zich behalve schipper Post nog twee menschen bevonden, de ha ven van Nieuwediep werd binnengesleept, waar men om half twee aankwam. EEN MOOIE AANWINST VOOR HET REDDINGSWEZEN. Motorreddingvlet volgens Hotchkiss- systeem uitgerust. De Noord-Zuid-Hollandsche Redding- Maatschappij heeft vandaag een nieuwe aanwinst van haar vloot in dienst gesteld: een motorstrandreddingsvlet, uitgerust vol gens het Hotchkiss-systeem. De boot, een verbouwde reddingsvlet, wordt gestaticnneerd te Den Helder en is bestemd voor reddingen op de wadden. Het bijzondere van deze vlet is dat geen schroef doch ingebouwde schoepen voor de voort beweging zorgen. De reddingen in ondiep water worden dikwijls hoogst gevaarlijk doordat de schroef een zeer kwetsbare plek van het scheepje is. De bladen kunnen stuk slaan, er kan een touw of ketting tusschen de schroef kcmen en dan is het vaartuig over geleverd aan wind en water. Bij het Hotchkiss-systeem zijn deze ge- Varen uitgeschakeld. De vlet heeft een diepgang van onge veer 45 c.M., de twee stel schoepen, ge monteerd op een horizontale as, zijn inge bouwd in twee trommels, die aan de on derzijde open zyn. De schoepen steken niet onder het schip uit, zoodat bij schuren over het zand niets wordt beschadigd. De 4 cylinder Kromhout Herculesmotor van 30 P.K., die de reddingsvlet een snelheid van ongeveer 10 K.M. geeft, is waterdicht in de boet ingebouwd. Een tank met zoet koelwater is eveneens ingebouwd in een tank, die omspoeld wordt door het zeewa ter, zoodat hefc koelwater in de tank steeds op temperatuur blijft. Wordt de automatische koelwaterinrichting onklaar, dan kan een handpomp voor toevoer zor gen. Het nieuwe schip zal den naam „C. K. Baas" dragen. Wijlen de heer Baas, oud stationschef te IJmuiden en Wormerveer heeft aan de N.Z.H.R.M. een aanzienlijk bedrag gelegateerd, waaruit de verbouwing en de inrichting van de Hotchkiss-voort- beweging is gefinancierd. In Engeland zijn eenigen tijd geleden Vier vletten volgens het Hotchkiss-systeem gebouwd en de heer de Booy, secretaris van de N.Z.H.R.M. heeft toen de proeven daar bijgewoond. Intusschen zal hier te lande met de ver dere toepassing van het Hotchkiss-systeem worden gewacht, omdat op het oogenblik proeven worden genomen in Engeland, met het zgn. systeem-Gill, waarbij de besturing via de watervoortstuwing is geregeld. Dit komt de bestuurbaarheid ten goede, zoo dat het schip zeer snel manoeuvreert, wat bij reddingen in ondiep en woelig water van het hoogste belang is. BRITSCHE TRAWLER OMGESLAGEN. Negen personen omgekomen. De Britsche trawler „Lady Jeanette" is gisteren in de Humber omgeslagen, korten tijd na te zijn teruggekeerd van de reis. Het schip lag voor anker, in afwachting van het oogenblik, waarop men de haven kon binnenvaren. Een plotselinge wind vlaag dreef het schip tegen een onder wa ter liggende modderbank, met het gevolg, dat het omsloeg. Sleepbooten kwamen hulp brengen en redden de leden der beman ning, die zich vastklemden aan den rand van het vaartuig, die nog boven water uit stak. Van de achttien opvarenden kwamen echter negen om het leven. Brand aan boord van de „Pasteur". De „Paris Midi" verneemt uit Saint Na- zaire dat in den afgeloopen nacht een groote brand is uitgebroken aan boord van het Fransche mailschip „Pasteur", dat op de werf Penhoet wordt gebouwd. Het ge vaar was zeer groot, aangezien de vlam men lekten aan een tank met stookolie. De brandweer wist evenwel te voorkomen, dat deze brandstof vlam vatte. Vanochtend te zes uur was alle gevaar geweken. De schade is zeer groot, de oor zaak is niet bekend. VOETBAL: Wijzigingen westrijdprogramma Z.V.B. Van de voor Zondag a.s. vastgestelde wedstrijden van den Z.V.B. zijn uitgesteld Terneuzen 3Philippine 1. IJzendijke 2Biervliet 2. Nieuwland 1De Zeeuwen 4. E.M.M. 2Goes 4, terwijl de volgende ontmoetingen zijn in- gelascht Oostburg 2Biervliet 2. Hontenisse 1Philippine 1. Kortgene 1Nieuwland 1. Middelburgsche Boys 1E.M.M. 2. KORFBAL Vriendschappelijke wedstrijden. Bij gunstige weer- en terreingesteldheid komen Zaterdagmiddag B.K.C. (Breskens) en Animo (Oost- en West-Souburg) op be zoek bij Madjoe, teneinde tegen twee teams van deze club vriendschappelijke wedstrijden te spelen. N.V. VEREENIGD ROTTERDAMSCH- HOFSTAD-TOONEEL WORDT GELIQUIDEERD. In de dezer dagen gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders van bo vengenoemde vennootschap is met alge meene stemmen besloten tot liquidatie over te gaan. De vergadering stond onder leiding van den voorzitter van den raad van bijstand, den heer A. J. M. Goudriaan. Aanwezig, resp. vertegenwoordigd, waren tien aandeelhouders, uitbrengende 33 stem men. De directeur, de heer C. van der Lugt Melsert, is met de liquidatie belast onder toezicht van den raad van bijstand. De vergadering hechtte voorts met al gemeene stemmen haar goedkeuring er aan, dat na uitkeering van 100 pet. aan aandeelhouders welke uitkeering" krach tens de goedgekeurde balans mag worden verwacht het overschot, voor zoover aanwezig, na aftrek van de onkosten en verdere uitgaven ingevolge de genomen besluiten, geschonken zal worden aan het suppletiefonds van het algemeen pensioen fonds van Nederlandsche tooneelisten. De voorzitter dankte den heer van der Lugt Melsert voor de voortreffelijke dien sten, door hem in velerlei opzicht aan de vennootschap en het tooneel bewezen. RECHTSZAKEN Een wreede „geneesmethode". Woensdag stond voor den Zutphenschen politierechter een 50-jarige arbeider uit Zutphen terecht, die een zieke kat met een scheermesje een stukje van de ooren had afgesneden, zoodat die zich wegens dieren mishandeling had te verantwoorden. De man deed de ontstellende mededeeling, dat dit coupeeren een bij de boeren vfeelvuldig voorkomende gewoonte is, die zij als een geneesmiddel beschouwen. Het zou een be teren bloedsomloop bevorderen, waardoor de zieke beesten beter werden. Een vee arts als getuige-deskundige gehoord, noem de deze wreede mishandeling ondoeltref fend, herinnerend aan vroegere eeuwen, toen dit onder het volk als „aderlaten" werd beschouwd. Zoowel de politierechter als de officier van justitie achtten het wenschelijk dezen verdachte met nadruk te overtuigen van het onzinnige van zijn daad. Hij werd conform den eisch tot 20 boete subs. 10 dagen hechtenis veroor deeld. DE STRIJD TEGEN WILDE AUTOBUSDIENSTEN. Hooge boeten opgelegd. Voor den Amsterdamschen kantonrech ter hebben vandaag weer drie zaken tegen wilde autobusdiensten gediend. Den directeuren van de N.V. Nederland- sche Unie, rijdende van Amsterdam naar België en van Amsterdam naar Hilversum, van de S. en A. Tours, rijdende van Am sterdam op Dusseldorf en van de Gooi- Express, rijdende van Amsterdam via La ren en Hilversum naar Baarn, was tenlaste gelegd dat zij na 15 Februari autobusdien sten hadden onderhouden zonder de ver- eischte vergunning, vereischt in het nieu we R.A.P., autobusdiensten hadden onder houden. De directeuren van de S. en A. Tours en de Gooi-Express waren niet verschenen. De ambtenaar van het O.M., mr. Over- beek, eischte in beide gevallen 500 subs. 1 maand hechtenis, de kantonrechter ver oordeelde de verdachten bij verstek tot 300 boete. De heer Pool, directeur van de N.V. Ne- derl. Unie, was vertegenwoordigd door mr. G. de Grooth te Rotterdam. Ook in dit ge val vorderde het O.M. 500 boete. Mr. de Grooth was van oordeel, dat geen veroor deeling zou kunnen volgen, omdat ook dit nieuwe R.A.P. niet-verbindend is, daar de bepalingen van het R.A.P. verder gaan dan de machtigingswet veroorlooft. De kantonrechter zal in dit geval een schriftelijk vonnis wijzen op 16 M*qrt a.s. KERK- EN SCHOOLNIEUWS Regeling van het voorbereidend hooger en het algemeen vormend middelbaar onderwijs. Bij de Tweede Kamer is een ontwerp van wet tot regeling van het voorbereidend hooger en algemeen vormend middelbaar onderwijs ingediend. Aan de Memorie van Toelichting is het volgende ontleend De H.B.S. en het gymnasium beschouwt de minister als voorbereidend hooger on derwijs. Hij is ervan overtuigd, dat met de vier toegangswegen tot het hooger onder wijs, zijnde gymnasium alpha en beta en de a- en b-afdeeling der H.B.S. met parallelle staatsexamens, kan worden volstaan. Een verkleining van dit aantal komt hem niet gewenscht voor. In het algemeen acht de minister een wij ziging in het studieplan der twee of der vier richtingen gewenscht. Wij lijden onder het „multa non' mul- tum". De wensch om van alles wat te doen leeren, is een paedagogische fout. Het voorbereidend hooger onderwijs moet tot de studie aan universiteit en hoogeschool voor bereiden en dit geschiedt niet door het samenbrengen van een groot materiaal feitenkennis doch door vorming van den geest. Dit uitgangspunt is van invloed geweest op de lijst van vakken, die volgens het ont werp op gymnasium en hoogere burger school worden onderwezen. Echter wordt het karakter van het onderwijs veel meer door andere elementen bepaald dan door de vakkenlijst. Ten eerste op het totaal uren, dat thans te groot is, als er plaats zal zijn voor onmisbare zelfstudie. Ten tweede door het aantal vakken in alpha en beta, in a en b ten derde door het aantal uren per vak per week en per jaar op de hoofdvakken moet niet beknibbeld worden. Ten vierde door de leerstof. Naast versobering en verdieping behoeft ons voorbereidend hooger onderwijs meer vrijheid. Thans is de toestand deze, dat voor de openbare inrichtingen een „algemeen leerplan" geldt, dat uniformiteit beteekent. De bijzondere inrichtingen genieten zekere vrijheid van beweging. Dit laatste acht de minister een voordeel. De bedoelde vrijheid moet echter voor het openbaar en het gesubsidieerd bijzonder onderwijs haar duidelijk getrokken grenzen hebben. De sinds jaren bestaande toestand, dat de lycea aanwezig zgn en erkenning vinden, doch dat zij niet op een wettelijke basis rusten, is zeer ongewenscht en mag niet bestendigd worden. Het ontwerp kent dan ook het lyceum. De vraag rijst, of het lyceum een eigen type moet vertegenwoordigen in dezen zin, dat het naast het gymnasium en naast de hoogere burgerschool zal staan met eigen onderwijskarakter en eigen eindexamen. Het springt in hét oog, dat het verdub belen van het getal wegen, die naar univer siteit en hooge school leiden, zoodat er voortaan acht in plaats van vier zouden zijn, door ernstige bezwaren wordt gedrukt en dat daartoe slechts mag worden over gegaan, wanneer het lyceum zoo zeer over de geheele linie een eigen karakter heeft verworven, dat het op grond daarvan een eigen plaats mag vragen naast gymnasium en hoogere burgerschool en het niet tevre den behoeft te zijn met de omschrijving, dat het lyceum een inrichting is, die in den onderbouw van twee jaren of van één jaar gymnasium en hoogere burgerschool combineert. De minister is overtuigd, dat deze situatie thans niet of nog niet aanwezig is. Het is niet geraden, verder te gaan dan tot de wettelyke erkenning van dit type in dezen zin, dat daarin gymnasium en hoogere burgerschool een gezamenlijken onderbouw hebben. Naast het voorbereidend hooger onder wijs regelt het ontwerp het algemeen vor mend middelbaar onderwijs. Wanneer de wet naast elkander de hoo gere burgerschool a en de handelsschool kent, zal het verschil tusschen deze beide typen duidelijk in het oog gevat moeten worden en gehandhaafd moeten blijven. Het ontwerp kent als inrichtingen van algemeen vormend middelbaar onderwijs handelsdag- en avondscholen, hoogere bur gerscholen met drie-jarigen cursus en mid delbare scholen voor meisjes. Wat de hoogere burgerschool met drie jarigen cursus betreft, heeft de minister gemeend te moeten toegeven aan den op hem uitgeoefenden aandrang om aan dat schooltype weder een wettelijke basis te geven. Meer vrijheid bt het leerplan. Voor de openbare scholen wordt bij alge meene maatregel van bestuur voor elk der typen van scholen een algemeen leerplan vastgesteld, dat bevat de grenzen voor het getal jaarlijks te geven vacantiedagen en het getal lessen in iedere klasse in alle vakken te zamen ten hoogste te geven de duur der lessen wordt daarby bepaald op vijftig minuten. Het onderwijs aan elke school wordt na der geregeld door een bijzonder leerplan. De minister kan, den onderwijsraad ge hoord, vergunning verleenen om ten be hoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs aan een school af te wyken van de voorschriften uit het algemeen leerplan, die voor elk vak, hetwelk krachtens deze wet moet worden onderwezen, aangeven, welk getal lessen daarin in alle leerjaren te zamen ten minste moet worden gegeven en in welke klasse of klassen het in elk geval moet worden onderwezen. Het ontwerp schept de mogelijkheid om openbare scholen in staat te stellen bijzon dere methoden als Dalton-methode en Mon- tessori-methode toe te passen, hetgeen met de voorschriften moeilijk vereen inbaar zijn. Dat hiermede de noodige voorzichtig heid zal moeten worden betracht, ligt voor de hand. Het hooren van den onderwijsraad word- dan ook voor elk geval afzonderlijk voorgeschreven. Door den eisch, dat het onderwijs in grondtrekken hetzelfde is, wordt bevorderd, dat de kennis der leerlin gen, aan wie volgens de afwijkende metho den onderwijs wordt verstrekt, niet te veel zal verschillen van die van hen, die volgens de „normale" voorschriften worden onder wezen. Hoewel er dienaangaande nog geen wet telijk voorschrift bestaat, wordt nu reeds aan tal van scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs gehospi- teerd. Voor de rijks hoogere burgerscholen heeft de minister dienaangaandeen rege ling vastgesteld, die niet onbevredigend werkt. Op het voetspoor van zijn ambtsvoorgan ger heeft de minister gemeend geen onder wijsbevoegdheid voor ingenieurs en officie ren te moeten voorstellen. Examens. Aan de R.K. Kweekschool te Etten slaagde voor het Godsdienstexamen mej. L. v. d. Hemel te Vlissingen. HOUDT VOLDOENDE TUSSCHENRU1MT1 DAMSPEL Correspondentie en oplossingen te zenden onder motto „Darr ubriek" aan het bureau der „Vlissingsche Courant", Walstraat 5860. Redacteur L. GOEDBLOED Jr. Zwart» wm. vtm m m. w t» PROBLEEM No. 465. Auteur J. N. Vroom, Koudekerke. Stand Zwart 5 schijven en 2 dammen op 9, 19, 23, 29, 30, dammen op 15 en 46. Wit 7 schijven op 28, 31, 32, 37, 38, 40, 42. Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden vóór 21 Maart. OPLOSSING PROBLEEM No. 563. AuteurJ. Volpp. Zwart7/10, 16, 19, 21, 23, 27, 29, 37. Wit 32, 36, 38, 39, 41, 43, 45/49. WitZwart 36—31! 27x36a)b) 32—28 23X32 38X27 21X32 47—42 36X38 49—44 38X40 45X1 wint. a) 37X26 38—33 29X38 39—33 38X29 48—42 27X38 42X15 b) 37X28 31X15 Goede oplossingen ingezonden doorv. d. M. te Vlissingen. Een partij gespeeld om het kampioen schap van Nederland tusschen J. H. Vos met wit en B. Dukel met zwart verliep als volgt Wit Zwart 1 33—28 IS—22 2 38—33 12—18 3 42—38 7—12 4 31—26 19—24 5 47—42 24—29 6 34X23 18x29 7 33X24 20x29 8 40—34 29X40 9 45X34 22X33 10 38—29 15—20 11 43—38 10—15 12 44—41 5—10 13 50—45 13—19 14 49—43 9—13 15 38—33 4—9 16 42—38 1924 17 37—31 Beter is hier 3430. 18 34—30 19 30x19 20 40X29 21 41—37 22 46—41 23 32—28 1—7 12—18 14X34 20—25 10—14 14—20 7—12! Nu dreigt 18—23, 25—30, 20X29, 8—13 enz. 24 39—34 9—14 Het positiespel van zwart is fraai. 25 4540 17—22 26 28X17 11X22 27 43—39 13—19!! Een prachtige taxatie van de stelling 28 29—24 vrijwel gedwongen. 20X29!! 29 33X13 8X19 en nu zit wit weer op zijn korten vleugel met het ongelukkige blokje. 30 37—32 18—23 Stand na den 30sten zet van zwart Zwart vm. 31 31—27 22x31 32 26X37 6—11 33 48—43 19—24 34 32z8 23x32 35 37X28 14—20 36 41—37 11—17 37 36—31 16—21?! Een mooie en kansrijke zet, die echter uit zuiver wetenschappelijk oogpunt niet de beste is. Immers, als wit 3933 antwoordt, krijgt hij zooveel variatie, dat het spel waarschijnlijk voor zwart niet meer te win nen is. Een zet, die dezelfde kansen geeft, maar zuiver positioneel sterker is, is hier 1721, waarna wit, ook na 3933, wel zal moeten verliezen. 38 38—32?? Loopt in de val. Zooals gezegd, is de juiste voortzetting hier 3933. Thans maakt zwart direct een einde aan de partij, 21—27!! Een bekende typeslag. 39 31XU 12—17 40 11X22 24—29 41 34x23 25—30 42 35X24 20X49 Wit geeft op. Een door den zwartspeler zéér fraai ge speelde partij. COMPETITIE ZEEUWSCHE DAMBOND. Gisteravond werd te Souburg de laatste competitiewedstrijd gespeeld tusschen Sou burg n en Vlissingen II waarvan de uit slag als volgt luidt Souburg II Vlissingen n 1. C. TeeuwenC. K. Kaan 20* 2. J. JagtP. Geelhoed 02 3 F. v. EenennaamChr. Kats 20 4. J. WalravenJ. Koppejan 20 5. M. PluijmersJ. Goedbloed 02 6. A. van SorgeJ. Bos 0—2 7. A. de PagterF. de Jonge 0—2 8. J. F. JacquesE. JL. Verschoor 02 9. J. van SorgeF. Uiterschout 02 10. J. RoelseJ. W. Roelse 20* Deze wedstrijd is gewonnen door Vlis singen II met 128. In dezen wedstrijd ontbrak bij Vlissin gen II een goede leiding, zoodat aan de af- deeling Souburg een woord van hulde ge bracht moet worden voor de sportieve hou ding. Punten reglementair toegewezen. Uit' en thuisvat ende „Abbekerk" (uitr.) p. 7 Maart Dungeness „Algorab" (uitr.) p. 7 Maart Finisterre „Aludra" (thuisr.) 7 Mrt. v. Las Palmas „Burgerdijk" (uitr.) 9 Maart te Antw. „Blommersdijk" 8 Maart te Norfolk „Bloemfontein" 8 Maart van Beira „Breda" (uitr.) 7 Maart te Valparaiso „Chr. Huygens" (uitr.) 7 Maart v. Algiers „Crijnssen" (uitr.) 8 Maart van Dover „Edam" 8 Maart van Londen „Drechtdyk" (thuisr.) 7 Maart te San Francisco „Djambi" 4 Maart van Seattle n. Calcutta „Grootekerk" (thuisr.) 7 Mrt. v. Melbourne „Hebe" 8 Maart van Vigo naar Malaga „Johan de Witt" (thuisr.) 8 Mrt. v. Co lombo „Johan v. Oldenbarnevelt" (thuisr.) wordt 11 Maart 12 u. te Amst, verwacht „Kota Baroe" (uitr.) p. 8 Maart Point de Galle „Kota Pinang" (thuisr.) p. 8 Mrt. Perim „Kota Tjandi" 7 Mrt. te New York v. Java „Maasdam" (thuisr.) 6 Mrt. van Tampico „Manoeran" 6 Maart van Ahacortes naar Kaapstad „Poelau Bras" (thuisr.) 8 Mrt. te Marseille „Poelau Laut" (uitr.) 9 Maart van Suez „Sibajak" 8 Mrt. van Rott. naar Batavia „Soemba" (thuisr.) 6 Mrt. van Singapore „Westland" 7 Maart te Buenos Ayres van Amsterdam „Zuiderkerk" (thuisr.) 7 Maart van Aden

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1939 | | pagina 6